ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-ADWORDS-PPC-ORGANIKA-APOTELESMATA-1

To Google Adwords (PPC) επηρε?ζει τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google;

Αν και ο καν?να? λ?ει ?τι τα πληρωμ?να αποτελ?σματα διαφ?μιση? τη? Google δεν επηρε?ζουν τι? οργανικ?? αναζητ?σει?, ?μω? σε κ?ποιε? περιπτ?σει? τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google επηρε?ζονται και απ? την πληρωμ?νη διαφ?μιση, τα Google Adwords.

Πο?ε? ε?ναι αυτ?? οι ?μμεσε? περιπτ?σει? και κατ? π?σο μα? ανεβ?ζει στη Google η πληρωμ?νη διαφ?μιση σ?μερα;

Απλ??, διαβ?στε παρακ?τω.

1. Οι επισκ?πτε? που βλ?πουν μια διαφ?μιση πιθαν?ν να κ?νουν κλικ και στα οργανικ? αποτελ?σματα

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ τη? επιχε?ρηση? σα? γενικ?τερα ε?ναι η μαζικ? ?κθεση σε κ?σμο. Το να σα? δει κ?ποιο? και στα πληρωμ?να αποτελ?σματα αλλ? και στα οργανικ? ?σω? τον εξωθ?σει να κ?νει κλικ στα οργανικ? αποτελ?σματα.

Β?βαια αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει και η καμπ?νια σα? στα Google Adwords να εμφαν?ζεται για τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? που πι?νεται στα οργανικ? αποτελ?σματα. Αυτ? η στρατηγικ? λ?γεται στρατηγικ? αλληλοκ?λυψη? στο μ?ρκετινγκ.

Την στρατηγικ? αλληλοκ?λυψη? την εφαρμ?ζουν ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? και τα μεγ?λα brands ?πω? για παρ?δειγμα η Samsung, θα δε?τε διαφημ?σει? τη? στη Google, στα οργανικ?, στο Facebook, σε εκθ?σει?, στην τηλε?ραση, απ? μεταπωλητ?? προσφορ??, στα λεωφορε?α κτλ.

2. Οι επισκ?πτε? ?σω? αναγνωρ?σουν το brand σα? και μ?λλον κ?νουν κλικ

Στα οργανικ? αποτελ?σματα δεν κ?νουν ?λοι κλικ στο πρ?το αποτ?λεσμα. Αντ?θετα, αρκετο? ψ?χνουν περισσ?τερο τα λεγ?μενα rich snippets, τα μ?τα δεδομ?να και τι? μ?τα περιγραφ?? που εμφαν?ζει η ?δια η Google και ε?ναι πιθαν? ?μα αναγνωρ?σουν και τη φ?ρμα σα? να κ?νουν κλικ σε αυτ? το αποτ?λεσμα αναζ?τηση? αντ? για κ?ποιο ?λλο.

Το μυστικ? ε?ναι ο μαγικ?? αριθμ?? 7. Δηλαδ?, θα πρ?πει να σα? ?χουν δει τουλ?χιστον 7 φορ?? για να σα? θεωρ?σουν οικε?ο πρ?σωπο για αυτο?? ? γνωστ? τη φ?ρμα σα? για να αγορ?σουν απ? εσ??. Το 80% των αγορ?ν γ?νεται απ? την 7 ?ω? τη 12 επαφ? με τη φ?ρμα ? το προ??ν σα? που ?σω? γ?νει μ?σω Facebook ?σω? γ?νει στην τηλε?ραση μ?σω κ?ποιου διαφημιστικο? σποτ ? σε αναζ?τηση στην Google.

3. Τα πληρωμ?να αποτελ?σματα επηρε?ζουν το οργανικ? CTR σε κ?ποιε? περιπτ?σει?

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?, τα πληρωμ?να αποτελ?σματα κατ? μ?σο ?ρο λαμβ?νουν το 2% με 3% απ? ?λα τα κλικ που γ?νονται. Τα οργανικ? αποτελ?σματα λαμβ?νουν μεταξ? 47% και 57% των κλικ που γ?νονται στι? οργανικ?? αναζητ?σει?.

?μω? αυτ? το ποσοστ? των κλικ στα οργανικ? αποτελ?σματα ?σω? να αυξηθε? και να επηρεαστε? απ? την εμφ?νιση τη? διαφ?μιση? σα? στα πληρωμ?να αποτελ?σματα απ? την π?νω πλευρ? των διαφημ?σεων τη? Google.

Σ?μφωνα με ?ρευνε? και απ?ψει? ειδικ?ν στο SEO, υπ?ρχουν πολλ?? περιπτ?σει? που σε διπλ? προβολ? διαφημ?σεων στη Google και οργανικ?ν αποτελεσμ?των, τα κλικ π?νω στα οργανικ? αποτελ?σματα αυξ?νονται λ?γο.

4. Οι πληρωμ?νε? διαφημ?σει? στη Google βελτι?νουν του? παρ?γοντε? SEO

Αυτ? ε?ναι γεγον?? γιατ? το bounce rate ?πω? ?χουμε αναφ?ρει σε προηγο?μενη ?ρευνα για το SEO, επηρε?ζει ?μμεσα κ?μποσα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? ?πω? ο χρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα, τα κλικ αν? σελ?δα, τα share και τα likes κτλ.

Το θ?μα ε?ναι πω? να φ?ρετε τον επισκ?πτη μ?σα στο site σα? ?που ε?ναι το ισχυρ?τερο ?πλο μετατροπ?ν σα? στο ?ντερνετ. Δεν ε?ναι το facebook, δεν ε?ναι το instagram, δεν ε?ναι το skroutz, ε?ναι το site σα? το ισχυρ?τερο εργαλε?ο μετατροπ?? του επισκ?πτη σε πιστ? πελ?τη.

Δ?στε β?ση σε αυτ? που σα? λ?ω γιατ? ?λα τα ?λλα ?μα δεν υπ?ρχει ?να σωστ? site ε?ναι σχ?λια. ?σο πιο πολ? κρατ?σετε τον επισκ?πτη μ?σα στο site σα?, τ?σε? πιο πολλ?? πιθαν?τητε? υπ?ρχουν:

  • Ο επισκ?πτη? να αγορ?σει
  • Το site σα? να αν?βει στη Google

Σκεφτε?τε δυο φορ?? πριν κ?νετε οτιδ?ποτε σε προ?θηση στο ?ντερνετ: Ποιο? ε?ναι ο βασικ?? στ?χο? σα?;

Να σα? τον θυμ?σω, να φ?ρετε τον επισκ?πτη μ?σα στο site σα? και να τον κρατ?σετε εκε? με κ?θε τρ?πο.

Δε?τε περισσ?τερα για το internal linking:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看