ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-CAFFEINE-UPDATE-BLOGGING-1

Google Caffeine Update, blogging και πω? να ανεβε?τε στη Google!

Περιεχ?μενα

Γιατ? η δημιουργ?α εν?? εταιρικο? blog ε?ναι πιο επιτακτικ? απ? ποτ?!

Η δημιουργ?α εν?? εταιρικο? blog ? πολλ?ν προσωπικ?ν blog μ?σα στην εταιρικ? ιστοσελ?δα που ?δη ?χετε ε?ναι αναγκα?α για να μπορ?σετε να προωθ?σετε την φ?ρμα σα? και τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? στο ?ντερνετ.

Πολλο? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ σ?μερα, π?νω στην βιασ?νη του? να αν?βουν στην Google, παραβλ?πουν πολ? σημαντικ? πρ?γματα που ?μω? ε?ναι βασικ? και απαρα?τητα για να μπορ?σουν να κερδ?σουν τον ανταγωνισμ? και να χτ?σουν το brand name του??στο ?ντερνετ.

Γιατ? ?μω? το blogging απ? μια cult και παρεξηγημ?νη δραστηρι?τητα που ?ταν μ?νο δ?θεν για αργ?σχολου? και χομπ?στε? ?γινε καθημεριν? αν?γκη;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? το blogging δεν ε?ναι για του? αργ?σχολου?;

Το blogging ε?ναι μια δραστηρι?τητα υψηλ?? απ?δοση? και ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? και η ?δια η Google, ασχολε?ται καθημεριν? με αυτ?ν την δραστηρι?τητα μ?σω των στελεχ?ν τη? που φροντ?ζουν συν?χεια να παρ?γουν και να ανεβ?ζουν στο YouΤube και στα πολλ? εταιρικ? blogs που διαθ?τει η εταιρ?α Google, κυρ?ω? στην πλατφ?ρμα του blogger ν?ο περιεχ?μενο.

Ν?α ?ρθρα, ν?α β?ντεο και ν?ε? ενημερ?σει? σχετικ? με τον χ?ρο των μηχαν?ν αναζ?τηση?, των ν?ων προ??ντων τη? Google, τη? ταξιν?μηση? των ιστοσελ?δων και γενικ? τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων ε?ναι μ?σα στην γκ?μα του φρ?σκου περιεχομ?νου που φροντ?ζει να τροφοδοτε? σε π?νω απ? 160 γλ?σσε? η ?δια η Google μ?σω των δεκ?δων μηχανικ?ν λογισμικο? που ?χει προσλ?βει σε κ?θε χ?ρα.

Γιατ? ?μω? τ?σο πολυ?σχολα ?τομα, στελ?χη πολυεθνικ?ν και ηγ?τε? στον χ?ρο τη? τεχνολογ?α? και τη? πληροφορικ?? αφιερ?νουν τ?σο χρ?νο στην εταιρικ? επικοινων?α μ?σω του blogging;

Γιατ? θεωρο?ν ?τι η επαφ? και η συζ?τηση με του? πελ?τε? του? ε?ναι πολ? σημαντικ? μ?σω αυτο? του δια?λου επικοινων?α?. Και επειδ? το κ?νει η Google, θα πρ?πει να το κ?νετε και εσε??, ?σο πολυ?σχολο? και αν ε?στε, ?σο μεγ?λη ? μικρ? ε?ναι η εταιρε?α σα?.

Ε?ναι δηλαδ? το blogging μια ακ?μα δραστηρι?τητα των κ?κλου των δημοσ?ων σχ?σεων τη? εταιρε?α? και τη? επαφ?? με τον πελ?τη.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? το blogging για να ανεβε?τε στη Google;

Στι? 8?Ιουν?ου του 2010, κ?μποσα χρ?νια πριν δηλαδ?, η Google ανακο?νωσε μ?σω εν?? μηχανικο? λογισμικο? τη? το ν?ο σ?στημα ταξιν?μηση? ιστοσελ?δων που ονομ?ζεται Caffeine. Καφε?νη στα ελληνικ?.

Το Caffeine web indexing system επιστρ?φει 50% πιο φρ?σκα αποτελ?σματα για τι? αναζητ?σει? που γ?νονται στο ?ντερνετ σε σ?γκριση με τον προηγο?μενο δε?κτη τη? Google.

Επ?ση? ε?ναι το μεγαλ?τερο σ?στημα συλλογ?? φρ?σκου περιεχομ?νου που υπ?ρχει σ?μερα στο ?ντερνετ γενικ?τερα.

google-caffeine-update

 

Ε?τε ?χετε κ?νει δημοσ?ευση εν?? ?ρθρου, εν?? post στο forum, εν?? σχολ?ου σε κ?ποιο blog, ?λο το φρ?σκο περιεχ?μενο γ?νεται πιο προσιτ? και πιο ε?κολα ταξινομ?σιμο για τον καθ?να σα? ακριβ?? μετ? τη δημοσ?ευση του.

?Τι ακριβ?? ?μω? προσφ?ρει στην ιστοσελ?δα σα? το blogging αλλ? και το caffeine update;

?Το Google Caffeine update ?λλαξε δραματικ? λοιπ?ν τον τρ?πο που βλ?πει η Google την ιστοσελ?δα σα? γιατ? με το ν?ο σ?στημα ταξιν?μηση? παρ?χονται τρ?α βασικ? πρ?γματα:
 • Ταχ?τερη ταξιν?μηση
 • Καλ?τερη ταξιν?μηση και
 • Σχετικ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση?
Αυτ? συμβα?νει και στην ιστοσελ?δα σα? κ?θε φορ? που δημοσιε?ετε φρ?σκο περιεχ?μενο με οποιαδ?ποτε μορφ?. Οι ιστοσελ?δε? που ανανε?νονται συχν?τερα ? καθημεριν? τυγχ?νουν απ? τη Google και αυτ??:
 • Ταχ?τερη ταξιν?μηση
 • Καλ?τερη ταξιν?μηση
 • Σχετικ?τερη ταξιν?μηση?

Για να δο?με ?μω? τι σημα?νει το καθ?να απ? τα παραπ?νω για την ιστοσελ?δα σα?.

Ταχ?τερη ταξιν?μηση με φρ?σκο περιεχ?μενο

?μα ?χετε παρατηρ?σει, κ?ποια μεγ?λα blog ?χουν ?μεση ταξιν?μηση του περιεχομ?νου του? στη Google, εν? κ?ποια ?λλα ζ?μπι site που ε?ναι ξεχασμ?να εντελ?? δε?χνουν να μην ταξινομε?τε το περιεχ?μενο του? σχεδ?ν ποτ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? να ταξινομε?τε πολ? αργ?.

Ο χρ?νο? ταξιν?μηση? ποικ?λει απ? μερικ? λεπτ? ?ω? και 15 ημ?ρε? και ?χει να κ?νει με το π?σο συχν? ανανε?νεται το site σα?.

?μα θα θ?λατε να ?χετε ?μεση ταξιν?μηση για ?σε? αλλαγ?? κ?νετε στο site σα? ? για τι? ν?ε? σελ?δε? προορισμο?? που β?ζετε π?νω, τ?τε το πιο σωστ? ε?ναι να δημιουργε?τε φρ?σκο περιεχ?μενο.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι κ?θε π?τε θα πρ?πει να δημιουργε?τε το ν?ο περιεχ?μενο; Το ιδανικ? ε?ναι να δημιουργε?τε ν?ο περιεχ?μενο κ?θε μ?ρα αν ε?ναι εφικτ? ? τουλ?χιστον μια φορ? την εβδομ?δα.

Καλ?τερη ταξιν?μηση με φρ?σκο περιεχ?μενο

?μα για παρ?δειγμα ?χετε μια παλι? σελ?δα προορισμο? που δε?χνει να π?φτει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το μυστικ? για να την επαναφ?ρετε στι? πρ?τε? θ?σει? δεν ε?ναι μ?νο να δημιουργ?σετε ν?α?backlinks αλλ? και να προσθ?σετε περιεχ?μενο, να αλλ?ξετε φωτογραφ?ε? και να κ?νετε διορθ?σει? μ?σα στο ?διο το site ?σο το δυνατ?ν πιο γρ?γορα.

Επ?ση? μπορε?τε να ανο?ξετε τα σχ?λια, κ?τι που επιβ?λετε να το κ?νετε απ? την αρχ? τη? δημιουργ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα? και να ενθαρρ?νετε τον κ?σμο να γρ?ψει κ?ποιο σχ?λιο μ?σα σε αυτ?? ? κ?ποια ερ?τηση.

Μια πολ? καλ? περ?πτωση επικρ?τηση? τη? δημιουργ?α? ν?ων σχολ?ων και συν?μα ν?ου περιεχομ?νου απ? τον χρ?στη ε?ναι ο διαγωνισμ?? FREE BAG απ? το eshop με τσ?ντε? 4bag.gr.

Για να συμμετ?σχουν και να κερδ?σουν στον διαγωνισμ?, οι διαγωνιζ?μενοι θα πρ?πει να γρ?ψουν ?να σχ?λιο 10 λ?ξεων τουλ?χιστον για μια κατηγορ?α τσαντ?ν μ?δα? του eshop. Η πρ?τη που θα γρ?ψει το σχ?λιο τη? στι? 15 του μ?να μετ? τι? 15:00 ?ρα Ελλ?δο? θα ε?ναι και η νικ?τρια.

Κ?τι παρ?μοιο θα μπορο?σατε να σκεφτε?τε και εσε?? για την επιχε?ρηση σα? και να κ?νετε και να οργαν?σετε και εσε?? κ?ποιον διαγωνισμ? γιατ? το user generated content, το περιεχ?μενο που παρ?γεται απ? τη συμμετοχ? του χρ?στη ε?ναι αναντικατ?στατο και πολλαπλασι?ζει την ικαν?τητα σα? για παραγωγ? περιεχομ?νου.

Σχετικ?τερη ταξιν?μηση με φρ?σκο περιεχ?μενο

Η σχετικ?τητα στην ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να απ? τη Google ε?ναι εξ?σου σημαντικ? με το π?σο ψηλ? θα ανεβε?τε. Το ερ?τημα που τ?θεται εδ? ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αλλ? με ποιε? λ?ξει? κλειδι?;

Το blogging σαν δ?νει τη δυνατ?τητα να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με φρ?σει? κλειδι? αντ? για λ?ξει? κλειδι? που ?χουν πολ? μικρ?τερο ανταγωνισμ?.

Επ?ση? βοηθ?ει στην Google να ταξινομ?σει απ? ?ποψη σχετικ?τητα? την ιστοσελ?δα? σα? με β?ση το περιεχ?μενο τη?. Φανταστε?τε να ε?στε μια ιστοσελ?δα σχετικ? με ηλεκτρικ? ε?δη, αλλ? να μην βγα?νετε για τα επιμ?ρου? ηλεκτρικ? ε?δη ?πω? τηλεορ?σει?, ψυγε?α κτλ.

Εκτ?? απ? τι? διορθ?σει? που θα χρειαστε? να κ?νετε εντ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? ?ποψη τεχνικο? SEO, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να κ?νετε και?μερικ?? δημοσιε?σει? σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? φρ?σει? κλειδι? που θα δ?νουν εσωτερικ? backlink στι? σελ?δε? προορισμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι εννοο?με λ?γοντα? φρ?σκο περιεχ?μενο;

Τ?ρα πολλο? θα αναρωτηθο?ν τι ε?ναι το φρ?σκο περιεχ?μενο γενικ?τερα και τι εκλαμβ?νει η Google ω? φρ?σκο περιεχ?μενο.

Θα πρ?πει αρχικ? να ξ?ρετε ?τι ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google και οι αρ?χνε? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι εξαιρετικ? ?ξυπνε? και μπορο?ν να βρουν σχεδ?ν τα π?ντα μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και να τα χαρακτηρ?σουν.

Φρ?σκο περιεχ?μενο θεωρε?ται:

 • Δημοσιε?σει? σε forum
 • Απαντ?σει? σε forum
 • Ν?ε? σελ?δε?
 • Ν?ο περιεχ?μενο σε σελ?δε?
 • Ν?α ?ρθρα
 • Ν?ο περιεχ?μενο σε ?ρθρα
 • Σχ?λια
 • Απαντ?σει? σε σχ?λια, ακ?μα και το trolling
 • Ν?ε? φωτογραφ?ε? γενικ?τερα δημοσιευμ?νε? σε ?ρθρα, σελ?δε?, forum posts, προ??ντα.
 • Ν?α προ??ντα στο eshop
 • Ν?ο περιεχ?μενο σε περιγραφ?? προ??ντων
 • Ν?ε? ετικ?τε?
 • Ν?α meta description
 • Ν?α meta keywords
 • Ν?ο περιεχ?μενο σε οποιαδ?ποτε μορφ?? ταξονομ?α και post type (ειδικ? για WordPress sites) ?πω? κατηγορ?ε? ?ρθρων, κατηγορι?ν προ??ντων, συνταγ?? μοντ?λα κτλ.
 • Ν?α β?ντεο σε ?ρθρα, σελ?δε?, φ?ρουμ
 • Ν?α πολυμ?σα?σε ?ρθρα, σελ?δε?, φ?ρουμ ?πω? gif, infographics κτλ.

Στο δημιουργ?α ν?ου περιεχομ?νου αποφε?γουμε τα αρχε?α pdf, flash, png ω? μη ταξινομ?σιμα.

3 μικρ?? συμβουλ?? για να ανεβε?τε στη Google μ?σα απ? το δικ? σα? εταιρικ? blog

Τελει?νοντα? θα ?θελα να σα? δ?σω 3 μικρ?? συμβουλ?? για να ξεκιν?σετε σ?μερα το δικ? σα? εταιρικ? blog. Οι συμβουλ?? θα μπορο?σαν να ε?ναι και 13 αντ? για τρει?, απλ? θεωρ? ?τι ε?ναι καλ?τερο να με?νουμε σε 3 πρ?γματα που μπορε?τε να εφαρμ?σετε ?μεσα. Σ?μερα κι?λα? για να ξεκιν?σετε το δικ? σα? εταιρικ? blog ? να βελτι?σετε το ?δη υπ?ρχον.

1 Π?ρτε παρ?δειγμα απ? μεγ?λα εταιρικ? blogs

?να πολ? καλ? παρ?δειγμα μεγ?λου εταιρικο? blog ε?ναι το blog τη? εταιρε?α? προ?θηση? ιστοσελ?δων moz.com

To moz blog ?χει δεκ?δε? συγγραφε?? που γρ?φουν εκτεν? και μοναδικ? ?ρθρα στον τομ?α του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων, του branding, του τεχνικο? SEO και πολλ?ν ?λλων.

Τα ?ρθρα του? ε?ναι θρυλικ?, μοναδικ? και πολ? λεπτομερ? και αξιοζ?λευτα. Μπορε? να μην ε?ναι η βιομηχαν?α σα? ? η αγορ? σα? παρ?μοια, αλλ? μπορε?τε να βρε?τε ποια sites ε?ναι στην κορυφ? τη? βιομηχαν?α? σα? και τη? αγορ?? σα? και να π?ρετε παρ?δειγμα απ? αυτ?.

2 Χρησιμοποι?στε προσωπικ? ?φο??

Το προσωπικ? ?φο? θα σα? βοηθ?σει αρχικ? να καλλιεργ?σετε μια ιδια?τερη και ειλικριν? σχ?ση με το κοιν? σα? και θα κ?νει το περιεχ?μενο σα? μοναδικ? και μη αντιγρ?ψιμο.

Επ?ση? θα σα? κ?νει και γνωστο?? στην αγορ? σα? και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

3 Προλ?βετε ?ναν ghost blogger

?μα ε?στε πολυ?σχολο? και ?χετε πραγματικ? ?λλειψη χρ?νου, τ?τε μια πολ? καλ? ιδ?α ε?ναι να προσλ?βετε ?ναν ghost blogger που θα γρ?φει για λογαριασμ? σα? και χρησιμοποι?ντα? το προσωπικ? σα? ?φο? σπουδα?α ?ρθρα για εσ??.

Στην αγορ? υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ?τομα που ξ?ρουν πολ? καλ? την τ?χνη του copywriting ? του να γρ?φουν στα blogs. Στην αρχ? θα χρειαστε? να αφιερ?σετε κ?μποσο χρ?νο μ?χρι να φτ?σετε την συνεργασ?α σα? με τον ghost blogger στο επιθυμητ? επ?πεδο ?στε να ε?ναι αυτ?νομο? και να γρ?φει για σα? ακ?μα και τεχνικ? ?ρθρα.

Για οποιαδ?ποτε ?λλη απορ?α σχετικ? με το θ?μα blogging που ε?ναι ?να απ? τα δυνατ? μα? σημε?α, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? ? να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο.

Δε?τε περισσ?τερα για το εταιρικ? blog:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

4 Σχ?λια. Leave new

 • Nai alla kai prin liga xronia pou den eixe bgei akoma to html5 , ola ta site flash videos anaparagan .

  Απ?ντηση
 • Gianni , me to flash periexomeno sta videos kai se alla themata pou exoun flash ti tha ginei telika? I google eixe pei oti tha to katargouse to flash sto telos tou 2016 . Alla akoma blepo flash periexomeno se videos i pexnidia .

  Απ?ντηση
  • Το flash σαν αντικε?μενο (object) δεν το ε?χε ταξινομ?σει ποτ? η Google στον δε?κτη τη? ?πω? και τα αρχε?α png και pdf. ?ρα δεν τ?θεται θ?μα κατ?ργηση? εν?? αντικειμ?νου που δεν υπ?ρχε ποτ? για τη Google.
   Καν?να site με flash δεν ?χει ταξινομηθε? ποτ? απ? τη Google.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看