ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE POLITIKI- ELLADA-1

Google και πολιτικ?: Πω? να επηρε?σετε τα αποτελ?σματα των εκλογ?ν

Με αφορμ? την συν?ντευξη μου στην εφημερ?δα Documento σχετικ? με την Παγκ?σμια κυριαρχ?α τη? Google στην ενημ?ρωση, θε?ρησα καλ? να αγγ?ξω αυτ? το ευα?σθητο θ?μα τη? σχ?ση? τη? Google με την πολιτικ?.

Σκ?φτηκα αρκετ? πριν γρ?ψω για αυτ? το θ?μα γιατ? θα ?πρεπε με οτιδ?ποτε ασχολο?μαστε στο ParaMarketing να ε?ναι σε πλ?ρη αρμον?α με την δ?λωση αποστολ???μα? η οπο?α δεν ε?ναι ?λλη απ? το να αλλ?ξουμε τον κ?σμο μ?σα απ? το SEO και το Web design.

Και το κ?νουμε σιγ? σιγ? καθημεριν?. Αλλ?ζουμε τον κ?σμο κ?θε μ?ρα μ?σα απ? τη δουλει? μα? και μ?σα απ? το ?ργο μα?, την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? δημιουργ?α? ιστοσελ?δων φιλικ?ν προ? τον χρ?ση αλλ? και προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι κατ? π?σο η Google μπορε? να επηρε?σει την πολιτικ? και την δημοκρατ?α μα?.

Μπορε? μια μηχαν? αναζ?τηση? που αν?κει σε μια ιδιωτικ? εταιρε?α να διαμορφ?σει την κοιν? γν?μη και να επηρε?σει το think tank, του? υποψ?φιου? ψηφοφ?ρου? κ?θε κ?μματο?;

Και αν μπορε? σε ποιο βαθμ?;? Μ?πω? μπορε? να επηρε?σει και τα αποτελ?σματα των εκλογ?ν;

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια διαβ?στε παρακ?τω.

Στα ?δυτα του αλγορ?θμου

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google αποτελε?ται απ? 200 παρ?γοντε? και ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε?, σ?νολο 10.000 σ?ματα αναζ?τηση?, ?ναντι 1.000 σημ?των αναζ?τηση? τη? Bing και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση? ?πω? τη? Yandex και Baidu.

Ο στ?χο? του αλγορ?θμου ?τανε αρχικ? να δ?σει τα σχετικ?τερα και ποιοτικ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, απ? τα πιο σημαντικ? site στον τελικ? χρ?ση.

Τα σχετικ?τερα και τα ποιοτικ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?τανε το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα που οδ?γησε δ?ο κατ?χου? διδακτορικο??απ? το π?ρκινγκ του σπιτιο? μια φ?λη? του? στην Καλιφ?ρνια σε μ?α εταιρε?α κολοσσ?, μ?λι? 20 χρ?νια μετ?.

Ο αλγ?ριθμο? απ? τ?τε επεκτ?θηκε με π?ρα πολλ? updates, με ειδικ?? εκδ?σει? για τι? κινητ?? συσκευ??, με την εισαγωγ? των αναζητ?σεων για β?ντεο και εικ?νε? και απ? το 2002 με την υπηρεσ?α Google News.

Τι ε?ναι το Google News;

?ρε? μετ? το τρομοκρατικ? χτ?πημα τη? 11 Σεπτεμβρ?ου 2002, η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google εμφ?νιζε μ?νο εγκυκλοπαιδικ?? γν?σει? σχετικ? με το World Trade Center και η εταιρε?α αναγκ?στηκε να προσθ?σει ειδησεογραφικ?? πηγ?? προκειμ?νου να ενημερωθο?ν οι χρ?στε?.

Αυτ? η υπηρεσ?α λ?γεται Google News?και παρ?χεται και στα Ελληνικ? για την εθνικ? μηχαν? αναζ?τηση? Google.gr.

Τι ε?ναι ?μω? απ? τεχνικ? ?ποψη το Google News;

Το Google News ε?ναι μια κ?θετη μηχαν? αναζ?τηση? που λειτουργε? ανεξ?ρτητα απ? την βασικ? μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google και συλλ?γει και ανατροφοδοτε? τα αποτελ?σματα και τα πρωτοσ?λιδα π?νω απ? 50.000 πηγ?ν ενημ?ρωση?.

Μετ? η Google παρουσι?ζει αυτ? τα αποτελ?σματα με β?ση κ?ποια?φ?λτρα ?πω? τα ενδιαφ?ροντα των χρηστ?ν αλλ? και ?λλα φ?λτρα ?πω?:

Π?? μπορε? κ?ποιο ενημερωτικ? site να ενταχθε? στα Google News;

Σ?μφωνα με τo?Google Support, μπορε? οποιοδ?ποτε ενημερωτικ? site να κ?νει α?τηση στο?Κ?ντρο εκδοτ?ν ειδ?σεων Google?και να συμπεριληφθε? στο Google News, αρκε? να πληρο? κ?ποιου? καν?νε?.

Οι καν?νε? αυτο? χωρ?ζονται σε τρει? κατηγορ?ε?:

  • Στου? γενικο?? καν?νε?
  • Στου? τεχνικο?? καν?νε? και?
  • Στου? καν?νε? ποι?τητα?

Η ?δια η Google συνιστ? σε ?λου? του? Webmasters των ενημερωτικ?ν blog πριν υποβ?λλουν τον ιστοτοπ? του? στο ευρετ?ριο των Ειδ?σεων Google να επιδε?ξουν ιδια?τερη προσοχ? γιατ? ?πω? λ?νε οι ?διοι

Ορισμ?νε? απ? τι? πρακτικ?? που μπορε? να ?χουν ω? αποτ?λεσμα να καταργηθε? εξολοκλ?ρου ο ιστ?τοπ?? σα? απ? το ευρετ?ριο των Ειδ?σεων Google ? να επηρεαστε? απ? κ?ποια αλγοριθμικ? ? μη αυτ?ματη εν?ργεια ανεπιθ?μητου περιεχομ?νου. Ε?ν ο ιστ?τοπο? ?χει επηρεαστε? απ? εν?ργεια ανεπιθ?μητου περιεχομ?νου, μπορε? να μην εμφαν?ζεται πλ?ον στα αποτελ?σματα των Ειδ?σεων Google.

Η Google εννοε? ?τι υπ?ρχει η δυνατ?τητα τη? ?δια? μ?σω αλγοριθμικ?? ? μη αυτ?ματη? ποιν?? να γαργαλ?σει τα αποτελ?σματα του Google News εφ?σον κ?νετε spam ? εφ?σον συμβα?νει κ?τι ?λλο.

Δηλαδ? με ?λλα λ?για, ο αλγ?ριθμο? ειδ?σεων τη? Google δεν ε?ναι αντικειμενικ??, δεν ελ?γχεται απ? κ?ποια ανεξ?ρτητη αρχ? και φυσικ? και δεν σημα?νει ?τι δεν ε?ναι υπ?ρ κ?ποιων ενημερωτικ?ν blog και κατ? κ?ποιων ?λλων.

Η ?δια η Google ισχυρ?ζεται -και αυτ? ?ντω? ισχ?ει- ?τι δεν επηρε?ζεται ο αλγ?ριθμο? τη? απ? πληρωμ?νε? διαφημ?σει? ?πω? το Google Adwords και ?τσι ε?ναι ανεπηρ?αστε? οι ειδ?σει? τη? απ? ?μεσα οικονομικ? συμφ?ροντα.

Δηλαδ? δεν χρηματ?ζεται η Google, ο?τε προβ?λλονται ιστοσελ?δε? αν?λογα με τον διαφημιστικ? του? budget.

Α? π?με να δο?με ποιοι ε?ναι οι καν?νε? και οδηγ?ε? τη? Google για τι? ειδ?σει? και το Google News. Σα? παραθ?τω παρακ?τω αυτο?σιε? τι? οδηγ?ε? τη? Google για ?σε? ιστοσελ?δε? θ?λουν να συμμετ?σχουν στα Google News.

Γενικ?? οδηγ?ε? για τι? Ειδ?σει?

Περιεχ?μενο ειδ?σεων για πρ?σφατα συμβ?ντα. Οι ιστ?τοποι που περιλαμβ?νονται στι? Ειδ?σει? Google θα πρ?πει να παρ?χουν πρωτ?στω? ?γκαιρη αναφορ? ? αν?λυση πρ?σφατων συμβ?ντων. Δεν συμπεριλαμβ?νουμε συν?θω? ?ρθρα οδηγι?ν, συμβουλευτικ?? στ?λε?, αναρτ?σει? θ?σεων εργασ?α?, καταχωρ?σει? ακιν?των ? αυστηρ?? ενημερωτικ? περιεχ?μενο, ?πω? μετεωρολογικ?? προβλ?ψει? και πληροφορ?ε? σχετικ? με μετοχ??. Γενικ?, τα ?ρθρα θα πρ?πει να διαθ?τουν ημερομην?α και υπογραφ? απ? τον συντ?κτη.

Πρωτ?τυπο περιεχ?μενο. Οι αναφορ?? στο πρωτ?τυπο περιεχ?μενο και η ξεκ?θαρη απ?δοσ? του αποτελο?ν σημαντικο?? παρ?γοντε? για τη συμπερ?ληψη εν?? ιστοτ?που στο ευρετ?ριο των Ειδ?σεων Google. Ε?ν ο ιστ?τοπ?? σα? δημοσιε?ει συγκεντρωτικ? περιεχ?μενο, θα πρ?πει να το διαχωρ?σετε απ? το πρωτ?τυπο περιεχ?μενο ? να περιορ?σετε την πρ?σβαση στα συγκεκριμ?να συγκεντρωτικ? ?ρθρα μ?σω του αρχε?ου robots.txt.

Αν?ληψη ευθυν?ν και διαφ?νεια. Οι χρ?στε? μ?? λ?νε ?τι εκτιμο?ν του? ιστοτ?που? ειδ?σεων που περι?χουν τι? βιογραφ?ε? των συντακτ?ν, καθ?? και σαφ? και προσβ?σιμα στοιχε?α επικοινων?α?, ?πω? ταχυδρομικ? διε?θυνση, διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και αριθμ? τηλεφ?νου.

Ιστ?τοπο? διαστρ?βλωση?. Οι ιστ?τοποι που περιλαμβ?νονται στι? Ειδ?σει? Google δεν θα πρ?πει να διαστρεβλ?νουν, να δηλ?νουν λανθασμ?να ? να αποκαλ?πτουν πληροφορ?ε? σχετικ? με του? κατ?χου? του? ? τον αρχικ? σκοπ? του?.

Αναγνωσιμ?τητα. Τα ?ρθρα που ε?ναι γραμμ?να με σαφ?νεια, σωστ? ορθογραφ?α και γραμματικ? συνεισφ?ρουν επ?ση? στην πολ? καλ?τερη εμπειρ?α χρ?στη. Ο περιορισμ?? τη? χρ?ση? διαφημ?σεων που αποσπο?ν την προσοχ? επιτρ?πει επ?ση? στου? χρ?στε? να επικεντρ?νονται ευκολ?τερα στο περιεχ?μενο των ?ρθρων σα?. Οι διαφημ?σει? και ?λλο επ? πληρωμ? προωθητικ? περιεχ?μενο που προστ?θεται στι? σελ?δε? σα? δεν θα πρ?πει να ξεπερν? τον ?γκο του περιεχομ?νου σα?.

Τ?λο?, μπορε?τε να δε?τε του? διαφορετικο?? τ?που? περιεχομ?νου που συμπεριλαμβ?νουμε στι? Ειδ?σει? Google.

Τεχνικ?? οδηγ?ε? για τι? Ειδ?σει?

Οι Ειδ?σει? Google χρησιμοποιο?ν ?ναν αλγ?ριθμο υπολογιστ? για να ανιχνε?ουν αυτ?ματα ιστ?τοπου? ειδ?σεων. Για να μπορε? το σ?στημ? μα? να καθορ?σει ποιε? ιστοσελ?δε? αποτελο?ν πρ?γματι ?ρθρα, ο ιστ?τοπ?? σα? πρ?πει να ακολουθε? τι? τεχνικ?? οδηγ?ε?.

Ακολουθο?ν μερικ? συν?θη τεχνικ? ζητ?ματα που πρ?πει να λ?βετε υπ?ψη:

Διευθ?νσει? URL ?ρθρων. Βεβαιωθε?τε ?τι οι διευθ?νσει? URL των ?ρθρων σα? ε?ναι μοναδικ?? και μ?νιμε?.

Σ?νδεσμοι ?ρθρων. ?ταν ο ανιχνευτ?? μα? σαρ?νει τον ιστ?τοπ? σα?, αναζητ? συνδ?σμου? HTML με κε?μενα αγκ?ρωση? (εννοε? κε?μενα με backlinks) που περιλαμβ?νουν τουλ?χιστον λ?γε? λ?ξει?. Επ?ση?, δεν ε?ναι δυνατ? η αν?χνευση JavaScript, συνδ?σμων με γραφικ? στοιχε?α ? συνδ?σμων που βρ?σκονται σε πλα?σια.

Μορφοπο?ηση ?ρθρων. Ο ανιχνευτ?? μα? μπορε? να συμπεριλαμβ?νει μ?νο ?ρθρα HTML. Αυτ? σημα?νει ?τι δεν ε?ναι δυνατ? η αν?χνευση PDF ? ?λλων μορφ?ν εκτ?? HTML.

Robots.txt ? μεταετικ?τε?. Προκειμ?νου να συμπεριληφθε? το περιεχ?μεν? σα? στι? Ειδ?σει? Google, οι εφαρμογ?? πρ?σβαση? ιστο? (user-agent) googlebot και googlebot-news θα πρ?πει να μπορο?ν να ανιχνε?σουν και να ευρετηρι?σουν τον ιστ?τοπ? σα? (μ?θετε περισσ?τερα).

Περιεχ?μενο πολυμ?σων. Προ? το παρ?ν, δεν ε?μαστε σε θ?ση να συμπεριλ?βουμε αρχε?α ?χου ? περιεχ?μενο πολυμ?σων. Ωστ?σο, μπορο?με ορισμ?νε? φορ?? να ανιχνε?ουμε συμπληρωματικ? κε?μενο σε σελ?δε? με περιεχ?μενο αυτο? του ε?δου? οι οπο?ε? περιλαμβ?νουν μερικ? β?ντεο απ? το YouTube.

Αν και δεν απαιτε?ται, σα? συνιστο?με να υποβ?λετε ?ναν χ?ρτη ιστ?τοπου Ειδ?σεων Google μ?σω εν?? λογαριασμο? Search Console. Λ?βετε υπ?ψη ?τι ενδ?χεται να αντιμετωπ?σετε σφ?λματα ε?ν υποβ?λετε τον χ?ρτη ιστοτ?που πριν απ? τον ?λεγχο και την ?γκριση του ιστ?τοπο? σα? απ? την ομ?δα μα?.

Καν?νε? ποι?τητα? ειδ?σεων τη? Google

Στι? πρ?σθετε? οδηγ?ε? τη? η Google που ε?ναι και οι καν?νε? ποι?τητα? αναφ?ρει ?τι οι ειδ?σει? δεν ε?ναι μ?ρκετινγκ και δεν πρ?πει να αποσκοπο?ν στην χειραγ?γηση ? την διαμ?ρφωση τη? κοιν?? γν?μη?.
?τσι μα? παραθ?τει τρ?α βασικ? σημε?α:

Εστ?αση στι? ειδ?σει?

Θα πρ?πει το site σα? να ?χει ω? στ?χο την ?μεση ενημ?ρωση με την δημιουργ?α αντικειμενικο? και αχρωμ?τιστου πολιτικ? περιεχομ?νου και ?χι στην προ?θηση πολιτικ?ν ιδε?ν.

Φιλικ?τητα προ? τον χρ?στη και mobile friendly site

Αν η ιστοσελ?δα σα? δεν φορτ?νει γρ?γορα, δεν ?χει mobile first design και δεν φα?νεται σωστ? στι? κινητ?? συσκευ?? μ?λλον θα φ?ει ban ? αποκλεισμ? απ? τα Google News.

Θα πρ?πει να ?χετε ?να site φιλικ? προ? τον τελικ? χρ?στη με χρ?σιμε? ειδ?σει?, ε?κολη πλο?γηση και ?χι πολλ?? διαφημ?σει? ? pop up.

Σωστ? χρ?ση μεταετικετ?ν

Η σωστ? χρ?ση μεταετικετ?ν ? metatag αναφ?ρεται ρητ? απ? τη Google γιατ? στο παρελθ?ν ?χει καταχραστε? η χρ?ση αυτ?ν για να εμφαν?ζονται οι ειδ?σει? κ?ποιων ιστοσελ?δων?σε ?λο και περισσ?τερε? κατηγορ?ε? και να πι?νουν μεγαλ?τερο ε?ρο? θεμ?των.

Αυτ? θεωρε?τε spam και ?τσι θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? και φειδωλο? στην χρ?ση μ?νο των τελε?ω? απαρα?τητων και σχετικ?ν ετικετ?ν στα ?ρθρα σα?.

Πω? μπορε? να επηρε?σουν τα Google News τα αποτελ?σματα των εκλογ?ν;

Φαντ?ζομαι πω? ?σοι ?χετε φτ?σει μ?χρι εδ?, ?χετε σχηματ?σει ?δη ?ποψη για το κατ? π?σο μπορο?ν τα Google News να επηρε?σουν τα αποτελ?σματα των εκλογ?ν.

Γιατ? ?μα μπορε? να ελ?γξει την ενημ?ρωση μ?σω του Google News ?σω? να μπορε? να προβ?λει κ?ποια ενημερωτικ? blog ει? β?ρο? κ?ποιων ?λλων.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα αποκλε?σω ε?τε αλγοριθμικ? ε?τε με το χ?ρι μερικ? ενημερωτικ? site απ? τα Google news, τ?τε το περιεχ?μενο που θα προβ?λλεται ω? ειδ?σει? θα ε?ναι μεροληπτικ? και μη αντικειμενικ?.

Αυτ?? που ελ?γχει σ?μερα την πληροφορ?α, ελ?γχει και την κοιν? γν?μη και την κατευθ?νει αν?λογα με τα δικ? του συμφ?ροντα. Που σημα?νει ?τι ?μα κ?ποια κυβερνητικ? πολιτικ? δεν ε?ναι αρεστ? στη Google τ?τε απλ?? και μ?νο αποκλε?οντα? τα κυβερνητικ? blog απ? τη? Ειδ?σει? τη?, η Google μπορε? να αποδυναμ?σει μια κυβ?ρνηση.

Εκτ?? ?μω? απ? την ?δια τη Google, τα αποτελ?σματα των ειδ?σεων μπορο?ν να χειραγωγηθο?ν απ? τα ?δια τα κ?μματα. ?ποιο κ?μμα ?χει τα περισσ?τερα προσκε?μενα blog σε αυτ? τα οπο?α συμμετ?χουν στι? ειδ?σει? τη? Google ?χει και το προβ?δισμα στην διαμ?ρφωση τη? πολιτικ?? και στην καθοδ?γηση των απ?ψεων των υποψ?φιων ψηφοφ?ρων.

Σ?μερα βλ?πετε ο κυβερνοπ?λεμο? δεν ε?ναι α?ρατο?, ε?ναι ορατ?? και γ?νεται με ?μορφο τρ?πο, τ?σο καλ? συγκαλυμμ?να που ελ?χιστα κ?ποιοι τον καταλαβα?νουν. Και εγ? που ν?μιζα ?τι η προβοκ?τσια στην οπο?α αναφ?ρεται αν? τρ?α λεπτ? το ΚΚΕ δεν υπ?ρχει στο ?ντερνετ.

Οι ψε?τικε? ειδ?σει? και η ν?κη Τραμπ

Στι? τελευτα?ε? προεδρικ?? εκλογ?? τη? Αμερικ?? φα?νεται ο Ντ?ναλντ Τρ?μπ και το επιτελε?ο του να ε?χαν την πρωτοκαθεδρ?α των Κοινωνικ?ν Μ?σων, τη? Google και του Google News, αφο? περισσ?τερε? φορ?? εμφανιζ?ταν το ?νομα του Ντ?ναλντ Τρ?μπ στα ηλεκτρονικ? μ?σα ?ναντι τη? αντιπ?λου του Χ?λαρι Κλ?ντον.

?να μεγ?λο μ?ρο? πολιτικ?ν αναλυτ?ν αποδ?δει?την ν?κη του?Ντ?ναλντ Τρ?μπ στι? ψε?τικε? ειδ?σει? και αναρτ?σει? με σκοπ? να αμαυρ?σουν την φ?μη τη? Κλ?ντον. Δεκ?δε? ψε?τικα blogs ε?χαν στηθε? απ? νωρ?τερα για το σκοπ? αυτ? δημιουργ?ντα? πλαστ?? ειδ?σει? που καταδ?καζαν τι? πολιτικ?? των Δημοκρατικ?ν και αναδε?κνυαν το ?ργο των Ρεπουμπλικ?νων.

Το τρολ?ρισμα ?χει μπει στην πολιτικ? εκστρατε?α και ε?ναι πλ?ον ?να επ?σημο εργαλε?ο χρ?ση? κ?θε πολιτικο? επιτελε?ου.

Επηρε?στηκε η κοιν? γν?μη; Σ?μφωνα με το τελικ? αποτ?λεσμα η απ?ντηση ε?ναι ναι και το ?διο προβλ?πεται να συμβε? και στι? Ελληνικ?? Εκλογ?? ?ποτε προβλ?πονται αυτ?? να διεξαχθο?ν.

Π?σο μπορε? να επηρε?σει το SEO τα αποτελ?σματα των εκλογ?ν;

Το SEO, μπορε? σ?μφωνα με προσωπικ? μου εκτ?μηση να επηρε?σει το εκλογικ? αποτ?λεσμα ?ω? και κατ? 3 μον?δε? υπ?ρ ? κατ? του πρ?του κ?μματο?.

Και τρει? μον?δε? διαφορ? ε?ναι αρκετ?? για να κερδ?σει? τι? εκλογ?? σ?μερα γιατ? με το υπ?ρχον εκλογικ? σ?στημα τρει? μον?δε? ε?ναι 9-12??δρε? εντελ?? αναλογικ? και σε περ?πτωση πλειοψηφ?α? ε?ναι 59-62 ?δρε? σ?μφωνα με την επιδ?τηση εδρ?ν που πα?ρνει το πρ?το κ?μμα!

Συγχωρ?στε με για πιθαν?ν λ?θη γιατ? το τελικ? εκλογικ? αποτ?λεσμα και ο αριθμ?? των εδρ?ν που καταλαμβ?νει το πρ?το κ?μμα ε?ναι συν?ρτηση πολλ?ν ?λλων παραγ?ντων και δεν ε?μαι πολιτειολογ?? για να του? αναλ?σω διεξοδικ?.

Βλ?πετε τα συμφ?ροντα ε?ναι μεγ?λα και φυσικ? δεν ε?ναι τ?σο απλ? τα πρ?γματα ?σο τα νομ?ζετε ?ταν κ?νετε like σε ?να κοινοποιημ?νο ?ρθρο στο Facebook ? ?ταν κ?νετε μια αναζ?τηση στη Google.

Δε?τε περισσ?τερα για την Google και την πολιτικ?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看