ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

copywriting

Γ?νετε δι?σημο? με τη δ?ναμη του copywriting!

Το copywriting ε?ναι η τ?χνη του να γρ?φει? εκπληκτικ? ?ρθρα και ε?ναι ?να σημαντικ? εργαλε?ο πωλ?σεων στο ?ντερνετ, τουλ?χιστον στο υπ?λοιπο του κ?σμου εκτ?? Ελλ?δο?, ακ?μα.

Σ?μερα σκ?φτηκα αυτ?ν την τ?ση να την αλλ?ξω και να ρ?ξω λ?γο φω? στον ?γνωστο κ?σμο για του? περισσ?τερου? απ? εσ??, του copywriting.

Τα κε?μενα στην ιστοσελ?δα σα? και στο ?ντερνετ γενικ? πα?ζουν καταλυτικ? ρ?λο στο να σα? βρουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και δεν υπ?ρχει περ?πτωση να σα? βρουν με κ?ποια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ε?ν δεν την ?χετε συμπεριλ?βει μ?σα στο site σα?.

Η συγγραφ? των κειμ?νων, των διαφημιστικ?ν φυλλαδ?ων, των σελ?δων πωλ?σεων (landing pages) ε?ναι επαγγελματικ? δουλει? και εν?χει μ?σα τη? ψυχολογ?α, μ?ρκετινγκ και τ?χνη!

Π?ρα πολλο? συγγραφε?? ?χουνε γ?νει δι?σημοι χ?ρη στα βιβλ?α του? γιατ? απλ?? κατ?φεραν να πα?ζουν στα δ?χτυλα την τ?χνη του copywriting και τη? ανθρ?πινη? ψυχολογ?α?. Ξ?ρουν να γρ?φουν κε?μενα και σεν?ρια που να πουλ?νε!

Πρ?πει ?μω? να καταλ?βετε πριν διαβ?σετε παρακ?τω ?τι το copywriting δεν ?χει να κ?νει μ?νο με τι? πωλ?σει? και το μ?ρκετινγκ, αλλ? και με ?λη σα? την επιτυχ?α στο ?ντερνετ!

?μα θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για τα μυστικ? του copywriting, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω!

Copywriting και SEO

Τα κε?μενα τι? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ?να? απ? του πιο σημαντικο?? παρ?γοντε? on page SEO. Η Google διαβ?ζει τα κε?μενα σα? και αν?λογα με το τι ?χετε γρ?ψει, θα ταξινομ?σει και την ιστοσελ?δα σα?.

Αν ?χετε καταφ?ρει να πι?σετε τον σφυγμ? τη? αγορ?? και το τι θ?λει ο κ?σμο?, θα καταφ?ρετε να ε?στε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google για τι? πιο δημοφιλ?? αναζητ?σει? για την αγορ? στ?χο σα?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ?χετε στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? σα? ?ναν διπλ? στ?χο. Να γρ?φετε για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να γρ?φετε και για του? ανθρ?που?. Η αρμονικ? επ?τευξη αυτο? του στ?χου θα σα? αποδ?σει τα μ?γιστα απ? ?ποψη SEO, επισκεψιμ?τητα? και πωλ?σεων στο ?ντερνετ.

To copywriting ε?ναι παρ?μοιο με το blogging απ? ?ποψη SEO, αν και πολλ?? φορ?? σωστ? θεωρε?τε η καρδι? του SEO.

Κατηγορ?ε? Copywriting

Υπ?ρχουν πολλ?? κατηγορ?ε? copywriting και συγκεκριμ?νοι σ?μβουλοι SEO παρ?χουν τ?τοιε? υπηρεσ?ε? αν? τον κ?σμο. Οι βασικ?? κατηγορ?ε? του copywriting ε?ναι:

Απ? το πιο απλ? διαφημιστικ? μ?χρι και η αγγελ?α στην εφημερ?δα των 15 λ?ξεων κρ?βει μ?σα τη? ?να κρ?σιμο συστατικ? για την επιτυχ?α, το copywriting!

Πω? να βελτι?σετε τα κε?μενα απ? την ιστοσελ?δα σα? σε 7 β?ματα

1. Βελτι?στε του? τ?τλου? και τι? επικεφαλ?δε? σα?

Οι τ?τλοι και οι επικεφαλ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο ελκυστικο?. ?λα τα best seller και ?λοι οι δημοσιογραφικο? τ?τλοι εφημερ?δων ε?ναι γραμμ?νοι με τ?τοιο τρ?πο που να τον?ζουν χωρ?? να αποπροσανατολ?ζουν. Πω? αλλι?? θα κερδ?σετε το κλικ του επισκ?πτη στη μ?χη των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Στη σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google, υπ?ρχουν 10 αποτελ?σματα τουλ?χιστον. Εκτ?? απ? τη σειρ? των αποτελεσμ?των στη Google, ?να? ?λλο? παρ?γοντα? που πα?ζει ρ?λο στο να επιλ?ξουν την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι οι ελκυστικο? τ?τλοι.

Συν?θω? το 90% των λ?ξεων κλειδι?ν δεν παραπ?μπει στην αρχικ? σελ?δα απ? το site σα?, αλλ? σε κ?ποιο ?ρθρο, κ?ποια υποσελ?δα, tag ? και κατηγορ?α απ? το site σα?. ?λα αυτ? τα στοιχε?α θα πρ?πει να ε?ναι καλογραμμ?να και ελκυστικ?. Ακ?μα και οι κατηγορ?ε? θα πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νε? με στ?χο να κερδ?σουν το κλικ.

Για παρ?δειγμα, θα μπορο?σα να β?λω σα? τ?τλο σε αυτ? το ?ρθρο Copywriting 101, Βασικ?? αρχ?? copywriting, Μ?θετε copywriting κτλ.

Αυτ? θα το ?κανα γιατ? η λ?ξη κλειδ? ε?ναι αναγκαστικ? το copywriting ω? τεχνικ?? ?ρο?. ?μω? επ?λεξα ?ναν πιο εντυπωσιακ? τ?τλο, το Γ?νετε δι?σημο? με το copywriting.

2. Δημιουργ?στε περι?ργεια

Η περι?ργεια ε?ναι ?μφυτη στου? ανθρ?που? και αν δεν εγε?ρετε με κ?ποιο τρ?πο την περι?ργεια και δεν την χρησιμοποι?σετε στο να φ?ρετε τον επισκ?πτη στο site σα? ?στω και μια φορ?, τ?τε κ?νετε κ?ποιο λ?θο?. Θα πρ?πει να αποκαλ?πτετε μερικ? στοιχε?α απ? την ιστορ?α σα? αλλ? ?χι ?λη την ιστορ?α.

Επ?ση? θα πρ?πει να υπ?ρχει πρ?τα ιστορ?α για να την αποκαλ?ψετε. Αν ο αναγν?στη? φτ?νει στο site σα? και τον πα?ρνει ο ?πνο?, ε?ναι γιατ? η περι?ργεια του δεν ?φτανε για να τον μετατρ?ψετε σε πελ?τη.

Καλ? θα ?τανε να ?χετε εγε?ρει την περι?ργεια δικαιολογημ?να και να μην φτ?σετε στο βαθμ? του spamming.

3. Τοποθετ?στε τουλ?χιστον ?να μεγ?λο κουμπ? δρ?ση?

Η παρακ?νηση σε δρ?ση ? call to action ε?ναι απαρα?τητη και αναγκα?α αν θ?λετε να συμβε? κ?ποια π?ληση απ? το site σα?. θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον να επαναλ?βετε το τι θ?λετε να κ?νουν οι επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? τρει? φορ?? σε δι?φορα σημε?α απ? το site σα?. Στην αρχ?, στη μ?ση και στο τ?λο?. Ειδικ? στα ?ρθρα σα? και στι? σελ?δε? πωλ?σεων.

Η παρακ?νηση του επισκ?πτη να γραφτε? συνδρομητ?? στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι καταλυτικ? για τη βιωσιμ?τητα τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?.

Επ?ση?, π?ντα θα πρ?πει να κατευθ?νετε τον επισκ?πτη εκε? που θ?λετε και να μην αφ?νετε κ?ποιον να φε?γει ε?κολα απ? την ιστοσελ?δα σα?.

4. Τον?στε τα πλεονεκτ?ματα και ?χι το κ?στο?

Η ποι?τητα μ?νει εν? η τιμ? ξεχνι?ται πολ? ε?κολα.

Και αυτ? ε?ναι πραγματικ?τητα. Ε?χα αγορ?σει στο παρελθ?ν αρκετ?? μπλο?ζε? Calvin Klein που ε?ναι η αγαπημ?νη μου μ?ρκα. Πολλ?? απ? αυτ?? τι? φορ?ω χρ?νια. ?μα με ρωτ?σετε σ?μερα π?σο τι? αγ?ρασα την καθεμ?α, δεν θυμ?μαι παρ? μ?νο ?τι ?τανε εκπτ?σει? ?ταν τι? π?ρα.

Το μ?νο που θυμ?μαι ε?ναι πω? αισθ?νομαι κ?θε φορ? που φορ?ω την αγαπημ?νη μου μπλο?ζα Calvin Klein και π?σο ωρα?α στρ?νει π?νω μου.

?μα πουλ?τε κ?ποια συγκεκριμ?νη υπηρεσ?α, θα πρ?πει να τον?σετε ?λα τα πραγματικ? πλεονεκτ?ματα και τα προβλ?ματα που θα λ?σει στον πελ?τη σα? και να παραβλ?ψετε το κ?στο?.

Η ερ?τηση π?σο ?χει θα πρ?πει να γ?νετε αυτον?ητα στο τ?λο? για να πληρ?σει ο πελ?τη? και μ?νο και θα πρ?πει να το κ?νει ευχ?ριστα.

Αν ο πελ?τη? δυσανασχετε? με την τιμ? ? το κ?στο? σημα?νει ?τι το προ??ν σα? δεν ?χει αρκετ? πλεονεκτ?ματα, ? δεν ε?ναι ανταγωνιστικ? αρκετ? ? δεν αξ?ζει τα λεφτ? του. Που σημα?νει ?τι θα σα? θεωρ?σουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ?τι π?τε να του? κορο?δ?ψετε.

Το copywriting δεν ε?ναι για να εξαπατ?σει και να κορο?δ?ψει, αλλ? για να αναδε?ξει αυτ? που παρ?χεται!

5. Εστιαστε?τε στα συναισθ?ματα που δημιουργε? μια υπηρεσ?α ? προ??ν

Ποια ε?ναι τα πλεονεκτ?ματα και τα συναισθ?ματα που δημιουργε? ?να ν?ο προ??ν ? υπηρεσ?α; Για παρ?δειγμα ?μα πουλ?τε υπηρεσ?ε? web design θα πρ?πει να εστι?ζετε στο να κινητοποι?σετε τα θετικ? συναισθ?ματα που δημιουργε? στου? πελ?τε? σα? ?να ν?ο site.

Για παρ?δειγμα πω? αισθ?νεστε που μπορε?τε να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ν?ο σα? site; ? πω? αισθ?νεστε που βγα?νετε πρ?τοι στη Google;

6. Χρησιμοποιε?στε το εσε?? αντ? το εμε??

Το σημαντικ?τερο πρ?γμα στο σ?μπαν ε?ναι εσ?. Κανε?? δεν ενδιαφ?ρεται περισσ?τερο απ? τον ?λλον για τον εαυτ? του τον ?διο. ?τσι θα πρ?πει να το δε?χνετε κ?θε φορ? ?ταν γρ?φετε ?να κε?μενο ? ?να ?ρθρο για το site σα?. Θα πρ?πει να χρησιμοποι?τε το εσε?? αντ? για το εμε?? και το εσ? αντ? για το εγ?.

7. Χρησιμοποι?στε νο?μερα

Τα νο?μερα ?χουνε μια μαγε?α να μαγνητ?ζουν τον εγκ?φαλο. Δεν ξ?ρω γιατ? αλλ? π?ντα οι ?νθρωποι ?χουνε μια ?μφυτη τ?ση να μελετ?νε στατιστικ? και να αναζητ?νε νο?μερα για να πειστο?ν.

Τα νο?μερα δεν ε?ναι παν?κεια, αλλ? ?ταν χρησιμοποι?τε τη δ?ναμη των στατιστικ?ν, τ?τε αυξ?νετε την πειθ? ? την δ?ναμη των λ?γων σα?. Για παρ?δειγμα, πω? να βελτι?σετε κατ? 234% την εγγραφ? στη λ?στα σα? ? αυξ?σετε κατ? 80% τι? πωλ?σει? σα?!

?λοι αυτο? οι τ?τλοι με νο?μερα ε?ναι αρκετ? ελκυστικο? και προκαλο?ν την περι?ργεια και το ενδιαφ?ρον των επισκεπτ?ν.

Μ?θετε περισσ?τερα για το copywriting

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Γραφτε?τε στο site μου με Selfie απ? την κορυφ? του Κισσ?βου

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看