ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE 404 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Google λαμβ?νει υπ?ψη και συνδ?σμου? απ? σελ?δε? 404

Το ξ?ρω μπορε? να ε?ναι ?να θ?μα πολ? μικρ?? σημασ?α?, ?μω? η λεπτομ?ρεια κ?νει τη διαφορ? και στο SEO αλλ? και στο π?σο καλ? θα π?ει η ιστοσελ?δα σα? στη Google.

Στελ?χη τη? Google ανακο?νωσαν ?τι υπ?ρχει διαχωρισμ?? σε ποια links λαμβ?νονται υπ?ψιν και ποια ?χι μ?σω των σελ?δων 404.

Οι σελ?δε? 404 ε?ναι οι γνωστ?? σελ?δε? σφ?λματο? που βγα?νουν κ?θε φορ? που μια σελ?δα που αναζητ?με δεν υπ?ρχει στο site ? ?χει μετακινηθε?. Ε?ν δεν χρησιμοποι?σουμε τι? σελ?δε? ανακατε?θυνση? 303 και 302 τ?τε θα μα? εμφανιστε?, αν?λογα και με τι? ρυθμ?σει? που θα κ?νουμε η σελ?δα 404.

Η ?δια η σελ?δα 404 ?χει χρησιμοποιηθε? κατ? κ?ρον απ? μεγ?λα sites του εξωτερικο? ω? εργαλε?ο SEO και συγκεκριμ?να black hat SEO.

Ε?χε γ?νει κοιν? πρακτικ? να τοποθετο?ν δεκ?δε? backlinks στην σελ?δα 404 εσωτερικ? και εξωτερικ? για να μεταφ?ρουν PageRank και Domain Authority σε ?λλα site ? εντ?? του ?διου του site.

Τα hard 404 και τα soft 404

Οι soft λοιπ?ν σελ?δε? 404 διαχειρ?ζονται απ? την ?δια τη Google με τον τ?που τη? σελ?δα? 200 και ?χι του 404. Αυτ? σημα?νει ?τι περν?νε οι σ?νδεσμοι κανονικ? το PageRank και την αξ?α που ?χουν στι? σελ?δε? και ιστοσελ?δε? που δε?χνουν.

Σ?μφωνα με του? αξιωματο?χου? τη? Google, τα ρομπ?τ και οι αρ?χνε? τη? ταξινομο?ν και διαβ?ζουν ?λα τα link απ? τι? σελ?δε? 200 ακ?μα και αν αυτ? ε?ναι nofollow links.

Ακ?μα και τα nofollow links ?χουνε αξ?α και προσμετρο?νται απ? τη Google ?χι ?μω? με την ?δια βαρ?τητα που ?χουν τα dofollow links.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看