ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ORATOTHTA GOOGLE VISIBILITY

Γιατ? δεν ανεβα?νει το site μου στη Google;

Περιεχ?μενα

Μ?θετε γιατ? το 99% των ιστοσελ?δων δεν ανεβα?νει ποτ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? απλ?? ταξινομο?ν την ιστοσελ?δα σα? και δεν ?χουν κ?τι προσωπικ? μαζ? σα?.

Το να μην ανεβα?νει το site σα? στη Google ε?ναι μια καθημεριν?τητα που αντιμετωπ?ζουν το 99% των ιστοσελ?δων που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ και αποτελε? καθαρ? ?να στατιστικ? στοιχε?ο.

Για να μην γ?νετε και εσε?? ?να απλ? στατιστικ? στοιχε?ο, θα πρ?πει να κ?νετε ?τι χρει?ζεται για να αγγ?ξετε την πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και να παραμε?νετε σε αυτ?ν!

Τι κ?νετε λ?θο?; Διαβ?στε παρακ?τω.

Λ?στε ?λα τα τεχνικ? προβλ?ματα στο SEO

Το τεχνικ? SEO ε?ναι κ?τι που συν?θω? στη βιασ?νη μα? να κατασκευ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? παραβλ?πεται σε μεγ?λο βαθμ?. ?μω? ε?ναι αρκετ? απλ? αυτ? που χρει?ζεται να κ?νουμε για να βελτι?σουμε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και φυσικ? να αρχ?σουν να εμφαν?ζονται ?λε? μα? οι σελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Μερικ? πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε αμ?σω? ε?ναι:

Να διορθ?σετε τα permalinks

για να εμφαν?ζεται η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε να ?χετε σωστ? permalinks με τη λ?ξη κλειδ? του τ?που http://site.gr/keyword-1.

Δεν θα πρ?πει τα permalinks να ε?ναι ακαταν?ητα του τ?που http://site.gr/HDYDUsdffrrfrefef09ef98fdfjcS και φυσικ? δεν θα πρ?πει να ?χουν session id ? να ε?ναι δυναμικ?. Θα πρ?πει να υπ?ρχουν σταθερ? permalinks για τρει? λ?γου?:

 • Για να διαβ?σουν σωστ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? τι? σελ?δε? και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Για να μπορ?σετε να δημιουργ?σετε backlinks προ? την σελ?δα στ?χο και
 • Για να μπορ?σετε να δημιουργ?σετε εσωτερικ? links και να διασυνδ?σετε τι? εσωτερικ?? σελ?δε? μεταξ? του?.

Δημιουργ?στε το κατ?λληλο περιεχ?μενο με τι? λ?ξει? κλειδι?

Οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να τοποθετηθο?ν στρατηγικ? σε ?λο το site και ?χι μ?νο στην αρχικ? σελ?δα. Και φυσικ? θα πρ?πει να υπ?ρχει και το κατ?λληλο περιεχ?μενο που θα εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι?.

Η δημιουργ?α του κατ?λληλου περιεχομ?νου για του? χρ?στε? ε?ναι αναγκα?α για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και στην ?δια τη Google.

Επ?ση? θα πρ?πει να τι? τοποθετ?σετε στα meta data, στι? περιγραφ??, στι? ετικ?τε?, μ?σα στο κε?μενο τη? σελ?δα? και στι? meta keywords.

Οι περιγραφ?? τη? κ?θε σελ?δα? θα πρ?πει να ε?ναι ?ω? 160 χαρακτ?ρε? εν? οι τ?τλοι θα πρ?πει να ε?ναι πλο?σιοι σε λ?ξει? κλειδι? και να μην ε?ναι μονολεκτικο?.

Αν η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει ?λε? αυτ?? τι? θ?σει? για να β?λετε τι? λ?ξει? κλειδι? τ?τε ?σω? θα πρ?πει να σκεφτε?τε ?τι η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι τ?σο ανταγωνιστικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα πρ?πει να την μεταφ?ρετε σε WordPress.

Καταχωρ?στε το sitemap στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Ο χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ?να δυναμικ? αρχικ? xml το οπο?ο ενημερ?νει τι? αρ?χνε? και τα bot των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τι? ν?ε? σα? σελ?δε? και το ν?ο περιεχ?μενο που ?χετε ανεβ?σει στην ιστοσελ?δα σα?.

Ε?ν ?χετε WordPress site μπορε?τε σχεδ?ν αυτ?ματα να δημιουργ?σετε το sitemap σα? μ?σω του πρ?σθετου Yoast SEO.

Σε περ?πτωση που ?μω? δεν ?χετε WordPress site θα πρ?πει να δημιουργ?σετε μ?νοι σα? με το χ?ρι το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? και να το καταχωρ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Εκτ?? απ? το βασικ? τεχνικ? SEO που ?ντω? ?μα ?χετε κ?νει κ?τι λ?θο? δεν θα εμφαν?ζετε η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, υπ?ρχουν και ?λλα πρ?γματα που ?σο σωστ? και αν τα κ?νετε ?σω? να μην ?χετε τα αποτελ?σματα που επιθυμε?τε και η ιστοσελ?δα σα? να μην εμφαν?ζεται στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το SEO ξεκιν?ει απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα?

Τα τρ?α βασικ? σ?ματα κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google που ε?ναι και η βασικ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? ε?ναι με σειρ? προτεραι?τητα?:

 • Τα backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα?
 • Το περιεχ?μενο και
 • Το rankbrain ? η τεχνητ? νοημοσ?νη του αλγορ?θμου κατ?ταξη?.

Τα τρ?α παραπ?νω πρ?γματα φα?νονται π?ρα πολ? απλ?. Η πολυπλοκ?τητα ?μω? ξεκιν?ει απ? τη στιγμ? που οι παρ?γοντε? αναζ?τηση? του αλγορ?θμου τη? Google μπα?νουν στο παιχν?δι.

Οι παρ?γοντε? αναζ?τηση? ξεπερν?νε του? 200 και ?πω? καταλαβα?νετε θα πρ?πει ?δη η ιστοσελ?δα σα? να ?χει κατασκευαστε? σ?μφωνα με αυτ?? για να μην π?σετε σε ζονγκ!

Στην περ?πτωση που η ιστοσελ?δα σα? ?χει ?δη κατασκευαστε? χωρ?? ποτ? καν?να? να παρατηρ?σει ?τι υπ?ρχουν και μηχαν?? αναζ?τηση?, τ?τε θα πρ?πει να γ?νουν ?λε? οι απαρα?τητε? διορθ?σει? για να καλ?ψετε και του? 200 παρ?γοντε? του αλγορ?θμου.

Το μεγαλ?τερο λ?θο? των Web Designer ?ταν κατασκευ?ζουν μια ν?α ιστοσελ?δα για να βγει πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?τι ξεχν?νε ?τι υπ?ρχουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?

Η Google ?πω? και οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?, δεν εξετ?ζουν το ποιο? ?χει καλ?τερε? τιμ?? ? καλ?τερα προ??ντα στην ιστοσελ?δα του. Εξετ?ζουν μ?νο το ποια ιστοσελ?δα πληρο? τι? προ?ποθ?σει? για να βγει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Με ?λλα λ?για δεν υπ?ρχει δικαιοσ?νη στο ?ντερνετ, ο?τε αλ?θεια, ο?τε δημοκρατ?α απ? τη στιγμ? που καθορ?ζουν ιδιωτικ?? εταιρ?ε? το ποιο? ε?ναι πρ?το? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και το ποιο? ε?ναι δε?τερο? κτλ.

Τα 7 συνηθ?στερα λ?θη για τα οπο?α δεν φα?νεστε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Δεν ?χετε καθ?λου backlinks

Καθ?λου backlinks σημα?νει ?τι η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει καμ?α αξ?α ? καμ?α δημοτικ?τητα στο ?ντερνετ και ?τσι αγνοε?ται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? δεν τη θεωρο?ν σημαντικ?.

Για να δε?τε την δημοτικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ανατρ?ξετε στο domain authority. ?σο το υψηλ?τερο τ?σο το καλ?τερο.

Η ερ?τηση μου ε?ναι π?σα ποιοτικ? backlinks ?χετε δημιουργ?σει με το χ?ρι τον τελευτα?ο μ?να;

Δεν ?χετε φρ?σκο περιεχ?μενο ? δεν ?χετε καν blog

Το φρ?σκο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα σα? ανεβ?σει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Το φρ?σκο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που επιζητο?ν ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? για να το ταξινομ?σουν.

Θα πρ?πει να δημιουργε?τε τακτικ? ν?ο περιεχ?μενο και να ανανε?νετε την ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Μπορε?τε να βελτι?νετε επ?ση? τα κε?μενα στο ν?ο σα? site και να προσθ?τετε ν?ε? σελ?δε? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι?.

Θα πρ?πει τουλ?χιστον μ?α φορ? την εβδομ?δα να δημιουργε?τε ?να καινο?ριο ?ρθρο, μια καινο?ρια σελ?δα ? να προσθ?τετε ?να ν?ο προ??ν στο e-shop σα?. Με αυτ?ν τον τρ?πο, στ?λνετε ?να μ?νυμα στη Google ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει φρ?σκο περιεχ?μενο, δεν ε?ναι σελ?δα ζ?μπι και καλε?τε τα ρομπ?τ και τι? αρ?χνε? τη? Google να ταξινομ?σουν το ν?ο αυτ? περιεχ?μενο και να φ?ρουν ν?α κ?νηση και ν?ου? επισκ?πτε?.

?χετε μπερδεμ?να permalinks

Τα μη καθαρ? permalinks ε?ναι ο σημαντικ?τερο? λ?γο? που περιορ?ζει την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε? να μην ?χετε sitemap αλλ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? να βρουν και να ταξινομ?σουν την ιστοσελ?δα σα?. ?μα ?μω? δεν ?χετε καθαρ? permalinks ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να φα?νεται κ?τι περισσ?τερο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? εκτ?? απ? την πρ?τη σελ?δα σα?.

?χετε parallax design

Το parallax design ? οι ιστοσελ?δε? σε μια σελ?δα ε?ναι μια πολ? λ?θο? φιλοσοφ?α κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? γιατ? εν? μπορε? να αρμ?ζει σε landing pages, δεν ε?ναι η κατ?λληλη για ιστοσελ?δε? που θ?λουν να φα?νονται στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? γ?νεται γιατ? το πλ?θο? των url και των σελ?δων που ?χετε ε?ναι μ?νο 1! Το ερ?τημα ε?ναι π?σε? λ?ξει? κλειδι? μπορε?τε να καταχωρ?σετε σε μια σελ?δα και π?σα εσωτερικ? links μπορε?τε να δημιουργ?σετε τη στιγμ? που ?χετε μ?νο μ?α σελ?δα;

Ε?ναι τραγικ? ειρωνε?α ?τι εν? ?λοι ξ?ρουμε το λ?θο? κανε?? δεν ?χει το κουρ?γιο για να κ?νει κ?τι να το διορθ?σει γιατ? θ?λει πολ? δουλει? σε ?λλη κατε?θυνση!

?χετε πλ?ρη ?γνοια για τα π?ντα

Το να ?χω πλ?ρη ?γνοια για το τι συμβα?νει στην ιστοσελ?δα μου σ?μερα δεν ε?ναι και ?τι καλ?τερο ?ταν απ? αυτ? εξαρτ?ται το οικονομικ? μου μ?λλον.

Η ?γνοια των ν?μων δεν σημα?νει ?τι μπορε?τε να παρανομε?τε και επ?ση? δεν δικαιολογε?ται.

?τσι ε?ναι και στο SEO ? στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν.

Θα πρ?πει να αυξ?σετε τι? γν?σει? σα? για να αυξ?σετε τα εισοδ?ματα σα? απ? το ?ντερνετ.

Δεν υπ?ρχει ?λλο? τρ?πο? γιατ? αναγκαστικ? θα χρειαστε?τε τι? στοιχει?δει? γν?σει? για να παρακολουθ?σετε τουλ?χιστον την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Η ?ποψη μου ε?ναι ?τι θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να εγγραφε?τε στο SEO Newsletter και να αρχ?σετε σ?μερα κι?λα? να μαθα?νετε ν?α πρ?γματα σε σωστ? β?ση.

Ακολουθε?τε black hat SEO

Το black hat SEO εν? ε?ναι σχετικ? ποιο ε?κολο απ? το White hat SEO, στην πραγματικ?τητα δεν θα σα? οδηγ?σει πουθεν? μακροπρ?θεσμα.

Το black hat SEO ε?ναι προσφιλ?? ?ταν ε?στε τεμπ?λη? και βαρι?στε να δουλ?ψετε ? ?ταν θ?λετε γρ?γορα να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Αν θ?λετε να χτ?σετε μ?α υγι? και μακροπρ?θεσμη σχ?ση με τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google, μην μπε?τε στον πειρασμ? να εφαρμ?σετε black hat SEO τεχνικ?? για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Οι ?νθρωποι π?σω απ? τη Google δεν ε?ναι τυχα?οι και ε?ναι π?ρα πολ? ?ξυπνοι. Επ?ση? ?χουν ?λη την τεχνολογ?α που απαιτε?ται για να σα? πι?σουν στα πρ?σα και να σα? στε?λουν αδι?βαστο.

Καλ? θα ?τανε να ασχοληθε?τε με τη δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks, ποιοτικο? περιεχομ?νου και να καλλιεργ?σετε την παρουσ?α σα? στα social media.

?χετε εμπιστευτε? λ?θο? εταιρε?α προ?θηση? ιστοσελ?δων

Για εμ?να δεν υπ?ρχει κακ? ? καλ? εταιρε?α προ?θηση? ιστοσελ?δων ? SEO Agency ? ?πω? θ?λετε το λ?τε. Υπ?ρχει λ?θο? και σωστ? εταιρε?α μ?νο.

Λ?θο? εταιρε?α ε?ναι αυτ? που δεν ταιρι?ζει χημικ? με εσ?? και τι? απαιτ?σει? σα? και φυσικ? ?χι μ?νο δεν ταιρι?ζουν τα χν?τα σα? αλλ? δεν συμφωνε?τε και ποια στρατηγικ? θα ακολουθ?σετε στο SEO.

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι ?τι υπ?ρχει στρατηγικ? στο SEO; Εννοε?τε πω? υπ?ρχει και την καλ?τερη δεν σα? την ?χω αποκαλ?ψει ακ?μα, επ?τηδε? για να συνεχ?σετε να διαβ?ζετε τα ?ρθρα μου και να πα?ρνετε τηλ?φωνο.

Θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? να μελετ?σετε τι ε?ναι αυτ? ακριβ?? που θ?λετε να πετ?χετε και να βρε?τε κ?ποιε? υποψ?φιε? εταιρε?ε? ? επαγγελματ?ε? οι οπο?οι θα σα? βοηθ?σουν για να πετ?χετε του? στ?χου? σα?.

Μετ? θα πρ?πει να π?ρετε τι? αν?λογε? προσφορ?? τουλ?χιστον απ? τρει? διαφορετικ?? εταιρε?ε? για να ξ?ρετε και ποιε? ε?ναι οι τιμ?? στην αγορ?.

Τ?λο? θα πρ?πει να επιλ?ξετε με β?ση ποια εταιρε?α σα? αρ?σει περισσ?τερο. Θα ?λεγα ?τι ε?ναι συναισθηματικ? το θ?μα τη? επιλογ?? τη? κατ?λληλη? εταιρε?α? παρ? καθαρ? λογικ?.

Αντ? επιλ?γου

Αν και οι λ?γοι που δεν βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google μπορε? να ε?ναι π?ρα πολλο? και ?χω παρατηρ?σει ?τι οι λ?γοι ε?ναι τ?σοι, ?σα ε?ναι και οι ιστοσελ?δε? που δεν βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?μω? η παραπ?νω προσ?γγιση, σα? δ?νει μια β?ση για να προβληματιστε?τε και να αρχ?σετε να ψ?χνετε και να κινε?τε προ? την σωστ? κατε?θυνση τα πρ?γματα.

Σα? ευχαριστ? πολ? που με διαβ?σατε και καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Ενδιαφ?ροντα ?ρθρα Γι?ννη , ?χει? ασχοληθε? με το αντικε?μενο και σιγουρα το αγαπ??. Τελευτα?α βλ?πω το σ?ιτ σου και τα θ?ματα σου. Επ?ση? ?χω τσεκ?ρει στο ahrefs το site σου. Μου ?κανε εντ?πωση πω? η οργανικ? σου κυκλοφορ?α ?χει π?σει στο 0 , εν? γνωρ?ζει? π?ρα πολα πρ?γματα και ε?σαι γν?στη? του αντικειμ?νου. Γιατ? συν?βη αυτ??

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Κατερ?να, μ?λλον δεν ?χει? δει ?τι η οργανικ? κυκλοφορ?α που μετρ?ει το ahrefs δεν ε?ναι απ? Ελλ?δα αλλ? απ? τι? χ?ρε? του εξωτερικο?. Επ?ση?, το ahrefs υποθ?τει γιατ? δεν μετρ?ει την πραγματικ? οργανικ? κυκλοφορ?α που μετρ?νε τα Google Analytics.

   Που σημα?νει ?τι δεν ε?ναι σωστ? μ?τρο σ?γκριση? για να δει? αν αν?βηκα ? αν ?πεσα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看