ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE COMMANDS

Συμβουλ?? αναζ?τηση? στη Google: Google Commands

Δεν ξ?ρω αν το ?χετε παρατηρ?σει αλλ? η μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? στον κ?σμο ?χει π?ρα πολλ? κρυφ? χαρακτηριστικ? ?πω? οι εντολ?? αναζ?τηση?, τελεστ?? αναζ?τηση? σ?μφωνα με τη Google ? search operators.

Αυτο? οι τελεστ?? αναζ?τηση? θα σα? βοηθ?σουν να εμβαθ?νετε την αναζ?τηση σα? στη Google και να μ?θετε π?ρα πολλ? καινο?ρια πρ?γματα για το site σα?.

Π?με να δο?με ποια ε?ναι αυτ?.

Πριν ξεκιν?σετε την αναζ?τηση

Πριν ξεκιν?σετε την αναζ?τηση σα? και πατ?σετε το κουμπ? Αναζ?τηση Google, θα πρ?πει να ?χετε:

 • Αποφασ?σει για το τι ψ?χνετε και
 • Να χρησιμοποι?σετε ?σε? περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? μπορε?τε.

Πολ? λ?γε? λ?ξει? κλειδι? θα σα? δ?σουν φτωχ? αποτελ?σματα, επειδ? το κουτ?κι αναζ?τηση? τη? Google χωρ?ει 32 χαρακτ?ρε?, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ουσιαστικ? και να αποφ?γετε τι? λεγ?μενε? stop words.

Οι stop words στο λεξιλ?γιο του SEO ονομ?ζονται ?λε? αυτ?? οι μικρ?? λ?ξει? που παρεμβ?λλουν στι? λ?ξει? κλειδι? του κειμ?νου και δεν βοηθ?νε στην αναζ?τηση καθ?λου. Τ?τοιε? λ?ξει? ε?ναι:

 • το και
 • αν?
 • πριν
 • τ?ρα

Καθ?? και ?λλα επιρρ?ματα ? προσδιορισμο?, ?ρθρα κτλ.

Επ?ση? μπορε?τε να ρυθμ?σετε λ?γο και τι? επιλογ?? αναζ?τηση? τη? Google.

Οι επιλογ?? αναζ?τηση? ?χουν να κ?νουν με τα αποτελ?σματα που θα προβ?λλονται σε κ?θε σελ?δα αναζ?τηση?, με την ασφ?λεια αναζητ?σεων για ανηλ?κου? κτλ.

Τ?λο?, υπ?ρχει η σ?νθετη αναζ?τηση τη? Google που ?χει π?ρα πολλ?? επιλογ?? αναζ?τηση?.

Τελεστ?? αναζ?τηση? για αρχαρ?ου?

Τελεστ??Περιγραφ?Παραδε?γματα
“”Exact phrase search

 • Αναζητ?στε λ?ξει? κλειδι? επακριβ??.
 • Χρησιμοποι?στε τα αποσιωπητικ?.
“μηχανικ?? λογισμικο?”

“10 εντολ??”

“Μ?νο? Χατζηδ?κι?”

“Γιατ? ?τσι μου αρ?σει”

+Χρησιμοποι?στε το σ?μβολο συν

 • Χρησιμοποι?στε το σ?μβολο συν.
 • Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και stop words με το συν.
“σημε?ο ζ?ση?” +θερμοκρασ?α

λ?πτοπ +”μπαταρ?α λιθ?ου”

Καζαντζ?δη? +Μαντουβ?λα

Αφαιρ?στε λ?ξει? κλειδι? απ? την αναζ?τηση

 • Αφαιρ?στε τη λ?ξη που δεν θ?λετε με το με?ον.
 • Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε κεν? πριν το με?ον αλλ? ?χι μετ?.

 

“Michelle Obama” -Barack -president

violin music +sonata -concerto

Gehry -Stata

football -soccer -rugby

site:Ορ?στε την αναζ?τηση στο συγκεκριμ?νο site

 • Μπορε?τε να αναζητ?σετε μ?νο top level domains
Βενζιν?δικα site:xo.gr

Ταμειακ?? μηχαν?? site:skroutz.gr

?Search operators για προχωρημ?νου?

Αφο? λοιπ?ν τ?ρα φ?λοι μου ?χετε π?ρει τον α?ρα στι? αναζητ?σει? και αισθ?νεστε ?τοιμοι να μπε?τε στα βαθι?, μπορε?τε να πειραματιστε?τε και με ?λλου? τελεστ?? αναζ?τηση? για προχωρημ?νου? και να δε?τε τι εκπληκτικ? αποτελ?σματα θα σα? επιστρ?ψει η Google.

Τελεστ??Περιγραφ?Παραδε?γματα
*Whole word wildcard

 • Αναζητ? για μια χαμ?νη φρ?ση ? λ?ξη.
“Αποδοχ?? * Υπαλλ?λων”
~Αναζ?τηση συνων?μων

 • Σα? αναζητ? τα συν?νυμα τη? λ?ξει? κλειδ? για γη Google.
~νευρικ? ανορεξ?α

“Audi” ~diesel

Αναζ?τηση ε?ρου?

 • αριθμ??…αριθμ??
Βρε?τε smartphones απ? €250 ?ω? €500.

€250…€500 smartphones

allintext:Αναζητ?στε για ολ?κληρε? φρ?σει?

 • Χρησιμοποι?στε την εντολ? allintext:
 • Μην αφ?νετε κεν?
 

allintext:εγκ?κλιο? νο?μερο 5241

allintitle:Αναζ?τηση για πολλ?? λ?ξει? ? φρ?σει? στου? τ?τλου? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?

 • Χρησιμοποι?στε την εντολ? allintitle:
 • Μην αφ?νετε κεν?.
 

allintitle:Απ?συρση αυτοκιν?των

allinurl:Αναζ?τηση για πολλ?? λ?ξει? ? φρ?σει? στου? τ?τλου? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?

 • Χρησιμοποι?στε την εντολ? allinurl:
 • Μην αφ?σετε κεν?
 

allinurl:microsoft windows 10 help

define:Αναζ?τηση για ορισμο?? στο ?ντερνετ

 • Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε την εντολ? αναζ?τηση? define με ? χωρ?? ?νω και κ?τω τελε?α και χωρ?? κεν?

 

define:Σ?ναψη

define σ?νδρομο down

filetype:Περιορ?στε την αναζ?τηση σα? μ?νο σε συγκεκριμ?νου? τ?που? αρχε?ων στο ?ντερνετ

 • Μην αφ?νετε κεν?
 • Υπ?ρχει συγκεκριμ?νη λ?στα αρχε?ων που συμμετ?χουν στι? αναζητ?σει? τη? Google
 

Δηλ?σει? εισοδ?ματο?:pdf

Λ?γα λ?για για του? τελεστ?? αναζ?τηση?

Οι τελεστ?? αναζ?τηση? σ?μφωνα με τη Google δεν βελτι?νουν ? μεταποιο?ν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? μια? σελ?δα?. Οι τελεστ?? αναζ?τηση? ε?ναι λ?ξει? που μπορε?τε να προσθ?σετε στι? αναζητ?σει? για να περιορ?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και να βρε?τε αυτ? που πραγματικ? θ?λετε.

Σα? ε?χομαι καλ? αναζ?τηση!

Δε?τε περισσ?τερα για τα Google Commands:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看