ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB DESIGN GENESIS THEMES

Γιατ? επ?λεξα το Genesis Theme Framework;

Πω? θα μπορ?σετε να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα ? ?να e-shop που θα σπ?ει τα ταμε?α με το καλ?τερο και ποιο παραμετροποι?σιμο Theme Framework του WordPress

Η επιλογ? του κατ?λληλου προγρ?μματο? για την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? ?πω? του WordPress μπορε? να σα? γλιτ?σει χιλι?δε? ?ρε? αν?φελου προγραμματισμο? και μερικ?? χιλι?δε? ευρ? απ? την τσ?πη σα?.

?μω? ακ?μα και αν επιλ?ξτε το WordPress για να κατασκευ?σετε την επ?μενη ιστοσελ?δα σα? ? να μεταφ?ρετε την ?δη υπ?ρχουσα, αυτ? μ?νο του δεν επαρκε? για να κατασκευ?σετε ?να πετυχημ?νο site ? ?να κερδοφ?ρο e-shop.

Θα πρ?πει στην συν?χεια να επιλ?ξτε το κατ?λληλο θ?μα ? θεματικ? πλα?σιο (πλα?σιο θεμ?των ? Theme Framework) το οπο?ο να μπορε? να ανταπεξ?λθει στι? τελευτα?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

Θα θ?λατε να φτι?ξετε ?να site χιλι?δων ευρ? με δεκ?δε? προ??ντα το οπο?ο θα ε?ναι θαμμ?νο στι? τελευτα?ε? σελ?δε? τη? Google;

Σ?γουρα η μεγαλ?τερη απογο?τευση και αναστ?τωση προκαλε?τε σε κ?θε ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση ?ταν η ιστοσελ?δα τη? δεν ε?ναι προσπελ?σιμη απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, δεν ε?ναι ε?χρηστη και το σημαντικ?τερο δεν ?χει καθ?λου επισκεψιμ?τητα.

Η διαφημ?σει? στη Google και στο Facebook δεν αποτελο?ν λ?ση για μια ν?α ιστοσελ?δα, αφο? πολλ?? φορ?? ε?ναι σαν αν κουβαλ?τε νερ? και ?σω? και να μπα?νετε και μ?σα.

Για να σταματ?σετε λοιπ?ν να ε?στε οι αιμοδ?τε? τη? Google και οι νεροκουβαλητ?? του ?ντερνετ, θα πρ?πει να διαβ?σετε προσεχτικ? το παρακ?τω ?ρθρο.

Τι ε?ναι το Genesis Theme Framework;

Το Genesis Theme Framework ε?ναι ?να απ? τα πληρ?στερα εργαλε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων σε WordPress στο ?ντερνετ σ?μερα. Στην ουσ?α το Theme Framework δεν ε?ναι μ?νο ?να θ?μα στο WordPress, αλλ? κ?τι παραπ?νω. Ενσωματ?νει τη φιλοσοφ?α γονικ? θ?μα και παρ?γωγο θ?μα ? child theme για να κ?νει ασφαλ?στερε? τι? μελλοντικ?? ανανε?σει? στον κ?δικα του θ?ματο?.

?σω? το μοναδικ? του ελ?ττωμα ε?ναι ?τι πρ?πει να το αγορ?σετε. ?μω? το κ?στο? κτ?ση? του αποτελε? ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα για ?σου? δεν μπορο?ν να σηκ?σουν το β?ρο? τη? επ?νδυση? και να πληρ?σουν το τ?μημα των 300,00€ περ?που ευρ? για να αποκτ?σουν το πακ?το θεμ?των αξ?α? ?νω των 1.000,00€!

Ναι καλ? ακο?σατε, π?νω απ? χ?λια ευρ? κοστ?ζει η αγορ? ?λων των θεμ?των Genesis καθ?? και του θεματικο? πλαισ?ου.

Για να μην σα? κρατ?ω σε αγων?α μπορε?τε να το αγορ?σετε σ?μερα κι?λα? κ?νοντα? κλικ στο παρακ?τω affiliate link το Genesis Theme Framework.

Δεν ε?μαι πωλητ?? και το ?ρθρο δεν το γρ?φω για να σα? ψ?σω να αγορ?σετε το Genesis, αφο? το δ?νω ?δη δωρε?ν στου? πελ?τε? μου. ?τσι αν δεν θ?λετε να μπε?τε σε διπλ? ?ξοδα και να αγορ?σετε το Genesis Theme framework, μπορε?τε να γ?νετε πελ?τη? μου ζητ?ντα? μια προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?.

Θα ?θελα ?μω? να π?με στην τεχνικ? σκοπι? αυτο? του ?ρθρου και να σα? αναλ?σω με απλ? λ?για του? λ?γου? τη? επιλογ?? του Genesis Theme Framework.

Ποιοι ?τανε οι λ?γοι επιλογ?? λοιπ?ν;

1. Ευκολ?α Χρ?ση?

?σω? απ? τα πιο ε?κολα και πιο κατανοητ? θ?ματα σε WordPress. Μπορε?τε μ?σα σε λ?γε? ?ρε? να κατασκευ?σετε το δικ? σα? site ? blog σε WordPress. Δεν ε?ναι μ?νο η ευκολ?α χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα? φτιαγμ?νη? σε Genesis απ? τον τελικ? χρ?στη, αλλ? και η ευκολ?α παραμετροπο?ηση? του απ? τον χειριστ? ? προγραμματιστ? τη? ιστοσελ?δα?.

2. Ενσωματωμ?να Child Themes

?ταν αγορ?ζετε το genesis framework μαζ? ?ρχεται πακ?το και ?να child theme. Μπορε?τε και να αγορ?σετε ?λο το πακ?το των θεμ?των τη? Studiopress σε προσφορ?.

Τα child themes ε?ναι σαν τι? διαφορετικ?? μ?σκε? ? layout που μπορε? να π?ρει το μητρικ? θ?μα για να προσαρμοστε? σχεδιαστικ? στι? αν?γκε? σα? και στι? απαιτ?σει? κ?θε χρ?στη και κ?θε ιστοσελ?δα?.

Με το Genesis μπορε?τε να κατασκευ?σετε ?ποιο ε?δο? site θελ?σετε, εν? το σημαντικ?τερο ε?ναι ?τι κ?θε θυγατρικ? θ?μα μπορε? με ?να πρ?σθετο και μια γραμμ? κ?δικα να μετατραπε? σε παν?σχυρο e-shop.

3. Μεγ?λη γκ?μα θεμ?των σε genesis

Υπ?ρχουν π?νω απ? 40 themes ?τοιμα για αγορ? μαζ? με το genesis framework. Το κ?θε ?να ε?ναι ξεχωριστ? και διαθ?τει ?λα τα χαρακτηριστικ? του framework? αλλ? και δικ? του τεχνικ? χαρακτηριστικ? σε κ?ποιε? περιπτ?σει?.

Παρ?λληλα, π?ρα πολλ?? ανεξ?ρτητε? ιστοσελ?δε? ?χουνε αναπτ?ξει τα δικ? του απογονικ? θ?ματα με β?ση το Genesis. Μερικ?? τ?τοιε? ιστοσελ?δε? στι? οπο?ε? μπορε?τε να αγορ?σετε κ?ποιο ελκυστικ? θ?μα σε Genesis ε?ναι οι παρακ?τω:

Simple Pro Themes

Το Simple Pro Themes ε?ναι ?νομα και πρ?γμα και προσφ?ρει επαγγελματικ? θ?ματα για το Genesis Framework. Δεν τα ?χω δοκιμ?σει, οπ?τε οψ?μεθα! Η σκυτ?λη δ?νεται σε σα? για να δοκιμ?σετε τα εκατοντ?δε? ν?α θ?ματα που βγα?νουν κ?θε μ?ρα και να καταθ?σετε στα σχ?λια την ?ποψη σα?.

4. Το Genesis ?χει το πιο δυνατ? SEO

Το genesis framework ε?ναι ?σω? το μοναδικ? θ?μα που ε?ναι SEO Ready και ?χει ενσωματωμ?νο SEO. Το genesis framework και τα child themes που διαθ?τει ε?ναι ?τσι γραμμ?να, χρησιμοποι?ντα? τι? τελευτα?ε? αρχ?? του on page SEO και τη? βελτιστοπο?ηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Επ?ση? ε?ναι σ?μφωνο με τι? προδιαγραφ?? για τα ?τομα με ειδικ?? αν?γκε?? WCAG 2.0. To πρ?τυπο WCAG 2.0 περιλαμβ?νει Οδηγ?ε? για την Προσβασιμ?τητα του Περιεχομ?νου του Ιστο? και ?ντω? το Genesis ε?ναι το πιο συμμορφωμ?νο και κοντιν? στο WCAG απ? ?λα τα theme frameworks σε WordPress.

5. Ταχ?τητα Φ?ρτωση? και Απ?κριση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO που προσμετρ? η Google και κ?τι στο οπο?ο τα Genesis Themes τα π?νε πολ? καλ?. Δεν ?χουνε περιττ? κ?δικα και τα π?ντα ε?ναι σχεδιασμ?να με μ?τρο την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?θε σελ?δα? αλλ? και το SEO τη?.

Μπορε?τε να εξετ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στο εργαλε?ο tools.pingdom.com.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? βοηθ?ει να αυξ?σετε τα εσωτερικ? κλικ στην πλο?γηση τη? ιστοσελ?δα σα?, να μει?σετε το ποσοστ? εγκατ?λειψη?, να μει?σετε το ποσοστ? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?ν και να βελτι?σετε τη συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη στο ?ντερνετ.

Καν?να? δεν θ?λει ?να αργ? site, φροντ?στε να μην ε?ναι αργ? και το δικ? σα?.

6. Δυνατ?τητα παραμετροπο?ηση? layouts σε κ?θε post και page

Το κ?θε theme ?χει κ?ποια layouts που μπορε? να λειτουργ?σει. Για παρ?δειγμα “content-sidebar-sidebar”, “sidebar-content-sidebar” κλπ.

Επιπροσθ?τω? υπ?ρχουν αρκετ? πρ?σθετα ειδικ? φτιαγμ?να για το Genesis για να σα? βοηθ?σουν με απλ?? διαδικασ?ε? και χωρ?? ιδια?τερε? γν?σει? κ?δικα να μορφοποι?σετε ?πω? θ?λετε το εσωτερικ? των σελ?δων σα?.

7. Πολλ? πρ?σθετα ειδικ? για genesis

Κ?θε τι που θ?λετε να κ?νετε, ε?ν δεν ?χετε τι? τεχνικ?? γν?σει?, μπορε?τε να το κ?νετε με κ?ποιο plugin απ? τα π?νω απ? 100 πρ?σθετα ειδικ? προορισμ?να για του? χρ?στε? των Genesis Θεμ?των.

Υπ?ρχουν ειδικ? plugin για να συνδ?σουν το θ?μα σα? με το Woocommerce και να μετατρ?ψουν το site σα? σε e-shop, ειδικ? πρ?σθετα για να επαυξ?σουν τι? δυνατ?τητε? του θ?ματο? σα? ?πω? να συνδ?σουν τα social media και τι? λ?στε? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.

8. Responsive Themes και Mobile Ready

?λα τα θ?ματα του? ε?ναι responsive και ?χουνε mobile SEO. Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα επιλ?ξετε θ?μα σε Genesis, αυτ? θα επιβι?σει και μετ? την αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για τι? κινητ?? συσκευ?? στι? 21 Απριλ?ου του 2015.

Ειδικ? η Studiopress, η εταιρε?α που διακινε? εμπορικ? το Genesis ?χει ξεκιν?σει μια εκστρατε?α ενημ?ρωση? του κοινο? για το θ?μα του ν?ου αλγορ?θμου τη? Google για κινητ?? συσκευ??.

Θα πρ?πει να τον?σω ?τι ο ν?ο? αλγ?ριθμο? τη? Google για κινητ?? συσκευ?? ε?ναι πολ? σημαντικ?? γιατ? το 75% των αναζητ?σεων στη Google θα προ?ρχεται το 2016 απ? τα κινητ? και απ? του? χρ?στε? λογισμικο? android που ?χει αναπτυχθε? απ? τη Google.

9. Video και ποιοτικ? υποστ?ριξη

?ταν αγορ?ζετε το framework γ?νεστε μ?λο? τη? studiopress στην οπο?α μπορε?τε να βρε?τε αρκετ? tutorials σχετικ? με το genesis framework καθ?? και ?τοιμα κομμ?τια κ?δικα που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να αλλ?ξετε η να προσθ?στε δι?φορα πρ?γματα στο site σα?.

Προσωπικ? βρ?κα π?ρα πολλ? χρ?σιμα β?ντεο δωρε?ν στο Youtube: Create A WordPress Website (Genesis Executive Pro) 2014 PROFESSIONAL καθ?? και πληρωμ?να απ? τη Lynda.com

Συγκριτικ? με τα ?λλα theme frameworks, αλλ? και τι? εταιρε?ε? που αναπτ?σσουν πληρωμ?να θ?ματα για WordPress, το Genesis ε?ναι το πιο δημοφιλ?? theme framework που ?χει του? περισσ?τερου? ελε?θερου? π?ρου? για να μελετ?σει κανε?? κατ? τη δι?ρκεια τη? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα?.

Κ?θε θ?μα ?χει τα δικ? του μυστικ? και σφ?λματα στην αν?πτυξη του και ο μ?νο? τρ?πο? για να ξεπερ?σει? ε?ναι να ε?σαι ?ρτια καταρτισμ?νο? στο κ?δικα, στην PHP και να ξ?ρει? και CSS. Σε περ?πτωση που δεν ε?σαι ειδικ?? σε αυτ?, τ?τε σε κ?θε προσπ?θεια εγκατ?σταση? εν?? ?λλου ?γνωστου θ?ματο? θα τα βρει? μπαστο?νια και ο σχεδιασμ?? ακ?μα και του πιο απλο? site θα γ?νει πονοκ?φαλο?.

Αυτ?? ?λλωστε και ε?ναι και ο βασικ?? λ?γο? που προτιμ?ω το Genesis. Η προγραμματιστικ? κοιν?τητα που το υποστηρ?ζει με δωρε?ν συμβουλ?? και δωρε?ν β?ντεο ε?ναι η μεγαλ?τερη παγκοσμ?ω?.

Δε?τε περισσ?τερα για το Genesis Theme Framework

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看