ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE ALPHABET

H Google αναδομε?ται και γ?νεται Alphabet

H Google εφαρμ?ζει την ?δια στρατηγικ? που την βο?θησε να κυριαρχ?σει στον τομ?α του ?ντερνετ και σε ?λλου? κλ?δου? τη? οικονομ?α?

Στη δημιουργ?α?μια? εταιρε?α? ομπρ?λα, ον?ματι Alphabet, προχωρ? η Google. Φυσικ? και δεν ?χει καμ?α σχ?ση με την Umbrella Corporation τη? αληλουχ?α? Resident Evil, αν και μα? θυμ?ζει πολλ? απ? την ?δια και τη? δραστηρι?τητε? τη?.

Καθ?κοντα CEO τη? Google αναλαμβ?νει πλ?ον ?ο?Sundar Pichai, αποδεσμε?οντα? ?τσι?τον?Larry Page?για να διοικ?σει?τη ν?α εταιρε?α.

Γιατ? αναδιοργαν?θηκε η Google;

Η δυναμικ? του brand name τη? εταιρε?α? ε?ναι τ?τοια, ?πω? και τα διαθ?σιμ? τη? αλλ? και οι προοπτικ?? τη?, που δ?σκολα θα μπορο?σε να περιοριστε? αυστηρ? μ?σα στα ?ρια του Διαδικτ?ου και τη? διαχε?ριση? πληροφορι?ν.

Ηδη με το π?ρασμα των χρ?νων οι ιθ?νοντε? τη? εταιρε?α?, η οπο?α στο ενδι?μεσο εμπλουτ?ζει διαρκ?? το δυναμικ? τη? με ν?α αλλ? και πιο ?μπειρα στελ?χη, ?χουν επιλ?ξει στρατηγικ?? συμμετοχ?? σε κλ?δου? τη? τεχνολογ?α? και τη? βιομηχαν?α?.

Η Google σ?μερα κυριαρχε? στη βιομηχαν?α κατασκευ?? drones, στη φαρμακευτικ? βιομηχαν?α, στη δημιουργ?α ειδικ?ν προ??ντων, ακ?μα και στην αυτοκινητοβιομηχαν?α με το αυτοκ?νητο χωρ?? οδηγ?!

Με το χαρακτηριστικ?, ?μω?, ?τι σχεδ?ν καν?να? απ’ αυτο?? του? επιχειρηματικο?? κλ?δου? δεν αποδεικν?εται προσ?ρα? ιδια?τερα κερδοφ?ρο?. Συνεπ?? φα?νεται μ?λλον λογικ? ?τι το επ?μενο στο?χημα τη? διο?κηση? τη? Google ?ταν να αναδιοργανωθε? ?στε να αρχ?σει να γ?νεται κερδοφ?ρα κ?θε ν?α τη? επ?νδυση.

Η αναδιοργ?νωση λοιπ?ν ξεκιν? απ? την ?δια την επιχειρηματικ? σ?νθεση του ομ?λου.

?τσι γενν?θηκε η Alphabet, ?να ν?ο εταιρικ? σχ?μα που θα αναλ?βει να διαχειριστε? το σ?νολο των συμμετοχ?ν τη? παλι?? Google, διαχωρ?ζοντα? ?μω? τι? κερδοφ?ρε? επιχειρ?σει? του ομ?λου απ? εκε?νε? στι? οπο?ε? προ? το παρ?ν κυριαρχε? η καινοτομ?α αλλ? ?χι τα κ?ρδη.

?να ε?ναι το συμπ?ρασμα ?τι η υπ?ρμετρη φιλοδοξ?α τη? Google δεν σταματ?ει πουθεν? και ?δια τη? επιθυμ?α ε?ναι να γ?νει ?να? κολοσσ?? που να συμμετ?χει και να ελ?γχει π?ρα πολλ?? ν?ε? καινο?ριε? βιομηχαν?ε? και αγορ??!

Τι αλλαγ?? θα γ?νουν στον αλγ?ριθμο τη? Google μετ? την αναδιοργ?νωση

Φυσικ? και ?λοι αναμ?νουν κ?ποιε? αλλαγ?? και στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Ε?ναι λοιπ?ν αδ?νατο να μην παιν?ψει το σπ?τι τη? η Google και να ευνο?σει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?λα αυτ? τα ν?α brands που ?χει δημιουργ?σει και δεν ε?ναι λ?γα. Γενικ? η Google ευνοε? τα brands στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? εδ? και π?ρα πολλ? χρ?νια.

Επ?ση? αναμ?νουμε μια εν?σχυση του ον?ματο? και τη? παρουσ?α? τη? Google και των εταιρει?ν τη? στο ?ντερνετ με ?να σχ?διο branding, προ?θηση? δηλαδ? των ν?ων φιρμ?ν στο κοιν? μ?σω Search Engines Marketing.

Με ?λλα λ?για απ? δω και στο εξ?? ?λο και πιο πολ? θα συναντ?τε το ?νομα Alphabet και των θυγατρικ?ν εταιρει?ν παντο? στο ?ντερνετ, social media, οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, εφημερ?δε? και ηλεκτρονικ? περιοδικ?, YouTube, κινητ?? συσκευ??, ακ?μα και σε χ?ρου? που παραδοσιακ? δεν υπ?ρχε η Google.

Αναμεν?μενο ?λη αυτ? η τ?ση υπερμεγ?νθυση? και μεγαλομαν?α? να προκαλ?σει και το αντ?θετο αποτ?λεσμα και να δημιουργ?σει Googloφοβ?α.

?μω? ουδ?ν κρυπτ?ν σ?μερα απ? τη Google!

 

Δε?τε περισσ?τερα για τη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看