ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Γιατ? το SEO με 100€ το μ?να δεν θα σα? βγ?λει στην πρ?τη θ?ση τη? Google

Καλησπ?ρα φ?λοι μου, σ?μερα θα ασχοληθο?με με ?να φλ?γον θ?μα στο SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων που δεν ε?ναι ?λλο απ? το π?σο θα πρ?πει να πληρ?νουμε για SEO κ?θε μ?να.

Για ?σου? δεν με γνωρ?ζετε ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και ?χω σπουδ?σει μ?ρκετινγκ και χρηματοοικονομικ? στο Λονδ?νο αλλ? μ?λι? αποφο?τησα με κ?ρδισε η πληροφορικ? και συγκεκριμ?να η κατασκευ? ιστοσελ?δων και η προ?θηση του? στη Google και τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ω? ειδικ?? στο SEO οι πελ?τε? μου με ρωτ?νε πολ? συχν? π?σο κοστ?ζει για να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με κ?ποιε? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?, εν? σε πολ? εξειδικευμ?νε? περιπτ?σει? η ερ?τηση ε?ναι π?σο κοστ?ζει για να βγουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Η ερ?τηση δεν ε?ναι ρητορικ? και απασχολε? δεκ?δε? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ και μη σ?μερα και μ?λιστα σε πολ? ανταγωνιστικ?? και εξειδικευμ?νε? λ?ξει? κλειδι? τι? οπο?ε? κατ?χουν ιστοσελ?δε? με πολ? υψηλ? domain authority στη Google ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ??, η Wikipedia, και ?λλα πρωτοκλασ?τα site.

Για να δε?τε πω? μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google πιο π?νω και απ? τον Χρυσ? Οδηγ?, τη Wikipedia, το Newsbeast και ?λα αυτ? τα μεγ?λα site τη? Ελλ?δο? και του εξωτερικο?, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Ε?ναι εφικτ? η πρ?τη θ?ση στη Google;

?πω? και στην μεταμ?σχευση μαλλι?ν αλλ? και σε ?λε? τι? ?λλε? υπηρεσ?ε? και στον κλ?δο παροχ?? υπηρεσι?ν, υπ?ρχουν οι προσδοκ?ε? του πελ?τη απ? τη μ?α πλευρ? και τα πραγματικ? παραδοτ?α απ? την ?λλη.

Ο παραλληλισμ?? δεν ε?ναι περ?εργο? στην παροχ? υπηρεσι?ν στο SEO, γιατ? και εδ? υπ?ρχουν οι προσδοκ?ε? του πελ?τη απ? τη μ?α πλευρ?, το κ?στο? τη? εκστρατε?α? SEO το μ?να και τα πραγματικ? παραδοτ?α απ? την ?λλη που ε?ναι οι θ?σει? στην Google και η οργανικ? επισκεψιμ?τητα στο σ?νολο τη? για να μην επεκταθο?με σε ?λο το φ?σμα των στ?χων του SEO.

Στην ερ?τηση ε?ναι εφικτ? η πρ?τη θ?ση στη Google για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? η απ?ντηση ε?ναι ναι και θα σα? αιτιολογ?σω το γιατ?.

Το θ?μα ε?ναι με ποιο κ?στο?;

Για παρ?δειγμα ?μα π?με σε μια πολ? ανταγωνιστικ? λ?ξη κλειδ? ?πω? Hλεκτρολ?γο? Aθ?να,?η πρ?τη δεκ?δα ξεκιν?ει με ιστοσελ?δε? που ?χουν πολ? μεγ?λο κ?ρο? στη Google.

HLEKTROLOGOS-ATHINA-GOOGLE

Στι? 2 πρ?τε? θ?σει? βλ?πουμε τον Χρυσ? Οδηγ?, μετ? το vrisko.gr που ε?ναι το site του 11888, τον Δουλευταρ? και μ?λι? στην π?μπτη θ?ση υπ?ρχει ?να site ηλεκτρολ?γου που δεν ε?ναι κατ?λογο? ? οδηγ?? ιστοσελ?δων.

Οπ?τε το συμπ?ρασμα απ? μαθηματικ? και λογικ? ?ποψη ε?ναι ?τι γ?νεται αρκε? να κ?νετε ?τι ?χουν κ?νει και οι πρ?τοι για να βγε?τε και εσε?? με την ιστοσελ?δα σα? στην πρ?τη θ?ση.

Το ζητο?μενο τ?ρα ε?ναι ποιο ε?ναι το κ?στο? για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google με μια τ?σο ανταγωνιστικ? λ?ξη κλειδ?.

Φαντ?ζομαι ?τι το 100ευρo το μ?να ?χει φ?γει πλ?ον σαν σεν?ριο γιατ? και ο Χρυσ?? Οδηγ?? δεν ξοδε?ει 100 ευρ? το μ?να για το SEO του, αλλ? ο?τε και το Vrisko.gr.

?ρα ο σωστ?? επαγγελματ?α? στο SEO θα πρ?πει να κ?νει την ?ρευνα του και να μελετ?σει τον ανταγωνισμ? απ? κ?θε ?ποψη ?στε να σα? βγ?λει το κ?στο? και τον χρ?νο που απαιτε?τε για μια καμπ?νια SEO η οπο?α θα πρ?πει να ε?ναι ολοκληρωμ?νη.

Ποιο ε?ναι το κ?στο? τη? πρ?τη? θ?ση? στη Google;

SEO-100-EURO-ELLADA-GOOGLE

?τσι ?πω? σα? τα περιγρ?φω, μ?λλον αρκετο? απ? εσ?? ?χετε χλομι?σει και φα?νεται να αρχ?ζετε να το σκ?φτεστε σοβαρ? για το ε?ν συμφ?ρει ? ?χι σ?μερα να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Η αλ?θεια ε?ναι εξαρτ?ται το κ?στο? απ?

 • την κ?θε λ?ξη κλειδ?,
 • το μ?γεθο? τη? ιστοσελ?δα? σα? και το περιεχ?μενο τη?
 • απ? το π?σο σημαντικ? ε?ναι το site σα?, απ? τα backlink που δε?χνουν σε αυτ?, καθ?? και
 • απ? το π?σο σχετικ? ε?ναι το site σα? με τη λ?ξη κλειδ?.

Βλ?πεται ?μα ε?στε μια ιστοσελ?δα με λογιστικ? ?σω? να ε?ναι δ?σκολο να πι?σετε λ?ξει? κλειδι? για ακ?νητα γιατ? μ?λλον ?λλε? ιστοσελ?δε? ?πω? μεσιτικ? γραφε?α ?χουν ?δη χαρακτηριστε? απ? τη Google ω? σχετικ?τερα στο αντικε?μενο αυτ?.

Αυτ? ε?ναι τα τ?σσερα βασικ? πρ?γματα που θα πρ?πει να εξεταστο?ν για να βγει ?να μ?σο κ?στο?.

Στην προκειμ?νη περ?πτωση με την λ?ξη κλειδ? ηλεκτρολ?γο? Αθ?να, το κ?στο? ε?ναι τ?σο ?σο χρει?ζεται για να ξεπερ?σουμε τον Χρυσ? Οδηγ? σε backlinks και social media signals και να κ?νουμε ?στω και ?να backlink παραπ?νω για να τον περ?σουμε.

Ξ?ρω τι σκ?φτεστε ?λοι αυτο? τη στιγμ?. Π?σα backlinks ?χει ο Χρυσ?? Οδηγ?? και με ποιον τρ?πο θα τα βρο?με;

?να καλ? εργαλε?ο απ? τα πολλ? που υπ?ρχουν, εφ?σον δεν ?χουμε πρ?σβαση στο Search Console τη? Google για να δο?με πραγματικ? π?σα backlinks ?χει προσμετρ?σει η Google ε?ναι το Ahrefs.com και ακ?μη ?να ε?ναι το SEO Powersuite.

Μια πρ?τη εικ?να του Χρυσο? οδηγο? απ? το Ahrefs.com ε?ναι η παρακ?τω:

AHREFS.COM-XO.GR-ILEKTROLOGOI

Για την συγκεκριμ?νη σελ?δα προορισμο? που ε?ναι ο Ηλεκτρολ?γο? Αθ?να ?ντω? δεν υπ?ρχει καν?να backlink, ?μω? υπ?ρχουν χιλι?δε? ποιοτικ? backlinks, περιεχ?μενο και ?λλα πρ?γματα που προσμετρ? η Google και μπορε?τε να το δε?τε καλ?τερα απ? την πρ?τη σελ?δα του Χρυσο? Οδηγο?.

AHREFS.COM-XO.GR-GENERAL

Ο Χρυσ?? Οδηγ??, απ? μ?νο? του θεωρε?ται απ? τη Google Authority site λ?γω ?γκου περιεχομ?νου και ?τσι καταφ?ρνει με λ?γα σχετικ? backlinks για το μ?γεθο? του site να βγει στην πρ?τη θ?ση για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? σελ?δε? προορισμο? που ε?ναι οι κατηγορ?ε? των επαγγελμ?των του Χρυσο? Οδηγο?.

Και οι λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? εμφαν?ζεται ο Χρυσ?? Οδηγ?? στη Google ε?ναι π?ρα πολλ??, περισσ?τερε? απ? 871.000 σ?μφωνα με τα αποτελ?σματα που μα? ?χει βγ?λει το ahrefs.com, εν? τα backlinks ε?ναι μ?νο 126.000.

Για την ακρ?βεια, για να μπορ?σετε να κερδ?σετε τον Χρυσ? Οδηγ? σε συγκεκριμ?νε? κατηγορ?ε? θα πρ?πει να φτι?ξετε ?να site αντ?στοιχο με τον Χρυσ? Οδηγ? σε μ?γεθο?, περιεχ?μενο και backlinks. Θα πρ?πει να γ?νεται ?να? μικρ?? Χρυσ?? Οδηγ?? για να κερδ?σετε τον Χρυσ? Οδηγ?.

Ξ?ρω ακο?γεται λ?γο οξ?μωρο, σαν τη φιλοδοξ?α του Ιζνογκο?ντ που ?θελε να γ?νει χαλ?φη? στη θ?ση του χαλ?φη, ?μω? αυτ? ε?ναι η πικρ? αλ?θεια.

Π?σο τ?ρα κοστ?ζει να φτ?σετε ?στω και για λ?γε? λ?ξει? κλειδι? τον Χρυσ? Οδηγ?;

Μ?λλον δεν θα θ?λατε να ξ?ρετε.

Ο μεγ?λο? βαθμ?? δυσκολ?α? του SEO και κ?ποιων λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι ο λ?γο? που π?ρα πολλο? καταφε?γουν σε εκστρατε?ε? Adwords?και ε?ναι διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν πολ? υψηλ? CPC για τον μ?νο και μ?νο λ?γο ?τι δεν μπορο?ν ο?τε καν να σκεφτο?ν το SEO και την οργανικ? κατ?ταξη τη? Google.

Ποιε? εναλλακτικ?? στρατηγικ?? προ?θηση? υπ?ρχουν εκτ?? Adwords;

Στο επ?μενο β?μα εφ?σον φα?νεται αρκετ? δ?σκολο και αρκετ? φιλ?δοξο το πλ?νο για να ανταγωνιστο?με πρ?σωπο με πρ?σωπο με τον Χρυσ? Οδηγ? και τα μεγ?λα sites, ε?ναι να εφαρμ?σουμε δι?φορε? ?λλε? στρατηγικ?? SEO, τι? οπο?ε? τι? αναφ?ρω παρακ?τω.

 • Στρατηγικ? περιεχομ?νου?
 • Στ?χευση σε φρ?σει? κλειδι? (long tail keywords)
 • Στρατηγικ? διαφοροπο?ηση? απ? τον ανταγωνισμ?
 • Στρατηγικ? exact match domain name

Στρατηγικ? δημιουργ?α? περιεχομ?νου?

Η στρατηγικ? δημιουργ?α? περιεχομ?νου ε?ναι μια πολ? καλ? και μακροπρ?θεσμη στρατηγικ? στη Google για να χτ?σετε ?να site πλο?σιο σε μοναδικ? και κλασσικ? περιεχ?μενο που θα κερδ?ζει τον επισκ?πτη και θα τον κ?νει να σα? π?ρει τηλ?φωνο ? να αγορ?σει απ? εσ??.

Το χρ?σιμο, κλασικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο ε?ναι π?ντα περιζ?τητο τ?σο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?σο και απ? τον τελικ? χρ?στη.

Στ?χευση σε φρ?σει? κλειδι?

Οι φρ?σει? κλειδι? ? long tail keywords ε?ναι παραλλαγ?? των βασικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν που ?χουν χαμηλ?τερο ανταγωνισμ? και λιγ?τερε? αναζητ?σει?. Για παρ?δειγμα στην περ?πτωση του ηλεκτρολ?γο? Αθ?να, οι φρ?σει? κλειδι? ε?ναι:

 • ηλεκτρολ?γο? Αθ?να τιμ??
 • ηλεκτρολ?γο? Αθ?να τηλ?φωνα
 • ηλεκτρολ?γο? Αθ?να προσφορ??
 • ηλεκτρολογικ?? βλ?βε? στην Αθ?να τηλ?φωνα
 • Που θα βρω ηλεκτρολ?γο στην Αθ?να;

?μα ?χετε ?να καινο?ριο site και δεν ?χετε ακ?μα καν?να backlinks ? καν?να domain authority τ?τε η στρατηγικ? για να βρε?τε πελ?τε? με φρ?σει? κλειδι? ε?ναι καλ?τερη και ευκολ?τερη για την βιωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? το να κ?νετε κ?τι ?λλο.

Στην περ?πτωση τη? φρ?ση? κλειδ?:?Που θα βρω ηλεκτρολ?γο στην Αθ?να;

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? παρουσι?ζουν π?λι του? μεγ?λου? πα?χτε? συν ?λου? του? μικρο?? που ?χουν ?δη γρ?ψει κ?ποιο ?ρθρο στο blog του?.

GOOGLE-ΦΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ-1

Οι πιο δημοφιλε?? ?ροι αναζ?τηση? και λ?ξει? κλειδι? δεν αποτελο?ν περισσ?τερο απ? το?30%?των συνολικ?ν αναζητ?σεων στο ?ντερνετ, μην πω 10%.

Το υπ?λοιπο 70% με 90% που ε?ναι και οι φρ?σει? κλειδι?, μα? δ?νει τι? χιλι?δε? των μοναδικ?ν αναζητ?σεων που κ?νουν οι ?νθρωποι κ?θε μ?ρα. Αυτ?? ο αριθμ?? των αναζητ?σεων με φρ?σει? κλειδι? μπορε? να ε?ναι πολ? μικρ?τερο?, αλλ? αποτελε? την πλειοψηφ?α του συνολικο? ?γκου αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: SEO MYOPIA: Πω? να μην χ?σετε το δ?σο? στοχε?οντα? στο δ?ντρο

Στρατηγικ? διαφοροπο?ηση? απ? τον ανταγωνισμ?

Η στρατηγικ? διαφοροπο?ηση? απ? τον ανταγωνισμ? στηρ?ζεται στην βασικ? φιλοσοφ?α να καλ?ψετε τα κεν? τη? αγορ??. Θα πρ?πει δηλαδ? να βρε?τε ευκαιρ?ε? στην Αγορ? με λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? οι ανταγωνιστ?? σα? ? τα ?λλα σχετικ? site με εσ?? δεν ?χουν αξιοποι?σει και να προσπαθ?σετε να τι? αξιοποι?σετε εσε??.

Για παρ?δειγμα αντ? για Ηλεκτρολ?γο? Αθ?να θα μπορο?σατε να πι?σετε τι? επιμ?ρου? περιοχ?? τη? Αθ?να? ?πω? Ηλεκτρολ?γο? Γκ?ζι, Ηλεκτρολ?γο? Βοτανικ??, Ηλεκτρολ?γο?, Ηλεκτρολ?γο? Κολων?κι κτλ.

Το μυστικ? εδ? ε?ναι να βρε?τε σε ποιε? περιοχ?? δεν ε?ναι οι ανταγωνιστ?? σα? ακ?μα και να δημιουργ?σετε σελ?δε? προορισμο? για αυτ?? ?σο το δυνατ?ν πληρ?στερε? και με σωστ?? πληροφορ?ε? για τον τελικ? χρ?στη.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα το κ?νετε αυτ? στο ?ρθρο:?Η ανατομ?α μια? τ?λεια? βελτιστοποιημ?νη? σελ?δα? προορισμο?

Στρατηγικ? exact match domain name

Το exact match domain ?πω? ?χω περιγρ?ψει και σε προηγο?μενο ?ρθρο σε αυτ? το blog ε?ναι η τα?τιση του ον?ματο? χ?ρου μα? με την λ?ξη κλειδ?. Για παρ?δειγμα, εφ?σον η λ?ξη κλειδ? που μα? ενδιαφ?ρει ε?ναι ο ηλεκτρολ?γο? Αθ?να, τ?τε θα πρ?πει να π?ρουμε κ?ποιο domain name του τ?που:

iliktrologosathina.gr

Παλι?τερα, οι μηχαν?? αναζ?τηση? και η ?δια η Google ε?χε αρκετ? κεν? στον αλγ?ριθμο τη? με αποτ?λεσμα π?ρα πολλ? site χαμηλ?? στ?θμη? αλλ? με exact match domain names να βγα?νουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σε καλ?? θ?σει?.

Σ?μερα συνεχ?ζει να συμβα?νει το ?διο με μερικ?? εξαιρ?σει? αλλ? τα μειονεκτ?ματα αυτ?? τη? στρατηγικ?? ε?ναι π?ρα πολλ?.

Το πρ?το μειον?κτημα ε?ναι ?τι ?χει πολ? μικρ? ε?ρο? αναζητ?σεων και ε?ναι μ?νο για niche sites που στοχε?ουν σε συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και ?χι για μεγ?λα sites τα οπο?α ?χουν κ?ποιο brand name.

Επ?ση?, ?μα επεκταθε? και η δραστηρι?τητα σα? σε περισσ?τερα πρ?γματα π?ραν των ηλεκτρολογικ?ν ? π?ραν του στενο? γεωγραφικο? περιορισμο? τη? Αθ?να?, το κλειν?ν ?στυ, τ?τε μ?λλον θα ?χετε πρ?βλημα σχετικ?τητα? απ? τη Google.

Τι θα μπορο?σατε να κ?νετε με 100€ το μ?να στο SEO;

Κατ? τη γν?μη μου λ?γα πρ?γματα, θα πρ?τεινα με αυτ?ν τον προ?πολογισμ? να εστιαστε?τε σε 1-3 λ?ξει? κλειδι?, να γρ?ψετε 2 ?ρθρα στο blog σα? το μ?να και κατ?πιν να κ?νετε και μερικ? ποιοτικ? backlinks σε Web 2.0 sites ?πω? το blogspot ?στε να αποκτ?σετε contextual links, δηλαδ? συνδ?σμου? μ?σα στο σ?μα κειμ?νου.

Αυξ?νοντα? τον προ?πολογισμ? σα?, θα μπορ?σετε να πι?σετε πιο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? και να επεκταθε?τε σε ποιο εξειδικευμ?να backlinks σε οδηγο?? και σε μεγ?λα sites.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Ακ?μη ?να πολ? καλ? και βοηθητικ? ?ρθρο σου Γι?ννη!
  Το καλ?τερο, στην περ?πτωση ν?α? ιστοσελ?δα?, ε?ναι ?πω? ε?πε? οι μεγαλ?τερε? φρ?σει? κλειδι? (long tail keywords) και η …υπομον?!
  Επ?ση?, αν δεν ασχολε?ται κ?ποιο? μ?νο? του, η ?μπειρη επαγγελματικ? βο?θεια ε?ναι ?τι καλ?τερο!

  Απ?ντηση
 • Αγαπητ? Γι?ννη,
  Βρ?κα το ?ρθρο αυτ? εξαιρετικ? ενδιαφ?ρον και κατατοπιστικ? π?νω σ’ ?να σ?γχρονο θ?μα για το οπο?ο υπ?ρχει μεγ?λη παραπληροφ?ρηση (απ? την οπο?α ω? συν?θω? επωφελο?νται κ?ποιοι ημιμαθε?? επιτ?δειοι….). Συγχαρητ?ρια και ευχαριστ? για τι? πολ?τιμε? πληροφορ?ε? !
  Π?νο?

  {Μια φιλικ? συμβουλ? ?μω? εκτ?? σχολ?ου:
  Θα πρ?πει α) να προσ?ξει? λ?γο κ?ποια μικρ? ορθογραφικ? λ?θη (?πω?: ποιοΠΙΟ π?νω και απ? τον Χρυσ? Οδηγ?….., ?στε να σα? βγ?λει το κ?στο? και τον χρ?νο που απαιτε?τεΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για μια καμπ?νια SEO…, Ο Χρυσ?? Οδηγ??, απ? μ?νο? του θεωρε?τεΘΕΩΡΕΙΤΑΙ απ? τη Google Authority…, μ?λλον αρκετο? απ? εσ?? ?χετε χλομι?σειΧΛΩΜΙΑΣΕΙ…, Οι πιο δημοφιλ??ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ?ροι αναζ?τηση?…, κ.λ.π,
  που δεν τα ανιχνε?ει ο αυτ?ματο? ?λεγχο? ορθογραφ?α?.
  Γι’ αυτ? το λ?γο ?σω? θα ?πρεπε να ρ?χνει μια ματι? στα κε?μεν? σου κ?ποιο? φ?λο?/κ?ποια φ?λη σου φιλ?λογο? πριν τα δημοσιε?σει?)
  και β) καλ?τερα να αποφε?γει? να χρησιμοποιε?? λ?ξει? τη? καθαρε?ουσα? αν δεν ε?σαι σ?γουρο? για το π?? αυτ?? κλ?νονται (?πω? του κλεινο?ν ?στυΤΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΣΤΕΩΣ).
  Και π?λι συγχαρητ?ρια και ευχαριστ? ! }

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? Π?νο, το χλομι?σει με το βγ?ζει με ?μικρον ο ορθογραφικ?? ?λεγχο?, εν? και εγ? το ?χω συνηθ?σει με ωμ?γα. Επ?ση? ?θελα να γρ?ψω την ονομαστικ? του κλεινο? αστ?ω?.

   Σε ευχαριστ? για τι? παρατηρ?σει?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看