ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

save-google-algorithm

Πω? θα γλιτ?σετε το site σα? απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google;

Περιεχ?μενα

Και πω? θα μπορ?σετε να ευημερ?σετε στο ?ντερνετ τη στιγμ? που η μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? στο ?ντερνετ αλλ?ζει τον αλγ?ριθμο τη? πιο γρ?γορα απ? ?τι εσε?? τα πουκ?μισα!

Γεια σα? φ?λοι μου, ?θελα να συνεχ?σω στο θ?μα Google και π?λι και να εμβαθ?νω περισσ?τερο, μετ? την πρ?τη γε?ση που π?ρατε με το ?ρθρο Ν?ο Panda 4.1 Update και πω? να προστατ?ψετε το site σα?.

Γνωρ?ζω σαν επαγγελματ?α? του SEO και του Web Design, τη? κατασκευ?? δηλαδ? ιστοσελ?δων ?τι πολλ? site θα πρ?πει να περ?σουν απ? σαρ?ντα κ?ματα για να επιβι?σουν και να αντ?ξουν ?λε? αυτ?? τι? περ?εργε? αλλαγ?? του ?ντερνετ και τη? επιχειρηματικ?τητα? στο ?ντερνετ. ?χει παρατηρηθε? ?τι οι αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google επηρε?ζουν βαθ?τατα τι? τιμ?? του αμερικ?νικου χρηματιστηρ?ου.

Μετ? τι? τερ?στιε? αλλαγ?? π?ρα πολλ? site σατιρ?ζουν την πραγματικ?τητα με τη δημιουργ?α Δελτ?ο Καιρο? Google Algorithm.

Δυστυχ?? κ?ποιοι δεν θα επιβι?σουν γιατ? δεν θα εργαστο?ν σκληρ? για να δημιουργ?σουν μοναδικ? περιεχ?μενο στο site του? με αποτ?λεσμα αργ? ? γρ?γορα να αφανιστο?ν απ? τη Google και απ? το ?ντερνετ γενικ?. Ε?ναι αυτο? που με ρωτ?νε συν?χεια και επ?μονα να του? προτε?νω plugin στο WordPress για να τραβ?ει τα RSS Feeds, να δημιουργε? ?ρθρα και να τα δημοσιε?ει μ?νο του στο Facebook.

Χρει?ζονται ?να ηλεκτρονικ? bot?κι δηλαδ? για να κ?νει ?λη την λ?ντζα τη στιγμ? που αυτο? θα παριστ?νουν τον ψηφιακ? κηφ?να. ?μω? αυτο? δεν θα μπορ?σουν ποτ? να ξ?σουν ο?τε καν την κορυφ? του παγ?βουνου και ?λη αυτ? το περ?εργο και ?χρηστο περιεχ?μενο ε?ναι απλ?? μ?ταιο.

?μα θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? να γλιτ?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ? τι? επικε?μενε? αλλαγ?? του? αλγορ?θμου τη? Google, τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο. ?χει γραφτε? ειδικ? για σα?!

Τεχνητ? Περιεχ?μενο και bots

Η Google τιμωρε? το τεχνητ? περιεχ?μενο και γενικ? το περιεχ?μενο που δεν δημιουργε?τε απ? τα ανθρ?πινα χ?ρια. Μια ματι? στου? καν?νε? ποι?τητα? περιεχομ?νου τη? Google θα σα? διαφωτ?σει για αυτ?.

Επ?ση? σε καν?ναν δεν αρ?σει να διαβ?ζει πρ?γματα και ?ρθρα που δημιουργ?θηκαν απ? ρομπ?τ. Φανταστε?τε εσ?? να αντιληφθε?τε ?τι τα blog που διαβ?ζετε δεν τα ?γραψε ανθρ?πινο χ?ρι αλλ? τα παρ?γαγε ?να ?ψυχο κομπιο?τερ!

Κ?θε μ?ρα δ?χομαι πολλ? μην?ματα και τηλεφων?ματα απ? ανθρ?που? απ? ?λο τον κ?σμο για να με ρωτ?σουν τα λ?θο? πρ?γματα ?πω? ερωτ?σει? του τ?που ποιο ε?ναι το καλ?τερο plugin content scraping κτλ. ?λα αυτ? ε?ναι black hat SEO και δεν αφ?νουν περιθ?ρια για White Hat SEO ? για πραγματικ? αληθιν? SEO.

Αφο? βλ?πω κ?θε μ?ρα δεκ?δε? ν?α site, ελ?χιστα ? πολ? λ?γα απ? αυτ? ε?ναι ποιοτικ? και παρ?χουν κ?ποια πληροφορ?α που θα βοηθ?σει τον τελικ? χρ?στη σε κ?τι. Ε?ναι πραγματικ? τραγικ? αλλ? ε?ναι η αλ?θεια. Λ?γοι ε?ναι οι σωστο? και εργατικο? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ.

Για να β?λουμε τα πρ?γματα σε σειρ? λοιπ?ν θα πρ?πει να τα π?ρουμε απ? την αρχ? και να μην κ?νουμε μ?νοι σπασμωδικ?? αναφορ??, απλ? η αναφορ? μου στο τεχνητ? περιεχ?μενο και στο Black Hat SEO ε?ναι για να δε?ξω την αηδ?α μου και να καυτηρι?σω ?σου? το κ?νουν.

?Οι Μεγαλ?τερε? Αλλαγ?? του Αλγορ?θμου τη? Google

Σημασ?α ?χει ?τι το SEO εξελ?σσεται και για αυτ? το λ?γο εξελ?σσεται και ο αλγ?ριθμο? τη? Google. Παρατηρ?ντα? τι? τελευτα?ε? αλλαγ??, θα μπορ?σετε να προβλ?ψετε προ? τα που περ?που θα κινηθε? η επ?μενη μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου και ?τσι θα μπορ?σετε να προετοιμαστε?τε ? να κινηθε?τε αν?λογα.

1)???? Panda (26 updates) – Εισ?χθηκε στι?? 23 Φεβρουαρ?ου 2011

Ε?ν ?χετε εστιαστε? στο να δημιουργ?σετε υψηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?, τ?τε το Panda ε?ναι ο ν?ο? σα? φ?λο?! Το Panda επιβραβε?ει τι? ιστοσελ?δε? υψηλ?? ποι?τητα? με το να μει?νει τι? θ?σει? απ? τι? ιστοσελ?δε? κακ?? ποι?τητα?. Αυτ? η διαδικασ?α επηρ?ασε το 12% των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Το Panda επηρ?ασε αρνητικ? τα λεγ?μενα “content farms”. Τα sites δηλαδ? που παρ?γαγαν μεγ?λη? ποσ?τητα? χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο και τα sites με λεπτ? περιεχ?μενο.

Με περιεχ?μενο δηλαδ? που παρ?γονταν αυτ?ματα, που ?ταν κλεμμ?νο απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? ? σελ?δε? που απλ?? σε π?γαιναν σε ?λλε? σελ?δε?. Επ?ση? τιμωρ?θηκαν ?λε? οι σελ?δε? με πολλ?? διαφημ?σει? ? οι σελ?δε? με αναδυ?μενα παρ?θυρα.? Π?ρα πολλ? site στην Αμερικ? αλλ? και στην Υφ?λιο τιμωρ?θηκαν με το Google Panda.

2)???? Penguin (5 updates) – Εισ?χθηκε στι? 24 Απριλ?ου 2012

Το Penguin στ?χευσε sites που χρησιμοποιο?σαν τεχνικ?? SEO που παραβ?αζαν του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google’s. Αυτ?? οι τεχνικ?? περιλ?μβαναν το λεγ?μενο keyword stuffing (δηλαδ? το παραφο?σκωμα των ιστοσελ?δων με λ?ξει? κλειδι? ? αριθμο?? τηλεφ?νου ), τα site που πουλο?σαν links (το να αγορ?ζει? και να πουλ?? δηλαδ? links, τα αφ?σικα links και τα σχ?λια σε forum με links υπογραφ??).

Τιμωρ?θηκαν επ?ση? και ?λλε? πολλ?? τεχνικ?? που προσπαθο?σαν να χαλιναγωγ?σουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Αυτ? η αλλαγ? επηρ?ασε το 3%? συνολικ? απ? ?λε? τι? αναζητ?σει?, αλλ? χτ?πησε δραστικ? π?ρα πολλ? sites που ε?χαν πετ?χει ?να ?δικο πλεον?κτημα ?ναντι των σωστ?ν, φρ?νιμων sites.

Τ?σσερι? επ?λληλε? αναδιανομ?? του Penguin ε?χανε πιο μεγ?λο αντ?κτυπο σε ?λα τα sites.

To Penguin 3.0 λ?γεται μ?λιστα ?τι επιβρ?βευσε ?λα εκε?να τα site που χρησιμοπο?ησαν το disavow tool. Τ?ρα, αυτ? η πληροφορ?α δεν ε?ναι εξακριβωμ?νη.

Προσοχ? στη χρ?ση του disavow tool τη? Google, π?ρα πολλο? π?σανε θ?ματα απ? την ημ?ρα τη? εισαγωγ?? του και χ?σανε στην προσπ?θεια του? να καθαρ?σουν δ?θεν το site του? απ? το spam χιλι?δε? πολ?τιμα backlinks και μαζ? του? δεκ?δε? θ?σει? στη Google.

3)???? Knowledge Graph (2 updates) – Εισ?χθηκε στι? 26 Μα?ου 2012

Με την εισαγωγ? του Knowledge Graph, η Google προσπ?θησε να μπει στην σημασιολογικ? αναζ?τηση. Τελικ? ?λη η παραφιλολογ?α αποδε?χθηκε φι?σκο μια και δεν ε?δα κ?ποια μεγ?λη διαφορ? ? αλλαγ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, εκτ?? απ? το να μπερδ?ψει περισσ?τερο τον απλ? χρ?στη και να τον αποπροσανατολ?σει περισσ?τερο. Ειδικ? με τι? ανανε?σει? που περιλ?μβαναν το google+.

Δε?τε περισσ?τερα: Ν?ο τ?σει? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google

4)???? Hummingbird – Εισ?χθηκε στι? 20 Αυγο?στου 2013

To Hummingbird ε?ναι ?να? σχετικ? ν?ο? αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? που προστ?θηκε στον Αλγ?ριθμο τη? Google και αποτελε? την μεγαλ?τερη αλλαγ? απ? την εποχ? του? Caffeine update τον Ιο?νιο του 2010. Η Google κρ?τησε τα καλ?τερα κομμ?τια τη? απ? τον προηγο?μενο αλγ?ριθμο, εν? πρ?σθεσε και ν?α στοιχε?α απ? τι? ν?ε? τ?σει? αναζ?τηση? στο ?ντερνετ.

Μια απ? τι? ν?ε? διορθ?σει? που ποτ? δεν ε?δα να συμβα?νουν ε?ναι η δι?ρθωση των ορθογραφικ?ν λαθ?ν και η σημασιολογικ? αναζ?τηση, εν? ανακοιν?θηκε και το τ?λο? του exact match.

5)???? Pigeon – Launched July 24, 2014

Η πιο πρ?σφατη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google’s ?ρθε για να αλλ?ξει τα αποτελ?σματα των τοπικ?ν αναζητ?σεων. Βελτιωμ?νε? ε?ναι οι αναζητ?σει? πλ?ον απ? τι? κινητ?? συσκευ?? και γενικ? η εγγ?τητα τη? ιστοσελ?δα? ω? φυσικ? μ?ρο? με τον χρ?στη.

Δηλαδ? μια ιστοσελ?δα στην Ελλ?δα ? στην Αθ?να θα ?χει καλ?τερα αποτελ?σματα στου? τοπικο?? χρ?στε?. Αυτ? ευν?ησε και τι? σελ?δε? με διευθ?νσει? στο Facebook καθ?? και e-shop με φυσικ? διε?θυνση.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι βοηθ?ει να ρυθμ?σετε και τι? τοπικ?? αναζητ?σει? για να σα? βρ?σκει κ?ποιο? στη Google. Δηλαδ? τον?θηκε το Google Local Search.

Η λ?ση στη Google: Κλασσικ? Μοναδικ? Περιεχ?μενο

Τελικ? φ?λοι μου θα το ξαναπ? ακ?μα μ?α φορ?. Δεν υπ?ρχει καλ?τερο? τρ?πο? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google απ? το να παρ?γετε εσε?? μοναδικ? και κλασικ? περιεχ?μενο. Αυτ? δεν το ?βγαλα απ? το νου μου αλλ? μ?σα απ? πειραματισμο?? ετ?ν.

Β?βαια το περιεχ?μενο απ? μ?νο του δεν ε?ναι παν?κεια. Δεν πουλ?ει μ?νο του, αλλ? χρει?ζεται και την αν?λογη προ?θηση. ?μω? το χτ?σιμο backlinks και η προ?θηση γενικ? τη? ιστοσελ?δα σα? αν αυτ? δεν ?χει περιεχ?μενο ? δεν ?χει κ?τι χρ?σιμο για του? αναγν?στε? σα? ε?ναι δ?ρο ?δωρο.

?ξω στο ?ντερνετ υπ?ρχουν χιλι?δε? sites χωρ?? περιεχ?μενο και χιλι?δε? ?λλα με περιεχ?μενο. Και οι δυο κατηγορ?ε? sites ανταγων?ζονται για το ?διο πρ?γμα. Τα site χωρ?? SEO και χωρ?? περιεχ?μενο διαφημ?ζονται στη Google μ?σω των adwords για να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, εν? τα site με περιεχ?μενο βγα?νουν ?δη ?στω και με κ?ποιε? long tail keywords στην αρχ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Ξεκιν?στε λοιπ?ν με τη δημιουργ?α κλασικο? περιεχομ?νου σιγ? σιγ? και β?λτε τα δυνατ? σα?. Στη συν?χεια, θα πρ?πει να δημοσιε?σετε το περιεχ?μενο στα social media για να ελκ?σετε του? τρ?που? σα? επισκ?πτε?. Μην επαναπα?εστε μ?νο με το περιεχ?μενο. Επειδ? γρ?ψατε ?να εκπληκτικ? ?ρθρο ? φτι?ξατε ?να απ?στευτο β?ντεο δεν σημα?νει ?τι θα σταματ?σουν ?λοι να σα? χειροκροτ?σουν. Μην ε?στε αφελ??. Θα πρ?πει να δουλ?ψετε σκληρ? και για να φ?ρετε κ?σμο στο site σα?, αλλ? και για να τον κρατ?σετε. Δε?τε περισσ?τερα: High Traffic Formula: Πω? να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site σα?!

Δεν ?χει σημασ?α ?μα ?χετε ?να απλ? blog ? ?να e-shop. ?μα δεν βρει ο επισκ?πτη? αυτ? που θ?λει θα σα? στε?λει χαιρετ?σματα και δεν θα ξαναεπιστρ?ψει στο site σα?. ?χετε μερικ? δευτερ?λεπτα χρ?νο να το πετ?χετε αυτ? απ? τη στιγμ? τη? πρ?τη? επ?σκεψη? και ελπ?ζω να τα καταφ?ρετε ?σο καλ?τερα μπορε?τε.

Content Marketing, η καλ?τερη στρατηγικ? SEO

?μα με ρωτο?σε κ?ποιο? ποια θεωρ? την καλ?τερη στρατηγικ? SEO σ?μερα, Οκτ?βριο του 2014, θα του ?λεγα το content marketing με κλειστ? τα μ?τια.

Δεν υπ?ρχει ποιο συναρπαστικ? πρ?γμα σ?μερα να κ?νει κ?ποιο? μια αναζ?τηση στη Google και να βρ?σκει παν?μορφα site που ?χουνε ακριβ?? αυτ? που θ?λετε να δε?τε ? να μ?θετε! Και αυτ? δεν ε?ναι υπερβολ?.

Αυτ?? ε?ναι ?λλωστε και ο στ?χο? τη? Google καθημεριν? και μα? ταλαιπωρε? με τι? τ?σε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη?. Στο ?ρθρο μου Πω? δουλε?ει η Google επισημα?νω τα δ?ο βασικ? κριτ?ρια αναζ?τηση? που ?χει η Google στην ταξιν?μηση των ιστοσελ?δων στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αυτ? ε?ναι:

  • Η Σχετικ?τητα και
  • Η Σημαντικ?τητα

Η σχετικ?τητα ?χει να κ?νει με το π?σο σχετικ? ε?ναι το site σα? με αυτ? που αναζητ? ο χρ?στη? και η σημαντικ?τητα ?χει να κ?νει με το π?σο σημαντικ? ? ποιοτικ? ε?ναι το site σα?. Για να επισημ?νει και τα δ?ο η Google χρησιμοποιε? ?ναν πολ?πλοκο αλγ?ριθμο με π?νω απ? 200 παρ?γοντε?.

Β?βαια, οι παρ?γοντε? αυτο? ε?ναι αρκετ? ευμετ?βολοι και κανε?? δεν ξ?ρει τι θα ξημερ?σει α?ριο με τη Google. Ε?ναι μια τερ?στια εταιρε?α με τερ?στια κεφ?λαια που πιστ?ψτε με ε?ναι πολ? δραστ?ρια. ?μω? το κλασικ? περιεχ?μενο το ζητ?νε ?λοι και δεν θα π?σει ποτ? απ? την πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου και ?ρθρο Πυλ?να?

Το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι η θεμ?λια λ?θο? κ?θε πετυχημ?νη? ιστοσελ?δα? και πρ?πει κ?θε πετυχημ?νο site να στηρ?ζεται π?νω σε ?ρθρα πυλ?νε?.

?να ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι ?να μεγ?λο ?ρθρο περιεχ?μενου, ε?ναι το στ?ριγμα του blog σα?. Το ?ρθρο πυλ?να? ?ε?ναι περ?που 5,000 ?ω? 10,000 λ?ξει?, ?καλ?πτει κ?θε κατηγορ?α ? τη σελ?δα του blog σα? και αυτ? ε?ναι το πλα?σιο για την κατασκευ? των ?λλων δευτερευουσ?ν ??ρθρων γ?ρω του.

Μ?σω τη? διασ?νδεση? του δημιουργε? ?να τερ?στιο αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η κυκλοφορ?α προ? τη σελ?δα σα? αυξ?νεται κατακ?ρυφα. Το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι αειθαλ??, μακροπρ?θεσμο και υψηλ?? ποι?τητα? και συνοδε?εται απ? β?ντεο και φωτογραφ?ε?.

Το ?ρθρο πυλ?να? ? τα ?ρθρα πυλ?να? ε?ναι ο θεμ?λιο? λ?θο? του μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου.

Πω? να αποφ?γετε τα spam backlinks

Τo spamming ε?ναι μια προσφιλ?? συν?θεια των αεριτζ?δων του ?ντερνετ. Αυτ?ν που προσπαθο?ν να β?ψουνε τα αυγ? χωρ?? μπογι?.

Μια πολ? απλ? τεχνικ? spamming ε?ναι τα λεγ?μενα backlinks generators, τα οπο?α τα ?χω χρησιμοποι?σει και δεν προσφ?ρουν τ?ποτα.

Τ?ποτα παρ? μ?νο ?χρηστα, χαμηλ?? αξ?α? spam backlinks τα οπο?α μ?λλον απ? ?τι ?χω συμπερ?νει συμβ?λουν στο αρνητικ? SEO παρ? στο θετικ?. Και αυτ? συμβα?νει γιατ? εν? ε?χα 45.000 backlinks εκ των οπο?ων τα μισ? ?τανε απ? spam, ε?χα μ?νο 50 οργανικ?? επισκ?ψει? τη μ?ρα απ? τη Google. Εν? τ?ρα με 25.000 πραγματικ? και ποιοτικ? backlinks ?χω τι? διπλ?σιε?.

?ρα τα backlink generators και τα spam bakclinks ω? προ??ντα του black hat SEO ζημ?ωναν την ιστοσελ?δα μου αντ? να την ωφελο?ν. Στοχε?ετε για ?λλη μια φορ? στην ποι?τητα και ?χι στην ποσ?τητα ?ταν κ?νετε SEO εκτ?? σελ?δα?.

Το διαχρονικ? SEO ε?ναι σαν την κορφ? του παγ?βουνου

off-page-seo-classical

To διαχρονικ? SEO ε?ναι σαν το παγ?βουνο, φα?νεται μ?νο το 10% των αποτελεσμ?των του στην αρχ?. Η ?δια π?λι αναλογ?α ?χει να κ?νει και με την αναλογ?α του On Page SEO και του Off Page SEO. ?μα θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το On Page SEO και το Off Page SEO, δεν ?χετε παρ? να γραφτε?τε στα μαθ?ματα SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Η κατ?λληλη ερ?τηση ε?ναι ποιο ε?ναι το σωστ? SEO; Και η απ?ντηση ε?ναι ?τι το σωστ? SEO ε?ναι το διαχρονικ? SEO το οπο?ο ε?ναι π?ρα πολ? αργ? μεν, αλλ? ?χει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα δε.

Ο λ?γο? που το διαχρονικ? SEO ε?ναι αργ? ε?ναι γιατ? βασ?ζεται στην δημιουργ?α εκπληκτικο? περιεχομ?νου. Π?ρτε για παρ?δειγμα το Μπρο?σκο που ε?ναι μ?α απ? τι? δημοφιλ?στερε? σειρ?? τη? τηλε?ραση?. Η παραγωγ? του μ?νο στο?χισε πολλ? εκατομμ?ρια ευρ? και πολ? χρ?νο. ?μω? ε?ναι μ?α σειρ? που ε?ναι πλ?ον κλασσικ? και πιστ?ψτε με θα προβ?λετε πολλ? χρ?νια μετ? την παραγωγ? τη? ?πω? οι ταιν?ε? στο Χ?λιγουντ και οι σαπουν?περε?.

Επ?ση?, ?λοι μιλ?νε για αυτ?, ?χει με?νει δηλαδ? αξ?χαστο στι? καρδι?? των θεατ?ν. Αυτ? ε?ναι το λεγ?μενο viral marketing. Για να κ?νετε και σει? του? ?λλου? να μιλ?νε για εσ??, θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει ?να μοναδικ? site και να παρ?χετε απ?στευτη? ποι?τητα? υπηρεσ?ε? μ?σα σε αυτ?. Σκεφτε?τε το λ?γο σοβαρ?.

Μ?πω? ξ?χασα κ?τι;

?νθρωπο? ε?μαι ?πω? και εσε?? και πολλ?? φορ?? π?νω στην βιασ?νη μου να καλ?ψω ?να θ?μα ?σω? παραλε?ψω κ?τι που σα? ενδιαφ?ρει ? σα? κα?ει ιδια?τερα. ?μα αισθ?νεστε ?τι δεν καλυφθ?κατε απ? το παραπ?νω ?ρθρο, μη διστ?σετε να αφ?σετε ?να μ?νυμα κ?τω στα σχ?λια. Η γν?μη σα? μετρ?ει π?ρα πολ? για μ?να και σα? ευχαριστ? π?ρα πολ? εκ των προτ?ρων.

Μ?θετε περισσ?τερα για τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看