ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-dance-seo

Τι ε?ναι το Google Dance;

Μ?θετε για το πω? η Google τεστ?ρει την ιστοσελ?δα σα? αλλ?ζοντα? συνεχ?? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Ξ?ρετε τι ε?ναι το Google Dance; ?ταν δημιο?ργησα το πρ?το blog μου πριν απ? λ?γα χρ?νια,? ?μουνα πολ? ενθουσιασμ?νο? και προσπαθο?σα να αφομοι?σω? ?λα αυτ? τα ν?α πρ?γματα για το SEO, το ?ντερνετ και το μ?ρκετινγκ. Ε?χα το? σ?νδρομο του λαμπρο? αντικειμ?νου, το ερασιτεχνικ? σ?νδρομο και το ?σ?νδρομο Down? ?σον αφορ? το πω? να βγω πρ?το? στην Google και στο πω? θα φ?ρω κ?νηση και κ?σμο στο site μου.

Μ?λι? ε?χα ανο?ξει ?ναν λογαριασμ? στο Google Analytics και ε?χα συνδ?σει το λογαριασμ? μου με το blog και περ?μενα να δω τι ψ?ρια θα πι?σω! ?ρχισε να ψ?χνω στα στατιστικ? μου κ?θε μ?ρα, στη συν?χεια κ?θε δ?ο ?ρε? και μετ? αν? 10 λεπτ?!? Ε?χα π?θει εμμον? με την θ?ση μου στη Google, με τα στατιστικ? και με την επισκεψιμ?τητα. Σε τελικ? αν?λυση ?μω? δεν ε?χα ιδ?α για το SEO και τι? βασικ?? αρχ?? που δι?πουν το SEO.

Κ?θε μ?ρα το ?διο βιολ?, για αρκετ?? ημ?ρε? χ?ρευα το χορ? τη? google ? καλ?τερα με χ?ρευε η google!? ?ψαχνα να με βρω στη Google σε ποια σελ?δα ε?μαι, ποιε? λ?ξει? κλειδι? ?χω και ?μα ε?ναι τα σωστ?. Και αυτ? συν?βαινε για π?νω απ? τρει? μ?νε?. Αλλ? τι ακριβ?? ε?ναι το Google dance;

Google Dance ορισμ??

Το Google Dance ε?ναι η περ?οδο?, ?ταν η Google αναδομε? την κατ?ταξ? τη?? και τα αποτελ?σματα κυμα?νονται ευρ?ω? ?ω? και? 3 με 5 φορ?? την ημ?ρα. Το ?νομα ” Google Dance ” ε?χε στο παρελθ?ν χρησιμοποιηθε? για να περιγρ?ψει την περ?οδο κατ? την οπο?α μια σημαντικ? αναπροσαρμογ? του δε?κτη τη? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? Google ε?χε τεθε? σε εφαρμογ?. Αυτ?? οι σημαντικ?? ενημερ?σει? του ευρετηρ?ου του Google σημει?θηκαν κατ? μ?σο ?ρο κ?θε 36 ημ?ρε? ? και 10 φορ?? το χρ?νο.

Απ? τον Α?γουστο του 2003 και μετ?, το δι?σημο Google Dance ?χει γ?νει λιγ?τερο δραματικ?. Η Google εκτελε? πλ?ον ενημερ?σει? κ?θε εβδομ?δα, με τι? περισσ?τερε? αλλαγ?? να? συμβα?νουν τι? Δευτ?ρε?. Οι συνεχε?? ενημερ?σει? ε?ναι ω? επ? το πλε?στον μικρ?? για τον αλγ?ριθμο τη? Google. ?τσι, επειδ? η Google δεν μπορε? να σταματ?σει να λειτουργε? και ?χει να ανιχνε?σει χιλι?δε?? σελ?δε?, αυτ?? οι? ενημερ?σει? χρει?ζονται περισσ?τερο χρ?νο για να τι? π?ρουμε ε?δηση. Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που η για να συμπεριληφθε? ? ευρετηριαστε? μια ιστοσελ?δα στη Google χρει?ζεται περισσ?τερο χρ?νο σ?μερα απ? ?τι στο παρελθ?ν.

Σ?μφωνα με τον Matt Cutts τον υπε?θυνο για το SPAM τη? Google, στι? μ?ρε? μα?, που σπ?νια ακο?με για ανθρ?που? μιλ?με για το? Google Dance πλ?ον, επειδ? η Google κ?νει μικρ?? ανεπα?σθητε? ενημερ?σει?? κατ? τη δι?ρκεια τη?? ημ?ρα?. Αυτ?? περιλαμβ?νουν ενημερ?σει? του δε?κτη τη? google κ?θε λεπτ? και ενημερ?σει? του αλγορ?θμου αρκετ?? φορ?? αν? μ?να.

Δωρε?ν οδηγ??? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα για να βγε?τε νικητ?? στο Google Dance

Για να χαλαρ?σετε και να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και στι? ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? , θα πρ?πει να κατεβ?σετε και να μελετ?σετε τον δωρε?ν οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα. Μ?θετε τα μυστικ? του SEO απ? ?ναν εμπειρογν?μονα SEO και αποφ?γετε τα λ?θη που κ?νουν ?λοι οι ερασιτ?χνε? στο SEO στην αρχ?. Εξοικονομ?στε χρ?νο και χιλι?δε? ευρ? με αυτ?ν το μοναδικ? οδηγ? SEO. Ε?ναι το μ?νο πρ?γμα που χρει?ζεστε για να ξεκιν?σετε το blog σα? και να αντιμετωπ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Google Dance Και Page Ranking

Λ?γω τη? φ?ση? του PageRank, οι υπολογισμο? για να εξ?γουν τα τελικ? αποτελ?σματα του Pagerank θα πρ?πει να πραγματοποιε?ται περ?που 40 φορ?? και? επειδ? ο δε?κτη? ε?ναι τ?σο μεγ?λο , οι υπολογισμο? χρει?ζονται αρκετ?? ημ?ρε? για να ολοκληρωθο?ν. Κατ? τη δι?ρκεια αυτ?? τη? περι?δου? ??τα αποτελ?σματα τη? αναζ?τηση? επιδ?χονται πολλ?? διακυμ?νσει?. Εν?οτε λεπτ? προ? λεπτ? αλλ?ζουν. Εξαιτ?α? αυτ?ν των διακυμ?νσεων επινο?θηκε ο ?ρο? Google Dance. Ο χορ?? συν?θω? λαμβ?νει χ?ρα κ?ποια στιγμ? κατ? τη δι?ρκεια του τελευτα?ου δεκαημ?ρου του μ?να.

Η Google ?χει ?λλου? δ?ο εφεδρικο?? servers που μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για την αναζ?τηση. Για το υπ?λοιπο του μ?να, οι διακυμ?νσει? μερικ?? φορ?? εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, αλλ? δεν πρ?πει να συγχ?εται με τον πραγματικ? χορ? των αποτελεσμ?των του τελευτα?ου δεκαημ?ρου.

Συμβουλ?? για να βγε?τε νικητ?? στο Google Dance

 1. Δημιουργ?στε καταπληκτικ?, μοναδικ?, επικ? περιεχ?μενο! Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και μ?νει. Η τιμ? ξεχνι?ται, η ποι?τητα μ?νει. ?ταν λ?με επικ? π?ρτε για παρ?δειγμα την Ομ?ρου Ιλι?δα ? την Οδ?σσεια. Δεν λ?ω να γρ?ψετε την Οδ?σσεια ξαν?, αλλ? αναλογιστε?τε τη διαχρονικ? τη? ακτινοβολ?α.
 2. Δημιουργ?στε ?να απλ? και ε?κολο site τ?σο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?σο και για του? ανθρ?που?. Χρησιμοποι?στε εσωτερικ? links και συνδ?στε τα ?ρθρα μεταξ? του? με το ?ρθρο πυλ?να και τα ?λλα δευτερε?οντα ?ρθρα.
 3. Προωθ?στε το ?ρθρο σα? και ζητ?στε απ? το κοιν? σα? να σα? σχολι?σει και να σα? πει ?μα του? ?ρεσε. ?χουμε χορτ?σει απ? ?χρηστε? δημοσιε?σει? και απ? blogs χωρ?? περιεχ?μενο που δεν λ?νε τ?ποτα.
 4. Δ?στε στου? ανθρ?που? ?ναν καλ? λ?γο για να επισκεφτο?ν τη σελ?δα σα?. Βλ?πετε το χρ?νο? των ?λλων ε?ναι πολ?τιμο? και ?χετε να ανταγωνιστε?τε την τηλε?ραση, το ραδι?φωνο, το Yοutube και? πολλ? ?λλα πρ?γματα που απασχολο?ν του? ανθρ?που? σ?μερα.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

 • κ?ριε Γι?ννη το ?ρθρο σα? με βο?θησε π?ρα πολ? στο να καταλ?βω τι ?γινε με την σελ?δα μου, αλλ? αυτ? το Google Dance π?τε θα σταματ?σει;
  Και κ?τι ακ?μα!!!
  Ελπ?ζουμε να συνεχ?σετε να μα? βοηθ?τε και εμ?? του? αρχ?ριου?!!!γιατ? ε?στε ο μ?νο? που λ?ει ακριβ?? τι συμβα?νει,αντιθ?τω? ?λλοι συν?δελφο? σα? δεν μιλ?νε καθολου λε? και ?χουν το επτασφρ?γιστο μυστικ?.
  Και π?λι μπρ?βο σα? να συνεχ?σετε ετσι.

  Απ?ντηση
 • Καταπληκτικ? ?ρθρο για το Google dance, Γι?ννη, δεν ?ξερα ?τι υπ?ρχε και με βο?θησε π?ρα πολ? πραγματικ?. Μπρ?βο

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看