ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE DUPLEX SEO

Google Duplex: Τι επιπτ?σει? ?χει στο SEO;

Η επαν?σταση των μηχαν?ν ?χει ?ρθει λ?γο νωρ?τερα απ? ?τι νομ?ζαμε. Στι? 9 Μα?ου στο ετ?σιο συν?δριο προγραμματιστ?ν Google I/O, η Google παρουσ?ασε την ν?α τεχνολογ?α μ?μηση? τη? ανθρ?πινη? φων??, το Google Duplex.

Αν και ?πω? ισχυρ?ζεται η ?δια η Google η τεχνολογ?α βρ?σκεται σε πειραματικ? αν?πτυξη ακ?μα και χρησιμοποιε?τε για συγκεκριμ?νου? σκοπο??.

?πω? θα δε?τε ?μω? το παρακ?τω β?ντεο, η τεχνολογ?α δεν βρ?σκεται σε καθ?λου πειραματικ? στ?διο:

Στο παραπ?νω β?ντεο η Google δε?χνει πω? ?να ρομπ?τ κλε?νει ?να ραντεβο? στο κομμωτ?ριο τηλεφωνικ?. Το ?διο απ?στευτο ε?ναι και το παρακ?τω β?ντεο απ? το Cnet, στο οπο?ο ?να ?λλο ρομπ?τ κλε?νει ραντεβο? σε ?να εστιατ?ριο.

Σ?μφωνα με τον πρ?εδρο John Hennessy τη? μητρικ?? εταιρε?α? τη? Google, τη? Alphabet, το Google Duplex περν?ει στο κλε?σιμο των ραντεβο? το Turing test. Το Turing test ε?ναι ?να τεστ το οπο?ο καθορ?ζει κατ? π?σο ε?ναι διακριτ?? ?να? ?νθρωπο? απ? ?να ρομπ?τ. Αυτ? σημα?νει ?τι το ρομπ?τ που χρησιμοποιε?ται στο Google Duplex δεν διακρ?νεται απ? ?ναν ?νθρωπο.

Σημειωτ?ον ?τι ο John Hennessy δεν ε?ναι κ?ποιο? τυχα?ο? στον τομ?α τη? πληροφορικ?? και τα λεγ?μενα του ?χουν πολ? μεγ?λη βαρ?τητα και η σημε?ωση ?τι περν?ει το τεστ Turing το ρομπ?τ ε?ναι δε?γμα του τι θα επακολουθ?σει.

Και π?ντα ?θελα ?να ρομπ?τ να με αντικαθιστ? στα τηλ?φωνα ? ?ταν κοιμ?μαι, γιατ? μερικο? π?ρνουν σε πολ? κουκουρο?κου ?ρε?, ακ?μα Σ?ββατα και Κυριακ??.

Προβλ?ματα ασφαλε?α? με τo Google Duplex

Σ?μφωνα με του? τρει? θεμελι?δει? ν?μου? που υπακο?ουν τα ρομπ?τ με β?ση τον λαμπρ? επιστ?μονα και συγγραφ?α βιβλ?ων επιστημονικ?? φαντασ?α? Ισα?κ Ασ?μωφ, θα πρ?πει:

  1. ?να ρομπ?τ να μην προκαλ?σει κακ? σε ?ναν ?νθρωπο ? λ?γω αδρ?νεια? να να προκληθε? ζημι? σε αυτ?ν.
  2. ?να ρομπ?τ θα πρ?πει π?ντα να υπακο?ει στι? εντολ?? που δ?νονται απ? ?ναν ?νρθωπο εκτ?? και αν αυτ?? ?ρχονται σε αντ?θεση με τον πρ?το ν?μο.
  3. ?να ρομπ?τ θα πρ?πει να προστατευει την ?παρξη του εφ?σον αυτ? δεν ?ρχεται σε αντ?θεση με τον πρ?το και δε?τερο ν?μο.

Επ?ση? ο τ?ταρτο? ν?μο? τη? Ρομποτικ?? λ?ει:

?τι ?να ρομπ?τ π?ντα θα πρ?πει να κ?νει γνωστ? στου? ?λλου? ?τι ε?ναι ρομπ?τ.

Τ?ρα αυτ? που ?γινε με τη Google στο ετ?σιο συν?δριο προγραμματιστ?ν δεν ακο?γεται και τ?σο επιστημονικ? φαντασ?α, αφο? το ρομπ?τ ?ντω? μπορε? να μιμηθε? ?ναν ?νθρωπο και να τον εξαπατ?σει χωρ?? κ?ποιο? να καταλ?βει τη διαφορ?.

Αυτ? ?μω? ?χει και κ?ποιε? συν?πειε? γιατ? μπορε? κ?ποιο? να το χρησιμοποι?σει για κακ? σκοπ?. Ε?ναι σαν το μαχα?ρι. Το μαχα?ρι κ?βει το ψωμ? αλλ? μπορε? και να γ?νει φονικ? εργαλε?ο.

Στα χ?ρια εν?? ψηφιακο? κακοποιο? σ?μερα, το Google Duplex μπορε? να μιμηθε? τη φων? εν?? τρ?του χρησιμοποι?ντα? λιγ?τερο απ? ?να λεπτ? μαγνητοσκοπημ?νη? συνομιλ?α?. Φανταστε?τε το ρομπ?τ να καλ?ι την τρ?πεζα σα? και να μεταφ?ρει λεφτ? μ?σω του phone bankink ? να δ?νει εντολ?? στον χρηματιστ? σα? ? σε κ?ποιον ?λλον.

Μ?πω? και ο Τσ?πρα? ε?ναι τ?τοιο ρομπ?τ; Δεν ε?ναι προ??ν αρρωστημ?νη? φαντασ?α? αυτ?, ε?ναι μια πραγματικ?τητα που θα πρ?πει να αντιμετωπ?σουμε.

Σε τι θα χρησιμοποιηθε? το Google Duplex;

Η χρ?ση του Google Duplex θα πρ?πει να ε?ναι πολ? προσεκτικ? γιατ? στα λ?θο? χ?ρια σ?γουρα θα εξαπατ?σει πολ? κ?σμο. Προβλ?πεται σ?μφωνα με την ?δια τη Google να χρησιμοποιηθε? για να να κανον?σει meetings και να κ?νει κρατ?σει? σε εστιατ?ρια, ξενοδοχε?α κτλ.

Η χρ?ση του θα ε?ναι σαν PA, Personal Assistant, προσωπικο? βοηθο? δηλαδ?. Επ?ση? θα χρησιμε?σει και στα τηλεφωνικ? κ?ντρα και στα HelpDesks για να λαμβ?νει κλ?σει? για οδηγ?ε? και τεχνικ? υποστ?ριξη.

Σε περ?πτωση δε που η κλ?ση θα αποτυγχ?νει, θα αναλαμβ?νει ?να? πραγματικ?? ?νθρωπο? απ? το τηλεφωνικ? κ?ντρο για να ολοκληρ?σει το τηλεφ?νημα. Ωστ?σο, το Google Duplex ?χει σχεδιαστε? με τ?τοιο τρ?πο για να κερδ?ζει πολ? χρ?νο και να μει?σει τα εργατικ? κ?στη σε εργασ?ε? ρουτ?να?.

Σ?μερα το Google Duplex ?δη δ?χεται κλ?σει? και χρησιμοποιε?τε για να αυτοεκπαιδευτε? ω? μια προ?κταση του συστ?ματο? καταγραφ?? κλ?σεων τη? Google.

Πω? το Google Duplex επηρρε?ζει τι? αναζητ?σει? και το SEO;

Το Google Duplex θεωρε?ται απ? του? ειδικο?? ?τι δεν θα ?χει κ?ποια ιδια?τερη επιρρο? στι? αναζητ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google.

?μω? δεν ε?ναι σ?γουρο ?τι ?ντω? θα π?ρει αυτ?ν την τροπ?, γιατ? το Google Duplex εξελ?σσεται και εξελ?σσεται παρ?λληλα με την φωνητικ? αναζ?τηση, το λεγ?μενο Voice Search τη? Google το οπο?ο δουλε?ει πολ? καλ? στι? κινητ?? συσκε?ε?, στα smartphones και στι? ταμπλ?τε?.

Για παρ?δειγμα, μπορε? να χρησιμοποιηθε? στο μ?λλον το Google Duplex για να σα? ανεβ?ζει στη Google ? για να κ?νει αναζητ?σει? με το domain name σα? ? να κ?νει κλικ στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στα οπο?α βγα?νει το site σα?.

?πω? ?λοι ξ?ρουμε τα κλικ που πα?ρνουμε στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? μα? ανεβ?ζουν στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση? γιατ? ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO.

Google Duplex και συγγραφ? περιεχομ?νου

Τ?ρα με τι? εξελ?ξει? να τρ?χουν και με το Google Duplex να μπορε? κ?ποια στιγμ? στο μ?λλον να συντ?ξει δι?φορα κε?μενα μ?σω τη? υπαγ?ρευση? κειμ?νου ? τη? αυτοσυγγραφ??, ?σω? τα πρ?γματα να αλλ?ξουν λ?γο στην δημιουργ?α περιεχομ?νου και να υπ?ρξη μαι αυτοματοπο?ηση σε μερικ? πρ?γματα, ?πω? συγγραφ? και υποβολ? σχολ?ων, συγγραφ? ?ρθρων στο blog και δι?φορα ?λλα πρ?γματα.

?μω? ακ?μα η τεχνολογ?α δεν ?χει ωριμ?σει και ?τσι δεν ξ?ρουμε ποια τροπ? μπορε? να π?ρουν τα πρ?γματα τον επ?μενο χρ?νο ? τα επ?μενα χρ?νια.

Π?ντω? το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι π?ρα πολλο? θα αρχ?σουν να πα?ρνουν ιδ?ε? για το το πω? μπορο?ν να εκμεταλλευτο?ν την τεχνητ? νοημοσ?νη για να του? φ?ρει αποτελ?σματα στο site του? ? στα site του?.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Duplex και το seo:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看