ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-webmaster-tools

Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?

Περιεχ?μενα

Πω? να ταξινομ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, γρ?γορα και ε?κολα.

Μ?λι? ?χετε δημιουργ?σει το ν?ο σα? site ? blog ? e-shop ? οτιδ?ποτε στο ?ντερνετ και αφο? το καμαρ?νετε και το ?χετε γεμ?σει περιεχ?μενο, κ?νετε μια αναζ?τηση στη Google, την δημοφιλ?στερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? με τη λ?ξη κλειδ? που ?χετε β?λει στην ιστοσελ?δα σα? και … δεν εμφαν?ζεστε πουθεν?.

Λιγ?κι εκνευρισμ?νοι, π?τε στην Google και ψ?χνετε με μ?α φρ?ση κλειδ? που ?χετε σε ?ναν τ?τλο στο site σα?. Π?λι τ?ποτα. Βγα?νουν ?λοι οι ?λλοι εκτ?? απ? εσ??!

Κρ?ο? ιδρ?τα? σα? πι?νει, τα χ?ρια σα? τρ?μουνε και τ?ρα στην απελπισ?α σα? πα?ρνετε ?λη την γραμμ? διε?θυνση? απ? την ιστοσελ?δα σα? και την επικολλ?τε στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google. Π?λι τ?ποτα.

Επειδ? ξ?ρω ?τι ε?στε πολλο? απ? του? φανατικο?? αναγν?στε? μου σε αυτ?ν την φ?ση και θα ?θελα να σα? δε?ξω με απλ? β?ματα, πω? να ταξινομ?σετε ?σο το δυνατ?ν γρηγορ?τερα την ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, ?γραψα το παρακ?τω ?ρθρο.

Αν λοιπ?ν ε?στε ?να? απ? αυτο?? που μ?λι? ?χουνε δημιουργ?σει ?να καινο?ριο site και θ?λουν να βγο?νε ?μεσα στη Google, θα πρ?πει να διαβ?σετε αυτ? το ?ρθρο.

7 β?ματα για την ?μεση ταξιν?μηση στη Google

Για να απλοποι?σω την διαδικασ?α, την τεμ?χισα σε 7 απλ? β?ματα. Τα β?ματα 1 ?ω? 4 τα κ?νετε εφ?παξ, εν? τα β?ματα 5,6 και 7 ε?ναι μ?ρο? τη? High Traffic Formula και μπορε?τε και θα πρ?πει να τα επαναλαμβ?νετε επ’? ?πειρον και καθημεριν?.

Το καλ?τερο ε?ναι να τα επαναλ?βετε τουλ?χιστον 100 φορ?? για να μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να αν?βει στην Google και να αποκτ?σετε πολλ? backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Σημαντικ? προ?π?θεση για να προχωρ?σετε στα 7 παρακ?τω β?ματα με επιτυχ?α ε?ναι να ?χετε ?να wordpress site. Αν δεν ?χετε site σε WordPress, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να ? να προχωρ?σετε σε μεταφορ? σε wordpress ? σε ανασχεδιασμ? .

Ειδ?λλω? δεν σα? εγγυ?μαι για τα αποτελ?σματα τη? ταξιν?μηση?.

Τα 7 β?ματα για την ?μεση ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα σα? στη Google ε?ναι:

 1. Δημιουργ?α Λογαριασμο? Google Analytics
 2. Δημιουργ?α SiteMap
 3. Καταχ?ρηση του URL ιστοσελ?δα? στα Google Webmaster Tools
 4. Υποβολ? Sitemap στο Google Webmaster Tools
 5. Δημιουργ?α περιεχομ?νου
 6. Δημοσιε?σει? σε ?λα τα social media
 7. Δημιουργ?α backlinks με ?ρθρα σε τρ?τα blog

1. Δημιουργ?α Λογαριασμο? Google Analytics

Το εργαλε?ο Google analytics? θα σα? βοηθ?σει να δε?τε τη? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Επ?ση?, θα σα? δ?σει πρ?σβαση σε πολλ? στατιστικ? ?πω? οι οργανικ?? αναζητ?σει?, οι επισκ?πτε? σε πραγματικ? χρ?νο και το bounce rate.

Η χρ?ση και μ?νο του εργαλε?ου Google Analytics ε?ναι απ? μ?νη τη? παρ?γοντα? SEO.

Αυτ? γ?νεται γιατ? με το Google Analytics δ?νετε πρ?σβαση στη Google σαν ?να? ?λλο? Big Brother να ?χει πρ?σβαση σε ?λα τα στοιχε?α απ? την ιστοσελ?δα σα?. Επομ?νω? η εγκατ?σταση αυτ? συμβ?λλει ?μμεσα στο crawling και indexing των σελ?δων τη? ιστοσελ?δα?.

Στο WordPress η ενσωμ?τωση του κ?δικα αν?χνευση? του Google Analytics γ?νεται ε?κολα με το Plugin Google Analytics by Yoast. ?να ακ?μα plugin που χρησιμοποι? για την ενσωμ?τωση των στατιστικ?ν μ?σα στο κ?ντρο διαχε?ριση? του WordPress ε?ναι το Google Analytics Dashboard.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Analytics.

2. Δημιουργ?α Sitemap

?να Sitemap ε?ναι ?να XML ?γγραφο στον server τη? ιστοσελ?δα? σα? που απαριθμε? ουσιαστικ? κ?θε σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Το ?γγραφ? αυτ? ενημερ?νει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? π?τε προστ?θενται ν?ε? σελ?δε? στην ιστοσελ?δα και π?σο συχν? πρ?πει να γ?νεται ?λεγχο? για ενδεχ?μενε? αλλαγ?? στι? συγκεκριμ?νε? σελ?δε?.

Για παρ?δειγμα, μπορε? να θ?λετε να ενημερ?νετε τη μηχαν? αναζ?τηση? να ξαναεπισκεφθε? και να ελ?γξει την αρχικ? σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? καθημεριν? γιατ? ενδεχομ?νω? να ?χουν προστεθε? ν?α προ??ντα, ειδ?σει? και ?λλο καινο?ργιο περιεχ?μενο.

Ε?ν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι κατασκευασμ?νη σε WordPress, μπορε?τε να εγκαταστ?σετε το πρ?σθετο WordPress SEO By Yoast το οπο?ο δημιουργε? αυτ?ματα ?να Sitemap, το ενημερ?νει ?ταν γ?νονται αλλαγ?? και το υποβ?λει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα δεν ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, μπορε?τε επ?ση? να χρησιμοποι?σετε εργαλε?α, ?πω? το XML Sitemaps Generator.

3. Καταχ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στα Google Webmaster Tools

google-webmasters-tools

Η χειρωνακτικ? καταχ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? επιβ?λλεται.

?τσι, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε λογαριασμ? στο? Webmaster Tools? και να κ?ντε Submit URL ? προσθ?κη ιστοτ?που. ?μα ?χετε ?δη λογαριασμ? στη Google ? Gmail, τ?τε δεν χρει?ζετε εκ ν?ου δημιουργ?α λογαριασμ?? στα Google Webmaster Tools. Το μ?νο που χρει?ζετε να κ?νετε ε?ναι να συνδεθε?τε.

Για να καταχωρ?σετε την ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει πρ?τα να επιβεβαι?σετε ?τι ε?στε ο ιδιοκτ?τη? η διαχειριστ?? τη?. Αυτ? γ?νεται με τη χρ?ση του Google Analytics προφ?λ τη? ιστοσελ?δα? σα? με ?να μ?λι? κλικ.

Μπορε?τε ?μα θ?λετε να καταχωρ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στη Bing. Η Bing ε?ναι η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Microsoft και ?χει και αυτ? τα δικ? τη? Webmaster Tools.

Με τον ?διο τρ?πο μπορε?τε να καταχωρ?σετε χειρωνακτικ? το URL τη? ιστοσελ?δα? σα? και σε ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4. Υποβολ? Sitemap στο Google Webmaster Tools

google-webmasters-tools

Το πρ?το μ?ρο? στο οπο?ο θα πρ?πει να καταχωρ?σετε, υποβ?λετε το sitemap τη? ν?α ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το Google Webmaster Tools. Αν δεν ?χετε ?δη ?να λογαριασμ?, θα πρ?πει απλ? δημιουργ?στε ?ναν δωρε?ν λογαριασμ? στη Google και να εγγραφε?τε για ?χετε πρ?σβαση στο Google Webmaster Tools.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να προσθ?σετε το ν?ου site σα? στο Google Webmaster Tools κ?νοντα? κλικ π?νω στο site που καταχωρ?σατε.Εκε? θα προσθ?σετε το σ?νδεσμο προ? sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στε να ενημερ?σετε το Google για τι? σελ?δε? που ?χουν ?δη δημοσιευθε?. Συν?θω? ο σ?νδεσμο? του sitemap ε?ναι τη? μορφ?? sitemap.xml.

Μπορε?τε να κ?νετε τη διαδικασ?α αυτ? και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? για παρ?δειγμα το Bing και να υποβ?λετε το sitemap σα? σε αυτ? μ?σω των Εργαλε?ων για Webmasters του Bing.

Εκτ?? απ? το sitemap, θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει και ?να αρχε?ο robots.txt για να μπορ?σετε να καλ?σετε τα ρομπ?τ τη? Google να διατρ?ξουν ?λε? τι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

5. Δημιουργ?α περιεχομ?νου

Στην αρχ? τη? δημιουργ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα?, κανε?? δεν σα? ξ?ρει. Θα πρ?πει λοιπ?ν να γ?νετε γνωστο?. Για να το πετ?χετε αυτ? θα πρ?πει να γρ?φετε ?να ?ρθρο τουλ?χιστον 300 λ?ξεων και παραπ?νω. Στο ?ρθρο θα πρ?πει να περιλαμβ?νετε και μια καλ? φωτογραφ?α κατ? προτ?μηση οριζ?ντια.

Η δημιουργ?α περιεχομ?νου ε?ναι η ραχοκοκαλι? τη? ιστοσελ?δα σα? και χωρ?? ποιοτικ? περιεχ?μενο ε?ναι πολ? δ?σκολο να φ?ρετε επισκ?πτε? στο site σα?.

Δεν ε?ναι τυχα?ο που λ?νε ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??. Δε?τε περισσ?τερα για το ποιοτικ? περιεχ?μενο: Π?? να φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με επικ? περιεχ?μενο.

Θα πρ?πει να γρ?φετε σε απλ? γλ?σσα για να σα? καταλαβα?νουν ?λοι, με πλ?ρη στο?χιση και να παραπ?μπετε του? επισκ?πτε? στι? σελ?δε? εγγραφ?? ? στι? σελ?δε? μετατροπ?? μ?σα στο site σα?.

Καλ? θα ?ταν να ε?χατε και συνδ?σμου? προ? ?λλα ποιοτικ? site. Οι σ?νδεσμοι προ? ?λλα ποιοτικ? sites δεν θα δι?ξουν του? επισκ?πτε? σα?, αλλ? θα σα? βοηθ?σουν να φ?ρετε και ?λλο κ?σμο απ? τη Google.

Το να συνδ?εστε με ?λλα ποιοτικ? site σα? βοηθ?ει απ? ?ποψη SEO.

Μην ξεχν?τε ?τι η σωστ? σειρ? ε?ναι πρ?τα η δημιουργ?α και η καταχ?ριση του χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google και μετ? η δημιουργ?α περιεχομ?νου. ?τσι θα μπορ?σουν οι ιστοσελ?δε? σα? να ευρετηριαστο?ν εν τη γεν?σει του?.

6. Δημοσιε?σει? σε ?λα τα social media

?πω? αναφ?ρθηκε προηγουμ?νω?, το ρομπ?τ τη? Google φτ?νει στι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?σω σ?νδεσμων (backlinks). ?να? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε γρ?γορα backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι με τη χρ?ση των κοινωνικ?ν δικτ?ων. Αν δεν ?χετε ?δη προφ?λ στα κοινωνικ? δ?κτυα, φτι?ξτε ?να στα βασικ? απ? αυτ?.

Αν ?χετε ?δη, αρκε? να δημοσιε?σετε σε αυτ? τι? σελ?δε? και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? θα πρ?πει να το κ?νετε? κ?νετε τουλ?χιστον στα βασικ? κοινωνικ? δ?κτυα ?πω?:

1. Facebook

2. Twitter

3. Google Plus

4. Pinterest

5. YouTube

6. Vimeo

7. LinkedIn

8. MySpace

9. Google Bookmarks

10. Digg

11. Delicious

12. Stumble Upon

13. Reddit

14. Blogger

15. Diigo

16. FriendFeed

17. HackerNews

18. Instapaper

Με τι? δημοσιε?σει? και τι? κοινοποι?σει?? στα κοινωνικ? δ?κτυα, στα social bookmarking sites και σε ?λα τα ?λλα δ?νουμε ?να ισχυρ? σ?μα στην Google για να στε?λει τα bot τη? στην ιστοσελ?δα μα? και να ταξινομ?σει την ιστοσελ?δα μα? πληρ?στερα και ταχ?τερα.

7. Δημιουργ?α backlinks με ?ρθρα σε τρ?τα blog

Για να βοηθ?σετε τη διαδικασ?α ανακ?λυψη? και ευρετηρ?αση? τη? ιστοσελ?δα? ? του e-shop σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι καλ? να δημιουργε?τε backlinks απ? ?λλα τρ?τα site.

Η δημιουργ?α περιεχομ?νου και η δημοσ?ευση του εκτ?? τη? βασικ?? ιστοσελ?δα? ? blog σα? ε?ναι μ?α καλ? μ?θοδο? για την απ?κτηση backlinks. Για να γ?νει αυτ? μπορε?τε εκτ?? των ?λλων τεχνικ?ν:

 • να γρ?φετε ?ρθρα και να τα δημοσιε?ετε σε blog ?λλων
 • να γρ?φετε ?ρθρα και να τα δημοσιε?ετε σε καταλ?γου? ?ρθρων
 • να δημοσιε?ετε δελτ?α τ?που

Σε κ?θε περ?πτωση μην ξεχν?τε ?τι η λ?ξη κλειδ? πρ?πει να περιλαμβ?νετε στο σ?νδεσμο κειμ?νου ?? Anchor text.

Google Indexing και Συχν?? Ερωτ?σει?

Ε?λογο και λογικ? ε?ναι να ?χετε απορ?ε? ειδικ? ε?ν κ?νετε κ?τι για πρ?τη φορ?. ?τσι μ?ζεψα τι? ποιο ε?λογε? και κοιν?? απορ?ε? που μπορε?τε να ?χετε. Αν αισθ?νεστε ?τι δεν καλ?πτεστε, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου ? να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο μου.

Τι ε?ναι το Googlebot ? ρομπ?τ τη? Google ? αρ?χνη τη? Google;

Το Googlebot ε?ναι απλ? το λογισμικ? αναζ?τηση? που στ?λνει η Google για να συλλ?ξει πληροφορ?ε? σχετικ? με τα ?γγραφα στο διαδ?κτυο ?και για να τα προσθ?σει στο ευρετ?ριο αναζ?τηση? (index) τη? Google.

Τι ε?ναι το crawling ? αν?χνευση;

Crawling ? αν?χνευση ε?ναι η διαδικασ?α κατ? την οπο?α το Googlebot ? ρομπ?τ τη? Google ? αρ?χνη τη? Google πηγα?νει απ? ιστοσελ?δα σε ιστοσελ?δα με σκοπ? την εξε?ρεση ν?ων και ανανεωμ?νων πληροφορι?ν τι? οπο?ε? και θα υποβ?λει, εκθ?σει στο Google.

Το Googlebot ? ρομπ?τ τη? Google ? αρ?χνη τη? Google βρ?σκει τι να ανιχνε?σει χρησιμοποι?ντα? συνδ?σμου? ? αλλι?? link.

Τι ε?ναι το indexing ? ευρετηρ?αση απ? τη Google;

Ευρετηρ?αση ? indexing ε?ναι η επεξεργασ?α των πληροφορι?ν που συγκεντρ?θηκαν απ? το Googlebot κατ? την αν?χνευση των δραστηριοτ?των του.

Τα ?γγραφα υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α και προστ?θενται στο ευρετ?ριο αναζ?τηση? τη? Google αν θεωρηθο?ν ?τι ?χουν ποιοτικ? περιεχ?μενο. Κατ? τη δι?ρκεια του indexing, το Googlebot επεξεργ?ζεται τι? λ?ξει? σε μια σελ?δα καθ?? και το πο? βρ?σκονται οι λ?ξει? αυτ??.

Πληροφορ?ε? ?πω? ετικ?τε? τ?τλου (titles) και οι λ?ξει? κλειδι? στι? εικ?νε? ALT (alt image tags) αναλ?ονται κατ? τη δι?ρκεια του indexing.

Βοηθ?ει το pinging τη? ιστοσελ?δα? μου στην ταχ?τερη ευρετηρ?αση τη? απ? την Google;

Η εμπειρ?α μου δε?χνει πω? ναι.

Μετ? την χρ?ση και την βελτιστοπο?ηση των Update Services του WordPress Ping, δεν ?χω παρατηρ?σει κ?ποια ουσιαστικ? διαφορ? στην ορατ?τητα του blog μου στη Google. ?σω? να ε?ναι τελε?ω? ανεπα?σθητη η διαφορ? στο SEO και να μην την ?χω καταλ?βει. Δε?τε περισσ?τερα: SEO – Χρει?ζεται να κ?νετε ping το wordpress blog σα?;

Μια π?λι σ?γχρονη και εναλλακτικ? μ?θοδο? pinging ε?ναι τα social media ?πω? το twitter που ?χει πολ? δυνατ? ping και τα social bookmarking tools ?πω? το instapaper και το Google Bookmarks.

Για ποιο λ?γο χρησιμοποι? ακ?μα το WordPress Ping; Μ?πω? και μου δ?σει το 1% περισσ?τερο SEO που χρειαζ?μαστε ?λοι μα? για να π?με στο 100%. Μ?χρι νεωτ?ρα? θα το χρησιμοποι?.

Αποφ?γετε το OverPinging.

Αν και δεν ?χω ακο?σει ποτ? ? παρατηρ?σει κ?ποια ιστορ?α over pinging και κ?ποια αν?λογη τιμωρ?α απ? τη Google, καλ? θα ?τανε να χρησιμοποιε?τε το Update Service με μ?τρο και να μην το παρακ?νετε.

Δεν ξ?ρω ποιε? θα ε?ναι ακριβ?? οι συν?πειε? αλλ? υπ?ρχει πιθαν?τητα να μπε?τε στο black list πολλ?ν servers λ?γω ?κυρων pings που θα ληφθο?ν ω? spam ? ?ποπτη δραστηρι?τητα hackers. Ψυχραιμ?α λοιπ?ν.

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα, για αυτ? π?ρα απ? τα likes και τα shares θα ?θελα να κ?νετε τι? παρατηρ?σει? και τι? ερωτ?σει? σα? κ?τω απ? το ?ρθρο στα σχ?λια.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα σα?! Ε?μαι καινο?ργιο? σχετικ? στο blogging και νι?θω ?τι ?χω κ?νει λ?θη. Επειδ? υπ?βαλα το sitemap κ?πω? ανορθ?δοξα συμβα?νει το εξ?? απροσδ?κητο. Εμφαν?ζονται κανονικ? στην αναζ?τηση τα ?ρθρα που ?χω δημοσιε?σει αλλ? δεν εμφαν?ζεται η αρχικ? σελ?δα. Σ?μερα υπ?βαλα εκ ν?ου sitemap με τον σωστ? τρ?πο και μου γρ?φει ?τι εκκρεμε?. Πιστε?ετε ?τι αρκε? αυτ? η δι?ρθωση ? πρ?πει να κ?νω κ?τι ?λλο;. Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
  • Θα πρ?πει φ?λε Βαγγ?λη να ?χει? υποβ?λει στο sitemap σου και ?λε? τι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σου για να ταξινομηθε? και η αρχικ? σελ?δα στη Google. Συν?θω? η αρχικ? σελ?δα ταξινομε?τε ο?τω? ? ?λλω?. Με ποιον τρ?πο βλ?πει? ?τι δεν ?χει ταξινομηθε?;

   Απ?ντηση
 • Σε ευχαριστο?με Γι?ννη!
  Αν και λε? πολλ? ,δεν τα λε? ”?λα”…

  Απ?ντηση
  • Δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α Σωτ?ρη, το πρ?το μ?θημα που μα? μ?θανε στο Πανεπιστ?μιο στο Λονδ?νο στα οικονομικ? ε?ναι ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν γε?μα στην οικονομ?α. Το ?διο ισχ?ει και στην κβαντομηχανικ?. Π?ντω? απ? δωρε?ν περιεχ?μενο και υπηρεσ?ε? ξεπερν?ω κ?θε προσδοκ?α.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη σε ευχαριστ? π?ρα μα π?ρα πολ? για το ?ρθρο σου και για την πολ? καλ? δουλει? που ?κανε? .
  Στο ?χω πει και στο ξαναλ?ω ?τι στην σελ?δα μου π?τυχα εξαιτ?α? σου, θυμ?μαι εκε?νε? τι? δ?σκολε? μ?ρε? που ?κανα παρ?α στα σκουπ?δια,δεν υπ?ρχα καν στη google γιατ? με ε?χε τιμωρ?σει λ?γω μη ποιοτικο? περιεχομ?νου μ?χρι που με βο?θησε?.
  Προκαλ? ?ποιον θ?λει να κ?νει κ?τι επαγγελματικ? να σε εμπιστευτε? δι?τι ε?σαι ?να? επαγγελματ?α? του ε?δου?.

  ?να παρ?δειγμα θα σα? πω ?τι μ?χρι και το star channel φιλοξ?νησε ?ρθρο μου στην επ?σημη σελ?δα του στο twitter!!!

  Πιστε?ω ?τι ε?ναι μεγ?λη αλλαγ? απ? τα σκουπ?δια να βρεθε?? στο twitter εν?? μεγ?λου καναλιο?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看