ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE FLORIDA 2 UPDATE-2

Το Google Florida Update 2 ?σπειρε τον πανικ?!

Σ?γουρα ?σοι ασχολε?στε με το SEO ? ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα που την παρακολουθε?τε εκ του σ?νεγγυ? για την κατ?ταξη τη? θα ?χετε αντιληφθε? κ?ποιε? αλλαγ?? στην κατ?ταξη που συν?βησαν την Δευτ?ρα 11 Μαρτ?ου 2019 ? την Τρ?τη 12 Μαρτ?ου 2019.

Η ν?α αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google ονομ?ζεται Google Florida Update 2 (Αναβ?θμιση Αλγορ?θμου τη? Google Φλ?ριντα 2)? ? Google Core March 2019 Update (Αναβ?θμιση πυρ?να αλγορ?θμου τη? Google Μαρτ?ου 2019).

Μετ? την πρ?τη αναβ?θμιση του Αλγορ?θμου τη? Google που ?γινε στι? 16 Νοεμβρ?ου του 2003 και ονομ?στηκε ω? Google Florida update γιατ? συν?πεσε με ?να μεγ?λο συν?δριο γ?ρω απ? το SEO που γ?νονταν εκε?νο το δι?στημα, η Google ξαναπερν?ει σε μια μεγ?λη αναβ?θμιση του πυρ?να του αλγορ?θμου τη? που επηρ?ασε εν μια νυκτ? σχεδ?ν τα περισσ?τερα site στο ?ντερνετ.

?μα το site σα? ?πεσε μετ? απ? αυτ?ν την αλλαγ?, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω το ?ρθρο ?χι για να βρε?τε παρηγορι? αλλ? για να βρε?τε λ?ση στο πρ?βλημα σα?.

Αν π?λι δεν σα? αρ?σουν οι πολλ?? θεωρ?ε?, τ?τε μπορε?τε να επικοινων?σετε ?μεσα μαζ? μα? για να σα? δ?σουμε λ?ση στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τι ?λλαξε με το Google Florida Update 2;

GOOGLE FLORIDA 2 UPDATE-1

Σ?μφωνα με του? ειδικο?? του Search Engine Journal, αυτ? η αναβ?θμιση του αλγορ?θμου ?ταν πολ? μεγ?λη και σημαντικ?. Στ?λεχο? τη? Google μ?σω του twitter του, ?δωσε τα παρακ?τω στοιχε?α ?τι το ν?ο Florida 2 εμπερι?χει μ?σα στοιχε?α του λεγ?μενου αλγορ?θμου Νευρωνικ?? Τα?τιση? (neural matching)

Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? νευρωνικ?? μ?θηση? χρησιμοποιε?ται π?νω απ? τον ?δη υπ?ρχον αλγ?ριθμο τη? Google και ?χει βαρ?τητα κατ? 30%.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν χρησιμοποιο?νται και τα παλι? σ?ματα κατ?ταξη? ?πω? οι 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google, αλλ? ?τι χρησιμοποιο?νται ταυτ?χρονα για να αποδοθο?ν βελτιωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? και καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη.

Τι συν?βη στην ελληνικ? κατ?ταξη του Google.gr

Η διαφορ? του Google Florida Update 2 με τα ?λλα μεγ?λα updates του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι ?τι η συγκεκριμ?νη αλλαγ? ?γινε ταυτ?χρονα σε ?λε? τι? χ?ρε? του κ?σμου και επηρ?ασε ?λα τα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Στο Google.gr ε?δαμε ιστοσελ?δε? που φιγουρ?ριζαν στι? πρ?τε? θ?σει? με δι?φορε? πολ? ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? να εξαφαν?ζονται μ?σα σε μια ν?χτα και ?λλε? να π?φτουν στην δε?τερη σελ?δα εν? ?λλε? ιστοσελ?δε? αν?βηκαν απ? την δε?τερη στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και στα πρ?τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σε λ?γε? ?ρε?.

Ε?χαμε δηλαδ? σε ?λε? τι? αγορ?? και βιομηχαν?ε? (εννο? τι? κατηγορ?ε? επαγγελμ?των) μια γενικ? ανακατ?ταξη και φυσικ? ε?χαμε του μεγ?λου? χαμ?νου? και του? μεγ?λου? κερδισμ?νου? τη? αλλαγ??.

Γνωρ?ζω αρκετ? πρ?γματα που συν?βησαν που δυστυχ?? δεν προλαβα?νω να τα καλ?ψω λ?γω χρ?νου σε αυτ? το ?ρθρο, για αυτ? θα ακολουθ?σει ?να συμπληρωματικ? ?ρθρο μ?λλον την ?λλη εβδομ?δα, οπ?τε για να μην το χ?σετε θα πρ?πει να γραφτε?τε στο SEO Newsletter μα? ?μεσα και ?σοι ε?στε γραμμ?νοι ?δη να μην ξεγραφτε?τε τουλ?χιστον μ?χρι να π?ρετε το επ?μενο ενημερωτικ? email.

Για να δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει εξαφανιστε? απ? τη Google ? πω? να ανακ?μψετε, τ?τε θα πρ?πει να δ?σετε το email σα? και να γραφτε?τε στο Ενημερωτικ? μα? Δελτ?ο για το SEO.

Στο επ?μενο email θα αποκαλ?ψω ?λα τα μυστικ? που πρ?πει να ακολουθ?σει κ?θε κ?τοχο? ιστοσελ?δα? για να κερδ?σει θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να ανακ?μψει.

5 Βασικ? συμπερ?σματα μετ? το Google Florida Update 2

Τα συμπερ?σματα που ?χω εξ?γει απ? την πρ?τη αυτ? εκτ?μηση των αποτελεσμ?των τη? αναζ?τηση? ε?ναι τα παρακ?τω:

1 Ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη? Google ?γινε πιο πολ?πλοκο?

Η απλο?κ? αντιμετ?πιση του SEO και τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων ?τι ?χω ?ναν ξ?δερφο προγραμματιστ? που δουλε?ει στη NASA και αυτ?? ξ?ρει μ?λλον ?χει απομυθοποιηθε? μετ? και την τελευτα?α αλλαγ?.

?πω? ?χουν απομυθοποιηθε? και οι 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? που ?λοι σχετικο? και ?σχετοι με το SEO μπορο?ν να αποστηθ?σουν. Με αυτ? δεν θ?λω να αποκαρδι?σω ?λου? εκε?νου? που ε?ναι καινο?ριοι στο SEO και αρχ?ριοι. Ε?ναι καλ? κ?ποιο? να ξεκιν?σει την ενασχ?ληση του με το SEO σαν αντικε?μενο ειδικ? ?μα ασχολε?ται ?δη με προγραμματισμ? ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

?μω? πλ?ον ε?ναι κατανοητ? ?τι το SEO αποτελε? απ? μ?νο του μια ειδικ?τητα τη? τεχνολογ?α? του ?ντερνετ και πληροφορικ?? ?πω? ε?ναι οι ξεχωριστ?? ειδικ?τητε? τη? ιατρικ?? ?πω? η γυναικολογ?α, η αναισθησιολογ?α κτλ.

?να? ειδικ?? στο SEO σ?μερα σε γν?σει? και σε κατ?ρτιση ε?ναι εντελ?? αποκομμ?νο? απ? ?ναν web designer ? ?ναν web developer. Ε?ναι δ?ο διαφορετικ?? ειδικ?τητε? με δ?ο εντελ?? διαφορετικ? αντικε?μενα και πεδ?α.

Πριν λοιπ?ν την πατ?σετε με το SEO και κ?νετε κακ? αρχ? με κ?ποιον ?σχετο στο SEO αλλ? σχετικ? με ?λα τα ?λλα αντικε?μενα ε?ναι σωστ? να κ?νετε την ?ρευνα σα? και να βρε?τε του? επαγγελματ?ε? εκε?νου? τη? αγορ?? που ασχολο?νται κατ? αποκλειστικ?τητα με το SEO.

Ο χρ?νο? και τα χρ?ματα που θα χ?σετε με την αστοχ?α σα? να επιλ?ξετε ?ναν γενικ? πληροφορικ?ριο δεν συγκρ?νονται με την λ?γη περισσ?τερη αμοιβ? που θα σα? ζητ?σει ?να? πεπειραμ?νο? συν?δελφο? που ασχολε?ται χρ?νια με το αντικε?μενο.

2 Ο προ?πολογισμ?? SEO ?χει αυξηθε? για να πετ?χει κ?ποιο? κατ?ταξη

Ο ανταγωνισμ?? ορ?ζει και το επ?πεδο του προ?πολογισμο? στο SEO και σε β?θο? χρ?νου φα?νεται ?τι ?σε? ιστοσελ?δε? δεν διαθ?τουν τον απαρα?τητο προ?πολογισμ?, αργ? ? γρ?γορα θα π?σουν ? θα χ?σουν θ?σει? απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?χουν αν?τερο προ?πολογισμ? για να κ?νουν ?τι χρει?ζεται για να βγουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Το βλ?πω κ?θε μ?ρα με μικρ?? ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? εμφαν?ζονται στη Google για να εξαφανιστο?ν ω? δια μαγε?α? στην πρ?τη μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google, μ?νο και μ?νο για σκορπ?σουν πικρ?α και απογο?τευση στου? ιδιοκτ?τε? του?.

Πω? θα αισθαν?σασταν ?μα σα? τ?ζανε με 100€ ?τι θα βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google; Σαν να αγορ?ζει? καινο?ρια Mercedes με 100 ευρ?. Πολλ?? φορ?? οι λεγ?μενοι ειδικο? στο SEO θα σα? κυνηγ?νε μ?νε? για να σα? κλε?σουν πελ?τε? και θα σα? τ?ζουν λαγο?? με πετραχ?λια μ?χρι να μπορ?σουν να σα? π?ρουν ?στω και μια μικρ? προκαταβολ?.

Επειδ? προσωπικ? δεν ε?μαι πωλητ??, δεν ?χω πωλητ?? και δεν θα γ?νω πωλητ?? ο?τε θα σα? καλ?σω για να γ?νετε πελ?τη? μου με το ζ?ρι. Γιατ? σκοπ?? του Paramarketing ε?ναι να καλ?σει ο πελ?τη? εμ?? στο τηλ?φωνο και να μα? αναζητ?σει αυτ?? λ?γω ποι?τητα? τη? δουλει?? μα? και ?χι επειδ? κ?ποιο? πωλητ?? τσιμπο?ρι τον ?χει κουρ?σει με τα απανωτ? τηλ?φωνα.

Το συνεπαγ?μενο συμπ?ρασμα λοιπ?ν ε?ναι ?τι ?σε? εταιρε?ε? SEO ?χουν πωλητ?? ? βασ?ζονται σε πωλητ?? για να αποκτ?σουν πελ?τε? θα πρ?πει να αποφε?γονται ?πω? αποφε?γει ο μ?σο? ?λληνα? του? κομμουνιστ?? και τον Τσ?πρα.

Βασιστε?τε μ?νο σε εταιρε?ε? που ?χουν αποδεδειγμ?νε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ε?ναι καθαρ? ηλεκτρονικ?? και ιντερνετικ?? και ?χι σε ?σε? διατηρο?ν τα παραδοσιακ? μοντ?λα αν?πτυξη? με πωλητ??, τεχνικο??, διευθυντ??, προ?σταμ?νου?, λογιστ?ρια κτλ.

3 Καν?να? δεν μπορε? να εγγυηθε? σταθερ? αποτελ?σματα στην Google

Π?με τ?ρα στο επ?μενο συμπ?ρασμα μετ? τον φι?σκο που προκ?λεσε στην αγορ? του SEO το Florida Update 2. Που δεν ε?ναι ?λλο απ? το φι?σκο των σταθερ?ν αποτελεσμ?των.

?ποιοι σα? ?ταξαν σταθερ? πρ?τη θ?ση στη Google, δυστυχ?? ?ρθε η ?ρα να σα? το ξετ?ξουν.

Η Google ?χει τζ?γο, ?χει δηλαδ? διακυμ?νσει? και τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δεν παραμ?νουν ποτ? σταθερ? αλλ? κυμα?νονται με β?ση την τοποθεσ?α, το ιστορικ? του χρ?στη, τι? ?λλε? ιστοσελ?δε? που υπ?ρχουν και στοχε?ουν στι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? και του? υπ?λοιπου? παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Λογικ? ε?ναι ?να site να ?χει διακυμ?νσει? και να πηγα?νει απ? το 1-5 απ? το 2-8 και ο?τε καθεξ??. Ακ?μα και στο Google Search Console ?μα μπε?τε, θα δε?τε ?τι η θ?ση σα? στη Google το τελευτα?ο τρ?μηνο ?ταν 2,3 ? 4,7.

Που σημα?νει ?τι δεν ?ταν ο?τε 2 ο?τε 3, αλλ? κυμα?νονταν απ? το 1 ?ω? κ?ποια ?λλη θ?ση και ο μ?σο? ?ρο? του? ?τανε 2,3 για την συγκεκριμ?νη αναζ?τηση (λ?ξη κλειδ?) στο τελευτα?ο τρ?μηνο.

?σοι λοιπ?ν ?χουν νομ?σει ?τι του? αν?κουν οι θ?σει? στη Google και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ? ?χουν υπογρ?ψει κ?ποιο συμβ?λαιο με κ?ποια εταιρε?α SEO, καλ? θα ?ταν να το ξανασκεφτο?ν γιατ? απλ?? το συμβ?λαιο του? ε?ναι ?κυρο και χωρ?? ισχ?.

Το να υπογρ?ψω συμβ?λαιο με κ?ποιον ?τι θα ε?ναι π?ντα στην πρ?τη θ?ση τη? Google ε?ναι σαν να υπογρ?φω συμβ?λαιο ?τι το αυτοκ?νητο που αγ?ρασε δεν θα χαλ?σει ποτ?. Πρ?γμα αν?φικτο.

4 Το Google Florida Update 2 ?ταν γενικ? και παγκ?σμιο

Το Florida Update 2 δεν επηρ?ασε μ?νο μια συγκεκριμ?νη κατηγορ?α ? κλ?δο αλλ? ?ταν μια γενικ? αναν?ωση με στ?χο την συνολικ? βελτ?ωση του αλγορ?θμου τη? Google.

Στη Γερμαν?α, στη Γαλλ?α και σε ?λε? τι? χ?ρε? και γλ?σσε? ?χουν επηρεαστε? γενικ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Δεν πρ?κειται λοιπ?ν για κ?ποιο niche update ?πω? το medical update που ?γινε το καλοκα?ρι του 2018.

5 Το SEO ε?ναι μια επιχε?ρηση που μετρ?ει το τι κ?νει? παρ? το τι ξ?ρει?

Το SEO ε?ναι η επιχε?ρηση που δεν μετρ?ει το τι ξ?ρει? αλλ? το τι κ?νει?.

Ε?μαστε στον κλ?δο τη? ?νταση? πρ?ξη? και ?χι τη? ?νταση? γν?ση? και η ?νταση των πρ?ξεων που χρει?ζονται για να βγει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη θ?ση τη? Google εξαρτ?ται απ? την ανταγωνισμ? που ?χει κ?θε ιστοσελ?δα και κ?θε λ?ξη κλειδ?.

Οπ?τε το σκεπτικ? ?τι το SEO το κ?νει ο ξ?δερφο? και με τρ?α κουμπι? που πατ?ει ρ?χνει τα τηλ?φωνα, το site βγα?νει πρ?το και κονομ?με χιλι?δε? ευρ? την ημ?ρα δεν υπ?ρχει, ?πω? και δεν υπ?ρχει το σεν?ριο ?τι ?χω ?να φ?λο καθηγητ? στο πανεπιστ?μιο που τα ξ?ρει ?λα.

Πλ?ον ο κλ?δο? του SEO ?χει ωριμ?σει αρκετ? για να καταλ?βει ο μ?σο? επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ ?τι δεν ε?ναι τζ?κερ, ε?ναι αγ?να? επιβ?ωση? και ?τι δ?νει? πα?ρνει?.

Και ?μα ακ?μα δεν ?χετε κατακτ?σει την πρ?τη θ?ση στη Google, μ?λλον δεν ?χετε κ?νει αρκετ? για να το πετ?χετε και κ?ποιο? ?λλο? ?δη ?χει κ?νει περισσ?τερα απ? εσ?? και δικα?ω? ε?ναι εκε? που ε?ναι.

Θα πρ?πει να π?ρετε το SEO πιο σοβαρ? γιατ? ε?ναι ο σημεριν?? τρ?πο? διαφ?μιση? και η αξ?α του ε?ναι πολλαπλ?σια απ? αυτ?ν που νομ?ζεται γιατ? το κ?στο? αν? κλικ στην πρ?τη θ?ση τη? Google ?χει ?να τ?μημα που η ?δια η Google γνωρ?ζει καλ? ποιο ε?ναι και χρε?νει αν?λογα το κ?στο? αν? κλικ στα Google Ads.

Σα? ευχαριστ? για τον χρ?νο σα?. Και μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο SEO Newsletter για να π?ρετε και το δε?τερο μ?ρο? αυτο? του ?ρθρου ?που θα σα? αποκαλ?ψω ?λα τα μυστικ? για να ανακ?μψετε και να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google μετ? το Google Florida Update 2!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看