ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

RANKING GOOGLE SEO SSL HTTPS-1

Γιατ? ?βαλα SSL και γιατ? πρ?πει να β?λετε και εσε?? στο site σα?

Π?τε ε?ναι η αναγκα?α η χρ?ση εν?? πιστοποιητικο? SSL σ?μερα; Θα πρ?πει να προσθ?σετε ?να SSL στο site σα? ακ?μα και αν αυτ? ε?ναι παλι?;

Για να δε?τε τι ακριβ?? συμβα?νει γ?ρω απ? τα πιστοποιητικ? SSL, την ασφ?λεια στο ?ντερνετ και την κατ?ταξη? στη Google, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Μετ? απ? σκ?ψει? μην?ν, αποφ?σισα να αλλ?ξω την ιστοσελ?δα μου το www.richwerk.com απ? http σε https για 2 βασικο?? λ?γου?:

 • Αρχικ? να αποφ?γω την αναγκαστικ? αλλαγ? σε https αργ?τερα
 • και να σταματ?σω τα ηλ?θια μην?ματα που ?βγαζε ο firefox περ? ανασφαλ?? τοποθεσ?α? στο ?ντερνετ.

Σχετικ? με την υπ?θεση ?τι το SSL σου δ?νει π?ντου? στη Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? αποτελε? παρ?γοντα κατ?ταξη? του αλγορ?θμου αναζ?τηση?, λ?γο με ?καιγε γιατ? ο ισχ?? του δεν ?φτανε ο?τε το 1% των ?λλων παραγ?ντων.

Γιατ? ?μω?;

Το SSL και το https αποτελο?ν παρ?γοντα κατ?ταξη? σ?μφωνα με τη Google

RANKING GOOGLE SEO SSL HTTPS-2

?δη απ? τον Α?γουστο του 2014, η Google σε σχετικ? τη? δημοσ?ευση στο επ?σημο blog τη?, Webmaster Central, ε?ναι κ?νει γνωστ? στου? π?ντε? ?τι το SSL και η ασφ?λεια μια? ιστοσελ?δα? με κωδικοπο?ηση https αποτελο?ν σ?ματα κατ?ταξη? για την ?δια.

Μ?λιστα ?τανε για αυτ?ν τ?σο σημαντικ? το SSL ?στε το σ?γκρινε με την ?δια βαρ?τητα που ?χει η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? με?ποιοτικ? περιεχ?μενο. Αυτ? β?βαια ?ταν μια απλ? υπερβολ? που χρησιμοπο?ησαν τα στελ?χη τη? Google για να τον?σουν την σημαντικ?τητα τη? ασφ?λεια? στο ?ντερνετ και στην ουσ?α δεν ισχ?ει γιατ? το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??.

Συγκεκριμ?να, η Google ?χει ω? αποστολ? να κ?νει το ?ντερνετ ασφαλ?στερο για ?λου?, για τον μ?σο χρ?στη, για τον μ?σο καταναλωτ? αλλ? και για τον μ?σο ιδιοκτ?τη ιστοσελ?δα? γενικ?τερα. Προτε?νει λοιπ?ν την χρ?ση απ? την αρχ? τη? κατασκευ?? μια ιστοσελ?δα? https και πιστοποιητικο? SSL.

?τσι στην εκστρατε?α ενημ?ρωση? του κοινο? σχετικ? με την ασφ?λεια και την ασφαλ?? πλο?γηση στο ?ντερνετ ?γινε ηγ?τη? τη? δρ?ση??HTTPS everywhere. (Στα Ελληνικ? σημα?νει HTTPS παντο?.

Η ?δια ?ταν απ? τι? πρ?τε? εταιρε?ε? που υιοθ?τησε για την ασφ?λεια των ιστοσελ?δων τη? και των datacenter τη? την χρ?ση https σε ?λε? τι? υπηρεσ?ε? και τι? ιστοσελ?δε? τη? ?πω?:

 • Google.gr
 • Gmail.com
 • Google Drive

Ο λ?γο? λοιπ?ν που δεν με ?νοιαζε τ?σο η κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? η χρ?ση του https ?ταν γιατ? ?δη η ιστοσελ?δα μου που την ε?χα π?ρα πολλ? χρ?νια ?παιζε μια χαρ? και ?βγαινε αρκετ? ψηλ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και χωρ?? SSL.

?ρα δεν υπ?ρχε καν?να? λ?γο? SEO για να μπω στην διαδικασ?α και ταλαιπωρ?α αλλαγ?? τη? απ? http σε https που ?ντω? χρει?ζεται χρ?νο και σημαντικ?? διορθ?σει? να γ?νουν για να μπορ?σει κ?ποιο? να τα κ?νει ?λα ολοκληρωμ?να και σωστ? χωρ?? να ?χει το site του σε https προβλ?ματα προσπ?λαση? απ? τα robot τη? Google.

Π?? γ?νεται η μετ?βαση απ? http σε https;

Τα β?ματα για την αλλαγ? απ? http σε https ε?ναι πολ? απλ?, αρκε? να γ?νουν απ? τεχνικο?? του SEO που γνωρ?ζουν καλ? τι θα πρ?πει να κ?νουν για να μην εξαφανιστε? το site σα? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ξαφνικ?.

1 Αγορ? και εγκατ?σταση πιστοποιητικο? SSL

Θα πρ?πει αρχικ? να αγορ?σετε και να ενεργοποι?σετε ?να πιστοποιητικ? SSL για την ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? γ?νεται συν?θω? απ? την εταιρε?α web hosting ?που ?χετε την ιστοσελ?δα σα?.

Υπ?ρχουν 3 ε?δη πιστοποιητικ?ν SSL ?που μπορε?τε να επιλ?ξετε ?πω?:

 • Domain Validation SSL Certificates (DV SSL):?Αυτ? τα πιστοποιητικ? SSL χρησιμοποιο?νται για τη κωδικοπο?ηση τη? πληροφορ?α? και τη ταυτοπο?ηση των στοιχε?ων του καταχωρητ? και του ον?ματο? χ?ρου τη? ιστοσελ?δα? (domain). Αυτ? το ε?δο? πιστοποιητικο? ε?ναι πολ? ε?κολο στην εγκατ?σταση του, ?χει μικρ? κ?στο? και καλ?πτει τη συντριπτικ? πλειοψηφ?α των ιστοσελ?δων. Πολλ?? φορ?? αυτ? το ε?δο? πιστοποιητικο? ε?ναι ?δη εγκατεστημ?νο απ? το hosting ? απ? τον server και δεν ?χει κ?ποιο ?ξτρα κ?στο? η εγκατ?σταση του. Συν?θω? εκδ?δεται ?μεσα.
 • Organization Validation SSL Certificates (OV SSL):?Αυτ? τα πιστοποιητικ? SSL χρησιμοποιο?νται για τη κωδικοπο?ηση τη? πληροφορ?α? και τη ταυτοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? και τη? εταιρ?α? που βρ?σκεται π?σω απ? αυτ?ν. Πριν οι Αρχ?? Πιστοποιητικ?ν εκδ?σουν το SSL πιστοποιητικ?, ακολουθο?ν μια διαδικασ?α ταυτοπο?ηση? τη? εταιρ?α?, τη? διε?θυνσ?? τη? καθ?? και τη? ιδιοκτησ?α? του Domain Name. Ο χρ?νο? ?κδοση? κρατ?ει απ? 1 ?ω? 5 ημ?ρε? και ?χει κ?στο?.
 • Extended Validation SSL Certificates (EV SSL):?Ε?ναι τα πιο πλ?ρη και ασφαλ? SSL πιστοποιητικ? που μπορε? να παρ?χει μια ιστοσελ?δα στου? χρ?στε? τη? σ?μερα. Η αδειοδ?τηση και ?κδοση των πιστοποιητικ?ν αυτ?ν απαιτε? διεξοδικ?? διαδικασ?ε?, μ?σα απ? τι? οπο?ε? οι Αρχ?? Πιστοπο?ηση? ελ?γχουν σχεδ?ν ?λε? τι? πτυχ?? μια? εταιρ?α? και τη? ιστοσελ?δα?.?Ο χρ?νο? ?κδοση? κρατ?ει απ? 7 ?ω? 10 ημ?ρε? και ?χει κ?στο? καθ?? και διατυπ?σει?.

Ποιο απ? τα τρ?α ε?δη πιστοποιητικ?ν καλ?πτει τι? αν?γκε? σα?;

?μα ε?στε ?να μικρ? site, μ?λλον θα προτιμ?σετε το πρ?το το Domain Validation SSL. Σε αντ?θετη περ?πτωση ?μα ε?στε μια μεγ?λη εταιρε?α με περισσ?τερε? ιστοσελ?δε? θα πρ?πει να προτιμ?σετε το δε?τερο ? και το τρ?ο ε?δο? πιστοποιητικ?ν.

2 Αλλαγ? των url τη? ιστοσελ?δα? απ? http σε https

Η αλλαγ? κρατ?ει μερικ? λεπτ? και γ?νεται απ? την εγκατ?σταση τη? ιστοσελ?δα σα? στο πακ?το φιλοξεν?α? ? απ? το κ?ντρο διαχε?ριση?.

Σε περ?πτωση που ?χετε κ?ποιο CMS ?πω? το WordPress η αλλαγ? γ?νεται αμ?σω? απ? το κ?ντρο διαχε?ριση?, απ? τι? Ρυθμ?σει? και μετ? στο Γενικ?.

Το πρ?βλημα προκ?πτει ?τι συν?θω? τα εσωτερικ? backlinks ?μα ?χουν γραφτε? με το χ?ρι θα χρειαστο?ν αλλαγ? καθ?? και ?λλα στοιχε?α ?πω? οι εικ?νε? και ?λλα γιατ? θα εμφαν?ζονται ω? ανασφαλ? στον Web browser σα? και ειδικ? στον Firefox.

3 Επανυποβολ? του sitemap στη Google

Θα πρ?πει να διαγρ?ψετε την παλι? καταχ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στο Google Webmaster Tools και να καταχωρ?σετε το ν?ο σα? sitemap αυτ? την φορ? με το https.

Μπορε?τε να δε?τε την διαδικασ?α υποβολ?? του sitemap στο ?ρθρο:?Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?

Προσοχ?, θα πρ?πει να υποβ?λετε εφ?σον χρησιμοποιε?τε το Yoast SEO και ?χετε ιστοσελ?δα ? eshop σε WordPress να καταχωρ?σετε ξεχωριστ? sitemaps για κ?θε σελ?δα, ?ρθρο, προ??ν, ταξονομ?α, ετικ?τα κτλ που θα θ?λατε να εμφαν?ζετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Τ?ρα κ?ποιοι θα με ρωτ?σουν, εκτ?? απ? τη Google, δεν υπ?ρχουν και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? στι? οπο?ε? θα πρ?πει να καταχωρ?σουμε το sitemap μα?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι υπ?ρχουν και ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, Yandex, Baidu αλλ? για την χ?ρα μα? τον μεγαλ?τερο ρ?λο τον πα?ζει η Google και κ?θε ?λλη επανυποβολ? sitemap σε κ?ποια ?λλη μηχαν? αναζ?τηση? ε?ναι απλ?? χ?σιμο χρ?νου.

4 Redirection απ? http σε https

Κατ?πιν θα πρ?πει να κ?νουμε επανακατε?θυνση 301, ? 301 redirection ?λων των URLS μα? απ? http σε https.

Αυτ? γ?νεται με μια απλ? εντολ? σε επ?πεδο server ? hosting και δεν απαιτε?τε κ?τι ?λλο απ? μ?ρου? σα?. Θα πρ?πει να γ?νεται π?ντα απ? τι? αρχικ?? ρυθμ?σει? τη? εγκατ?σταση? του SSL.

Εγ? το αναφ?ρω σε περ?πτωση που κ?ποιοι π?νω στην βιασ?νη του? ξεχ?σουν να το κ?νουν εγκα?ρω?.

5 Διορθ?σει? ?λων των μη ασφαλ? δεδομ?νων και των urls απ? http σε https

Μετ? φτ?νουμε στο τ?ταρτο και δυσκολ?τερο ?λων β?μα, αυτ? των διορθ?σεων των εικ?νων και των στοιχε?ων του site μα? τα οπο?α δεν καλο?νται απ? τη β?ση μα? με σχετικ? διαδρομ? αλλ? ?χουν κωδικοποιηθε? με το χ?ρι (hard coded) και ?τσι θα πρ?πει να γ?νουν οι απαρα?τητε? προσαρμογ?? π?λι με το χ?ρι.

Η διαδικασ?α ε?ναι χρονοβ?ρα, υπ?ρχουν κ?μποσα πρ?σθετα για το WordPress αλλ? και για ?λλα CMS που το κ?νουν αυτ?ματα ? ακ?μα και κ?ποιε? εντολ?? με κ?δικα σε επ?πεδο hosting ? και σε επ?πεδο site.

?μω? κ?ποια λ?θη μπορε? να μην διορθωθο?ν και θα πρ?πει να συνεχ?σετε τι? διορθ?σει? με το χ?ρι σιγ? σιγ? σε κ?θε σελ?δα απ? το site σα?.

Πολλο? θεωρο?ν ?τι το SSL θα σταματ?σει να ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη?

Υπ?ρχει ?μω? και η αντ?θετη ?ποψη ?τι το SSL θα σταματ?σει να ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? και ?τι η Google θα σταματ?σει να το προσμετρ?.

Υπ?ρχει μια πιθαν?τητα τ?τοια να συμβε? αυτ? ε?ν υιοθετηθε? το SSL ω? παγκ?σμια σταθερ? στο ?ντερνετ και κατ? συν?πεια θα ?ταν αν?φελο να δ?νουμε π?ντου? σε κ?τι που ε?ναι αυτον?ητο.

Δι?φοροι στενο? μου κ?κλοι στο SEO και προγραμματιστ?? το πιστε?ουν αυτ? ?τι δεν θα αργ?σει η μ?ρα ?που θα ?ρθει.

Η αλλαγ? απ? http σε https θα σα? ρ?ξει ? θα σα? ανεβ?σει στη Google;

Το επ?μενο ερ?τημα τ?ρα που εγε?ρεται ε?ναι ε?ν η αλλαγ? απ? http σε https θα σα? ανεβ?σει ? θα σα? ρ?ξει στη Google.

Με β?ση τα στατιστικ? αποτελ?σματα που ?χουμε στη δι?θεση μα? για περ?που κ?μποσα sites που ?χουμε κ?νει αυτ?ν την μετ?βαση πιστε?ουμε ?τι δεν θα αλλ?ξει κ?τι ιδια?τερα.

Δεν θα ε?ναι δραματικ? η αλλαγ? δηλαδ? ?μα γ?νει σωστ? και ?τσι η ιστοσελ?δα σα? δεν κινδυνε?ει να π?σει αλλ? δεν ?χει και κ?ποια εξασφ?λιση επειδ? β?λατε SSL να αν?βει κι?λα?.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για την κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και πω? να ανεβε?τε στη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

5 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα και καλ? χρονι?. Ε?δα τυχα?α το ?ρθρο σα? και επειδ? διατηρ? μια ιστοσελ?δα εδ? και κ?ποια χρ?νια που φιλοξενε?τε στον blogger θα ?θελα να ρωτ?σω τα εξ?? αφο? διευκριν?σω πρ?τα ?τι ?χω ξεχωριστ? domain. ?πω? ε?ναι γνωστ? η Google εδ? και αρκετ? δι?στημα ?χει καθιερ?σει το SSL ωστ?σο ?μω? αυτ? δεν ισχ?ει ακ?μη για προσαρμοσμ?νου? τομε??. Παρ??λα αυτ? το τελευτα?ο δι?στημα δ?νει τη δυνατ?τητα στου? χρ?στε? που ?χουν ξεχωριστ? Domain απ? τον π?νακα ελ?γχου μ?σω draft blogger να ενεργοποι?σει κανε?? το SSL. ?τσι λοιπ?ν αποφ?σισα να το δοκιμ?σω αλλ? αποκ?μισα αρνητικ?? εντυπ?σει?, υπ? την ?ννοια ?τι ?πεσε π?ρα πολ? το PRM και οι διαφημ?σει? σε κ?ποιε? σελ?δε? του domain μου εμφαν?ζονταν κανονικ? σε ?λλε? δεν εμφαν?ζονταν καθ?λου. Β?βαια και ?σω? ε?ναι σημαντικ? αυτ? το ?φησα ενεργ? μ?νο για 24 ?ρε? .

  Η ερωτ?σει? μου ε?ναι οι εξ?? : Υπ?ρχει κ?ποιο πρ?βλημα γενικ? με τι? διαφημ?σει? στο SSL;
  Αν ?χι να υποθ?σω ?τι θα ?πρεπε να το αφ?σω τουλ?χιστον καν?να μ?να ενεργ? για να π?ρει ?λο το σ?στημα σωστ? τι? ρυθμ?σει?;

  Ευχαριστ?

  βαγγ?λη?

  Απ?ντηση
  • Δεν υπ?ρχει πρ?βλημα με τι? διαφημ?σει? και το SSL, θα πρ?πει να ψ?ξει? στι? ρυθμ?σει? του blogger γιατ? κ?τι ?χει? κ?νει λ?θο? ? και στι? ρυθμ?σει? του Adsense που μ?λλον θα πρ?πει να αλλ?ξει? το site σου σε https.

   Απ?ντηση
   • Νομ?ζω ?τι ?χει? δ?κιο και το πρ?βλημα μ?λλον θα λυθε? αν αντικαταστ?σω τον κ?δικα στι? διαφημ?σει? του Adsence. Ωστ?σο λ?ω να περιμ?νω λ?γο ?ω? ?του ολοκληρωθε? η μετ?βαση στο SSL και δω τη σχετικ? επιλογ? ενεργ? μ?σα απ? απ? τον βασικ? π?νακα ελ?γχου του Blogger .

    Σ?ευχαριστ? πολ?..

    Απ?ντηση
 • Kalispera Gianni, eipes stin arxi tou arthrou sou , Αρχικ? να αποφ?γω την αναγκαστικ? αλλαγ? σε https αργ?τερα . Giati tha itan anagkastiki i alagi argotera?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看