ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BRANDS SEO-

Γιατ? η Google αγαπ?ει τα brands

Περιεχ?μενα

Και τι πρ?πει να κ?νετε για να γ?νετε γρ?γορα φ?ρμα προτο? σα? καταπιε? το θηρ?ο που λ?γεται αλγ?ριθμο? τη? Google

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google, εξελ?σσεται κ?θε χρ?νο απ? τη στιγμ? τη? σ?λληψη? του. Φα?νεται ?μω? ?τι η Google ?χει δ?σει ?λο και μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα σ?ματα SEO των ιστοσελ?δων απ? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε?.

Οι μεγ?λε? φ?ρμε? και οι μεγ?λε? εταιρε?ε?, τα λεγ?μενα brands επηρρε?ζουν ?λο και πιο πολ? τα οργανικ?, αλλ? και τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? δυσκολε?ει ?λο και περισσ?τερο τα ν?α και τα μικρ? site να καταφ?ρουν καλ?τερα αποτελ?σματα στη Google, καθ?? και να αντιμετωπ?σουν την τερ?στια ισχ? των μεγ?λων, καταξιωμ?νων brand sites.

?μα ?χετε ?να μικρ?, ?γνωστο site ? ξεκιν?τε σ?μερα στο ?ντερνετ, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Τι εννοο?με brand στο ?ντερνετ

?μα κ?νετε μια αναζ?τηση στη Google, θα δε?τε ?τι τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τα ?χει κυριε?σει η Wikipedia. ?ποια π?τρα και να σηκ?σει?, μοι?ζει να βρ?σκεται απ? κ?τω η Wikipedia.

Β?βαια, η Wikipedia δεν ?χει φυσικ? μορφ? ?πω? η Mercedes ? η Coco Channel, ?μω? σ?μφωνα με τα μ?τρα και τα σταθμ? τη? Google, η Wikipedia αποτελε? brand name με την ?ννοια ?τι ε?ναι Authority Site, δηλαδ? ιστοσελ?δα υψηλ?? πιστ?τητα?.

?μω? η Wikipedia ?χει κ?νει και κ?τι ?λλο που μ?λλον δεν ?χει το μικρ? σα? site.

?χει δημιουργ?σει εκατομμ?ρια λ?μματα σχεδ?ν για κ?θε λ?ξη κλειδ? που υπ?ρχει στο ?ντερνετ. Για κ?θε λ?ξη κλειδ? υπ?ρχει το αντ?στοιχο επικ? λ?μμα απ? τη Wikipedia το οπο?ο πολλ?? φορ?? αγγ?ζει τι? 10.000 λ?ξει?! Αυτ? και μ?νο αφ?νει ?να τερ?στιο αποτ?πωμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και μεγαλ?νει την ορατ?τητα τη? απ? αυτ??.

Ναι, το ξ?ρω ?τι ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να γ?νετε εσε?? Wikipedia, αλλ? στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση η Wikipedia ε?ναι απλ?? ?να Authority site που ε?ναι αλγοριθμικ? τ?λειο και ?χι ?να brand.

Brand site θεωρε?τε κ?θε εταιρικ? site ? επ?σημο ηλεκτρονικ? κατ?στημα των φυσικ?ν παραδοσιακ?ν εταιρει?ν, ?πω? τη? Toyota, Audi, Barclays Bank κτλ.

Μιλ?με δηλαδ? για μεγ?λε? εταιρε?ε? κολοσο?? ?που ?χουνε ?λλη οικονομικ? ισχ? και ?λλη αντιμετ?πιση απ? τη Google.

Ε?ναι γεγον?? πω? και ο Διεθ?νων Σ?μβουλο? τη? Google ?ρικ Σμιντ ε?χε πει παλι?τερα ?τι τα brands αποτελο?ν τη λ?ση και ?χι το πρ?βλημα και τα brands ε?ναι η μ?νη οδ?? για να βγει? απ? την καταβ?θρα.

Παρ?μοια ε?ναι και η θ?ση του Ματ Κ?τ?, υπε?θυνου καταπολ?μηση? του Spam στη Google. Αυτ?? φα?νεται να ?χει πει ?τι υπ?ρχει σαφ?? διαχωρισμ?? απ? τη Google σε ποιοτικ? και μη ποιοτικ? site. Ποιοτικ? site θεωρο?νται πλ?ον site παρ?μοια με το Taxis, την Naftemporiki και τη Wikipedia, εν? τα υπ?λοιπα site χαμηλ?? ποι?τητα? ε?ναι στην αντ?περα ?χθη.

Α? δο?με ?μω? πω? ξεκ?νησε αυτ?? ο ?ρωτα? τη? Google για τι? μεγ?λε? εταιρε?ε?.

Το ιστορικ? των αλλαγ?ν στον αλγ?ριθμο υπ?ρ των brands

Νο?μβριο? 2003: Florida Update

Αυτ? η αναβ?θμιση του αλγορ?θμου αχρ?στεψε σε ?να μικρ? βαθμ? τι? κατ? γρ?μμα τεχνικ?? SEO και ?τσι υποβ?θμισε το τεχνικ? SEO των μικρ?ν εταιρει?ν.

2004: Google Sandbox

Το Google Sandbox εισ?γει στο καθαρτ?ριο ? στη λιμοκ?ντορο κ?θε ν?α ιστοσελ?δα για το πρ?το τρ?μηνο μ?χρι να αποκτ?σει μια βαρ?τητα σαν site. Αφο? περ?σει η περ?οδο? χ?ρτιο?, επιτρ?πει πια στο site να συμμετ?χει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Θα πρ?πει ?μω? να προσθ?σουμε ?τι η δοκιμαστικ? περ?οδο? ισχ?ει μ?νο για τα μικρ? site, εν? τα brand names μοι?ζουν να ?χουν ανοσ?α σε αυτ?.

Φεβρου?ριο? 2006: H BMW πι?νεται απ? τη Google να ?χει κρυφ? κε?μενα στο site τη?

?πω? αναφ?ρει στην πολιτικ? ποι?τητα? η Google το να δε?χνει? ?λλα πρ?γματα στου? επισκ?πτε? και ?λλα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? θεωρε?τε spam.

Εν? ?λλα μικρ? site ?μα πιαστο?ν να κ?νουν το ?διο μπορε? να αποκλειστο?ν απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google για π?ντα, η bmw ξ?φυγε με μερικ?? αποκλεισμ? (deindexing) για να επαν?ρθει μετ? δριμ?τερη.

Σεπτ?μβριο? 2006: Εκτεταμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τι? φ?ρμε?

Απ? τον Σεπτ?μβριο του 2006 η Google ε?χε ?δη ανακοιν?σει τα εκτεταμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τι? μεγ?λε? εταιρε?ε?. Β?βαια το εφ?ρμοσε τ?σσερα χρ?νια αργ?τερα.

Με τα εκτεταμ?να αποτελ?σματα συμπ?εσε περισσ?τερα το αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τι? μικρ?? εταιρε?? και τι? μικρ?? ιστοσελ?δε? ακ?μα περισσ?τερο.

Α?γουστο? 2008: Προτ?σει? αναζ?τηση? απ? τη Google ? Google Suggest

Μια παρ?μοια παρ?μβαση στην αναζ?τηση εισ?χθηκε απ? τη Google με το λεγ?μενο Google Instant το 2011. Το auto suggest ?μω? προωθε? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? ?ναντι των μικρ?ν.

Αντ? να βασ?ζεται η αναζ?τηση στην ανεπηρ?αστη κρ?ση των χρηστ?ν, η Google θε?ρησε να του? βοηθ?σει προσφ?ροντα? τι? δημοφιλ?στερε? αναζητ?σει? στο πεδ?ο αναζ?τηση?.

Σ?μερα αυτ? που βλ?πουμε ε?ναι μια πιο εξελιγμ?νη ?κδοση του auto suggest, των δημοφιλ?ν αναζητ?σεων στο ?ντερνετ που ?ντω? τα brand ?χουν την πρωτοκαθεδρ?α και του Google Instant.

Ιανου?ριο? 2009: Vince Update

Το Vince προσ?δωσε μια ?θηση στι? παρεμφερε?? αναζητ?σει?. Για παρ?δειγμα σε μια αναζ?τηση για τη λ?ξη κλειδ? πιστωτικ?? κ?ρτε?, ?σω? η Google μα? προτε?νει να ψ?ξουμε για τη Visa ? την MasterCard.

Νο?μβριο? 2009: Τα brands αποκτ?νε μεγαλ?τερο χ?ρο στα Adwords με περισσ?τερε? επιλογ??

Αυτ? που συν?βει παλι?τερα με τα οργανικ? αποτελ?σματα φα?νεται ?τι μεταφ?ρθηκε τ?ρα στο Google Adwords.

Οι φ?ρμε? που διαφημ?ζονταν στο Adwords πι?νουν μεγαλ?τερο χ?ρο, συμπι?ζοντα? προ? τα κ?τω τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Με αυτ?ν τον τρ?πο η Google α?ξησε το ποσοστ? των κλικ που πα?ρναν τα brands πιθαν?ν για να του? απομυζ?σει περισσ?τερο.

Στην πραγματικ?τητα κο?ρεψε περισσ?τερο τα πρ?βατα που ε?χανε περισσ?τερο μαλλ?.

Νο?μβριο? 2010: Τα brands αποκτ?νε περισσ?τερε? επιλογ?? πλο?γηση? και στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google

Τα brands ?χουνε περισσ?τερε? επιλογ?? απ? μια για την καλ?τερη πλο?γηση και κατε?θυνση μ?σα στι? ιστοσελ?δε? του?. Συμπεριλαμβ?νονται υποκαταστ?ματα, επικοινων?α και προ??ντα ?μα υπ?ρχουν.

Το ?διο γ?νεται και σε ?λλα μικρ?τερα sites αν υπ?ρχει ακριβ?? τα?τιση αναζ?τηση? (exact match).

Φεβρου?ριο? 2011: Panda Update

Ο Ματ Κ?τ? ο υπ?υθυνο? αντιspam τη? Google ?δωσε περισσ?τερα στοιχε?α στη δημοσι?τητα σχετικ? με το Panda Update. To Panda Update ?ρθε για να καταπολεμ?σει το web spam και να τιμωρηθο?ν ?σοι επαγγελματ?ε? χρησιμοποιο?ν black hat SEO τεχνικ?? για να κ?νουν προ?θηση των ιστοσελ?δων του?.

Αν μειωθο?ν οι κακο? του SEO,? οι καλο? του SEO? θα ?χουν την ευκαιρ?α να πετυχα?νουν καλ?τερε? κατατ?ξει? αφο? θα χρησιμοποιο?ν μ?νο white hat? SEO τεχνικ?? προ?θηση? ιστοσελ?δων.

Πιο συγκεκριμ?να το Panda Update αναφ?ρεται στην:

  • Καταπολ?μηση του article marketing
  • Καταπολ?μηση των link network
  • Καλ?τερη αν?λυση των συνδ?σμων καθ?? και του περιεχομ?νου ?που βρ?σκονται.
  • Επισ?μανση τον site που ?χουν χακαριστε? και επικοινων?α με του? ιδιοκτ?τε? του? καθ?? και καλ?τερο? εντοπισμ?? σαιτ που ε?ναι hacked.
  • Προ?θηση των περισσ?τερο αξι?πιστων site στη? πρ?τε? θ?σει? στη? αναζητ?σει? και για περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? σχετικ?? με την δραστηρι?τητα του?.

?πω? καταλαβα?νετε το Panda Update ευν?ησε δραματικ? τα brand sites αφο? πολλ?? φορ?? οι θ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? τα μικρ? τιμωρημ?να sites αντικαταστ?θηκαν απ? sites μεγ?λων εταιρει?ν.

Ειδικ? σε e-commerce sites υπ?ρξε ?να μαζικ? κβαντικ? ?λμα πολλ?ν φιρμ?ν με e-shop απ? την τρ?τη στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Μ?ρτιο? 2011: Η Google προσθ?τει το Google Plus? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Για πρ?τη φορ? η Google προσ?θεσε το viral marketing μ?σω του crowdsource στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?. Το croudsource αν και δεν ?χει ακ?μα αναλογ?α στα Ελληνικ? ?χει να κ?νει με την δημοτικ?τητα των social media μ?σω των ψ?φων που πα?ρνει ?να site απ? το Google Plus.

Επ?ση? προστ?θηκε και το Google Plus στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? μαζ? με τα ?λλα social media ?πω? Facebook, twitter, tumblr κτλ.

Συνωστισμ?? στα SERPs; Ναι!

Φανταστε?τε ?μω? ?τι ?λοι ?σοι σα? ακολουθο?ν στα Google Plus βλ?πουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google εφ?σον ε?ναι συνδεδεμ?νοι με ?ναν Google Account και αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? ιστοσελ?δε? που κ?ναν like οι ακολουθο?μενοι, δηλαδ? εσε?? και ?σοι ?λλοι ακολουθο?νται απ? αυτο??.

Μ?ιο? 2011: H Interflora πι?νεται να κ?νει spam

?Τον Μ?ιο του 2011, οι New York Times αναφ?ρουν ?τι μεγ?λο δ?κτυο ηλεκτρονικ?ν ανθοπωλε?ων πι?νεται απ? τη Google να κ?νει spam.

?Παρ?λο που η Google παραδ?χτηκε την ενοχ? τη? interflora, δεν αν?λαβε καμ?α δρ?στη εναντ?ον τη?. Σε παρ?μοια περ?πτωση κ?θε μικρ? site θα εξαφαν?ζονταν απ? τη Google για π?ντα!

?μω? η Interflora δι?φυγε τον κ?νδυνο απλ?? και μ?νο γιατ? ε?ναι η Interflora και συν?χιζε να κατ?χει κορυφα?ε? θ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google πι?ζοντα? τα μικρ?τερα ανταγωνιστικ? site ανθοπωλε?ων προ? τα κ?τω.

?Εκπληκτικ?;

Οπ?τε το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι μ?πω? αναγκαστικ? και μη θα πρ?πει να γ?νετε ?να site φ?ρμα για να επιβι?σετε απ? τι? επ?μενε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google;

Συνεχ?στε να διαβ?ζετε παρακ?τω.

Μ?πω? οδηγο?μαστε σε ?ναν πολυμπραντισμ?;

Τελικ? οδε?ουμε προ? μια κοινων?α και μια αγορ? ?που θα επιβι?σουν μ?νο ?σοι ε?ναι brands. Αυτ? οδηγε? σε μια κατ?σταση πολυμπραντισμο? ? multibrandism ?πω? λ?γεται στο μ?ρκετινγκ.

Παρατηρ?στε την αγορ? των αθλητικ?ν ρο?χων, κ?θε μ?ρα ν?ε? φ?ρμε? εισ?γονται στην αγορ? και εκτοπ?ζονται οι μικρ?? no name φ?ρμε?. ?μα πηγα?νατε πριν 50 χρ?νια να αγορ?σετε αθλητικ? ε?δη δεν θα βλ?πατε τ?σε? φ?ρμε? που υπ?ρχουν σ?μερα.

Παντο? υπ?ρχει η Addidas, Puma, Nike, και πουθεν? δεν γ?νεται κουβ?ντα για μη επ?νυμα προ??ντα.

Μ?πω? για να επιβι?σετε και μ?νο θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το δικ? σα? προ??ν και να το κ?νετε επ?νυμο ? να βελτι?σετε την αναγνωρισιμ?τητα τη? δικ?? σα? επωνυμ?α?;

Ακ?μα και αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι προσωπικ? θα πρ?πει να δ?σετε βαρ?τητα στο Personal Branding.

Τι ε?ναι το branding και το personal branding;

?να σημαντικ? μ?ρο? του branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline.

Αν θ?λετε να αν?βετε στην κορυφ? στον τομ?α σα?, θα πρ?πει πρ?τα να ε?στε σε θ?ση να πουλ?σετε τον εαυτ? σα? σε πιθανο?? πελ?τε? σα?. Θα προτιμο?σατε να κ?νετε δουλει?? με ?να ?τομο που χαμογελ?ει και ?ρχεται σε σα? ω? φιλικ? ? με κ?ποιον που σα? αγνοε?;

Η πρ?τη εντ?πωση που ?να? δυνητικ?? πελ?τη? λαμβ?νει ε?ναι καθοριστικ? για? εσ??. Κ?ντε την πρ?τη εντ?πωση να με?νει για π?ντα για να πετ?χετε ?να καλ? αποτ?λεσμα.

Η αν?πτυξη τη? επωνυμ?α? σα? και η ?νοδο? στο SEO

?δη στι? τελευτα?ε? αλλαγ?? που ετοιμ?ζεται να κ?νει η Google στον αλγ?ριθμο τη? ε?ναι να αντικαταστ?σει εν μ?ρει τα backlinks με τα brand mentions.

Εκτ?? απ? το brand mentions ? οι αναφορ?? που θα γ?νονται στα social media και γενικ? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? για εσ?? ? για την ιστοσελ?δα σα?, θα μετρ?νε και οι παραπομπ?? προ? τη φ?ρμα σα?? ? το site σα? ε?τε ε?ναι με τη μορφ? backlink ε?τε με τη μορφ? απλο? κειμ?νου.

Α? μην ξεχν?με πω? και οι δ?ο ιδρυτ?? τη? Google προ?ρχονται απ? τον ακαδημα?κ? κ?σμο και ?τι και να γ?νει αυτ? τον ακαδημα?κ? μανδ?α δεν τον πετ?νε ποτ? απ? π?νω του?.

Η βασικ? λειτουργ?α του αλγορ?θμου τη? Google στηρ?ζεται στα backlink και αυτ? η τ?ση θα συνεχιστε? με κ?ποιε? προσαρμογ?? αφο? συνδυ?σει και το branding.

Με αυτ? τον τρ?πο ?σω? η Google προσπαθε? να μετρι?σει την βαρ?τητα των social mention ? των social signals που ?χουνε και προσωριν? χαρακτ?ρα στι? αναζητ?σει? με κ?τι ποιο μ?νιμο.

?λλωστε οι αναζητ?σει? για επωνυμ?ε? και επ?νυμα προ??ντα ε?ναι οι πιο δημοφιλ?? αναζητ?σει? παγκοσμ?ω?.

Οι ?διε? οι εταιρε?ε? δημιουργο?ν ?σο το δυνατ?ν μεγαλ?τερο ντ?ρο γ?ρω απ? το ?νομα του? για να αυξ?σουν την αναγνωρισιμ?τητα του? και τι? πωλ?σει? του? κατ? συν?πεια.

Η Nike αφιερ?νει το μεγαλ?τερο μ?ρο των εξ?δων τη? στο μ?ρκετινγκ, ηλεκτρονικ? και μη και για να καλλιεργ?σει την εικ?να τη?. Το ?διο θα πρ?πει να κ?νετε και εσε??.

Μικρ?? συμβουλ?? για να γ?νετε και εσε?? Authority site ? φ?ρμα στον τομ?α σα?

1. Γ?νετε ?να? εμπειρογν?μονα? στον τομ?α σα?.

Γ?νετε μια αυθεντ?α στο αντικε?μεν? σα? και εγκαθιδρυθε?τε ω? ποιοτικ? site στην κατηγορ?α σα? και στην αγορ? σα?.

2. Θα πρ?πει να βρ?σκεστε παντο?

Η ?ρευνα δε?χνει ?τι η δεξι?τητα επικοινων?α?? ε?ναι καθοριστικ?? παρ?γοντα? για την ανοδικ? κοινωνικ? και επαγγελματικ? κινητικ?τητα . Μπορε?τε να ανο?ξετε ?να καν?λι επικοινων?α? μ?σω των social media, το β?ντεο μ?ρκετινγκ, περιοδικ? , microblogging. Πρ?πει να ε?στε παντο? !

3 . Συμπεριφερθε?τε σαν να ε?στε ?δη Brand Name

Λογικ? για να μπορ?σετε να αντιμετωπ?σετε τον ανταγωνισμ? απ? τι? μεγ?λε? φ?ρμε?, θα πρ?πει να γ?νετε και σει? μια μεγ?λη φ?ρμα! Το πρ?το β?μα σε αυτ?ν την κατε?θυνση ε?ναι να συμπεριφ?ρεστε αν να ε?στε ?δη brand name.

Θα πρ?πει να σκ?φτεστε, να δρ?τε και να λειτουργε?τε ?πω? λειτουργε? μ?α μεγ?λη εταιρε?α για να μπορ?σετε να αποκτ?σετε τον α?ρα τη? μεγ?λη? εταιρε?α?.

Υποθ?στε ?τι ε?στε ?δη φ?ρμα, ?να? μεγ?λο? τραγουδιστ?? ? ποδοσφαιριστ??. Πω? θα λειτουργο?σατε επαγγελματικ?; Τι θα κ?νατε στο site σα?;

Θα κ?νατε τα ?δια που κ?νετε και σ?μερα ? θα ?ιχατε παρ?στημα και θα επενδ?ατε περισσ?τερο στην προσωπικ? σα? εμφ?νιση;

Στην περ?πτωση μια? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να βρε?τε τρ?πο να μιμηθε?τε τα μεγ?λα brand και να κ?νετε το site σα? να μοι?ζει σαν μεγ?λο brand.

Αυτ? φ?λοι μου για σ?μερα, σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε, τ?ρα αυτ? που θα ?θελα απ? σα? ε?ναι να διαδ?σετε το ?ρθρο με ?να like, share, tweet και οτιδ?ποτε ?λλο.

Δε?τε περισσ?τερα για τα brands και τον αλγ?ριθμο τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看