ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

blog-site-periexomeno

Γιατ? κ?θε site χρει?ζεται και ?να blog

Περιεχ?μενα

Στο οπο?ο πρ?πει να γρ?φετε τουλ?χιστον μια φορ? την εβδομ?δα για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και του? πελ?τε? σα?

Η χλιαρ? αντιμετ?πιση των περισσοτ?ρων απ? εσ?? που ?χουν ?δη μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα τη? δημιουργ?α? περιεχομ?νου ε?ναι ο λ?γο? που με ?κανε σ?μερα να γρ?ψω ξαν? για το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το περιεχ?μενο ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να κ?νετε εμφαν? την παρουσ?α σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και στον κ?σμο, στο κοιν? σα? και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Η πιο απλ? μορφ? παραγωγ?? περιεχομ?νου ε?ναι η διατ?ρηση και η αναν?ωση εν?? blog. To blog μπορε? να ?χει επαγγελματικ? ? και προσωπικ? ?φο? και σ?γουρα θα πρ?πει να παραπ?μπει του? αναγν?στε? σα? σε κ?ποια επιθυμητ? εν?ργεια που θ?λετε να κ?νουν διαβ?ζοντα? το (call to action).

?μα θ?λετε να μ?θετε για τη δ?ναμη που ?χουν τα blog και τα ?ρθρα στο SEO και στι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα?, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Γιατ? τα blog ε?ναι σημαντικ? για τη Google

Ο πολυπαραγοντικ?? αλγ?ριθμο? τη? Google που αποτελε?ται απ? περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? SEO, λαμβ?νει υπ?ψιν του το φρ?σκο και ποιοτικ? περιεχ?μενο καθ?? και το π?σο συχν? ενημερ?νουμε και ανανε?νουμε την ιστοσελ?δα μα?.

Μια ιστοσελ?δα, για παρ?δειγμα ?να μικρ? εταιρικ? site ?σω? και να μην ?χει και πολ? μεγ?λα περιθ?ρια για αλλαγ?? γιατ? πιθαν?? να μην συμβα?νει και τ?ποτα ιδια?τερο. Το ?διο πρ?γμα μπορε? να συμβα?νει και σε ?να μικρ? e-shop, ?που τα προ??ντα ε?ν δεν ε?ναι εποχικ? ?σω? να παραμ?νουν τα ?δια για περισσ?τερο απ? 6 μ?νε?.

Η ?λλειψη αναν?ωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι το φιλ? του θαν?του για την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση. Ακ?μα και η ποιο μικρ?? αλλαγ?? ? η πιο μικρ? προσθ?κη περιεχομ?νου σε μια παλι? σελ?δα του site σα? θεωρε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ω? θετικ? σ?μα ?τι το site σα? ε?ναι ζωνταν? και ?τι κατοικε?ται.

Τα σχ?λια στι? σελ?δε? και στα ?ρθρα λαμβ?νονται και αυτ? ω? σ?ματα αναν?ωση? περιεχομ?νου απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Θα πρ?πει να φροντ?ζουμε να κ?νουμε ε?κολο στον χρ?στη την προσθ?κη σχολ?ων και να την ενθαρρ?νουμε αντ? να τα κλε?νουμε για να αποφ?γουμε τη φασαρ?α του spam και τη? ?γκριση? ?λων των σχολ?ων, αρνητικ?ν, αληθιν?ν ? spam.

?πω? ?να like ? share στο facebook λαμβ?νετε και αυτ? ω? σ?μα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?τσι και τα σχ?λια ταξινομο?νται γιατ? αποτελο?ν την πιο φρ?σκια πηγ? περιεχομ?νου σε μια ιστοσελ?δα.

Γιατ? δεν ανανε?νουμε τα blog μα?

Μετ? απ? πολ? κ?πο αφο? ?χουμε με το ζ?ρι ολοκληρ?σει την ιστοσελ?δα μα? για το μαγαζ? μα? ? την επιχε?ρηση μα? και ?χουμε υπερβε? τον εαυτ? μα? για να αφομοι?σουμε ?λη αυτ?ν την τεχνολογ?α, μετ? περιμ?νουμε κουρασμ?νοι να χτυπ?σει το τηλ?φωνο απ? τον πρ?το πελ?τη, ? να λ?βουμε μια παραγγελ?α απ? το ?ντερνετ.

Οι μ?ρε? περν?νε και δεν γ?νεται τ?ποτα. ?τσι αρχ?ζουμε να ?χουμε αμφιβολ?ε? για το SEO μα? και τον προγραμματιστ? που μα? ?φτιαξε την ιστοσελ?δα μα? και αρχ?ζουμε να ψ?χνουμε στη Google τι? υποτιθ?μενε? λ?ξει? κλειδι? που ?χουμε β?λει.

Το νε?τευκτο site ? ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα δεν εμφαν?ζεται πουθεν? και τ?τε μα? λο?ζει κρ?ο? ιδρ?τα?.

Αρχικ? θα πρ?πει να χαλαρ?σουμε και να αρχ?σουμε σιγ? σιγ? να ασχολο?μαστε με το blog μα? και την αναν?ωση τη? ιστοσελ?δα? μα? σε εβδομαδια?α τουλ?χιστον β?ση και να μην τα φορτ?νουμε ?λα στον κ?κορα.

Επειδ? κουραστ?κατε να φτι?ξετε την ιστοσελ?δα σα? στην αρχ?, δεν σημα?νει ?τι δεν θα πρ?πει να την ανανε?νεται κ?θε εβδομ?δα.

Οι βασικ?τεροι λ?γοι που οδηγο?ν σε κ?ποιον επαγγελματ?α στο να εγκαταλε?ψει το site του ε?ναι οι παρακ?τω:

1. Η ?γνοια του γεγον?το? ?τι η Google δουλε?ει με το ν?ο περιεχ?μενο

?μα δεν ε?ναι ο τομ?α? σα? το ?ντερνετ και το SEO, τ?τε ελ?χιστοι απ? εσ?? γνωρ?ζετε ?τι η Google ?πω? και ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? βασ?ζεται στο περιεχ?μενο για να σα? επιστρ?ψει τα πιο σημαντικ? και πιο σχετικ? sites στι? αναζητ?σει? σα?.

Οι ιστοσελ?δε? με τακτικ? αναν?ωση ε?ναι αυτ?? που θεωρο?νται ω? πιο σημαντικ?? και πιο αξι?πιστε? απ? τα δεκ?δε? χιλι?δε? ζ?μπι παρατημ?να sites.

2. Η μη καταν?ηση τη? αν?γκη? για συστηματικ? αναν?ωση του περιεχ?μενο

?μα λοιπ?ν δεν καταλ?βουμε ?τι η ιστοσελ?δα ε?ναι ?να παρ?θυρο επικοινων?α? με τον κ?σμο, τ?τε δεν θα δημιουργ?σουμε ?να ημερολ?γιο τακτικ?ν δημοσιε?σεων και δεν θα προγραμματ?σουμε κ?θε εβδομ?δα ? και πιο συχν? την δημιουργ?α εν?? ν?ου ?ρθρου.

3. Συν?θω? ?λλα θ?ματα ε?ναι πιο επε?γοντα ?πω? η πληρωμ? των λογαριασμ?ν παρ? το να γρ?φουμε ιστοριο?λε? στο ?ντερνετ

Η καθημεριν?τητα και η ?λλειψη εστ?αση? μπορε? να μα? απομακρ?νει απ? τον αρχικ? μα? στ?χο. Μπορε? οι ?διοι να μην προλαβα?νουμε να τα κ?νουμε ?λα γιατ? οι περισσ?τερε? μικρ?? επιχειρ?σει? ε?ναι one man show, ?μω? μπορο?με να αναθ?σουμε σε κ?ποιον ?λλον να το κ?νει αυτ? για μα?.

Μπορε? να ε?ναι ?να? εσωτερικ?? στην επιχε?ρηση? ? ?να? εξωτερικ?? συνεργ?τη? που ε?ναι επαγγελματ?α? στο ε?δο? του.

4. Ο μ?σο? ?νθρωπο? δεν μπορε? να γρ?ψει

Ε?ναι γεγον?? ?τι το γρ?ψιμο ?ρθρων για το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ απαιτε? κ?ποιε? σχετικ?? δεξι?τητε? που δεν τι? αναπτ?ξαμε ? το σχολε?ο ξ?χασε να μα? διδ?ξει. Αν και το γρ?ψιμο στο blog ε?ναι η καλ?τερη μορφ? ψυχοθεραπε?α?, ε?τε πρ?κειται για blog μ?δα? ? για ?να τεχνικ? ηλεκτρονικ? περιοδικ?, οι πιο πολλο? ε?ναι σ?γουρο ?τι θα προτιμ?σουν τα χ?πια και το lexotanil.

Αν το γρ?ψιμο δεν ε?ναι το δυνατ? σα? σημε?ο και δεν ?χετε και χρ?νο να ασχοληθε?τε για να μ?θετε να γρ?φετε για το ?ντερνετ (copywriting), ?σω? θα ?τανε καλ?τερα να αναθ?σετε αυτ? τη δραστηρι?τητα σε κ?ποιον επαγγελματ?α του χ?ρου ? σε κ?ποιον υπ?λληλο ? συν?δελφο.

5. Η ?λλειψη τεχνικ?ν γν?σεων για την αναν?ωση τη? ιστοσελ?δα?

To blogging ? η συγγραφ? ?ρθρων στο blog μα? δεν αποτελε? πυρηνικ? φυσικ?, αλλ? ε?ναι μια δεξι?τητα που σ?μερα μαθα?νετε σχετικ? ε?κολα. To WordPress ?χει απλοποιηθε? π?ρα πολ? τα τελευτα?α χρ?νια με σκοπ? να δ?σει τη δυνατ?τητα στον μ?σο χρ?στη του ?ντερνετ να ανανε?σει το site του, να αλλ?ξει φωτογραφ?ε? και να γρ?ψει ?να κε?μενο ? μια ν?α προσφορ? για την επιχε?ρηση του.

?μω?, ?πω? και κ?θε τι ν?ο, ?τσι και το blogging ?χει και αυτ? την δικ? του καμπ?λη μ?θηση?. Χρει?ζεται να περ?σετε αυτ?ν την καμπ?λη ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται και με την καθημεριν? εξ?σκηση να φτ?σετε σε ?να ικανοποιητικ? επ?πεδο γν?σεων για να χειριστε?τε μ?νοι σα? την ιστοσελ?δα σα? και το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Τα οφ?λη τη? παραγωγ?? περιεχομ?νου στο blog

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο ε?χα αναφερθε? στη δημιουργ?α ?χι εν??, αλλ? πολλ?ν blogs που θα σα? ανεβ?σουν στο SEO και στην Google και θα αποτελ?σουν τον πυρ?να του δικο? σα? blogging network.

Οικονομικ? και ?μεση Επικοινων?α με τον κ?σμο σα?

Η συγγραφ? ?ρθρων στο blog σα? ε?ναι ?να παρ?θυρο επικοινων?α? με τον κ?σμο και την αγορ? στ?χο? σα?. Θα μπορ?σετε ?τσι να γ?νεται γνωστο? και να ?λξετε ?λο και περισσ?τερου? ν?ου? υποψ?φιου? πελ?τε?

Επ?ση? μ?σα απ? ?να blog οι θα μπορε?? να ενημερ?νετε το κοιν? σα? με τα ν?α τη? εταιρε?α? σου, ν?α προ??ντα που προσθ?τει? στη γκ?μα σου και γενικ? με περιεχ?μενο που θα προωθε? ?μμεσα και ?μεσα τα προ??ντα σα? και την εταιρε?α σα?

Διε?σδυση σε ν?ε? αγορ??

Η κατ?κτηση και η διε?σδυση σε ν?ε? αγορ?? ε?ναι το ?νειρο κ?θε επιχε?ρηση? και κ?θε επαγγελματ?α. Αυτ? το ?νειρο γ?νεται επιτακτικ? αν?γκη ?ταν διαν?ουμε περι?δου? οικονομικ?? κρ?ση? ?πω? τ?ρα.

Με το ?ντερνετ θα μπορ?σετε να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε ν?ε? αγορ?? που δεν ε?χατε πριν την δυνατ?τητα να προσεγγ?σετε ?πω? οι αγορ?? ?λλων π?λεων ? του εξωτερικο?.

Το κ?στο? εισ?δου σε απομακρυσμ?νε? αγορ?? ε?ναι πολλ?? φορ?? απαγορευτικ?, εν? με ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα και ?να blog θα μπορ?σετε με το ελ?χιστο κ?στο? να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? που δεν του? φτ?νατε πριν.

Α?ξηση πωλ?σεων

Η δημιουργ?α εν?? δελτ?ου τ?που, εν?? email marketing ? εν?? ?ρθρου που θα βοηθ?ει τον επισκ?πτη να βρει αυτ? που θ?λει ? πω? να το επιλ?ξει θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? προσφ?ροντα? συμβουλ?? και after sales service.

Επ?ση?, δ?νεται η δυνατ?τητα να σα? γνωρ?σουν οι πελ?τε? σα? και να βελτι?σετε την εικ?να σα? με το personal branding.

Γιατ? αποτυχα?νει το copywriting;

Το copywriting ε?ναι η τ?χνη του να γρ?φει? εκπληκτικ? ?ρθρα και ε?ναι ?να σημαντικ? εργαλε?ο πωλ?σεων στο ?ντερνετ, τουλ?χιστον στο υπ?λοιπο του κ?σμου εκτ?? Ελλ?δο?, ακ?μα.

Τα κε?μενα στην ιστοσελ?δα σα? και στο ?ντερνετ γενικ? πα?ζουν καταλυτικ? ρ?λο στο να σα? βρουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και δεν υπ?ρχει περ?πτωση να σα? βρουν με κ?ποια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ε?ν δεν την ?χετε συμπεριλ?βει μ?σα στο site σα?.

Η συγγραφ? των κειμ?νων, των διαφημιστικ?ν φυλλαδ?ων, των σελ?δων πωλ?σεων (landing pages) ε?ναι επαγγελματικ? δουλει? και εν?χει μ?σα τη? ψυχολογ?α, μ?ρκετινγκ και τ?χνη!

Π?ρα πολλ?? μεγ?λε? εταιρε?ε? προσλαμβ?νουν ειδικ? διαφημιστικ? γραφε?α για να γρ?ψουν τα κε?μενα και το περιεχ?μενο των ιστοσελ?δων του? και τα χρυσοπληρ?νουν.

Το copywriting στο εξωτερικ? θεωρε?τε ω? μια πολ? μεγ?λη τ?χνη και οι επαγγελματ?ε? copywriters πληρ?νονται αδρ? για μερικ?? σελ?δε? κε?μενων.

Ωστ?σο, μερικ?? φορ?? το ?διο το copywriting αποτυγχα?νει παταγωδ?? ειδικ? ?ταν σε αυτ? εισ?ρχεται το κομμ?τι του SEO.

To SEO και η δημιουργ?α περιεχομ?νου για το ?ντερνετ και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ε?ναι εντελ?? ?δια με το να γρ?φω σε χαρτ?. Απλ?? και μ?νο η ?παρξη συνδ?σμων και σημ?των για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και για του? επισκ?πτε? κ?νει ?να κε?μενο να λειτουργε? διαφορετικ? ,εφ?σον υπ?ρχει και ?να κουμπ? κ?που μ?σα σε αυτ? που σου λ?ει ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ!

Ε?ναι αξιοσημε?ωτη η ιστορ?α με τον τρ?χρονο γιο μια φ?λη? μου που ε?χε μ?θει να πα?ζει και να χειρ?ζεται το tablet τη? φ?λη? μου. Δεν ε?χε ακουμπ?σει βιβλ?ο ? παραμ?θι μ?χρι εκε?νη την τρυφερ? ηλικ?α των τρι?ν. Μια μ?ρα η νον? του παιδιο? του ?φερε ?να παιδικ? παραμυθ?κι με εικ?νε? με τον Ντ?μπο το ελεφαντ?κι.

Μετ? απ? μερικ? αγγ?γματα στι? εικ?νε? και ο τρ?χρονο? ξ?σπασε σε κλ?ματα λ?γοντα? πω? ο Ντ?μπο χ?λασε, γιατ? δεν γυρ?ζει τι? εικ?νε? ?πω? στο tablet!

Η σημεριν? γενι? θα μ?θει να γρ?φει στο ?ντερνετ και για το ?ντερνετ και θα εγκαταλε?ψει την παραδοσιακ? παρωχημ?νη συγγραφ? εκθ?σεων στο χαρτ?. Θα μ?θει copywriting απ? τα γενοφ?σκια τη?.

Ο λ?γο? ?μω? ? οι λ?γοι που το copywriting αποτυγχ?νει ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Λ?θο? αγορ? στ?χο? ? μη σχετικ? κε?μενο με την αγορ? στ?χο
  • Κε?μενα γραμμ?να απ? computers ? article spinners
  • ?λλειψη κατε?θυνση? του χρ?στη μ?σα απ? τα κε?μενα
  • ?λλειψη σωστ?? μορφοπο?ηση? για το SEO, ?λλειψη κεφαλ?δων και λ?ξεων κλειδι?ν κτλ

Να γρ?ψω για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? για τον κ?σμο;

Η καταν?ηση τη? αγορ?? στ?χου και των αναγκ?ν τη? για χρ?σιμη πληροφορ?α ε?ναι πολ? βασικ? στο copywriting που θα πρ?πει με ?ναν φυσικ? και απλ? τρ?πο να εξυπηρετε? ?ναν διπλ? στ?χο.

Να σα? ανεβ?ζει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και να σα? αυξ?νει την πελατε?α, ?τσι θα πρ?πει να γρ?φετε και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και για τον κ?σμο σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα blog και το περιεχ?μενο

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看