ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

giati-kosmos-fovatai-backlinks-1

Γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlink;

Γεια σα? φ?λοι μου, ?χω καιρ? να γρ?ψω στο blog μου, για την ακρ?βεια ?χω να γρ?ψω απ? π?ρυσι και ?τσι μετ? απ? ?να μ?να περ?που σπ?ω την σιωπ? μου.

Για να ?χω να γρ?ψω τ?σο καιρ? κ?ποιο ?ρθρο δεν σημα?νει ?τι δεν υπ?ρχουν σημαντικ? θ?ματα στο SEO ? το ?χουμε εξαντλ?σει. ?λλωστε το SEO δεν τελει?νει ποτ? και ε?ναι ακ?ρεστο αντικε?μενο.

Ε?ναι κ?τι σαν τον ανοιχτ? ωκεαν? που δεν ?χει αρχ? και τ?λο? και δεν μπορε?? να τον πι?σει? απ? πουθεν?.

Και για να αποζημι?σω την υπομον? σα? που περιμ?νατε τ?σο καιρ?, σ?μερα θα πι?σω ?να θ?μα πολ? σημαντικ?, που δεν ε?ναι ?λλο απ? το γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlink;

Γιατ? ε?χα να γρ?ψω ?να μ?να στο blog μου;

Ο λ?γοι που ε?χα καιρ? να γρ?ψω ?ρθρο στο blog ?τανε πολλο?.

Αρχικ? συμπ?σανε οι διακοπ?? των Χριστουγ?ννων με αρκετ? μεγ?λο φ?ρτο εργασ?α?.

Παρ?λληλα, ε?χαμε πολλ? καινο?ρια πρ?γματα εδ? στο Paramarketing που μου ?τρωγαν π?ρα πολ? χρ?νο και ?πρεπε π?ση θυσ?α να τα β?λω στη σειρ?. Γιατ? το 2019 μα? βρ?σκει με πολλ?? αλλαγ?? και πολλ? ν?α πρ?γματα που ?χουμε ?δη εισ?γει για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν μα? και τα αποτελ?σματα του θα φανο?ν εντ?? του ?του?.

Δεν μπορε?? να ?χει? διαφορετικ? αποτελ?σματα κ?νοντα? τα ?δια πρ?γματα με το παρελθ?ν. Θα πρ?πει να κ?νει? καινο?ρια πρ?γματα και επειδ? το SEO εξελ?σσεται και αλλ?ζει για το 2019, το ?διο εξελισσ?μαστε και εμε?? και αλλ?ζουμε μαζ? με αυτ?.

Και ?να απ? τα πρ?γματα που θα κ?νουμε στο 2019 ε?ναι το επαναλανσ?ρισμα του διεθνο?? site μα? για προ?θηση ιστοσελ?δων το paramarketing.org, απ? τη ν?α διεθν? ?δρα μα? στο Λονδ?νο. Στ?χο? ε?ναι η εξωστρ?φεια και το ?νοιγμα στι? αγγλ?φωνε? αγορ?? του ?ντερνετ.

?μω? για να μην σα? τρ?ω τον πολ?τιμο χρ?νο σα?, θα π?με κατευθε?αν στο ψητ?. ?χετε αναρωτηθε? ποτ? γιατ? ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlinks;

Πιστε?ουν ?τι το SEO ε?ναι παρ?νομο

Μια κουβ?ντα που ε?χα με ?ναν διευθυντ? μ?ρκετινγκ μια? μεγ?λη? εταιρε?α? στην Ελλ?δα, με (το με ε?ναι Μακεδον?τικο, απ? την ελληνικ? Μακεδον?α) ?δωσε την πραγματικ? εικ?να που ?χει ο πολ?? ο κ?σμο? για τα backlinks.

Θεωρο?ν ?τι τα backlinks ε?ναι παρ?νομα γιατ? το SEO ε?ναι παρ?νομο. E?ναι απαγορευμ?νο απ? τη Google γιατ? το SEO σ?μφωνα με αυτο?? ?χει να κ?νει με την χειραγ?γηση των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google και ?χι με την βελτιστοπο?ηση.

Στην ουσ?α το SEO ε?ναι σκοτειν?? τεχνικ?? με χτ?σιμο backlinks σε περ?εργα sites, με αγορ? backlinks και με χρ?ση προγραμμ?των που δεν κ?νουν τ?ποτα ?λλο απ? Spam.

Στο εξωτερικ? η Google ?χει τιμωρ?σει αρκετ?? ιστοσελ?δε? που πουλο?σανε ? αγορ?ζανε links ? κ?νανε spam και με κ?ποιο τρ?πο αν?βαιναν υψηλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αρκετ?? φορ?? ?χουμε δει sites να δ?χονται χειροκ?νητε? ποιν?? και να αποταξινομο?νται (deindexing) απ? την Google ? να π?φτουν θ?ματα των αλλαγ?ν του αλγορ?θμου τη? Google.

Στην Ελλ?δα επειδ? η αγορ? του Adwords ε?ναι μικρ?, η Google δεν ?χει προβε? σε χειροκ?νητε? ποιν??, ?μω? πολλ?? φορ?? οι αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? ?χουν χτυπ?σει δι?φορα site που δεν ε?χαν σταθερ? φυσικ? links ? δεν ε?χαν σωστ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο και παραβι?ζαν του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google.

Η εντ?πωση ?τι ?λο το SEO ε?ναι παρ?νομο ?χει καλλιεργηθε? απ? την ?δια τη Google που σε δι?φορα συν?δρια ανακοιν?νει δι?φορε? αλλαγ?? που πλ?ττουν κ?ποιε? ιστοσελ?δε? ? που καλλιεργε? ?να κλ?μα αστυν?μευση? του αλγορ?θμου τη? και κ?θε προσπ?θεια αποκωδικοπο?ηση? του ? αξιοπο?ηση? του απ? του? ειδικο?? θεωρε?ται αυτομ?τω? κ?κκινο παν?.

Κλ?μα φ?βου και αστυν?μευση? απ? τη Google

To 2013 η Google ε?χε τιμωρ?σει το ιδιωτικ? δ?κτυο (PBN) Anglo Rank γιατ? πουλο?σε συνδ?σμου? σε δι?φορα sites ?ναντι αμοιβ??. Ειδικ?τερα πουλο?σε ?ρθρα σε ευυπ?ληπτα sites τα οπο?α με τα backlinks του? ?διναν δ?ναμη κατ?ταξη? σε ?λλα sites.

twitter-mattcutts-there-are-absolutely-no

Η τιμωρ?α ?ταν απλ?: Να χ?σουν ?λη του? την αξ?α τα backlink που προερχ?ταν απ? το συγκεκριμ?νο PBN, το Anglo rank. Αποτ?λεσμα αυτ? τη? ποιν?? ?ταν να εξαφανιστο?ν απ? την κατ?ταξη δι?φορε? ιστοσελ?δε? μ?σα σε μ?α ν?χτα και δεκ?δε? ?νθρωποι χ?σανε την δουλει? του? ? σημαντικ? μ?ρο? του? εισοδ?ματο? του?.

Ακολο?θησαν και δεκ?δε? ?λλα ιδιωτικ? δ?κτυα τ?που PBN που τιμωρ?θηκαν με τον ?διο τρ?πο.

Επειδ? ?μω? υπ?ρχουν δεκ?δε? ακ?μα PBN που παραμ?νουν ανεξιχν?αστα και ε?ναι αδ?νατο να τα ανακαλ?ψει ?λα η Google, το ξεσκ?σπαμα μερικ?ν απ? αυτ? ?τανε για να παραδειγματιστε? ο πολ?? ο κ?σμο? ?στε να αποφ?γει το χτ?σιμο συνδ?σμων με αυτ?ν τον τρ?πο.

?μα β?λω ?να ?ρθρο σε μεγ?λο ενημερωτικ? site με link;

Τ?ρα το ε?λογο ερ?τημα ε?ναι: Η Google τιμωρε? ?λα τα backlink;

?μα για παρ?δειγμα β?λει κ?ποια εταιρε?α μια δημοσ?ευση τ?που σε ?να μεγ?λο ενημερωτικ? site με link, κινδυνε?ει να τιμωρηθε? απ? τη Google και να εξαφανιστε? απ? τον χ?ρτη;

Εφιαλτικ? δεν ακο?γεται; Φανταστε?τε να ε?στε μια τερ?στια επιχε?ρηση με δεκ?δε? υπαλλ?λου? οι οπο?οι εξαρτ?νται σ?μερα κατ? μεγ?λο μ?ρο? απ? τη Google και την οργανικ? κατ?ταξη που ?χετε. Απ? τα ?ρθρα που γρ?φεται στο blog σα? και σε ?λλα συναφ? blog, απ? την δημοσι?τητα που ?χουν αυτ? τα ?ρθρα, απ? τι? δημοσιε?σει? σε ?γκυρα ηλεκτρονικ? μ?σα κτλ.

?σπου μια μ?ρα η Google αποφασ?ζει να τιμωρ?σει το site σα?.

Η τιμωρ?α μπορε? να γ?νει με δ?ο τρ?που?:

  1. Ε?τε με χειροκ?νητο τρ?πο (manual action) να σα? β?λει στην blacklist
  2. Ε?τε με αλγοριθμικ? τρ?πο

Και με του? δ?ο τρ?που? το αποτ?λεσμα ε?ναι το ?διο, ?χετε μια μικρ? εξαφ?νιση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τα οργανικ? αποτελ?σματα. Το Adwords παραμ?νει σταθερ?, ?μα κ?νετε Adwords και αυτ? ε?ναι το ν?ημα τη? τιμωρ?α? και του Google Penalty.

Να αποτρ?ψει τον κ?σμο να κ?νει SEO και να οδηγ?σει ?λε? τι? επιχειρ?σει? στο κατ?φλι του Adwords, τ?ρα ?χει ονομαστε? σε Google Ads για να αυξ?σει τα ?σοδα τη?.

?μα το SEO ε?ναι απαγορευμ?νο, τ?τε ?λοι θα κ?νουν Adwords. ?μω? η αλ?θεια δεν ε?ναι αυτ?.

Το καλοκα?ρι του 2018 η Google ?κανε μια αρκετ? μεγ?λη αλλαγ? στον αλγ?ριθμο τη? που ?πληξε κυρ?ω? τα μεγ?λα ιατρικ? sites τη? Ελλ?δα? και του εξωτερικο?. Μερικ? site ε?χαν χ?σει ?ω? και το 70% τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? μ?σα σε μια ν?χτα και ?πρεπε να κ?νουν αρκετ?? αλλαγ?? σ?μφωνα με το ν?ο αλγ?ριθμο τη? Google για να επαν?λθουν.

Το SEO ε?ναι το ακρων?μιο των λ?ξεων Search Engine Optimization που σημα?νει βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?. Ο στ?χο? ε?ναι να βελτιστοποι?σουμε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να δ?σουμε ?θηση στι? ιστοσελ?δε? που ?χουν περιεχ?μενο που δεν εμφαν?ζεται στι? μηχαν?? και παραμ?νει κρυμμ?νο και καταχωνιασμ?νο στα β?θη των ιστοσελ?δων.

Πολλο? το ?χουν παρεξηγ?σει και θεωρο?ν ?τι SEO σημα?νει Search Engine Manipulation. ?τι δεν ?χω ποιοτικ? ιστοσελ?δα, το site μου δεν ?χει κ?τι να προσφ?ρει απ? πληροφοριακ? υλικ? στον επισκ?πτη και ?τσι

Η θλιβερ? πραγματικ?τητα του ?ντερνετ σ?μερα ε?ναι ?τι το 91% των σελ?δων στο ?ντερνετ ?χουν μηδενικ? επισκεψιμ?τητα. Ο?τε ?ναν επισκ?πτη τον μ?να. Μ?σα σε αυτ? το 91% υπ?ρχει σ?γουρα και ?να μεγ?λο ποσοστ? ιστοσελ?δων το οπο?ο αξ?ζει να βγει στην επιφ?νεια και να διαβαστε? απ? τον κ?σμο αλλ? μ?νει κρυφ? απ? το φω? του ?λιου γιατ? απλ?? και μ?νο δεν το βλ?πει η Google.

Σε αυτ? το ποσοστ? αν?κει και η δικ? μου ιστοσελ?δα που ?χει περισσ?τερα απ? 600 ?ρθρα που δυστυχ?? επειδ? ε?ναι πολ? εξειδικευμ?να ελ?χιστοι τα διαβ?ζουν.

Με μια μικρ? βελτιστοπο?ηση, ?λο αυτ? το περιεχ?μενο θα αρχ?σει να εμφαν?ζεται σταδιακ? και αρχ?σει να αποκτ? την επισκεψιμ?τητα που του αξ?ζει. Η βελτιστοπο?ηση λοιπ?ν ?χει να κ?νει με ?λα αυτ? που πρ?πει να γ?νουν στην σελ?δα σα? ?στε αυτ? να αρχ?σει να φα?νεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι μ?λλον θα πρ?πει να χρησιμοποι?σω και τα μεγ?λα αθηνα?κ? blogs που ?χουν κ?νηση για να μου φ?ρουν και επισκεψιμ?τητα αλλ? και για να αυξ?σω την ορατ?τητα μου στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να φοβ?μαι ?τι αυτ? το backlink θα φ?ρει την καταστροφ? και θα σημ?νει το τ?λο? τη? ιστοσελ?δα? μου;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι. Μπορε? η Google να απαγορε?ει την π?ληση συνδ?σμων, ?μω? δεν απαγορε?ει την ενημ?ρωση και τη διαφ?μιση.

Ο Αλγ?ριθμο? τη? Google δουλε?ει με β?ση τα backlinks

Σ?μφωνα με την ?δια τη δομ? του αλγορ?θμου τη? Google, η ?δια η Google βασ?ζεται στα backlinks που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ για να κ?νει crawling και να ανακαλ?ψει καινο?ριε? σελ?δε? που προστ?θενται καθημεριν? στον παγκ?σμιο ιστ?.

?μα λοιπ?ν δεν υπ?ρχουν backlink να δε?χνουν προ? αυτ?? τι? σελ?δε? που μ?λι? δημιουργ?θηκαν, πιθαν?? να παραμε?νουν τυφλ?? αφο? σ?μφωνα με την ορολογ?α του SEO ε?ναι ορφαν?? σελ?δε?. (orphan pages)

Οι ορφαν?? σελ?δε? ε?ναι αυτ?? που δεν ?χουν καν?να backlink να δε?χνει προ? αυτ?? και για αυτ? ε?ναι δ?σκολο να ανακαλυφτο?ν απ? το Googlebot.

Φανταστε?τε ?ναν παγκ?σμιο ιστ? ?που θα απαγορε?ονται τα backlinks και δεν θα μπορε? καν?να? να προτε?νει καν?να site, καν?να προ??ν, καν?να blog post, ο?τε καν να μπορε? να δημοσιε?σει το link απ? την ιστοσελ?δα του;

Η Google θα σταματο?σε να λειτουργε? αφο? ο αλγ?ριθμο? τη? θα ?πρεπε να βασ?ζεται μ?νο στο περιεχ?μενο και στην ανθρ?πινη συμπεριφορ? για να ταξινομ?σει ?σα site και ?σο περιεχ?μενο απ? αυτ? θα μπορο?σε να ανακαλ?ψει. Σιγ? σιγ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? θα γιν?τανε φτωχ?τερα απ? ?ποψη εγκυρ?τητα? και ακρ?βεια? και ο δε?κτη? τη? με το ?δη ταξινομημ?νο περιεχ?μενο θα ?ρχιζε να μει?νεται και να φθ?νει απ? ιστοσελ?δε?.

?λα αυτ? θα συν?βαιναν ?μα σ?μερα σταματο?σε ο κ?σμο? να δημιουργε? backlinks γιατ? το 70% με 90% του αλγορ?θμου τη? Google βασ?ζεται ?μμεσα ? ?μεσα σε ?να μ?νο πρ?γμα: Τα backlinks που δε?χνουν απ? το ?να site σε ?να ?λλο.

Δεν θ?λω να σα? τρομοκρατ?σω ?λλο, μεγ?λα παιδι? ε?στε και ?χετε καταλ?βει ?τι και η Google ε?ναι ιδιωτικ? εταιρε?α που κ?νει τη δουλει? τη? και προασπ?ζεται τα συμφ?ροντα τη?. Αλλ? και εσε?? ε?στε επιχειρηματ?ε? που ιδιωτε?ετε και θ?λετε να αποκομ?σετε κ?ποιο ?φελο? απ? τη Google για την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

Θα πρ?πει να φροντ?σετε να ?χετε επισκεψιμ?τητα και πωλ?σει? εκμεταλλευ?μενοι τι? τρ?πε? του αλγορ?θμου τη? Google.

Η Google ?χει κηρ?ξει ?τυπο π?λεμο στο SEO

Η Google ?χει κηρ?ξει ?τυπο π?λεμο με ?σου? ασχολο?νται με το SEO και με ?λη την βιομηχαν?α που κινε?ται γ?ρω απ? αυτ?. Ο λ?γο? που το κ?νει αυτ? ε?ναι γιατ? απλο?στατα δεν θ?λει καν?να? να μπορε? να βγει πρ?το? στη Google.

Ε?ν καν?να? δεν θα ξ?ρει τι χρει?ζεται να κ?νει για να βγει ?να site πρ?το στη Google τ?τε μ?λλον θα πρ?πει να καταφ?γει στην ε?κολη αλλ? δαπανηρ? λ?ση που δεν ε?ναι ?λλη απ? τα Adwords.

Μπορε? ?μω? η Google να ε?ναι τ?σο κακι?; Δεν ε?ναι θ?μα μικρ?τητα?. Ε?ναι περισσ?τερο π?λι θ?μα διασφ?λιση? των συμφερ?ντων τη?.

Η Google γνωρ?ζει την αξ?α του SEO και π?σο σημαντικ? ε?ναι αυτ? για να μια επιχε?ρηση. Γνωρ?ζει πολ? καλ? π?σο αξ?ζει αλλ? και π?σο κοστ?ζει να βγει κ?ποιο? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι ο περισσ?τερο? κ?σμο? το αγνοε? και δεν καταλαβα?νει την πραγματικ? αξ?α του SEO και του να ε?σαι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, στην πρ?τη τρι?δα τη? Google ? στην πρ?τη πεντ?δα τη? Google.

Ειδικ? σε πολ? ανταγωνιστικο?? κλ?δου? στην Αμερικ?νικη αγορ? το κ?στο? αν? κλικ ?χει εκτοξευθε? στα 20€. Δεν ε?ναι και λ?γε? οι εταιρε?ε? που πουλ?νε leads, που πουλ?νε δηλαδ? υποψ?φιου? πελ?τε? ακολουθ?ντα? το μοντ?λο του Δουλευταρ?.

Υπ?ρχουν δεκ?δε? Δουλευταρ?δε? σε κ?θε χ?ρα και σε κ?θε μεγ?λη π?λη και το κ?στο? αν? υποψ?φιο πελ?τη αν?λογα με την αγορ? αν?ρχεται στι? πιο ανεπτυγμ?νε? χ?ρε? απ? τα 20€ ?ω? και τα 100€.

Το SEO λοιπ?ν ε?ναι μια τερ?στια επιχε?ρηση και λειτουργε? ει? β?ρο? των διαφημιστικ?ν εσ?δων τη? Google και κ?θε απ?πειρα αποκωδικοπο?ηση? του αλγορ?θμου ?χει ω? συν?πεια να κερδ?ζουν κ?ποιε? ιστοσελ?δε? που ?χουν σωστ? SEO και να χ?νουν κ?ποιε? ?λλε? ιστοσελ?δε? που δεν κατ?φεραν να μαντ?ψουν κατ? που θα περπατ?σει ο αλγ?ριθμο? τη? Google στην επ?μενη αλλαγ? του.

Η Google ε?ναι σαν το τζ?κι

?μα παρακολουθ?σετε κ?ποιοι συν?δριο τη? Google ?πω? το Google OI, θα παρατηρ?σετε ?τι γ?νεται μια πραγματικ? πλ?ση εγκεφ?λου για την παντοδυναμ?α τη? Google? και για τα ν?α προ??ντα και τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? που ?χει υπ? αν?πτυξη η εταιρε?α.

Δεν λ?ω ?τι τα σεμιν?ρια δεν ε?ναι χρ?σιμα και δεν αποτελο?ν σοβαρ? πηγ? πληροφορι?ν για ?λον τον κλ?δο τη? πληροφορικ? και του ?ντερνετ. Αλλ? η βασικ? φιλοσοφ?α π?σω απ? ?λα αυτ? τα σεμιν?ρια ε?ναι να εκπαιδε?σει τον κ?σμο για να κ?νει ακριβ?? ?τι λ?ει η Google.

Η Google ε?ναι σαν το τζ?κι, πρ?πει να κρατ?? τ?τοια απ?σταση απ? αυτ?ν ?σο χρει?ζεσαι για να ζεσταθε?? και ?σο χρει?ζεται για να μην καε??. ?μα πα? πολ? κοντ? ε?ναι σ?γουρο ?τι θα καε??.

Π?ντα θα πρ?πει να ε?στε επιφυλακτικο? με το τι λ?ει και τι πραγματικ? στοχε?ει η Google γιατ? οι ειδικο? στο SEO ?πω? και εμε?? ψ?χνουμε π?ντα να βρο?με κεν? και τρ?πε? στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? για να ανεβο?με ?λο και ψηλ?τερα στην κατ?ταξη.

Ακο?με με προσοχ? λοιπ?ν τι λ?ει η Google και τι εξαγγ?λλει για την αναν?ωση του αλγορ?θμου τη?, αλλ? π?ντα κρατ?με μια πατιν? σχετικ? με το τι πραγματικ? γ?νεται.

Π?ντα δεν σταματ?με να ερευν?με τα πρ?γματα και να βρ?σκουμε ν?ου? τρ?που? για να πετ?χουμε καλ?τερη κατ?ταξη και ν?ου? τρ?που? για να βελτι?σουμε την ποι?τητα των ιστοσελ?δων.

Αυτ? ε?ναι μια α?ναη διαδικασ?α που συνεχ?? αλλ?ζει, αν?λογα με τι? επιταγ?? τη? Google. Αυτ? ?μω? που παραμ?νει σταθερ? αν? τα χρ?νια ε?ναι και δεν αλλ?ζει ε?ναι ?τι ακ?μα και σ?μερα, περισσ?τερα απ? 20 χρ?νια απ? την στιγμ? τη? εμφ?νιση? τη? Google ω? εμπορικ?? πλατφ?ρμα?, η Google βασ?ζεται ακ?μα στα backlinks για να πει ?μα η ?λφα ιστοσελ?δα ε?ναι καλ?τερη απ? τη β?τα.

Η Google δεν ε?ναι πια μηχαν? αναζ?τηση?

Και το καλ?τερο σα? το κρατο?σα για το τ?λο?. Ειδικ? για ?λου? εσ?? του? εκλεκτο?? φ?λου? μα? και αναγν?στε? μα? που μα? διαβ?ζετε διακα?? κ?θε μ?ρα και κ?θε εβδομ?δα.

?μα το ?χετε καταλ?βει η Google ?χει π?ψει να ε?ναι πλ?ον μηχαν? αναζ?τηση? με οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και με πληρωμ?να. Ε?ναι μια διαφημιστικ? μηχαν? με πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? που κ?τω απ? αυτ? υπ?ρχουν και μερικ? οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?λο και περισσ?τερο? χ?ρο? απ? τα SERPS ( σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?) καταλαμβ?νεται σ?μερα απ? τα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? Google, μει?νοντα? το περιθ?ριο των οργανικ?ν αποτελεσμ?των ?λο και περισσ?τερο.

Και δεν ξ?ρω ποιοι το ?χετε παρατηρ?σει, αλλ? η Google ?χει αυξ?σει τα δι?κενα αν?μεσα στι? διαφημ?σει?, ?στε τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? να π?νε κ?τω απ? το fold, απ? την πρ?τη σελ?δα δηλαδ?. Σε λ?γο δεν θα υπ?ρχει χ?ρο? ο?τε για μυρμ?γκι να περπατ?σει αν?μεσα απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, γιατ? απλ?? και μ?νο δεν θα υπ?ρχουν οργανικ? αποτελ?σματα.

Παρ?λληλα, σ?μφωνα με την Ευρωπα?κ? ?νωση η Google δεν ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση?, απλ?? και μ?νο γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? καταχωρο?ν ?λο το περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα?, εν? το περιεχ?μενο που ταξινομε? η Google ε?ναι αυτ? που ορ?ζεται απ? το αρχε?ο robots.txt.

Βλ?πουμε π?λι ?τι υπ?ρχει ?να κλ?μα ?νταση? αναμεταξ? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? και τη? Google με αντιπαραθ?σει? και πρ?στιμα για αθ?μιτο ανταγωνισμ? και μονοπ?λιο. Αλλ? αυτ? δεν λ?ει κ?τι ν?ο απ? ?σα ξ?ρουμε ?δη και ?χουμε αναφ?ρει παραπ?νω. Απλ? επιβεβαι?νει τον καν?να ?τι η Google ε?ναι μια ιδιωτικ? εταιρε?α εισηγμ?νη στο χρηματιστ?ριο που εξυπηρετε? τα συμφ?ροντα τη?.

MIXANH-APANTISEON-GOOGLE-1

Παρ?λληλα ?χει εξελιχθε? περισσ?τερο η Google σε μηχαν? απαντ?σεων και ?χι εμφ?νιση? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Για παρ?δειγμα, με τα ν?α Google Properties που ?χει η ?δια εισ?γει, για παρ?δειγμα χ?ρτε?, β?ντεο, και γραφικ? γν?σεων ?δη πολλ?? αναζητ?σει? απαντιο?νται απευθε?α? απ? την ?δια τη Google ?πω? το τι ?ρα ε?ναι.

Δι?φορε? αριθμητικ?? πρ?ξει?, διαιρ?σει? και πολλαπλασιασμο? γ?νονται αυτ?ματα απ? την ?δια τη Google χωρ?? να χρειαστε? να κ?νετε κλικ σε κ?ποια απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η Google ε?ναι περισσ?τερο μια μηχαν? που επιστρ?φει απαντ?σει? με στ?χο να μην φ?γει ο χρ?στη? απ? το site τη? και να παρατε?νει την παραμον? του περισσ?τερο μ?χρι? ωσ?του κ?νει μια αναζ?τηση που θα ?χει διαφημιζ?μενα site και θα κ?νει κ?ποιο κλικ στι? διαφημ?σει?.

Ε?ναι ?λα τα backlink κακ?;

Θα ?θελα να προσθ?σω ?τι ?λα τα backlink δεν ε?ναι ?δια. ?λα τα backlink δεν ε?ναι κακ?. Υπ?ρχουν και καλ? backlink που τα επικροτε? και η ?δια η Google και τα προτε?νει στα νερ?βραστα β?ντεο του?, ?που βλ?πετε εκατομμυριο?χου? που δουλε?ουν στη Google να μα? λ?νε πω? πρ?πει να συνδε?μαστε με ?λλα site με φυσικ? τρ?πο.

Τα καλ? backlink συν?θω? μα? ανεβ?ζουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και μα? δ?νουν ?θηση και στα οργανικ? αποτελ?σματα στι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμο?με αλλ? και στην γενικ? ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα?, αφο? μα? ανεβ?ζουν γενικ? το domain authority.

Υπ?ρχουν ?μω? και τα λεγ?μενα κακ? backlinks τα οπο?α μα? ρ?χνουν στη Google ? στην καλ?τερη περ?πτωση δεν ?χουν καν?να απολ?τω? αντ?κρυσμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ε?ναι χαμ?νο? κ?πο? και χαμ?νο? χρ?νο? να τα δημιουργ?σετε, αλλ? πριν τα δημιουργ?σετε δεν ξ?ρετε ?μα ε?ναι κακ?. Γιατ? κ?θε backlink ε?ναι διαφορετικ? επειδ? κ?θε ιστοσελ?δα αντιδρ?ει διαφορετικ? αν?λογα με το pagerank που αυτ? μεταφ?ρει, την σχετικ?τητα κτλ.

Προσοχ? στο αρνητικ? SEO.

Το αρνητικ? SEO περιλαμβ?νει ?λα αυτ? τα μικρ? πρ?γματα που κ?νουμε που αντ? να μα? ανεβ?ζουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, μα? ρ?χνουν. Ε?τε γ?νεται ?θελα μα? ε?τε με την θ?ληση μα? θα πρ?πει να προσ?χουμε με ποια sites συνδε?μαστε και απ? ποια site αποκτο?με συνδ?σμου?. ?λλου? συνδ?σμου? χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα με τεχνικ?? υπηρεσ?ε? και ?λλου? συνδ?σμου? χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα με ηλεκτρονικ?? συσκευ??.

Μετρ?ει π?ρα πολ? το συνολικ? link profile που ?χει μια ιστοσελ?δα.

Δεν μετρ?ει δηλαδ? ?μα ?χουμε 2 κακ? backlinks ? δ?ο ?σχετα, εν? ?χουμε 10 καλ?. Μετρ?ει ?μα ?χουμε περισσ?τερα ?σχετα backlinks απ? σχετικ?. Μερικ?? φορ??, μικρ?? αλλαγ?? στο link profile μια? ιστοσελ?δα? μπορε? να κ?νουν θα?ματα, αρκε? β?βαια να ξ?ρετε ποιε? αλλαγ?? θα πρ?πει να κ?νετε απ? πριν.

Αυτ? μαθα?νεται μ?νο με την εμπειρ?α και μετ? απ? τερ?στιε? δοκιμ?? και λ?θη.

Σα? ευχαριστ? που μα? διαβ?σετε. ?μα θ?λετε να καλ?ψουμε ?να ν?ο θ?μα ? ?χετε ερωτ?σει?, μπορε?τε να αφ?σετε ?να μ?νυμα στα σχ?λια.

Δε?τε περισσ?τερα για τα backlink:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

 

2 Σχ?λια. Leave new

  • Εξαιρετικ? και ολοκληρωμ?νο ?ρθρο!. ?να θ?μα που θα μπορο?σατε επ?ση? να καλ?ψετε, αν δε το ?χετε κ?νει, ε?ναι η γν?μη σα? για κ?ποια πακ?τα web site builder και managed wordpress που προσφ?ρουν κ?ποιε? εταιρε?ε?.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看