ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google Web Core Vitals Update Μ?ιο? 2021: Τι θα πρ?πει να κ?νετε

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.richwerk.com και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το Google Web Core Vitals Update που αναμ?νεται να βγει στι? 6 Μα?ου του 2021. Μην αγχ?νεστε ?μω?, γι’ αυτ? ε?μαστε εμε?? εδ? για να σα? βοηθ?σουμε τι να κ?νετε για να μην π?σει το site σα? στην Google, να αυξ?σετε τη θ?ση σα?, την επισκεψιμ?τητα και του? πελ?τε? σα?.

Κ?ντε like, κ?ντε subscribe στο καν?λι μα? και βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ?? γιατ? ?χουμε κολλ?σει εδ? και π?ρα πολ? καιρ? στου? 1.300, π?με π?ρα πολ? αργ?, δεν ξ?ρω γιατ?.

Ε?ναι που το θ?μα του SEO ε?ναι cult, δεν ενδιαφ?ρει ?λο τον κ?σμο αλλ? του? λ?γου? και εκλεκτο?? και υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? γν?σει? για το internet, για το π?? να ανεβ?σουν το site του? στην Google και π?? να βγουν πρ?τοι στην Google.

Π?με κατευθε?αν στο ψητ?. Σε ?σου? με?νουν μ?χρι το τ?λο?, θα δ?σω ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α Myip που ε?ναι η ταχ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα.

6 Μα?ου το Web Core Vitals Update

Σ?μφωνα λοιπ?ν με το ?γκυρο site Search Engine Journal, το οπο?ο ?χει δημοσιε?σει π?ρα πολλ?? φορ?? συνεντε?ξει? απ? τον John Mueller που ε?ναι ο υπε?θυνο? ποι?τητα? και εκπρ?σωπο? τ?που τη? Google για ?λου? εμ?? του? ειδικο?? στο SEO και ?λου? του? webmasters, ο οπο?ο? ?χει ?δρα την Ελβετ?α, εν? ε?ναι γερμαν?φωνο?.

Σ?μφωνα με τι? τελευτα?ε? ανακοιν?σει? σε ?να β?ντεο που ?γινε στι? 31 Ιανουαρ?ου του 2021 ανακοιν?θηκε ?τι η Google θα λανσ?ρει τον Μ?ιο του 2021 και συγκεκριμ?να στι? 6 Μα?ου το Web Core Vitals Update που ε?ναι ?να Update τη? Google.

Μην αγχ?νεστε ?μω? γιατ? η Google κ?νει π?ρα πολλ? updates τον χρ?νο, γ?ρω στα 500 με 600 μεγ?λα updates και 3.500 περ?που ?λλα μικρ?τερα updates στον αλγ?ριθμο του για να βελτι?σει υποτ?θεται την ποι?τητα.

Για ποιο λ?γο θεωρε? η Google σημαντικ? τα Web Core Vitals;

google-web-core-vitals-update-paramarketing-2021-low

Τα Web Core Vitals ?χουν να κ?νουν με την χρηστικ?τητα τη? σελ?δα?, το User Experience, την ταχ?τητα φ?ρτωση? και π?σο ε?κολα μπορε? κ?ποιο? χρ?στη? να πλοηγηθε? και να π?ει μπρο? π?σω μ?σα σ’ αυτ? χωρ?? να χ?σει χρ?νο.

?χει να κ?νει δηλαδ? γενικ?τερα με την ποι?τητα μια? ιστοσελ?δα? στο internet.

Η Google προσπαθε? εδ? και π?ρα πολ? καιρ? να αποδυναμ?σει τα backlinks απ? τον αλγ?ριθμο τη? ω? παρ?γοντα κατ?ταξη?.

Παρ?λα αυτ?, τα backlinks παραμ?νουν ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? και προσπαθε? να δ?σει β?ρο? σε ?λλου? παρ?γοντε? κατ?ταξη?, ?πω? το ?On-Page SEO που ε?ναι αυτ? που βλ?πετε αυτ? τη στιγμ?, τα Web Core Vitals, καθ?? και το περιεχ?μενο του site σα?.

?μω?, για να θωρακ?σουμε το site μα? απ? κ?θε επ?μενο Web Google Update και κ?θε ?λλο update που θα κ?νει στον αλγ?ριθμ? τη? και μα? τρομ?ζει β?βαια πριν το κ?νει γιατ? δεν ξ?ρουμε τι θα γ?νει.

Το Web Core Vitals θα επηρε?σει το 1 με 5% των ιστοσελ?δων στο internet

Προβλ?πουμε ?μω? ?τι θα επηρε?σει το 1 με 5% των ιστοσελ?δων στο internet, δεν θα επηρε?σει π?ρα πολ? αλλ? καλ? ε?ναι να ε?μαστε προετοιμασμ?νοι.

Επ?ση?, αν το site μα? δεν τα π?ει καθ?λου καλ? στα Web Core Vitals να το φτι?ξουμε τ?ρα, να ?ρθουμε σε επαφ? με τον προγραμματιστ? μα?, με τον web developer, με τον ειδικ? στο SEO και να κ?νουμε ?λε? τι? διορθ?σει? που χρει?ζονται για να μη φ?με το επ?μενο χαστο?κι απ? τη Google.

Τι ε?ναι τα Web Core Vitals;

Π?με λ?γο τ?ρα να δο?με τι ε?ναι αυτ? τα περιβ?ητα, διαβ?ητα Web Core Vitals.

Σ?μφωνα π?λι με το Search Engine Journal, τα Web Core Vitals αποτελε?ται απ? 3 παρ?γοντε?.

  • Πρ?τον, το Largest Contentful Paint ? LCP που ?χει να κ?νει με το χρ?νο φ?ρτωση? ?λου του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? πρ?πει να ε?ναι κ?τω απ? 2,5’’.
  • Το δε?τερο ε?ναι το First Input Delay ? FID που μετρ?ει τον χρ?νο που χρει?ζεται ?να? χρ?στη? για να αλληλεπιδρ?σει με το site σα?, δηλαδ? δεν ε?ναι μ?νο να φορτ?νει αλλ? δεν μπορ? να πατ?σω τ?ποτα μ?σα. Αυτ? πρ?πει να ε?ναι 100 millisecond.
  • Και το τρ?το ε?ναι το Cumulative Layout Shift ? CLS που πρ?πει να ε?ναι λιγ?τερο απ? 0,1. Το Cumulative Layout Shift σημα?νει ?τι και που φορτ?νει αλλ?ζει λ?γο το site και με το που πατ?σω παρουσι?ζεται κ?τι ?λλο. Αυτ? θα πρ?πει να το αποφ?γουμε και ο δε?κτη?? θα πρ?πει να ε?ναι στο 0,1.

Καταγρ?ψτε την σημεριν? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?

Και μια που αναφ?ραμε τα βασικ? Web Core Vitals, θα τα αναλ?σουμε παρακ?τω, τι θα πρ?πει να κ?νουμε.

Το πρ?το πρ?γμα ε?ναι να δο?με που ε?ναι σ?μερα το site μα?.

Υπ?ρχουν 6 βασικο? τρ?ποι που μα? λ?ει η Google π?? να μετρ?σουμε τα Web Core Vitals. Εμε?? θα προτε?νουμε τον ?να που ε?ναι πιο απλ?? που ε?ναι να π?με στο Google Page Speed Insights.

To Google Page Speed Insights μα? δε?χνει ακριβ?? τα Web Core Vitals σε ποιο ποσοστημ?ριο απ? το 0 ?ω? το 100 αν?κει το site μα?.

Παρ?δειγμα, αν το site μα? αν?κει στο 50, σημα?νει ?τι φορτ?νει ταχ?τερα απ? το 50% των ?λλων site στο internet.

Το καλ?τερο score θα πρ?πει να ε?ναι απ? 80 και π?νω, που σημα?νει ?τι και να μην ε?μαστε στο απ?λυτο 100 δεν πεθα?νουμε, δεν θα π?σει το site μα?.

Υπ?ρχουν περιπτ?σει? site που ε?ναι πιο αργ? απ το δικ? μα?, δηλαδ? να ναι στο 60 και να ε?μαστε στο 80, να ?χουν μεγ?λα ποσοστ? φ?ρτωση? και να τα π?νε π?ρα πολ? καλ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Το σκορ του Web Core Vitals χωρ?ζεται σε κινητ? και σε σταθερο?? υπολογιστ??

Επ?ση?, τα Web Core Vitals χωρ?ζονται σε 2 κατηγορ?ε?, ?να για κινητ? και ?να για σταθερο?? υπολογιστ??.

Φροντ?στε να τα π?τε καλ? στα κινητ? γιατ? η επισκεψιμ?τητα ?ρχεται κατ? 70% με 90% απ? τα κινητ? σ?μερα και ?χι απ? του? σταθερο?? υπολογιστ?? και αυτ? η τ?ση θα αλλ?ξει στο μ?λλον.

Θα υπ?ρχουν γ?ρω στο 95% γ?ρω στην επ?μενη τριετ?α – πενταετ?α που θα κοιτ?νε τα π?ντα απ? το κινητ? του? γιατ? θα ?χουμε το δ?κτυο 5G.

Επ?ση?, θα ?χουμε πολ? καλ? smartphones σε πολ? χαμηλ?? τιμ?? και δεν θα χρει?ζεται να αγορ?σει υπολογιστ? γιατ? θα μπορε? να κ?νει τα π?ντα απ το κινητ? του.

Υπολογιστ? θα ?χει κ?ποιο? επαγγελματ?α?, ?πω? ε?μαι εγ?, κ?ποιο? γραφ?στα?, κ?ποιο? πολιτικ?? μηχανικ?? ? αρχιτ?κτονα? που χρει?ζεται υπολογιστ?.

?λοι οι ?λλοι απλο? χρ?στε? θα χρησιμοποιο?με κινητ?, δηλαδ? ?χουμε μια τ?ση να φ?γουμε απ? τι? σταθερ?? συσκευ?? και να π?με στι? κινητ??, ?ποιε? και να ναι αυτ??.

Δ?στε μεγαλ?τερη βαρ?τητα στη φ?ρτωση για κινητ? γιατ? εκε? π?σχουν τα περισσ?τερα site και βλ?πω ?τι ?χουν μεγ?λη διαφορ? στα score, δηλαδ? βλ?πω 80 στι? σταθερ?? συσκευ?? και στα κινητ? 60.

Επ?ση?, ειδικ? για WordPress υπ?ρχουν συγκεκριμ?να θ?ματα, τα οπο?α θα αποκαλ?ψω σε επ?μενο β?ντεο.

Γι’ αυτ? με?νετε συντονισμ?νοι, πατ?στε like, πατ?στε subscribe, να πατ?σετε το καμπαν?κι για να πα?ρνετε ?λε? τι? ενημερ?σει? και να γραφτε?τε και στο newsletter ?που κ?θε 15 μ?ρε? πα?ρνετε ?να newsletter για το SEO, για την προ?θηση ιστοσελ?δων, για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet.

6 Τρ?ποι μ?τρηση? των Web Core Vitals

Λοιπ?ν, π?με αμ?σω? να δο?με ποιοι ε?ναι οι ?λλοι 6 τρ?ποι που μα? προτε?νει η Google για να μετρ?σουμε τα Web Core Vitals.

  1. το PageSpeed Insights που μετρ?με τα 3 Web Core Vitals
  2. Chrome UX Report
  3. Search Console τη? το Search Console τη? Google ε?ναι το προηγο?μενο webmaster tools. Μπορε?τε να γραφτε?τε και σε αυτ?, αν δεν ?χετε γραφτε? πρ?πει οπωσδ?ποτε να γραφτε?τε και να ?χετε Google Analytics στο site σα? για να μπορ?σετε να καταχωρ?σετε ?λο το Sitemap στο Search Console τη? Google και να δε?τε αν ?χετε τυχ?ν προβλ?ματα κατ?ταξη? ? αν?γνωση? του site σα? απ? τα bot τη? Google.
  4. Chrome DevTools
  5. Lighthouse που ε?ναι κι αυτ? μια εφαρμογ? που ?χει η Google για να κ?νετε δι?φορα πειρ?ματα speed testing για το site σα?.
  6. Web Vitals Extension

Εμε?? απ ?λα τα 6 χρησιμοποιο?με το PageSpeed Insights που μετρ?ει τα Web Core Vitals και τη σχετικ? ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Επ?ση?, μετρ?με την ταχ?τητα φ?ρτωση? και με το Pingdom, το οπο?ο μετρ?ει την απ?λυτη ταχ?τητα φ?ρτωση? και ?χει κ?ποιο flow δηλαδ? κ?ποια ρο? και ?τι πρ?πει να διορθ?σετε για να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Π?σο σημαντικ? ε?ναι τα Web Core Vitals για το site σα?;

Θα π?με να δο?με κ?ποια στατιστικ? απ? το WPO stats, κ?ποια ε?ναι πολ? αμελητ?α, αλλ? κ?ποια ε?ναι πολ? σημαντικ?.

?να σημαντικ? ε?ναι ?τι ε?ναι το site Yelp.

Το Yelp ε?ναι τοπικ?? οδηγ?? με δι?φορε? καφετ?ριε? και μαγαζι? που ε?ναι local και λ?ει ?τι ?χει βελτι?σει και το Largest Contentful Paint? (LCP) στο 85% και ?τσι αυξ?θηκαν οι μετατροπ?? στο site κατ? 15%.

Μπορε? να ?ταν στο 70% και π?γε στο 75%, αλλ? γενικ? ?ταν ?χουμε βελτ?ωση των Web Core Vitals ?χουμε π?ντα α?ξηση των μετατροπ?ν, π?ντα α?ξηση πελατ?ν, τζ?ρου, εγγραφ?ν στη λ?στα μα? και γενικ? υπ?ρχει βελτ?ωση σε ?λο το User Experience και σε ?λα τα ζωτικ? στοιχε?α του site μα?.

?να αξιοσημε?ωτο π?λι ε?ναι να σα? πω ?τι το Sportsshoes.com βελτ?ωσε κατ? 41% την επισκεψιμ?τητα απ? κινητ? μ?νο βελτι?νοντα? τα Web Core Vitals.

Τι θα πει αυτ?;

?τι αυξ?θηκε η επισκεψιμ?τητα μ?νο αυξ?νοντα? και βελτι?νοντα? τα Web Core Vitals.

Βλ?πουμε ?τι το On-page SEO ?ταν π?ντα το ε?κολο φρο?το που λ?γαμε που ε?ναι ?ριμο στο δ?ντρο και μπορε?? να υψ?σει? το χ?ρι σου και να το πι?σει?, δηλαδ? ε?ναι πιο ε?κολο να κ?νουμε On-page SEO παρ? να προσπαθο?με να μπο?με στον αγ?να δρ?μου για να βρο?με backlinks.

Αυτ? για τα Web Core Vitals.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting!

?σοι με?νατε μ?χρι εδ? θ?λω να σα? πω ?τι μπορε?τε να κερδ?σετε 50% ?κπτωση απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ?? του καναλιο? μα? που ε?ναι η εταιρε?α hosting Myip με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50.

Η Myip διαθ?τει ταχ?τατου? light speed servers στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?.

Οι light speed servers ?χουν πολ? γρ?γορη ταχ?τητα φ?ρτωση?, θα π?νε πολ? καλ?τερα στα Web Core Vitals και μ?νο και μ?νο αλλ?ζοντα? τον server σα? απ? κ?ποια ?λλη εταιρε?α hosting που ε?στε σε light speed servers τη? εταιρε?α? hosting Myip, θα δε?τε τερ?στια διαφορ? στα Web Core Vitals μ?νο απ? αυτ?.

Κανε?? δεν θ?λει αργ? site, ο?τε η Google και φτ?νει στο σημε?ο να κ?νει update στον αλγ?ριθμο τη? και να μα? δ?σει μια κατε?θυνση για να π?με προ? τα εκε? ?λοι. Η Google, ασχ?τω? αν ε?ναι ιδιωτικ? εταιρε?α, ξ?ρει που π?ει το μ?λλον του internet και μα? οδηγε? π?ντα στη σωστ? κατε?θυνση, τουλ?χιστον σε ?να βαθμ?.

Αυτ? για τον μεγ?λο χορηγ?, PARAMARKETING50 ο κωδικ?? για να ?χετε 50% ?κπτωση σε πακ?το hosting, δηλαδ? hosting που κ?νει 300 ευρ? να το π?ρετε 150, ε?ναι εξευτελιστικ? τιμ?, προσφορ? που σκοτ?νει τα π?ντα.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Επ?ση?, βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ?? γιατ? ?χουμε κολλ?σει εδ? και πολ? καιρ? στου? 1.300, κ?ντε like, κ?ντε subscribe, πατ?στε καμπαν?κι να πα?ρνετε τι? ενημερ?σει? γιατ? κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 ?χουμε τουλ?χιστον ?να β?ντεο στο καν?λι μα? και βγ?ζουμε και ?λλα β?ντεο μεσοβδ?μαδα.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Επ?ση?, ?χουμε newsletter και κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να ποιοτικ?, ενημερωτικ? newsletter, β?λτε το email σα? στο πεδ?ο εγγραφ??. Αυτ? για σ?μερα, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και θα τα πο?με την ερχ?μενη βδομ?δα ? και νωρ?τερα. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看