ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BROKEN-LINKS-SPASMENA-LINKS-404-2

Γιατ? και πω? να ελ?γξετε για broken links και νεκρ?? σελ?δε? 404 το site σα?

Το SEO ε?ναι αρκετ? πολ?πλοκο και επειδ? η βασικ?τερη μηχαν? αναζ?τηση?, η Google ?χει φτιαχτε? για να βρ?σκει ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ, θα πρ?πει να προσ?χετε την κατ?σταση τη? δικ?? σα? ιστοσελ?δα? για να μην ?χει επιπτ?σει? στην κατ?ταξη τη?.

?να αγκ?θι στην κατ?ταξη στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google ε?ναι και τα broken links, ? τα σπαμ?να links ? οι νεκρ?? σελ?δε? και οι σελ?δε? 404 στο site σα?.

Για να δε?τε για ποιο λ?γο θα πρ?πει να τι? βρε?τε και να τι? διορθ?σετε, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? να βρε?τε τα broken links

Τα broken links δημιουργο?ν πολλαπλ? προβλ?ματα στο crawling τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Χ?νετε backlinks και ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Πρ?τον, χ?νετε backlinks απ? ?λλα sites που ?χετε τοποθετ?σει συνδ?σμου? που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?. ?τσι αρχ?ζει η ιστοσελ?δα σα? να π?φτει δραματικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να υπ?ρχει κ?ποιο? φανερ?? λ?γο?.

Για να μην χ?σετε λοιπ?ν την ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι? θ?σει? που ?δη ?χετε για τι? λ?ξει? κλειδι?, θα πρ?πει σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, για παρ?δειγμα μια φορ? το μ?να να ελ?γχετε ?λο το site σα? για πιθαν? σφ?λματα 404 και σπασμ?νου? συνδ?σμου?.

Υπ?ρχουν τρει? κατηγορ?ε? συνδ?σμων που ?σω? να ε?ναι σπασμ?νοι:

Οι δ?ο πρ?τε? κατηγορ?ε? συνδ?σμων ε?ναι απολ?τω? ελεγχ?μενοι απ? εσ?? και μπορε?τε να του? διορθ?σετε ?μεσα. Για του? τρ?του? εισερχ?μενου? συνδ?σμου?, δεν μπορε?τε να κ?νετε κ?τι γιατ? θα πρ?πει να εντοπ?σετε που βρ?σκονται, απ? ποια sites προ?ρχονται και αυτ? ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο γιατ? θα πρ?πει να χτεν?σετε ?λον τον παγκ?σμιο ιστ?.

Πρ?γμα ακατ?ρθωτο εκτ?? και ?μα ε?στε η Google.

Δεν βρ?σκουν οι πελ?τε? την σελ?δα προορισμο?

BROKEN-LINKS-SPASMENA-LINKS-404

Δε?τερον, οι πελ?τε? σα? και οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν βρ?σκουν αυτ? που ψ?χνουν. Δεν βρ?σκουν το προ??ν ? την σελ?δα προορισμο? που θ?λουν και ?τσι εγκαταλε?πουν το site σα?.

Η α?ξηση του ποσοστο? εγκατ?λειψη? μαζ? με την μειωμ?νη χρηστικ?τητα (usability) ε?ναι παρ?γοντε? αρνητικο? SEO και σα? ρ?χνουν στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για να αυξηθε? η χρηστικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να μει?σετε ?σο το δυνατ?ν τι? νεκρ?? σελ?δε? και τι? σελ?δε? 404.

Σπασμ?να backlinks ?σον χαμ?νε? ευκαιρ?ε? για να κερδ?σετε backlinks

Τα σπασμ?να backlinks δεν ε?ναι απλ?? ?να βαρ? φορτ?ο για την ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα που απλ?? το σηκ?νετε. Τα broken links σημα?νουν αυτ?ματα και χαμ?νε? ευκαιρ?ε? για να κερδ?σετε links και συνδ?σμου? απ? τρ?τα sites που θ?λουν να συνδεθο?ν με εσ?? ε?τε γιατ? ?χετε εκπληκτικ? περιεχ?μενο (πρ?γμα σπ?νιο, αλλ? συμβα?νει κ?ποιε? φορ??) ε?τε για ?λλου? λ?γου?.

?μω? συν?θω? το μεγαλ?τερο ποσοστ? σπασμ?νων links και σπασμ?νων συνδ?σμων προ?ρχεται κατ? 90% απ? διορθ?σει? και αλλαγ?? που κ?νετε στο ?δη υπ?ρχον περιεχ?μενο και ?θελα σα? προσθ?τετε ν?ου? χαρακτ?ρε? στα permalinks και στα urls.

Προσοχ? λοιπ?ν στι? διορθ?σει? τον ?δη υπ?ρχοντων σελ?δων στο site σα?.

Τα broken links ε?ναι προ? ?φελο? των ανταγωνιστ?ν σα?

Τα broken links τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ευκαιρ?ε? για ?λλου? webmasters και διαχειριστ?? ανταγωνιστικ?ν ιστοσελ?δων να ανεβ?σουν το site του? για τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε και εσε??.

Αυτ? συμβα?νει π?μπολε? φορ?? γιατ? σπασμ?να links απ? ?λλα sites μπορε? να βρεθο?ν ε?κολα με τα κατ?λληλα εργαλε?α. Το ?χω κ?νει και εγ? για του? πελ?τε? μου και το ?χω κ?νει και για μ?να και ?τσι ?χω αποκτ?σει backlinks και απ? ιστοσελ?δε? Υπουργε?ων.

Γιατ? δημιουργο?νται τα broken links;

Οι τρει? κ?ριε? αιτ?ε? δημιουργ?α? των σπασμ?νων συνδ?σμων ε?ναι:

  • Λ?θο? γρ?ψιμο του URL ( παραφρ?σει? και παραδρομ??, ορθογραφικ? ? συντακτικ? λ?θη )
  • Αλλαγ? τη? δομ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?
  • Το περιεχ?μενο δεν υπ?ρχει πια

Π?με να εξετ?σουμε κ?θε μια απ? τι? τρει? περιπτ?σει?.

Λ?θο? γρ?ψιμο του URL

( παραφρ?σει? και παραδρομ??, ορθογραφικ? ? συντακτικ? λ?θη )

Ο ανθρ?πινο? παρ?γοντα? ε?ναι η πιο συνηθισμ?νη αιτ?α σπασμ?νων εσωτερικ?ν συνδ?σεων ? εξωτερικ?ν συνδ?σμων σε κ?ποια ιστοσελ?δα.

Μια εσφαλμ?νη διε?θυνση URL στο μενο?, ?να χαμ?νο γρ?μμα ? ?να? χαρακτ?ρα? ? μια λ?θο? σ?νταξη του URL θα δημιουργ?σει ?να σφ?λμα 404. Οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? δεν μπορο?ν να βρουν τι? απαρα?τητε? πληροφορ?ε? ακολουθ?ντα? αυτ?ν τον σ?νδεσμο και η μηχαν? αναζ?τηση? συνεχ?? θα δε?χνει στον σπασμ?νο σ?νδεσμο.

Θα πρ?πει να βρε?τε και να? διορθ?σετε το λ?θο? ?μεσα.

Αλλαγ? τη? δομ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Οποιεσδ?ποτε γενικ?? αλλαγ?? στη δομ? του ιστ?τοπου, ?να? επανασχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?, μετακ?νηση σε ?λλο CMS κ.λπ., μπορε? να παρ?γουν πολλ?? σελ?δε? με 404 σφ?λματα.

Για παρ?δειγμα, θα μπορο?σε ?να προ??ν που να ε?χε αυτ? τη δομ? στο eshop σα?
myeshop.com/proion1

Μετ? τι? αλλαγ??, ?σω? να αρχ?σει να εμφαν?ζεται:
myeshop.com/products/proion1

Η πιο καλ? λ?ση που βοηθ? στην αποφυγ? σφαλμ?των ε?ναι μια μ?νιμη ρ?θμιση μια? προσωριν?? ανακατε?θυνση? 301 (κατ? προτ?μηση) ? 302. ?να πρ?σθετο που μπορε? να το κ?νει αυτ? για εσ?? στο WordPress ε?ναι το Redirection.

?τσι, ?ταν προσπαθε?τε να αποκτ?σετε πρ?σβαση στη σελ?δα myeshop.com/proion1 τη? σελ?δα?, θα μεταφερθε?τε σε μια ν?α σελ?δα, myeshop.com/products/proion1.

Σε αυτ? την περ?πτωση, δεν θα χ?σετε καν?ναν πελ?τη ? τη θ?ση του αποτελ?σματο? τη? μηχαν?? αναζ?τηση? (SERP). Ε?ν εφαρμοστε? μια ανακατε?θυνση 301, η παλι? σελ?δα θα ταυτιστε? με τη ν?α σελ?δα μετ? απ? λ?γο, διατηρ?ντα? ?λε? τι? σχετικ?? αναφορ?? και τα backlinks, καθ?? και το PageRank, Page Authority κτλ.

Ε?ν δεν εφαρμοστε? η ανακατε?θυνση 301 (? οποιαδ?ποτε ?λλη), οι πληροφορ?ε? στον παλι? σ?νδεσμο δεν θα ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμε? και η πρ?σβαση σε αυτ?ν θα ?χει ω? αποτ?λεσμα το σφ?λμα 404.

Το περιεχ?μενο δεν υπ?ρχει πια

Αυτ? το πρ?βλημα συμβα?νει πιο συχν? με τα eshop και τι? ιστοσελ?δε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ε?ν ?να συγκεκριμ?νο προ??ν ? ομ?δα προ??ντων που πωλε?ται, αποσ?ρεται οριστικ? απ? την π?ληση ? προορ?ζεται μ?νο για εποχιακ?? πωλ?σει?.

Μερικ?? φορ??, ?να λ?θο? URL προ??ντο?, μετ? απ? αλλαγ?? στο ?νομα προ??ντο? ? στο SKU, μπορε? να προκαλ?σουν σφ?λμα 404. Επ?ση?, ορισμ?να προ??ντα μπορο?ν να αποσ?ρονται απ? τη δημοσ?ευση ? να αποκρ?πτονται για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα (π.χ. εποχικ? προ??ντα).

Ποιε? λ?σει? προτε?νονται σε τ?τοιε? περιπτ?σει?;

  • Διατηρ?στε διαθ?σιμη την προσωριν? εξαντλημ?νη σελ?δα προ??ντο? και μην την αφαιρ?σετε απ? τη δημοσ?ευση. Ταυτ?χρονα, μπορε?τε να καθορ?σετε ?τι το στοιχε?ο προσωριν? δεν ε?ναι διαθ?σιμο και να προσφ?ρετε εναλλακτικ? να δ?σουν το email του? για να ενημερωθο?ν για το π?τε θα ε?ναι ξαν? διαθ?σιμο.
  • Αντ ‘αυτο?, τα προ??ντα και οι κατηγορ?ε? που αποσ?ρονται απ? μια σειρ? για π?ντα θα πρ?πει να βρε?τε τα παρ?μοια προ??ντα του? ? του? αντικαταστ?τε? του? και να προσθ?σετε ανακατευθ?νσει? σε αυτ?. Ε?ν δεν υπ?ρχουν τ?τοια προ??ντα, επιλ?ξτε παρ?μοια προ??ντα ? παρ?μοιε? κατηγορ?ε? προ??ντων. Ω? ?σχατη λ?ση, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε μια ανακατε?θυνση στην αρχικ? σελ?δα ? να εμφαν?σετε ?να ενημερωτικ? πρ?τυπο σε 404 σελ?δε? και να προτε?νετε ?λλα προ??ντα. Πιστε?ω ?τι η ανακατε?θυνση στην κατηγορ?α θα ?ταν και αυτ? πολ? καλ? για το SEO σα?.
  • Τα προ??ντα ? οι σελ?δε? κατηγορι?ν με τροποποιημ?νη διε?θυνση URL μπορο?ν να μεταφερθο?ν 301 σε μια “ν?α” σελ?δα με τη σωστ? διε?θυνση URL.

Ε?ν η εγκατ?σταση των ανακατευθ?νσεων δεν ε?ναι δυνατ? ? δεν υπ?ρχουν σελ?δε? που μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για επαναπροσανατολισμ?, η επ?μενη πρ?ταση ε?ναι να δημιουργ?σετε ?να προσαρμοσμ?νο πρ?τυπο 404.

Με ποιον τρ?πο μπορε?τε να βρε?τε τα σπασμ?να links τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? εργαλε?α SEO για να μπορ?σετε να εντοπ?σετε τα broken links απ? το site σα?, ?λλα ε?ναι δωρε?ν και ?λλα ε?ναι επ? πληρωμ?. ?μω? το πιο καλ? και πιο ποιοτικ? πρ?γραμμα ε?ναι το SEO Powersuite και συγκεκριμ?να το Website Auditor.

Το SEO Powersuite ε?ναι μια πλατφ?ρμα για δυνατο?? πα?χτε? στο SEO και ?να απ? τα 5 προγρ?μματα που διαθ?τει η πλατφ?ρμα του SEO Powersuite ε?ναι το Website Auditor.

Η αν?λυση τη? ιστοσελ?δα? σα? κρατ?ει κ?μποσο χρ?νο και εξαρτ?ται απ? το μ?γεθο? τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?σο πιο μεγ?λη η ιστοσελ?δα σα? τ?σο πιο αργ? η προσπ?λαση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Βρε?τε τα σπασμ?να links απ? το Google Search Console

?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι τεραστ?ων διαστ?σεων ? ειδησεογραφικ? site, τ?τε μ?λλον το Website Auditor δεν θα μπορ?σει να ολοκληρ?σει την αναζ?τηση του και θα πρ?πει να βρε?τε ?λλου? τρ?που? για να εντοπ?σετε τα σπασμ?να links.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να συνδεθε?τε στο Google Search Console και να π?τε στο μενο?:

Crawl-> Crawl Errors -> Not Found.?

gsc-site-erros

Βρε?τε τα broken links με το Broken Link Checker

Για να μην ψ?χνετε κ?θε τρει? και λ?γο μ?πω? ?σπασε καν?να link στην ιστοσελ?δα σα?, μπορε?τε εφ?σον ?χετε WordPress site να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο Broken Link Checker ?που σα? δε?χνει σε καθημεριν? β?ση τι ?σπασε και τι ?χι.

?μα συναντ?σετε κ?ποιο πρ?βλημα στην ε?ρεση και δι?ρθωση τη? ιστοσελ?δα? σα?, τ?τε μπορε?τε να ζητ?σετε την βο?θεια των ειδικ?ν στο SEO που ?χουν κ?νει την ?δια εργασ?α ε?ρεση? και δι?ρθωση? δεκ?δε? φορ??.

Δε?τε περισσ?τερα για σπασμ?να links:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看