ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE VISIBILITY

Google Visibility: Πω? να το αυξ?σετε κατακ?ρυφα

Οι περισσ?τεροι ?νθρωποι εντυπωσι?ζονται με π?ρα πολ? κοντ?φθαλμα πρ?γματα στην προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? το να βγα?νει το site του? με μερικ?? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?μω? το πρ?βλημα στην αξιολ?γηση μια? καμπ?νια? SEO ε?ναι ?χι οι π?ντε με δ?κα βασικ?? λ?ξει? κλειδι? του κλ?δου σα? που θα σα? αποφ?ρουν το 10% τη? συνολικ?? εν δυν?μει κ?νηση? και δουλει??, αλλ? το υπ?λοιπο ανεξερε?νητο 90% των φρ?σεων κλειδι?ν με τι? οπο?ε? βγα?νετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με την ιστοσελ?δα σα? αλλ? και κ?θε ιστοσελ?δα? που ?χετε.

?να? σοφ?? και ?ξυπνο? ?μω? επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ γνωρ?ζει ?τι αυτ? που μετρ?ει στο σ?νολο δεν ε?ναι οι π?ντε με δ?κα μετρημ?νε? και πολυχτυπημ?νε? στο adwords λ?ξει? κλειδι? αλλ? οι συνολικ?? οργανικ?? αναζητ?σει? οι οπο?ε? ?ρχονται απ? λ?ξει? κλειδι? με μικρ?τερη ζ?τηση που ?μω? καταλ?γουν σε αγορ? μια? υπηρεσ?α? ? εν?? προ??ντο? απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Πω? θα μπορ?σουμε ?μω? να μετρ?σουμε γενικ? ?μα ανεβα?νει ? π?φτει το site μα? στη Google εκτ?? απ? τι? μερικ?? λ?ξει? κλειδι? -μετρημ?νε? στα δ?χτυλα συν?θω?-;

Για να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε, διαβ?στε παρακ?τω το εκπληκτικ? ?ρθρο.

Τι ε?ναι? το Google Visibility;

Ο ορθ?τερο? τρ?πο? για να μετρ?σουμε ?μα η ιστοσελ?δα μα? ανεβα?νει ? π?φτει στη Google θα πρ?πει να ?χουμε κ?ποιο μ?τρο για την συνολικ? ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Η συνολικ? ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? Search engine visibility ? Google visibility ε?ναι με το π?σε? λ?ξει? κλειδι? εμφανιζ?μαστε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Μιλ?με αποκλειστικ? για τη Google, γιατ? οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν ?να μηδαμιν? 2% τη? αγορ?? στην Ελλ?δα και στον Δυτικ? κ?σμο.

Για παρ?δειγμα, ?μα ?χουμε ?να site που ασχολε?ται με τα social media, και γρ?φουμε ?ρθρα για τα social media γενικ? πλην των βασικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν που ?σω? εμφανιζ?μαστε στη Google, ?πω? η λ?ξη κλειδ? social media, σ?γουρα θα υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλε? λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? κλειδι? για τι? οπο?ε? θα εμφανιζ?μαστε στην π?μπτη σελ?δα, στην δ?κατη σελ?δα ? στην τρ?τη σελ?δα.

Το σ?νολο των εμφαν?σεων κ?ποια? σελ?δα? προορισμο?, ετικ?τα? ? URL απ? την ιστοσελ?δα? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ονομ?ζεται Google Visibility.

Πω? μετρ?με το Google Visibility;

Το επ?μενο θ?μα τ?ρα ε?ναι πω? θα μετρ?σουμε το Google Visibility με ?σο γ?νεται πιο αντικειμενικ? τρ?πο.

Υπ?ρχουν στο ?ντερνετ δεκ?δε? εργαλε?α SEO που μετρ?νε το Google Visibility ?λλα ε?ναι δωρε?ν και ?λλα ε?ναι επ? πληρωμ?. ?λα ?μω? βασ?ζονται στο Google Search Console και για να κρατ?σουμε τα πρ?γματα ?σο πιο απλ? γ?νονται, σα? προτε?νουμε το Ahrefs.com.

Το Ahrefs.com ε?ναι ?να πολ?τιμο εργαλε?ο το οπο?ο δυστυχ?? υπ?ρχει μ?νο σε premium ?κδοση επ? πληρωμ?. Ωστ?σο μπορε?τε με το να εγγραφε?τε με την προπληρωμ?νη, χρεωστικ? ? πιστωτικ? σα? κ?ρτα δοκιμαστικ? χωρ?? χρ?ωση για 7 ? 15 ημ?ρε? αν?λογα με το προωθητικ? πακ?το που ?χουν και μετ? πριν ?ρθει η πρ?τη χρ?ωση να ακυρ?σετε τον premium λογαριασμ? και να τον κρατ?σετε στην δωρε?ν του ?κδοση μ?νο.

Με την δωρε?ν ?κδοση ?χετε τη δυνατ?τητα να βλ?πετε και να παρακολουθε?τε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και ?λλων π?ντε ιστοσελ?δων στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για π?ντα.

Με αυτ?ν τον τρ?πο μπορε?τε να συγκρ?νετε το παρελθ?ν και το παρ?ν και να ?χετε ?να μπο?σουλα ? μ?τρο σ?γκριση? για το μ?λλον.

AHREFS_GOOGLE_VISIBILITY_TOOL-1

Στην παραπ?νω εικ?να βλ?πουμε ?να πραγματικ? στιγμι?τυπο απ? το Ahrefs.com για την ιστοσελ?δα www.richwerk.com αυτ? τη χρονικ? στιγμ?. ?πω? βλ?πετε, το συνολικ? ?θροισμα τη? ορατ?τητα? ε?ναι 433,084 και ονομ?ζεται Ahrefs Rank.

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι το Ahrefs Rank σκορ ε?ναι απλ?? μια συγκριτικ? τιμ? και μ?νο και θα πρ?πει να το χρησιμοποι?σετε για να δε?τε την πορε?α σα? στην συνολικ? ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να εξετ?ζετε και ?λλου? παραμ?τρου? ? ζωτικ? σημε?α στο SEO ?πω? η κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? για τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Η κατ?ταξη για συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και ?χι για ?λε? (συνολικ? ορατ?τητα) μπορε? να μετρηθε? με ?να εργαλε?ο ?πω? το SEO Powersuite.

Εκτ?? απ? την συνολικ? ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το Ahrefs μπορε? να σα? δ?σει στοιχε?α για το Domain Authority, για το Url Authority, για το σ?νολο των backlinks σα?, το domain authority των backlinks σα? καθ?? και για τα ?δια μετρ?σιμα στοιχε?α για του? ανταγωνιστ?? σα?.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? το Google Visibility;

GOOGLE VISIBILITY-

Το Google visibility ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? γιατ? η ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? συσχετ?ζεται ?μεσα το σ?νολο των οργανικ?ν αναζητ?σεων που ?χετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο πιο μεγ?λο ε?ναι το Google Visibility (?σο μικρ?τερο ε?ναι το νο?μερο στο Ahrefs Rank) τ?σο καλ?τερα θα π?ει το site σα? απ? οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Συγκεκριμ?να οι λ?γοι που θα πρ?πει να παρατηρε?τε και το Google visibility ε?ναι π?ρα πολλο?:

?χετε μια ξεκ?θαρη εικ?να για το Google Dance

Το Google Dance ε?ναι η περ?οδο? που η Gooogle αλλ? και οι μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? αναδομο?ν την κατ?ταξ? του? και τα αποτελ?σματα κυμα?νονται ?ω? και? 3 με 5 φορ?? την ημ?ρα.

Σε ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? και ειδικ? ?ταν υπ?ρχουν πολλ?? ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? ανταγων?ζονται για τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι?, υπ?ρχουν συχν?? διακυμ?νσει? αρκετ?ν θ?σεων αλλ? και σελ?δων στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?να site που ε?ναι σ?μερα στην τρ?τη θ?ση για μια λ?ξη κλειδ? μπορε? να βρεθε? μ?σα στο δι?στημα τη? ημ?ρα? στην Π?μπτη θ?ση και ξαν? στην τρ?τη ? στην δε?τερη και ο?τε καθεξ??.

Για να μην σα? πι?νει πανικ?? και να μην κοιτ?τε αν? μισ? ?ρα τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ψ?χνοντα? να βρε?τε ?μα αν?βηκε ? ?πεσε η ιστοσελ?δα σα?, με το ahrefs.com μπορε?τε να δε?τε ?μα ?λλαξε κ?τι πιο ουσιαστικ? και μακροπρ?θεσμο στο site σα?.

Μπορε?τε να δε?τε ποια backlinks κ?ρδισε το site σα? και ποια ?χασε

Κ?θε μ?ρα η ιστοσελ?δα μα? χ?νει κ?ποια backlinks και κερδ?ζει κ?ποια ?λλα.? Ο ρυθμ?? α?ξηση? των backlinks και ο ρυθμ?? με?ωση? των backlinks ε?ναι και αυτο? βασικο? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου τη? Google.

Ο στ?χο? σα? ε?ναι να ?χετε και να διατηρε?τε π?ντα ?να θετικ? ισοζ?γιο backlinks κ?θε εβδομ?δα, ?στω και ?να backlink περισσ?τερο και ποιοτικ?τερο θα σα? βοηθ?σει να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σ?μφωνα με το αξι?πιστο blog Monitorbacklinks.com, ο θετικ?? ρυθμ?? μεταβολ?? ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? ω? θετικ? SEO και ο αρνητικ?? ρυθμ?? μεταβολ?? των backlinks ε?ναι αρνητικ?? παρ?γοντα? SEO που μα? ρ?χνει στη Google.

Με ?λλα λ?για, η ταχ?τητα α?ξηση? των backlinks τη? ιστοσελ?δα? μα?, αυξ?νει το Google Visibility και την οργανικ? επισκεψιμ?τητα αντ?στοιχα. Π?ρα απ? την ταχ?τητα α?ξηση? των backlinks, αρκετ? σημαντικ? ε?ναι και η ταχ?τητα α?ξηση? των social media signals. Για αυτ? και ?ταν ?να ?ρθρο ? ?να β?ντεο που ?χουμε ?μω? ενσωματωμ?νο μ?σα στο site μα? γ?νεται viral, αμ?σω? ανεβα?νει απ?τομα ?λο το site στη Google.

Μπορε?τε να δε?τε την ποι?τητα των backlinks σα?

Η ποι?τητα των backlinks που κερδ?ζετε και ?χι η ποσ?τητα του? ε?ναι αυτ? που καθορ?ζει την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στη Google.

Δεν λ?με ?τι ?να backlink παραμ?νει να ε?ναι ?να backlink το οπο?ο κερδ?θηκε με κ?πο και χρ?νο και με το σπαθ? σα? ?μω? θα πρ?πει να β?λετε πλ?ρη για ?σο το δυνατ?ν ποιο ποιοτικ? backlinks.

Και πω? κερδ?ζετε τ?ρα ποιοτικ? backlinks; Μα πα?ρνοντα? backlinks απ? ποιοτικ? sites.

Ποια θεωρο?νται ?μω? ποιοτικ? sites που ε?ναι κατ?λληλα για backlinks σ?μφωνα με τη Google;

Παρακ?τω σα? δ?νω μια μικρ? λ?στα:

  • Ιστοσελ?δε? Υπουργε?ων
  • Ιστοσελ?δε? Πανεπιστημ?ων, Τεχνολογικ?ν Ιδρυμ?των, Ιδιωτικ?ν σχολ?ν
  • Ιστοσελ?δε? σε edu, gov και org με ?λε? τι? υποκαταλ?ξει?
  • Κρατικ?? ιστοσελ?δε? γενικ?τερα και ιστοσελ?δε? μη κερδοσκοπικ?ν οργαν?σεων και φιλανθρωπικ?ν ιδρυμ?των
  • Μη κερδοσκοπικ?? ιστοσελ?δε?, forums και blogs
  • Ιστοσελ?δε? με πολ? υψηλ? domain authority
  • Κλαδικ?? ιστοσελ?δε? και κλαδικο? οδηγο? για λ?γου? και σχετικ?τητα?
  • Ιστοσελ?δε? απ? social media
  • Ιστοσελ?δε? απ? θυγατρικ?? εταιρε?ε? τη? Google και του ομ?λου Alphabet τη? Google
  • Ιστοσελ?δε? απ? κορυφα?α και γνωστ? brand name ανεξαρτ?του κατ?ληξη? domain name

Και ο κατ?λογο? δεν ?χει τελειωμ? γιατ? η εφευρετικ?τητα και η φαντασ?α σα? στο να κερδ?σετε ?να backlink μπορε? να σα? οδηγ?σει να π?ρετε και backlink απ? τα πιο απ?θανα και φανταστικ? sites που θα κ?νετε link prospecting.

Μπορε?τε να δε?τε με ποια domain names συνδ?εστε και π?σο ποιοτικ? ε?ναι

Στην συν?χεια των παραπ?νω, μπορε?τε να δε?τε και την διασπορ? των backlinks σα? η οπο?α ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? η Google προσμετρ? την διασπορ? των backlinks ω? προ? τη? εσωτερικ?? σελ?δε? του site σα? αλλ? και την διασπορ? των backlinks απ? τα εισερχ?μενα domain names.

Για να σα? το κ?νω λιαν?τερα, η Google προσμετρ? των συνολικ? αριθμ? των domain names τα οπο?α συνδ?ονται με το site σα?.

Για να δε?τε ποια domain names δεν συνδ?ονται πλ?ον ? ποια συνδ?ονται, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα επιμ?ρου? εργαλε?α του Ahrefs.com. Παρεμπιπτ?ντω? το Ahrefs.com το συστ?νω χωρ?? να ?χω κ?ποιο προσωπικ? ?φελο? γιατ? απλ?? και μ?νο ε?ναι ?να πολ? καλ? επαγγελματικ? εργαλε?ο.

Και ?πω? κ?θε σωστ?? επαγγελματ?α? θα πρ?πει να συστ?νει τα απαρα?τητα και σωστ? εργαλε?α για να γ?νεται η δουλει? του ανεξαρτ?τω? προσωπικο? οφ?λου?.

Η ταχ?τητα α?ξηση? των συνδε?μενων με εσ?? domain names ε?ναι και αυτ? ?να? σημαντικ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν θα πρ?πει να τον παραβλ?πετε.

Πω? να αυξ?σετε το Google Visibility σε 5 β?ματα

?σοι φτ?σατε μ?χρι εδ? αξ?ζετε συγχαρητηρ?ων γιατ? δε?χνετε ?τι θ?λετε σοβαρ? να αυξ?σετε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για να σα? βοηθ?σω να αυξ?σετε το Google Visibility και να σα? ευχαριστ?σω που διαβ?σατε τα 3/4 του ?ρθρου μου θα σα? δ?σω το κερασ?κι στην το?ρτα και θα σα? αποκαλ?ψω 5 β?ματα για να αυξ?σετε ?μεσα, σε 30 κι?λα? ημ?ρε? ? γρηγορ?τερα το Google Visibility.

1 Προσθ?στε ?να blog στο site σα?

Η λογικ? του blog ε?ναι απλ?. Σ?μφωνα με το cafeine update, η Google λαμβ?νει υπ?ψιν τη? την φρεσκ?δα μια? ιστοσελ?δα? με β?ση τα σχ?λια, τα νεοδημοσιευμ?να ?ρθρα, τι? απαντ?σει? στο forum κτλ.

Μην κ?νετε τον Αλ?κο σε ?λα τα παραπ?νω και μην κωφε?ετε γιατ? η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο και με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? σ?μφωνα με το μανιφ?στο, ?χι το κομμουνιστικ? αλλ? το μανιφ?στο του ?ντερνετ.

2 Προσθ?στε ετικ?τε? σε κ?θε δημοσ?ευση, σελ?δα, προ??ν

Οι ετικ?τε? εκτ?? ?τι βοηθ?νε στην πλο?γηση, απ? μ?νε? του? αφ?νουν ?χνη στην Google και ταξινομο?νται ω? λ?ξει? κλειδι? ακ?μα και σ?μερα. Το να προσθ?σετε μ?τα ετικ?τε? και meta keywords σε κ?θε δημοσ?ευση, σελ?δα, προ??ν ε?ναι μια συν?θεια που θα πρ?πει να τηρ?σετε ευλαβικ?.

3 Ανο?ξτε τα σχ?λια σε ?λε? τι? σελ?δε? εκτ?? των σελ?δων καλαθιο? αγορ?? κτλ

Π?λι η λογικ? των σχολ?ων υπακο?ει σε αυτ? τη? λογικ?? του να προσθ?σετε ?να blog στο site σα?. Εκτ?? απ? αυτ? τα σχ?λια προσθ?τουν user generated content στην ιστοσελ?δα σα? που ε?ναι πολ? σημαντικ? για την α?ξηση των οργανικ?ν σα? θ?σεων σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Προσθ?στε ?να forum

Το forum θα σα? δ?σει τη δυνατ?τητα να δημιουργ?σετε ν?ο περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα? στον αυτ?ματο πιλ?το και χωρ?? ιδια?τερα μεγ?λο κ?πο αφο? θα δ?σετε την δυνατ?τητα στον τελικ? χρ?στη να πει την ?ποψη του για το προ??ν ? την εταιρε?α σα?, να αφ?σει τι? απορ?ε? του? και να συμμετ?σχει γενικ? σε μια ανοικτ? συζ?τηση με ?λλου? ομο?δε?τε? του.

Οτιδ?ποτε δημιουργε?ται και δημιουργε?τε μ?σα στο forum, ταξινομε?τε και απ? τη Google εν? τα φ?ρουμ με το μεγαλ?τερο αποτ?πωμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι το bbforum του WordPress. Ο λ?γο?;

Ο καθαρ?? κ?δικα?, η ευκολ?α χρ?ση? και το WordPress.

5 Διασυνδ?σετε ?λε? τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα μεταξ? του?

Η εσωτερικ? διασ?νδεση ?λων των σελ?δων και των ?ρθρων μεταξ? του? σα? βοηθ?ει στο να αποκτ?σετε εσωτερικ? backlinks τα οπο?α λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? τη Google αλλ? και να καταφ?ρετε να ταξινομ?σετε καλ?τερα ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο περιεχ?μενο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η μη ?παρξη εισερχ?μενων και εξερχ?μενων backlinks απ? μια σελ?δα του site σα? δημιουργε? το φαιν?μενο των dead ends δηλαδ? των αδι?ξοδων και αποκλε?ουν ?τσι την φυσιολογικ? ακολο?θηση των backlinks απ? τα google bots.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Visibility:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看