ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

old-domain-name-seo

Γιατ? κατοχ?ρωσα το www.richwerk.com ω? το 2025!

Περιεχ?μενα

Πω? τα παλι? domain names ακ?μα κυριαρχο?ν στη Google

Γεια σα? φ?λοι μου, πλησι?ζουν οι γιορτ??, αφο? τ?ρα που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο ε?ναι λ?γο πριν τα Χριστο?γεννα του 2014 και εν? ?λο? ο κ?σμο? ε?ναι αποπροσανατολισμ?νο? απ? την προετοιμασ?α των εορτ?ν εγ? σκ?φτηκα να ταρ?ξω τα νερ? για μια ?λλη φορ? και να γρ?ψω αυτ? το ?ρθρο για το μακροπρ?θεσμο SEO και για την σημασ?α του παλαιωμ?νου domain name.

Ε?ν ξεκιν?τε σ?μερα με το ν?ο σα? site ? ?δη ?χετε ?να παλι? site και θ?λετε να βελτι?σετε το SEO σα?, τ?τε θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο σχετικ? με την αξ?α των παλι?ν domain names ?ναντι των καινο?ριων.

Η Google και τα παλι? domain names

Απ? ?ποψη SEO, η Google βαθμολογε? π?ρα πολ? την παλαι?τητα εν?? domain name και το PageRank που αυτ? κουβαλ?ει π?νω του. Να σημει?σουμε ?τι το PageRank αν και ?χει ατον?σει στη συμμετοχ? του στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, απ? ?ποψη βαρ?τητα?, δεν ?χει ατον?σει απ? ?ποψη ποι?τητα? και σχετικ?τητα?.

?τσι ?να παλι? domain κουβαλ?ει και μεταφ?ρει π?νω του μια κληρονομι? απ? τον προηγο?μενο ιδιοκτ?τη που μπορε? ?να δεν ?χει λ?ξει να την μεταφ?ρει και στο καινο?ριο site.

Υπ?ρχουν πολλ?? περιπτ?σει? που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?να παλι? domain name σε μια ν?α ιστοσελ?δα.

1. Μπορε?τε να αγορ?σετε ?να domain name πριν τη λ?ξη του και να το χρησιμοποι?σετε.

Ε?ν δεν ?χει λ?ξει το ?νομα χ?ρου πριν το ανανε?σετε και το αγορ?σετε, τ?τε θα μεταφ?ρει π?νω του ?λε? τι? πληροφορ?ε? απ? την στιγμ? τη? πρ?τη? του εγγραφ?? στο ληξιαρχε?ο ονομ?των χ?ρου.

2. Μπορε?τε να αγορ?σετε ?να domain name πρ?ν τη λ?ξη του που ?δη χρησιμοποιε?τε σε ?να σχετικ? site με το δικ? σα? ? με αυτ? που σκοπε?ετε να κ?νετε.

Σε αυτ?ν την περ?πτωση το ?φελο? ε?ναι ακ?μα μεγαλ?τερο συγκριτικ? με την πρ?τη περ?πτωση. Το παλαιωμ?νο ?νομα χ?ρου μεταφ?ρει μαζ? με το PageRank και τα πολ?τιμα backlinks. Τα backlinks θα σα? φ?ρουν κ?νηση στο ν?ο σα? site με δ?ο τρ?που?.

Πρ?τον απ? τα backlinks π?ρνουμε κ?νηση απ? το ?διο το backlink προ? το site μα? (refferal traffic). Και δε?τερον ανεβα?νουμε στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

3. Μπορε?τε να αγορ?σετε ?να domain name αφο? ?χει λ?ξει.

Σε αυτ?ν την περ?πτωση δεν ?χετε κ?ποιο ?φελο? αφο? 15 περ?που μ?ρε? μετ? την λ?ξη του, η Google αποταξινoμε? αυτ? το domain name απ? τον δε?κτη τη?. Ε?ναι το λεγ?μενο deindexing.

Domain name και παρ?γοντε? του αλγορ?θμου τη? Google

?πω? ε?χα αναφ?ρει στο προηγο?μενο επικ? ?ρθρο, Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO, η Google φα?νεται πω? ?ντω? λαμβ?νει υπ?ψη την ηλικ?α του domain name στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?. Επειδ? το θεωρ? πολ? σημαντικ? να το διαβ?σετε, σα? παραθ?τω το κομμ?τι που αναφ?ρετε στου? 10 παρ?γοντε? που προσμετρ?ει η Google και πα?ζουν ρ?λο απ? ?ποψη domain name:

1. Ηλικ?α Domain Name:? ο Matt Cutts μα? ενημερ?νει:

“Η διαφορ? μεταξ? εν??? domain 6 μην?ν και εν?? που ε?ναι εν?? ?του? δεν ε?ναι και πολ? μεγ?λη!”.

Με ?λλα λ?για χρησιμοποιο?ν την ηλικ?α του domain name, αλλ? δεν ε?ναι τ?σο σημαντικ?.

2. Keyword στο Top Level Domain: Το top level domain ε?ναι ?σα ?χουν κατ?ληξη .com και ?λε? τι? ?λλε? και δεν ε?ναι subdomains. Δεν σα? δ?νει πια την προ?θηση που ?δινε παλι?τερα. Αλλ? ακ?μα το exact match δουλε?ει ακ?μα και σ?μερα και πολλ? sites εμφαν?ζονται στην πρ?τη σελ?δα τη? Google λ?γω domain name. Δε?τε το ?ρθρο:?SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

3. Το Keyword ω? η πρ?τη λ?ξη στο Domain: Οι πανελ?στε? του συνεδρ?ου SEOMoz’s 2011 Search Engine Ranking Factors συμφ?νησαν ?τι κ?θε domain name που ξεκιν?ει με τη λ?ξη κλειδ? ?χει ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα απ?ναντι στα sites τα οπο?α ? δεν ?χουν καθ?λου τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? στο domain name του? ? την ?χουν στη μ?ση ? στο τ?λο?.

4. Χρ?νο? εγγραφ?? του Domain Name: Μια απ? τι? πατ?ντε? τη? Google υπαγορε?ει:

“Πολ?τιμα και ν?μιμα? domains names ( ον?ματα χ?ρου) συχν? ε?ναι κατοχυρωμ?να και προπληρωμ?να για πολλ? χρ?νια προκαταβολικ?, εν? παρ?νομα ? μη σοβαρ? sites χρησιμοποιο?ν domain names με τον ελ?χιστο χρ?νο κατοχ?ρωση?. ?τσι η ημερομην?α λ?ξη? του ον?ματο? χ?ρου στο μ?λλον μπορε? να χρησιμοποιηθε? ω? μ?σο πρ?βλεψη? τη? νομιμ?τητα? του domain name”.

?πω? καταλαβα?νετε ο χρ?νο? εγγραφ?? ε?ναι ?να? μη παραβλ?ψιμο? παρ?γοντα? και αυτ?? ε?ναι πραγματικ? ο λ?γο? που με εξ?θησε στην κατοχ?ρωση ω? το 2014 του www.richwerk.com. Μπορε?τε να δε?τε και μ?νοι σα? αν σα? λ?ω αλ?θεια ? ψ?ματα αν κ?νετε μια αναζ?τηση στον ?λληνα ληξ?αρχο.

5. Keyword στο Subdomain Name: Το παραπ?νω SEOMoz π?νελ (τ?ρα ονομ?ζεται Moz απ? SEOMoz), συμφ?νησε ακ?μα ?τι το? keyword στο subdomain, βοηθ?ει να αυξηθε? η θ?ση σα? στη Google.

6. Ιστορικ? απ? το Domain name: ?να site με πολλ?? μεταβολ?? στην ιδιοκτησ?α? (φα?νεται μ?σω του whois) ? πολλ?? πα?σει? και επανεκκιν?σει? στη λειτουργ?α του, μπορε? να οδηγ?σει στη ματα?ωση των παλι?ν links απ? την Google.

7. Exact Match Domain: ΤαExact match domains σα? δ?νουν αυτ?ν την προ?θηση που χρει?ζεστε στο site σα?. ?μω? αν το site σα? εξακολουθε? να ε?ναι χαμηλ?? ποι?τητα? τ?τε ?σω? π?σετε θ?μα του? EMD update τη? Google. Δε?τε περισσ?τερα για το exact match domain στο β?ντεο: SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

8. Δημ?σιο εναντ?ον Private WhoIs: Η ιδιωτικ? εγγραφ? του domain name ?σω? να ε?ναι δ?ιγμα ?τι προσπαθε?τε να αποκρ?ψετε κ?τι. Ο Matt Cutts ?χει τον?σει προηγουμ?νω?? στην Pubcon το 2006:

“…?ταν κ?ποιο? κοιτ?ει το whois των ιδιοκτητ?ν των domain names, ?λα ?χουν το “whois privacy protection service” δηλαδ? την προστασ?α ιδιωτικ?ν δεδομ?νων. Αυτ? ε?ναι ασυν?θιστο.? …Να ?χει? την προστασ?α δεδομ?νων δεν ε?ναι κακ?, αλλ? ?ταν συνδυ?ζει? ?λου? του? δι?φορου? αυτο?? spamming παρ?γοντε? μεταξ? του?, αντιλαμβ?νεσαι ?τι πρ?κειται για ?να διαφορετικ? ε?δο? webmaster απ? ?τι αυτο? που ?χουν ?να ? δ?ο site.”

9. Ιδιοκτ?τη? domain name με προηγο?μενη ποιν? απ? τη Google: H Google ?χει μν?μα ελ?φαντα! ?μα κλ?σετε μπροστ? τη? δεν θα το ξεχ?σει ποτ?! Αυτ? θα πει ηλεκτρονικ? φακ?λωμα.

10. Εθνικ?? Καταλ?ξει? Ονομ?των: ?χοντα? μια εθνικ? κατ?ληξη στο Domain σα? (.cn, .gr, .pt, .ca)? βoηθ?ει το site σα? να αν?βει στα εθνικ? αποτελ?σματα αυτ?? τη? χ?ρα? …αλλ? σα? περιορ?ζει στα διεθν? αποτελ?σματα. Βασικ? δεν γνωρ?ζω να σα? πω ε?ν ισχ?ει και το αντ?θετο. Μ?χρι στιγμ?? δεν ?χω παρατηρ?σει κ?τι τ?τοιο σε διεθν? ον?ματα.

Τελικ? π?σο σημαντικ? ε?ναι η ηλικ?α εν?? ον?ματο? στο SEO;

Σε ?να ανταγωνιστικ? περιβ?λλον, δεν ?χει σημασ?α π?σο παλι? ε?ναι μ?νο ?να domain name, γιατ? ?μα ?λα τα domain names ε?ναι ?δη παλι?, δηλαδ? αν τα ον?ματα χ?ρου ε?ναι ?λα 5 ετ?ν, τ?τε δεν θα πα?ζει σχεδ?ν καν?να ρ?λο η παλαι?τητα.

Αυτ? που μετρ?ει στο SEO ε?ναι ποιο ε?ναι πιο παλι? ?νομα.

Δι?φορα πειρ?ματα SEO ?λλα πετυχημ?να και ?λλα αποτυχημ?να μου ?χουν δε?ξει ?τι ?ντω? ?να παλαι?τερο ?νομα, ?πω? και ?να παλαι?τερο site τα π?ει καλ?τερα στην κατ?ταξη και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? ?να ν?ο ?νομα ?χει να διαν?σει μια δοκιμαστικ? περ?οδο 3 με 6 μην?ν απ? τη Google, τη λεγ?μενη Sandbox Period. Κατ? τη δι?ρκεια αυτ?? τη? περι?δου, η Google επιτρ?πει σε ν?α σχετικ? sites και e-shops να ανταγωνισθο?ν ανοιχτ? τα παλι? και τα αφ?νει σε ελε?θερη διακ?μανση για να δει την συμπεριφορ? των επισκεπτ?ν. Η Google προσπαθε? να κρ?νει εφ?σον το ν?ο site με το ν?ο domain name ε?ναι ποιοτικ? ? spam site.

Μετ? το π?ρα? αυτ?? τη? περι?δου, η περ?οδο? χ?ριτο? σταματ?ει και το ν?ο site θα πρ?πει να αντιμετωπ?σει στα ?σια τον ανταγωνισμ? με ?λα τα sites του ?ντερνετ, facebook, youtube, και ?λα τα sites που εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η φιλοσοφ?α του μακροπρ?θεσμου SEO

Π?σω απ? τη φιλοσοφ?α του παλαιωμ?νου ον?ματο? και τη? κατοχ?ρωση? εν?? ον?ματο? για πολλ? χρ?νια κρ?βεται η φιλοσοφ?α του μακροπρ?θεσμου SEO. ?μα ελ?γξετε το χρ?νο κατοχ?ρωση? των ονομ?των χ?ρου απ? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? για παρ?δειγμα Microsoft.com θα δε?τε ?τι ?χει κατοχυρωμ?νο το ?νομα τη? ?ω? τι? 3 Μα?ου του 2021!

Αυτ? συμβα?νει για ?λε? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? ?πω?:

 1. IBM.COM – 20/03/2019
 2. Facebook.com– 30/03/2020
 3. Apple.com– 20/02/2021
 4. Samsung.com– 20/11/2020

Τα παραδε?γματα ε?ναι ?πειρα. Ο λ?γο? που ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? κατοχυρ?νουν τα ον?ματα του? για πολ? μεγ?λα χρονικ? διαστ?ματα ε?ναι ?χι μ?νο για να μην τα χ?σουν, αλλ? για να δε?ξουν ?τι ?ρθαν για να με?νουν.

Και αυτ? το σ?μα το περν?νε και στη Google ?τι οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ?ρθαν για να με?νουν. Αυτ? ?κανα και γω και κατοχ?ρωσα, χρονι?ρε? μ?ρε? το www.richwerk.com για 10 χρ?νια και σα? συμβουλε?ω να το κ?νετε και σει? αυτ?.

Δεν μου αρ?σει να σα? τσιγκλ?ω, αλλ? ?πω? και ο Σωκρ?τη? που παρομο?αζε τον εαυτ? του ω? αλογ?μυγα, και την πολιτε?α των Αθην?ν ω? το νωθρ? ?λογο, ?τσι παρομοι?ζω και γω τον εαυτ? μου. Αντ? λοιπ?ν να ξεχαστε?τε μ?σα στο κλ?μα των γιορτ?ν, καλ?τερα να αφυπνιστε?τε και να κ?νετε κ?τι για το site σα? για την ν?α χρονι?.

Μην επενδ?ετε σε βραχυπρ?θεσμε? στρατηγικ?? α?ξηση? τη? επισκεψιμ?τητα?, ε?ναι σαν να κουβαλ?τε νερ?. Για αυτ? δεν επικροτ? την προσωριν? διαφ?μιση, τα adwords και την διαφ?μιση με banner και εστι?ζομαι στο μακροπρ?θεσμο SEO που αυξ?νει την οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα σε αντ?θεση με τη διαφ?μιση ε?ναι παθητικ?.

Ρ?τησα τον ειδικ? στο SEO τον εαυτ? μου δηλαδ?, τι να κ?νω για αυξ?σω την παθητικ? επισκεψιμ?τητα για τα επ?μενα δ?κα χρ?νια και η απ?ντηση ?τανε να κατοχυρ?σω το ?νομα χ?ρου για ?λλα 10 χρ?νια. Το κ?στο? τη? κατοχ?ρωση? ?τανε μ?νο 100 ευρ?, η αξ?α τη? πολλαπλ?σια ?μα τη συγκρ?νουμε με τα χιλι?δε? ευρ? που πληρ?νουν οι μεγ?λε? εταιρε?ε? για διαφ?μιση στη Google.

Επ?ση?, σαν site με ειδ?κευση στο SEO θα ?πρεπε να δ?νω το καλ? παρ?δειγμα και να βγα?νω με πολλ?? φρ?σει? και λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αντ? να διαφημ?ζω τι? υπηρεσ?ε? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα στο Adwords.

Οι 12 εντολ?? του SEO

Ο Eric Lange ε?ναι ο CEO τη? Stone Temple Consulting, μπορε? να μην τον γνωρ?ζετε, αλλ? ε?ναι στην διο?κηση μια? απ? τι? πιο πετυχημ?νε? εταιρε?ε? SEO και digital marketing. O Eric, στην ομιλ?α του στην ?κθεση Search Marketing Expo δημιο?ργησε α?σθηση με τι? 12 εντολ?? για το μακροπρ?θεσμο SEO.

 1. Γ?νεται ?να? ειδικ?? στον τομ?α σα? ? π?τε σπ?τι σα?. Δεν μπορε?τε να χτ?σετε σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με αδ?σποτου? συγγραφε??.
 2. Η αυθεντικ?τητα ε?ναι δ?σκολο να αντιγραφε?.
 3. Επιδι?ξτε την διαφοροπο?ηση στον μ?γιστο βαθμ?. Το παλι? περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν πρ?κειται μ?νο του να το κ?νει αυτ?.
 4. Συνειδητοποι?στε ?τι τα links ε?ναι το αποτ?λεσμα και ?χι ο κ?ριο? στ?χο? σα?.
 5. Εστιαστε?τε στην φ?μη και στο brand σα?. Χτ?στε την εικ?να του εαυτο? σα?.
 6. Δ?στε αληθιν? αξ?α απ? τα Δελτ?α Τ?που: εγε?ρετε το ενδιαφ?ρον των μ?σων.
 7. Μην φα?νεστε φυσικ?? στην δημιουργ?α link και περιεχ?μενου. Να ΕΙΣΤΕ φυσικ??.
 8. Μια ισχυρ? παρουσ?α στα social media ε?ναι να σαν να ?χετε ενσωματ?σει ?να γραφε?ου τ?που στην επιχε?ρηση σα?.
 9. Τα ?τομα επιρρο??, επιταχ?νουν την πρ?οδο σα?.
 10. Το να λ?νετε τα προβλ?ματα των ?λλων σα? κ?νει απ? μ?νο του αξιοσημε?ωτου? και αξ?χαστου?.
 11. Ε?ν δεν ?χετε κ?ποιο λ?γο για να αιτιολογ?σετε ?να backlink ω? ποιοτικ?, τ?τε δεν ε?ναι.
 12. Η Ιστοσελ?δα που διατηρε?τε, καθορ?ζει ΕΣΑΣ.

Οι παραπ?νω εντολ?? ε?ναι διαποτισμ?νε? με υπ?ρμετρη δ?ση personal branding. Γιατ? ?ραγε;

7 συμβουλ?? για να εστιαστε?τε στο μακροπρ?θεσμο SEO

Και τ?ρα, αφο? λοιπ?ν καλλι?ργησα το ?δαφο? και πιστε?ω ?τι σα? ?πεισα για την σημαντικ?τητα του μακροπρ?θεσμου SEO, θα σα? δ?σω μερικ?? πρακτικ?? συμβουλ?? για να αυξ?σετε τα μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα σα? στη Google και να αποκτ?σετε παθητικ? οργανικ? κ?νηση.

1. Κατοχυρ?στε το ?νομα σα? για μια δεκαετ?α

Δηλ?στε στη Google και σε ?λο τον κ?σμο ?τι ?ρθατε για να με?νετε και ?τι ε?στε σοβαρ?? με την επιχε?ρηση και το site σα?.

2. Φτι?ξτε ?να site που θα αντ?ξει για δ?κα χρ?νια

Προτιμ?στε ?ταν κατασκευ?σετε το site σα? μια πιο απλ? και πιο κλασσικ? σχεδ?αση. Δε?τε μερικ? παραδε?γματα κλασικο? web design.

3. Επιλ?ξτε μια κλασικ? αρχιτεκτονικ? στο site σα?

Επιλ?ξτε ?να κλασικ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου. Προσωπικ? προτιμ? το WordPress που ?χει ?πειρη επεκτασιμ?τητα και βρ?σκεται στην αγορ? απ? το 2003.

Ε?ναι ε?χρηστο και ?χει τι? περισσ?τερε? επιλογ?? απ? κ?θε ?λλο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων. Μπορε?τε αν? π?σα στιγμ? να αλλ?ξετε τη δομ? και το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? με ?να φρ?σκο χωρ?? να χ?σετε καθ?λου απ? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

4. Δημιουργ?στε κλασικ?, διαχρονικ? περιεχ?μενο

Αυτ? που θα μπορε? να σα? φ?ρει επισκεψιμ?τητα και τα επ?μενα 10 χρ?νια και δεν θα ε?ναι εφ?μερο και προσωριν?. Το εφ?μερο περιεχ?μενο καταγρ?φεται στι? εφημερ?δε?, το κλασικ? στα λογοτεχνικ? βιβλ?α. Εσε?? θα πρ?πει να ε?στε τουλ?χιστον κ?που στη μ?ση. Δε?τε περισσ?τερα για το κλασικ? περιεχ?μενο.

5. Συνδεθε?τε με ?λλα ποιοτικ? sites που ?χουν και αυτ? κλασικ? περιεχ?μενο

?μοιο? ομο?ω πελ?ζει. Συνδεθε?τε μ?νο με site αν?λογα του δικο? σα? και που βρ?σκονται σε “καλ?? γειτονι??” για να χαρακτηριστε?τε αν?λογα και απ? την Google. Δεν μετρ?ει μ?νο ποια site συνδ?ονται με εσ?? αλλ? και το αντ?στροφο, μετρ?ει με ποιε? ιστοσελ?δε? συνδ?εστε και εσε??.

6. Αποφ?γετε τα spam links και οτιδ?ποτε μοι?ζει προσωριν?

Μην κουβαλ?τε νερ?. Τι και αν π?ρετε 100 επισκ?ψει? απ? τα Google Adwords; Με τι κ?στο?; Το θ?μα ε?ναι τι μ?νει τελικ? σε εσ?? σε β?θο? χρ?νου. Σημασ?α ?χει να ελκ?σετε ν?ο κ?σμο χωρ?? να κ?νετε κ?τι. Αυτ? η ?ννοια λ?γεται inbound marketing.

To Inbound Marketing λ?γεται και ελκυστικ? μ?ρκετινγκ και ?χει να κ?νει με το να προσελκ?σετε ν?ου? πελ?τε? στην επιχε?ρηση σα?. Γιατ? τα καταστ?ματα φτι?χνουν τ?σο ?μορφε? και ακριβ?? βιτρ?νε?;

7. Φτι?ξτε ?να site που να ε?ναι απολ?τω? χρ?σιμο για τον τελικ? χρ?στη

Το πελατοκεντρικ? site θα πρ?πει να ?χει και πελατοκεντρικ? SEO. Θα πρ?πει δηλαδ? να στοχε?σουμε στην απ?λυτη χρησιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? για τον τελικ? χρ?στη χωρ?? περικοπ?? και εκπτ?σει?.

Οι πολλ?? διαφημ?σει?, τα pop up και τα τεχνικ? προβλ?ματα στο SEO μει?νουν τη συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη και τον αποκαρδι?νουν. Κ?ντε την εξ?? ερ?τηση; Βρ?σκει ο χρ?στη? αυτ? που θ?λει στο site μου; Αν ?χι για ποιο λ?γο κ?ποιο? να επισκεφτε? την ιστοσελ?δα μου;

Διορθ?στε ?μα γ?νεται ?λα τα κακ?? κε?μενα, τα ορθογραφικ? λ?θη και αφαιρ?στε οτιδ?ποτε περιττ? που αποπροσανατολ?ζει ? δι?χνει τον επισκ?πτη.

Επ?ση? θα πρ?πει να ελ?γξετε τον κ?δικα απ? το site σα? για τυχ?ν λ?θη και για σπασμ?να links.

Ρωτ?στε Με Κ?τι 6972.364.387

Η δουλει? μου ε?ναι η κατασκευ? ιστοσελ?δων, κατασκευ? e-shop και το SEO, και ?μα ?χετε κ?ποια απορ?α σχετικ? με αυτ? μπορε?τε να με π?ρετε ?να τηλ?φωνο για να με ρωτ?σετε ? να αφ?σετε κ?ποιο μ?νυμα στα σχ?λια κ?τω απ? το ?ρθρο.

Σα? ευχαριστ? πολ? που με διαβ?σατε, αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο προτε?νετε το και σε φ?λου? με ?να like, share, tweet, plus και pin!

Δε?τε περισσ?τερα για το μακροπρ?θεσμο SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Δειτε και εδω. Μηπω? αλλαξε αυτο απο τοτε που γραψατε το αρθρο? Περιμενω τη γνωμη σα?.

  https://www.seroundtable.com/google-domain-registration-length-22952.html

  Απ?ντηση
  • Σε αυτ? το θ?μα η απ?ψει? δι?στανται γιατ? η ?δια η Google θεωρε? την απ?κρυψη των στοιχε?ων κατοχ?ρωση? εν?? domain name ω? αρνητικ? παρ?γοντα κατ?ταξη? SEO και σου ρ?χνει το PageRank. Η δ?λωση εν?? domain name απ? κ?ποιο πρ?σωπο ? εταιρε?α και το δημ?σιο προφ?λ θεωρε?τε ω? θετικ?? παρ?γοντα? SEO.

   Τ?ρα η αλ?θεια υπ?ρχει κ?που αν?μεσα. Εγ? το θεωρ? ω? σ?μα κατ?ταξη? τον χρ?νο κατοχ?ρωση? εν?? domain name.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη

  Δι?βασα με προσοχ? το ?ρθρο σου και με ?βαλε σε σκ?ψει?. ?κανα ?να expiration ψηεψκ για scroutz.gr, you.gr, in.gr, και τα 3 που δοκ?μασα λ?γουν το 2015 και δεν ακολουθολο?ν τον καν?να πολλ?ν ετ?ν αναν?ωση?, ?χει? κ?ποιο σχ?λιο επ αυτο?? Με δεδομ?νο ειδικ? ?τι το scroutz αποτελε? απ? πλευρ?? seo νομ?ζω κορυφ? στην ελλ?δα.
  Επ?ση? θα ?θελα αν γνωρ?ζει? να αναφ?ρει? π?σο % αυτ?? ο παρ?γοντα? seo αποτελε? στο συνολικ? seo μια? ιστοσελ?δα?.

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? πολ? Κωνσταντ?νε για την ερ?τηση σου. Το Skroutz.gr λ?γει στι? 1/12/ 2016, τα ?λλα 2 φ?το?. ?μω? το κοιν? στοιχε?ο που ?χουν και τα τρια domain ε?ναι ?τι ε?ναι πολ? παλι?. Το skroutz.gr ε?ναι κατοχυρωμ?νο απ? το 2004, το in.gr απ? το 1999 και το you.gr απ? το 2000.

   Επ?ση? ο σκοπ?? του ?ρθρου ε?ναι να αναδε?ξει τον ρ?λο του domain name και τη? παλαι?τητα? του στο SEO. Ο τ?τλο? που επ?λεξα ?τανε για να κ?νει α?σθηση. Ο πιο σωστ?? τ?τλο? θα μπορο?σε να ?τανε, αν και κ?πω? βαρετ??, Η παλαι?τητα του domain name ω? παρ?γοντα? SEO, ?μω? επ?λεξα να β?λω αυτ?ν τον τ?τλο για να κ?νω ο ?ρθρο πιο προσωπικ? και πιο αμφιλεγ?μενο.

   Ωστ?σο ?χει μια μεγ?λη δ?ση αλ?θεια? και ?ντω? το π?σα χρ?νια ?χει κατοχυρ?σει κ?ποιο? το ?νομα χ?ρου ε?ναι παρ?γοντα? SEO και το υπολογ?ζω γ?ρω στο 1-5 τοι? χιλο??. Κανε?? δεν μπορε? να σου πει με σιγουρι? π?σο μετρ?ει παρ? μ?νο η ?δια η Google.

   ?λλη μια εξ?γηση για το θ?μα διαχρονικ? κατοχ?ρωση ε?ναι ?τι οι πιο πολλο? ?χουνε ημιμαθε?? γν?ση απ? SEO και ?τσι δεν γνωρ?ζουνε ? δεν θεωρο?νε ?τι ε?ναι τ?σο σημαντικ? να κατοχυρ?σουν για δ?κα χρ?νια ?να domain name.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看