ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google Penalty: Πω? να το αποφ?γετε και πω? να ανακ?μψετε

Το Google Penalty ε?ναι η ποιν? που β?ζει η Google σε ιστοσελ?δε? που παραβι?ζουν κ?ποιον απ? του? βασικο?? καν?νε? ποι?τητα? τη?.

Συν?θω? το Google Penalty, η τιμωρ?α δηλαδ? τη? Google ε?ναι φυσικ? συν?πεια μια? προσπ?θεια? χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου τη? Google για να αν?βει τη ιστοσελ?δα σα? ψηλ? στην κατ?ταξη με μη θεμιτ? μ?σα.

?μω? υπ?ρχουν και κ?ποιε? πιο σπ?νιε? περιπτ?σει? ?που η ιστοσελ?δα? σα? κινδυνε?ει ?θελα σα? να τιμωρηθε? απ? τη Google και αυτ? θα εξετ?σουμε στη συν?χεια.

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια για το Google Penalty και να δε?τε ?μα η ιστοσελ?δα σα? κινδυνε?ει, διαβ?στε παρακ?τω.

Κινδυνε?ει η ιστοσελ?δα σα? με Google Penalty;

?λε? οι ιστοσελ?δε? διατρ?χουν σ?μερα ?ναν συστημικ? κ?νδυνο να π?σουν θ?ματα μια? ποιν?? απ? τη Google, ?πω? και ?λοι μα? διατρ?χουμε τον ?διο κ?νδυνο να π?θουμε πνευμον?α, να κολλ?σουμε γρ?πη κτλ.

Ωστ?σο, κ?ποια πρ?γματα θα πρ?πει να αποφε?γονται ?στε να μην διατρ?χει η ιστοσελ?δα σα? κ?ποιο ρ?σκο πιθαν?? μελλοντικ?? ποιν??.

Αυτ? που θα πρ?πει να αποφ?γετε δια ροπ?λου ε?ναι:

 • Spyware, adware, ? υιο?? στην ιστοσελ?δα σα?, γενικ? το κακ?βουλο λογισμικ?, προσοχ? στα φθην? hosting και στι? ιστοσελ?δε? που ?χουν με?νει ανενημ?ρωτε? για χρ?νια
 • Κρυμμ?να backlinks ? κρυμμ?νο κε?μενο ? καμουφλαρισμ?νο κε?μενο
 • Cloaking (Να σερβ?ρουμε μια διαφορετικ? σελ?δα στα Google Bots αντ? αυτ?? που δε?χνουμε στου? επισκ?πτε?)
 • ?σχετε? ανακατευθ?νσει? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? χωρ?? να κ?νει κλικ ο επισκ?πτη? σε αυτ??
 • Σελ?δε? με ?σχετε? λ?ξει? κλειδι?
 • Παραγ?μισμα με λ?ξει? κλειδι? ?νω του κανονικο? (keyword stuffing)
 • ?να μεγ?λο ποσοστ? διπλο? περιεχομ?νου στην ιστοσελ?δα μα?
 • Το Spam γενικ?τερα και ?λε? οι τεχνικ?? του
 • Αφ?σικη δημιουργ?α backlinks (unnatural links)

Και η λ?στα τη? Google σχετικ? με το τι μπορε? να προκαλ?σει ?να πιθαν? Google Penalty δεν σταματ?ει εδ?, γιατ? κ?θε παραβ?αση των καν?νων ποι?τητα? τη? Google ? γενικ? κ?θε προσπ?θεια χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου αναζ?τηση? τη? Google ? εξαπ?τηση? του τελικο? χρ?στη και υποβ?θμιση? του User Experience, τη? εμπειρ?α? δηλαδ? του χρ?στη μπορε? να οδηγ?σει σε Google Penalty.

Σα? ?ρεσε το β?ντεο; Κ?ντε subscribe στο καν?λι μου στο YouTube!

Πριν προχωρ?σετε παρακ?τω, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube, ?που ανεβ?ζω κ?θε Δευτ?ρα ?να ν?ο β?ντεο σχετικ? με το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Επ?ση? μπορε?τε να γραφτε?τε εντελ?? δωρε?ν στο Newsletter του Paramarketing, ?που στ?λνουμε 2 ενημερωτικ? email τον μ?να με π?ρα πολ? χρ?σιμο περιεχ?μενο για το SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ για να ξεχωρ?σετε απ? τον ανταγωνισμ? και να κερδ?σετε πολλ?? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Π?σα ?δη Google Penalty υπ?ρχουν;

GOOGLE-PENALTY

Για να μην σα? ανησυχ?σω περισσ?τερο, θα πρ?πει να σα? αναφ?ρω ?τι δεν υπ?ρχει μ?νο ?να ε?δο? Google Penalty, αλλ? κ?μποσα.

Τα δ?ο σημαντικ?τερα ε?ναι:

 1. Η αλγοριθμικ? ποιν?, αλγοριθμικ? τιμωρ?α ? αλγοριθμικ? υποβ?θμιση και
 2. Η χειρ?νακτη ποιν? (manual penalty)

Αλγοριθμικ? ποιν?

Στην πρ?τη περ?πτωση τη? αλγοριθμικ?? ποιν??, μια αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι αυτ? που θα επιφ?ρει την υποβ?θμιση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google ( SERPs).

Αυτ? συμβα?νει κ?θε μ?να, ? και συχν?τερα γιατ? η Google αλλ?ζει τον αλγ?ριθμο τη? με γν?μονα την ποι?τητα και την καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη κ?θε εβδομ?δα, εν? κ?θε μ?να κ?νει πιο μεγ?λε? αναβαθμ?σει? με αποτ?λεσμα να υπ?ρχουν αρκετ?? διακυμ?νσει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αν λοιπ?ν ?χετε π?σει θ?μα μια? αλγοριθμικ?? ποιν?? ? υποβ?θμιση? τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τη Google, τ?τε θα πρ?πει να εστιαστε?τε στο να βελτι?σετε το SEO σα? ?σο το δυνατ?ν ταχ?τερα και με καλ?τερο τρ?πο, αποφε?γοντα? τα λ?θη του παρελθ?ντο? και κ?θε ε?δου? black hat SEO τεχνικ?? ? και grey hat SEO τεχνικ??.

Προτιμ?στε μ?νο 100% white hat SEO τεχνικ?? και η νο?μερο ?να white hat SEO τεχνικ? ε?ναι να ξεκιν?σετε με την βελτ?ωση του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?, γιατ? το περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα κ?νει την ιστοσελ?δα σα? να φα?νεται αξι?πιστη και ποιοτικ? στα μ?τια τη? Google και των επισκεπτ?ν σα?.

Το ποιοτικ?, μοναδικ?, επικ? περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα βελτι?σει δραματικ? και την εμπειρ?α του χρ?στη και ?τσι θα χρειαστε?τε λιγ?τερα backlinks για να κερδ?σετε θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα ?ρθρα και β?ντεο σχετικ? με το ποιοτικ? περιεχ?μενο και πω? θα το δημιουργ?σετε για να π?ρετε ?μεσο boost στη Google:

Και φυσικ? μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube, ?που κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 το πρω? με την αυγο?λα δημοσιε?ουμε ?να ν?ο β?ντεο σχετικ? με το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων και δι?φορα ?λλα θ?ματα σχετικ? με το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Google Manual Penalty

Στην δε?τερη περ?πτωση, ?χετε π?σει θ?μα χειρ?νακτη? ποιν?? ?που κ?ποιο? υπ?λληλο? τη? Google ?χει θ?σει μια ποιν? στην ιστοσελ?δα σα? και ?τσι μπορε? να δε?τε μια πτ?ση σε θ?σει? ? μια εξαφ?νιση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τη Google γενικ?τερα.

Πω? ξ?ρω ?τι μου ?χει επιβ?λλει η Google Manual Penalty;

Για να μ?θετε ?μα ?χετε πα?ξει πεναλτ?κια με την Google και χ?σατε, θα πρ?πει να π?τε στο Google Search Console, να συνδεθε?τε και να δε?τε ?μα σα? ?χει στε?λει η Google κ?ποια σχετικ? ειδοπο?ηση.

Ε?ν δεν σα? ?χει ?ρθει κ?ποια σχετικ? ειδοπο?ηση που να σα? προειδοποιε? για επερχ?μενο manual penalty ? ?τι σα? ?χει επιβληθε? manual penalty, μην ανησυχε?τε, γιατ? δεν ?χει ασχοληθε? και σ?μερα με την π?ρτι σα? η Google!

google-manual-penalty

?να κλασικ? χαμπ?ρι που ?στελνε παλι?τερα η Google μ?σω του Google Search Console ε?ταν το παραπ?νω για αφ?σικη δημιουργ?α backlinks.

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι:

Μπορε? κ?ποιο? ανταγωνιστ?? μου να με φορτ?σει spam links και να φ?ω π?ναλτι απ? τη Google;

Μ?χρι στιγμ?? δεν μου ?χει συμβε? κ?τι τ?τοιο, γιατ? τα Google Bots ε?ναι π?ρα πολ? ?ξυπνα και με την υποβο?θηση τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη? καταλαβα?νουν π?τε πρ?κειται για spam links ανταγωνιστ?ν και π?τε για δικ? σα? προσπ?θεια χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου με αθ?μιτα μ?σα.

Επ?ση?, τι? περισσ?τερε? φορ??, τα spam links τα περν?ει στο ντο?κου η Google και δεν τα δ?νει ιδια?τερη σημασ?α στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ? σημα?νει ?τι δεν ε?ναι ?λα τα backlinks ?δια και τα spam links δεν ?χουν εντελ?? καμ?α αξ?α σ?μερα για τη Google και το SEO.

Το Google Manual Penalty χτυπ?ει ?λο το site;

Το Google Manual Penalty μπορε? να ?χει στ?χο ?λο το site σα?, το περιεχ?μενο του ? το domain σα? αλλ? μπορε? και να ε?ναι εξειδικευμ?νο μ?νο σε μερικ?? σελ?δε? που παρουσι?ζεται το πρ?βλημα.

?ταν η Google τιμωρε? μ?νο μερικ?? σελ?δε? αντ? για ?λο το site σα?, ε?ναι πιο ε?κολο να ανακ?μψετε και να διορθ?σετε ?μεσα αυτ?? τι? σελ?δε? το ταχ?τερο δυνατ?.

Τι να κ?νετε ?μα π?σετε θ?μα Manual Google Penalty;

Και εν? ?μα π?σετε θ?μα αλγοριθμικ?? ποιν??, ο τρ?πο? αντιμετ?πιση? ε?ναι να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα? σα? απ? ?ποψη πρ?τα περιεχομ?νου και μετ? απ? τεχνικ? ?ποψη και να δημιουργ?σετε μερικ? ποιοτικ? backlinks, στην περ?πτωση του Google Penalty υπ?ρχουν οι παρακ?τω δυνατ?τητε?.

1. ?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει κ?ποια αξ?α για εσ??, μπορε?τε να την εγκαταλε?ψετε

Ε?ν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σχετικ? καινο?ρια, και ?μα το domain name ?χει αχρηστευτε?, δηλαδ? η Google ?χει τιμωρ?σει ?λο το site, τ?τε μπορε?τε να το εγκαταλε?ψετε γιατ? ?σω? να μην αξ?ζει τον κ?πο να μπε?τε στην διαδικασ?α αλλαγ?ν για να ανεβε?τε ξαν? στη Google και να κ?νετε α?τηση επαναξιολ?γηση?.

2. ?μα η ιστοσελ?δα? σα? ?χει μεγ?λη αξ?α, διορθ?στε την και ζητ?στε επαναξιολ?γηση

?μα τ?ρα η ιστοσελ?δα? σα? ?χει κ?ποια αξ?α για εσ?? και σα? φ?ρνει σημαντικ? ?σοδα, τ?τε θα πρ?πει να προβε?τε σε ?λε? τι? διορθ?σει? μ?νοι σα? ? και με την βο?θεια εν?? ειδικο? στο SEO για να κερδ?σετε τι? παλι?? σα? θ?σει?.

Βρε?τε τι φτα?ει και τι σα? ?ριξε στη Google και κ?ντε ?λε? τι? απαρα?τητε? αλλαγ?? και μετ? κ?ντε α?τηση επαναξιολ?γηση?.

Δεκ?δε? σελ?δε? π?φτουν θ?ματα εν?? Manual Google Penalty και μπορε? η διαδικασ?α διορθ?σεων ? content curation ? απαλλαγ?? των αρνητικ?ν backlinks να κρατ?σει εβδομ?δε? ? και μ?νε?, ωστ?σο αρκετ?? απ? αυτ?? ?χουν καταφ?ρει να επαν?λθουν και να ανακ?μψουν 100% μ?σα σε περ?οδο ημερ?ν ? και μην?ν.

Β?βαια το καλ?τερο ε?ναι να λ?βετε τα μ?τρα σα? πριν σα? χτυπ?σει την π?ρτα η Google και να θωρακ?σετε την ιστοσελ?δα σα? μ?νο με 100% ποιοτικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο και να μην κ?νετε μαμουνι?? και περ?εργα πρ?γματα με το money site σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看