ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE

Γεια σα? φ?λοι μου, σε αυτ? το β?ντεο αναφ?ρω και αναλ?ω του? 7 βασικο?? λ?γου? που με οδ?γησαν στο να ξεκιν?σω ξαν?, μετ? απ? 7 περ?που χρ?νια στασιμ?τητα? το καν?λι μου στο YouTube.

Για να δε?τε και εσε?? γιατ? το ?κανα και γιατ? θα πρ?πει να το κ?νετε και εσε?? τ?ρα, διαβ?στε παρακ?τω.

1 Για να μεταδ?σω ?λη τη γν?ση μου στο SEO

?λα αυτ? τα χρ?νια ?χω συσσωρε?σει τερ?στια γν?ση γ?ρω απ? το SEO η οπο?α ?χει πολ? μεγ?λο β?θο? και ε?ναι πολ? δ?σκολο ?ω? και ακατ?ρθωτο να καταγραφε? μ?νο σε ?ρθρα στο Paramarketing και σε ?λλα blog.

?πρεπε να βρεθε? ?να? πιο αποδοτικ?? και πιο μεταδοτικ?? ? παιδαγωγικ?? τρ?πο? για να μπορ?σω να σα? δ?σω περισσ?τερε? γν?σει? και συμβουλ?? γ?ρω απ? το SEO χωρ?? εκπτ?σει? και χωρ?? του? περιορισμο?? που ?χει εκ των πραγμ?των ?να blog.

Το παραδοσιακ? SEO στη Google ?χει αρχ?σει να φθ?νει και το YouTube SEO πιστε?ω ε?ναι το ν?ο SEO που χρει?ζεται κ?θε επιχε?ρηση γιατ? ?χει πολ? λιγ?τερο ανταγωνισμ?.

2 Για να χρηματοποι?σω το καν?λι μου στο YouTube

Ο δε?τερο? σημαντικ?? λ?γο? ?χει να κ?νει με την χρηματοπο?ηση (monetization) του καναλιο? μου στο YouTube που ακ?μα ?χει μ?νο 800 περ?που – και ?μα φτ?νει τ?σου?- συνδρομητ??.

7 χρ?νια και ?χουμε ακ?μα μ?νο 800 συνδρομητ?? και λιγ?τερο απ? 600 ?ρε? ετ?σιο χρ?νο προβολ??.

Ω? γνωστ?ν για να συμμετ?σχει κ?ποιο? δημιουργ?? στο πρ?γραμμα διαφημ?σεων του YouTube, χρει?ζεται 1000 συνδρομητ?? και τουλ?χιστον 4.000 ?ρε? προβολ?? το τελευτα?ο ?το?.

?πρεπε κ?τι να κ?νω για να αρχ?σω να τρ?χω διαφημ?σει? στο καν?λι μου στο YouTube μ?σω του AdSense και αυτ? ?ταν να αρχ?σω ξαν? την παραγωγ? β?ντεο με πολ?τιμο και ποιοτικ? περιεχ?μενο γ?ρω απ? το SEO που δεν θα τα βρε?τε τ?σο ε?κολα δωρε?ν.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου τ?ρα, εφ?σον σα? αρ?σουν τα β?ντεο μου. Επ?ση? θα βοηθο?σε ?μα κ?νατε like και ?μα χτυπο?σατε και το κουδουν?κι για να πα?ρνετε τι? ενημερ?σει? απ? το καν?λι μου.

Κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 το πρω? με την αυγο?λα δημοσιε?ω ?να καινο?ριο β?ντεο γ?ρω απ? το SEO, το YouTube, το WordPress καθ?? και πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Ακ?μα, μ?σα στην εβδομ?δα ανεβ?ζω και ?λλα β?ντεο εμβ?λιμα σχετικ? με ?λα τα παραπ?νω θ?ματα.

?μα ?χετε ιστοσελ?δα και θ?λετε να βγ?λετε χρ?ματα τ?ρα, δε?τε την Ezoic.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα και στο ?ρθρο-β?ντεο:

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΤΗΝ EZOIC ΑΠΟ ΤΟ SITE ΣΑΣ

3 Για να δημιουργ?σω παθητικ? εισοδ?ματα

restart-youtube-paramarketing-low

Το να ανταλλ?σσει? το χρ?νο σου με τα χρ?ματα, δεν ε?ναι και ο εξυπν?τερο? τρ?πο? να βγ?ζει? το ψωμ? σου γιατ? απλο?στατα δεν κλιμακ?νονται τα εισοδ?ματα σου επειδ? ο χρ?νο? ε?ναι πεπερασμ?νο?.

Η δημιουργ?α παθητικ?ν εισοδημ?των απ? τι? διαφημ?σει? που θα τρ?χουν στο καν?λι μου ε?ναι ?να? στ?χο? που ?χω απ? το 2003, πριν ακ?μα ξεκιν?σει το YouTube.

Β?βαια για να πει? ?τι πα?ρνει? ?στω και 100€ τον μ?να χρει?ζεσαι τουλ?χιστον 10.000 ?τομα, και ?μα δεν αρχ?σετε να γρ?φεστε σωρηδ?ν, δεν πρ?κειται να φτ?σουμε ο?τε τα 1000 ?τομα.

Σηκωθε?τε απ? τα ντιβ?νια, καρ?κλε?, ξαπλ?στρε? και μπε?τε στο YouTube για να μ?θετε SEO!

4 Γιατ? ο κ?σμο? ?ρχισε να βλ?πει β?ντεο

Ο κ?σμο? αν?καθεν ?βλεπε β?ντεο, τηλε?ραση, σινεμ? κτλ. Τα βιβλ?α ε?ναι λ?γο δ?σπεπτα γενικ? και δεν μπορε?? να διαβ?ζει? κ?νοντα? και κ?τι ?λλο παρ?δειγμα δεν μπορε?? να διαβ?ζει? και να οδηγε??, δεν μπορε?? να διαβ?ζει? και να μαγειρε?ει?, δεν μπορε?? να διαβ?ζει? και να κ?νει? σεξ ταυτ?χρονα.

Το αισθητ?ριο νε?ρο του ματιο? δεν μπορε? να φτ?σει την ταχ?τητα φ?ρτωση? των δεδομ?νων στον εγκ?φαλο και ?τσι π?ντα αφαιρο?μαστε στο δι?βασμα αλλ? και στο γρ?ψιμο.

Στο β?ντεο τα πρ?γματα π?νε λ?γο πιο γρ?γορα γιατ? μπορε?τε να τα δε?τε ? να τα ακο?σετε στο 1.25χ ? στο 1.5χ κτλ.

Πε? τε μου επ?ση? ποιο? ?χει σ?μερα αγαπημ?νο blog στο ?ντερνετ; Καν?να?

Ποιο? ?μω? ?χει αγαπημ?νο καν?λι στο YouTube;

5 Για να εφαρμ?σω ?τι ?χω μ?θει στο YouTube SEO

Το YouTube SEO ε?ναι πολ? μεγ?λο κεφ?λαιο απ? μ?νο του και δεν ε?ναι δυνατ?ν να το μ?θει? ?μα δεν το κ?νει?.

Και επειδ? του? τελευτα?ου? μ?νε? ?χω π?σει με τα μο?τρα στο να μ?θω καινο?ριο πρ?γματα, ?χω γραφτε? σε καινο?ρια σεμιν?ρια σχετικ? με το YouTube SEO, το πω? φτι?χνουμε β?ντεο, πω? χειριζ?μαστε την κ?μερα κτλ, ?ταν καιρ?? να κ?νω ?λη αυτ? την συσσωρευμ?νη γν?ση πρ?ξη.

?μα και εσε?? θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? να κ?νετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube για να αυξ?σετε του? πελ?τε? και τα ?σοδα σα? μπορε?τε να γραφτε?τε στο σχετικ? μ?θημα του Income School.

6 Για να ξεκιν?σω καινο?ρια καν?λια στο YouTube

Ο επ?μενο? στ?χο? ?ταν και ε?ναι να δημιουργ?σω καινο?ρια καν?λια στο YouTube γιατ? θεωρ? ?τι η δημιουργικ?τητα μου δεν καλ?πτεται 100% με το SEO ? μ?νο με αυτ?.

?τσι ξεκ?νησα και ?να ?λλο καν?λι σχετικ? με το ASMR και το φαγητ?.

Μπορε?τε να το δε?τε παρακ?τω:

https://www.youtube.com/channel/UCJznWb9Lt2NzsEurcUpfZ4g?view_as=subscriber

Και ?μα σα? αρ?σει μπορε?τε να γραφτε?τε και σε αυτ? ? να κ?νετε το δικ? σα? καν?λι με φαγητ? και ASMR!

Επ?ση?, στο μ?λλον ?χω στ?χο επειδ? μου αρ?σουν π?ρα πολ? τα β?ντεο και το YouTube σαν πλατφ?ρμα, να δημιουργ?σω και ?λλα καν?λια ?σχετα και σχετικ? με το SEO. Με?νετε συντονισμ?νοι!

Εννο? γραφτε?τε στο Newsletter μου για να λαμβ?νετε κ?θε 15 ημ?ρε? τι? ενημερ?σει? μου.

7 Για να βρω δι?ξοδο για την δημιουργικ?τητα μου

Θεωρ? τον εαυτ? μου δημιουργ?, π?ντα μου ?ρεσε να δημιουργ? πρ?γματα αντ? να καταναλ?νω. Επειδ? βο?λιαξα και ρουτ?νιασα με το τεχνιλ?κι τα τελευτα?α χρ?νια δεν σημα?νει ?τι ?χω χ?σει την μο?σα μου.

Η δ?κατη μο?σα του YouTube και τη? βιντεοπαραγωγ?? ?χει ξυπν?σει μ?σα μου και θ?λω να βγ?λω ?λη την δημιουργικ?τητα μου στα ν?α μου β?ντεο.

Πλ?ον τα ?ρθρα απ? μ?να του? δεν με κ?λυπταν και πιστε?ω ?τι το β?ντεο ?χει πολ? μεγαλ?τερη απ?χηση.

Μ?πω? να αρχ?σετε και εσε?? το δικ? σα? καν?λι στο YouTube και να γ?νεται inlfuencers; Λ?ω.

Δε?τε περισσ?τερα για το ?ντερνετ:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看