ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-EPENDYSI

5 Λ?γοι γιατ? η καλ?τερη επ?νδυση ε?ναι το SEO

Γιατ? θα πρ?πει απ? σ?μερα να επενδ?σετε στο μ?λλον τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ και του ηλεκτρονικο? μαγαζιο? σα?;

?χοντα? σπουδ?σει χρηματοοικονομικ? και λογιστικ? στο Λονδ?νο, ε?ναι κατανοητ? ?τι ?χω μια διαφορετικ? σχ?ση με το χρ?μα και του? αριθμο?? και βασικ?? ?ννοιε? σχετικ? με τι? επενδ?σει? και την απ?δοση μια? επ?νδυση? με μαθηματικο?? ?ρου?.

Κ?πω? ?τσι θα πρ?πει να δο?με και την επ?νδυση στο SEO.

Αρχικ? ?μω? θα πρ?πει να δο?με τι ε?ναι επ?νδυση και τι δεν ε?ναι.

Τι ε?ναι επ?νδυση και τι κερδοσκοπ?α;

Επ?νδυση ε?ναι το ενεργητικ? που μα? αποφ?ρει κ?ποια σταθερ? απ?δοση μηνια?α ? ετ?σια. Για παρ?δειγμα επ?νδυση ε?ναι η αγορ? εν?? ομολ?γου που ?χει ετ?σια απ?δοση 3% και μου δ?νει τ?κου?.

Κερδοσκοπ?α ε?ναι να αγορ?σω κ?τι με σκοπ? να αν?βει η αξ?α του στο μ?λλον ?μω? στον χ?ρο του SEO ?χει και το ν?ημα του τζ?κερ. Πολ? βλ?πουν το ?ντερνετ και ειδικ? την δημιουργ?α εν?? eshop σαν κ?ποιο ελντορ?ντο τη? εποχ?? μα? και ?τι με μια μηδαμιν? επ?νδυση κ?τω των χιλ?ων ευρ? θα μπορο?ν να κ?νουν πωλ?σει? δεκ?δων χιλι?δων ευρ? το μ?να.

Ξεχν?νε ?τι οι ν?μοι τη? αγορ?? και το ?ξυπνο χρ?μα ?χει ?δη τοποθετηθε? και ?δη ?χουν κατασκευαστε? αρκετ? e-shop και ?χουν επενδυθε? δεκ?δε? χιλι?δε? ευρ? συν προσωπικ? εργασ?α σε καθ?να απ? αυτ? για να μπορ?σουν να γ?νουν προσοδοφ?ρα και να παρ?χουν προ??ντα και υπηρεσ?ε? σε τιμ?? που μπορε? να διαθ?σει ο υποψ?φιο? αγοραστ??.

Στην πορε?α βλ?πουν ?τι το eshop ε?ναι ?να ακ?μα πραγματικ? μαγαζ? με ?σοδα και ?ξοδα και θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται με αυτ?ν τον τρ?πο για να σα? αποφ?ρει χρ?ματα.

?τσι, ?μα ?χετε σκοπ? να γ?νεται ?να? ακ?μα κερδοσκ?πο? του ?ντερνετ μ?λλον χ?νεται το χρ?νο σα?. ?μα ?μω? θ?λετε πραγματικ? να επενδ?σετε στο μ?λλον τη? επιχε?ρηση? σα?, ?να εταιρικ? site ? ?να σωστ? στημ?νο και ενημερωμ?νο eshop ε?ναι αυτ? που πραγματικ? χρει?ζεστε.

Π?σο αποδ?δει το SEO κ?θε μ?να;

Τ?ρα θα μου πε?τε μπορε? κ?ποιο? να υπολογ?σει π?σο του αποδ?δει το SEO και η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? του κ?θε μ?να; Η απ?ντηση ε?ναι ναι.

Ο χ?ρο? του SEO και του digital marketing ?χει ωριμ?σει αρκετ? και υπ?ρχουν τα κατ?λληλα εργαλε?α για να μετρ?σουμε την απ?δοση τη? επ?νδυση? μα? στο SEO. Αυτ? λ?γεται SEO ROI ? SEO Return On Investment.

Ο λ?γο? που εκφρ?ζει σε ποσοστ? την μηνια?α ? την ετ?σια απ?δοση του SEO ε?ναι ο εξ??:

ROI= ΚΟΣΤΟΣ SEO/ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ SEOΧ100.

Για παρ?δειγμα:

ROI=100/200=0,5Χ100=50%

Μια ελ?χιστα καλ? απ?δοση στο SEO ε?ναι αυτ? που σα? φ?ρνει π?σω τα χρ?ματα σα? πλην τα ?ξοδα με κ?ποια απ?δοση κατελ?χιστο 1% το μ?να. Τ?ρα το ποια ε?ναι αποδεκτ? απ?δοση στο SEO ε?ναι κ?τι το οπο?ο θα πρ?πει να το προσδιορ?σουμε με β?ση τα μ?τρα και τα σταθμ? τη? αγορ?? και τη? βιομηχαν?α? που αν?κει ο καθ?να?.

?μα για παρ?δειγμα η μ?ση απ?δοση του SEO εν?? eshop στην κατηγορ?α σα? ε?ναι 10%, τ?τε ?ποια επ?δοση ?νω του 10% θεωρε?τε καλ? για την αγορ? σα?.

Για να σα? ψ?σω σε εισαγωγικ? με επιχειρ?ματα γιατ? το SEO ε?ναι μια καλ? ?ω? η καλ?τερη επ?νδυση για την επιχε?ρηση σα?, θα σα? παραθ?σω 5 λ?γου?.

1 Το SEO ?χει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα

Σ?μφωνα με το ?γκυρο οικονομικ? περιοδικ? forbes η βιομηχαν?α του SEO στην Αμερικ? θα αγγ?ξει τα 80 δι? δολ?ρια το 2020. Η αντ?στοιχη βιομηχαν?α του digital marketing στην Αμερικ? μ?νο προβλ?πεται να αγγ?ξει τα 200 με 300 δι? δολ?ρια το 2020.

Αυτ? σημα?νει ?τι και το SEO αλλ? και το digital marketing σαν εν?ργεια ε?ναι αρκετ? προσοδοφ?ρε? και σ?γουρα θα υπ?ρχουν εταιρε?ε? που πληρ?νουν γιατ? ?χουν αποτελ?σματα απ? αυτ?? τι? δρ?σει?.

Η μ?νη μεγ?λη διαφορ? του SEO με το digital marketing ε?ναι ?τι το SEO ?χει πιο μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα σε σ?γκριση με την πληρωμ?νη διαφ?μιση στο ?ντερνετ που ?χει μια αμεσ?τητα.

2 Το SEO ?χει μεγαλ?τερη απ?δοση απ? ?λλε? εν?ργειε?

Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα ?χει το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν συγκριτικ? με κ?θε ?λλο ε?δο? επισκεψιμ?τητα? στο ?ντερνετ. Σε στατιστικ? αποτελ?σματα που διαθ?τω προσωπικ? ? απ?δοση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? ?ναντι τη? πληρωμ?νη? στη Google ε?ναι ?ω? και 200% επ?νω σε σ?γκριση με την πληρωμ?νη επισκεψιμ?τητα του Google Adwords.

Αυτ? θα πει ?τι ?ταν το Adwords ?χει απ?δοση 3% (Adwords ROI), το SEO ?χει απ?δοση για την ?δια αγορ? ? το ?διο site απ? 6% ?ω? 9%.

3 Το SEO ?χει πολλαπλ?σιο ποστοστ? μετατροπ?ν

Το ?διο συμβα?νει και στο ποσοστ? μετατροπ?ν. ?ταν το Google Adwords ?χει ποστοστ? μετατροπ?ν 2%, η οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χει τουλ?χιστον το διπλ?σιο ποσοστ? μετατροπ?ν και ?νω.

Δεν αναφ?ρω καν το καν?λι διαφημ?σεων του Facebook που ε?ναι πιο απογοητευτικ? σε αποτελ?σματα απ? οτιδ?ποτε ?χετε δει μ?χρι στιγμ?? λ?γω τη? φτωχ?? στ?χευση?, των διπλ?ν ? ψε?τικων προφ?λ και τη? ?λειψη? πρ?θεση? αγορ?? απ? του? χρ?στε?.

4 Το SEO νικ?ει ?λον τον ανταγωνισμ?

Δεν υπ?ρχει καμ?α περ?πτωση μια μικρ? επιχε?ρηση να νικ?σει τα μεγαθ?ρια και τα μεγ?λα εταιρικ? site ? τα brand name eshop στο ?ντερνετ στον προυπολογισμ? σε διαφ?μιση στα παραδοσιακ? μ?σα ? στα ηλεκτρονικ? μ?σα.

Ο μ?νο? χ?ρο? που μπορε? ?να μικρ? site να κερδ?σει τον ανταγωνισμ? ε?ναι μ?νο τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?που με μικρ?τερο προυπολογισμ? μπορε? κ?ποιο eshop ? site να βγει πρ?το στη Google ξεπερν?ντα? ?λου? του? ?λλου? μικρο?? και μεγ?λου?.

Αυτ? γ?νεται πρ?τον για λ?γου? διασπορ?? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. (Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στου? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google)

Για παρ?δειγμα, στι? 10 πρ?τε? θ?σει? τη? σελ?δα? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google αλλ? και σε ?λα τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με την ?δια λ?ξη κλειδ? μπορο?ν να υπ?ρχει μ?νο το ?διο site μ?α φορ? ? μια σελ?δα προορισμο? απ? κ?θε site και ?χι περισσ?τερα.

Ο δε?τερο? λ?γο? ε?ναι το κριτ?ριο τη? σχετικ?τητα? που ?χει η Google. Η Google ?χει ω? βασικ? τη? φιλοσοφ?α για να σα? κατατ?ξει δ?ο πρ?γματα:

Τη σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με τον ?ρο αναζ?τηση? και την σημαντικ?τητα τη? ? την δημοτικ?τητα τη? που κρ?νεται απ? το PageRank, τα backlinks κτλ.

5 Το SEO μπορε? να αλλ?ξει ?λη τη φ?ση τη? αγορ?? και τη? βιομηχαν?α? σα?

?λα φαιν?ταν να κυλ?νε ομαλ? και ελεγχ?μενα μ?χρι που η κυριαρχ?α τη? Google στι? οργανικ?? αναζητ?σει? ?λλαξε καταλυτικ? την αγορ? τη? διαφ?μιση? και του μ?ρκετινγκ ?λων των επιχειρ?σεων.

Τα παραδοσιακ? μ?σα ?ρχισαν να χ?νουν δραματικ? το μερ?διο αγορ?? του? και ν?α μ?σα ?πω? blogs, κ?θετα malls, οδηγο? στο ?ντερνετ, social media και η ?δια η Google με το Google Adwords ?κλεψαν ?να μεγ?λο κομμ?τι τη? διαφημιστικ?? π?τα?.

?τσι ?να νεοανερχ?μενο site με καλ? και δυνατ? SEO μπορε? να κ?νει τη διαφορ? και να αλλ?ξει απ? το πουθεν? του? ?ρου? τη? αγορ??.

?μα κ?νετε τι? σωστ?? κιν?σει? και ε?στε διατεθειμ?νοι να επενδ?σετε στο SEO, αυτ? το site ?σω? να ε?ναι το δικ? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看