ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Για ποιο λ?γο να επιλ?ξετε εμ?? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Μ?θετε πω? να? μει?σετε το κ?στο? κατασκευ?? χωρ?? να μει?σετε το SEO σα?!

?μα δεν παιν?σει? το σπ?τι σου θα π?σει να σε πλακ?σει, ?μω? θα πρ?πει και κ?ποια στιγμ? αντικειμενικ? να προβ?λουμε τα σημε?α που το ParaMarketing Web Design ε?ναι καλ?τερο απ? ?λλε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων, μικρ?? και μεγ?λε? ? ανεξ?ρτητα δημιουργικ? γραφε?α Web Design.

?μα ε?στε στην διαδικασ?α κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? ? κατασκευ?? εν?? eshop, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Γιατ? δεν κ?νουμε μ?νο προ?θηση ιστοσελ?δων

Π?ρα πολλο? πιστε?ουν ?τι η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ξεχωριστ? κεφ?λαιο τελε?ω? αποκομμ?νο απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? που το θεωρο?ν ω? το αισθητικ? κομμ?τι.

Δυστυχ?? μετ? την πετυχημ?νη ? την αποτυχημ?νη κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? του? καταλαβα?νουν ?τι θα ?πρεπε να ε?χαν ξεκιν?σει απ? την αρχ? ?χοντα? ω? στ?χο να βγο?νε στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? Google και ?χι να φτι?ξουν μια απλ? ιστοσελ?δα για να καταλ?βουν μετ? ?τι δεν ?χουν καμ?α ελπ?δα να του? βλ?πει ο κ?σμο? λ?γω ανταγωνισμο?.

Κ?θε χρ?νο ο ανταγωνισμ?? αυξ?νεται και φ?το? ακ?μα και το τελευτα?ο μαγαζ? που δεν ε?χε eshop ? ιστοσελ?δα κατ?λαβε ?τι το μεγαλ?τερο μ?ρο? των πωλ?σεων ?ρχεται απ? το ?ντερνετ ε?τε αυτ? λ?γεται facebook -που δεν ?ρχεται απ? κει- ε?τε λ?γεται Google, ε?τε λ?γεται skroutz.

Οι ηλεκτρονικ?? αγορ?? και τα ν?α ηλεκτρονικ? καταστ?ματα φυτρ?νουν σαν τα μανιτ?ρια και φυσικ? ε?ναι να φουντ?νει ο ανταγωνισμ?? και το ενδιαφ?ρον ?λων για τι? πωλ?σει? και τι? αγορ?? μ?σω ?ντερνετ.

Στο μ?λλον το κ?στο? κατασκευ?? ιστοσελ?δων πρ?κειται να αυξηθε? κατ? πολ? γιατ? οι πελ?τε? γ?νονται ?λο και πιο απαιτητικο? και ζητ?νε ?πω? ε?ναι φυσικ? περισσ?τερα απ? το να ?χετε απλ?? και μ?νο ?να παραδοσιακ? eshop.

Τ?ρα ?λο και περισσ?τεροι ζητ?νε και web apps, mobile apps, ?ξυπνα bots που να σα? βοηθ?νε στι? αγορ?? σα?, αγορ?? με ?να κλικ, αγορ?? μ?σω κινητο? τηλεφ?νου, και δι?φορε? ?λλε? ?ξυπνε? εφαρμογ?? οι οπο?ε? ανεβ?ζουν το κ?στο? κατασκευ?? και φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? σα?, αλλ? σα? κ?νουν να ξεχωρ?σετε απ? τον ανταγωνισμ? απ? το να ε?στε ?να απλ? eshop τη? σειρ??.

Ο λ?γο? που ξεκιν?με το SEO και την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? την κατασκευ? τη? ε?ναι διπλ??:

 • Το SEO ξεκιν?ει απ? την ?δια την κατασκευ? ιστοσελ?δων ειδικ? το SEO εντ?? σελ?δα? και
 • Για να ρ?ξουμε αισθητ? το κ?στο? του SEO, συνδυ?ζοντα? τη λογικ? του 2 σε 1 και του ?ξυπνου σχεδιασμο? (smart design)

Γιατ? να προτιμ?σετε την εταιρε?α μα? για την επ?μενη ιστοσελ?δα σα?;

 • Γιατ? ε?μαστε απ? τι? μ?νε? εταιρε?ε? στο χ?ρο με εμπειρ?α απ? το 2000 στην κατασκευ? ιστοσελ?δων.
 • Γιατ? ?λα αυτ? τα χρ?νια ?χουμε κατασκευ?σει και υλοποι?σει περισσ?τερα απ? 500 sites, portals, eshops και blogs θεματικο? ενδιαφ?ροντο?.
 • Γιατ? ε?μαστε ?σω? η μ?νη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που ε?ναι επικεντρωμ?νη στο SEO και την λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.
 • Γιατ? ε?μαστε απ? τι? λ?γε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων που ?χουμε τα π?ντα σε β?ντεο και σε οδηγο?? στο ?ντερνετ για να μ?θετε μ?νοι σα? να διαχειρ?ζεστε την ιστοσελ?δα σα? και το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Δεν θ?λω να πω και ?λλα γιατ? πολλο? ?χουν συνηθ?σει στο να παρ?χουμε μ?νο δωρε?ν συμβουλ?? και εκπαιδευτικ? β?ντεο χωρ?? ποτ? να ζητ?με κ?τι ? να ?χουμε ανταπ?δοση.

Μ?λιστα επειδ? κ?ποιοι δεν κατ?λαβαν ?τι δεν ε?μαστε φιλανθρωπικ? ?δρυμα, μου ?χουν ζητ?σει να του? φτι?ξω β?ντεο με το πω? να φτι?ξουν το δικ? του? e-shop με τα ακριβ? β?ματα για να το φτι?ξουν αυτο? για του? υποψ?φιου? πελ?τε? του?!

Καλ? αν?κδοτο, αλλ? δυστυχ?? αληθιν?!

Γενικ? ?μω? θα πρ?πει να ενηλικιωθο?με και να καταλ?βουμε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α και ?τι αυτ?? που εργ?ζεται θα πρ?πει να αμε?βεται κι?λα?.

?μα το κατανο?σετε αυτ? και ε?στε ?τοιμοι να φτι?ξετε την πρ?τη σα? επαγγελματικ? ιστοσελ?δα και να κατακτ?σετε ν?ε? αγορ??, τ?τε μ?λλον θα σα? ενδι?φερε και το κ?στο? κατασκευ??.

Για αυτ? διαβ?στε παρακ?τω.

Π?σο κοστ?ζει σ?μερα ?να eshop ? μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα;

Το κ?στο? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι σχετικ? και οι τιμ?? κατασκευ?? μια ποιοτικ?? ιστοσελ?δα? ξεκιν?νε απ? 500 ευρ? και μπορο?ν να ξεπερ?σουν τα 10.000 ευρ?.

Το κ?στο? διακυμα?νεται αν?λογα με τι? απαιτ?σει? του πελ?τη και με τι? αν?γκε? που ?χει. Ε?ναι γεγον?? ?μω? ?τι ?λα τα site δεν ε?ναι ?δια και δεν γ?νεται να ε?ναι ?δια.

Κ?ποια ε?ναι καλ?τερα, μεγαλ?τερα, ?χουν πιο ?ξυπνο σχεδιασμ?, περισσ?τερα γραφικ? ? καλ?τερε? εφαρμογ?? και ε?ναι και πιο φιλικ? για το χρ?στη.

Θα πρ?πει ?μω? να ?χετε κατ? νου σα? ?να βασικ? πρ?γμα, ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και ?τσι θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζετε. Δεν θα πρ?πει να θεωρ?σετε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι κ?τι λιγ?τερο γιατ? ?μα δεν πιστ?ψετε και δεν επενδ?σετε σε αυτ?ν σεβαστ? χρ?ματα και αξι?λογο χρ?νο, δεν θα ?χετε τα αποτελ?σματα που θ?λατε και ?τσι θα απογοητευθε?τε.

Θεωρ?στε ?τι δημιουργε?τε μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση. Π?σα χρ?ματα χρει?ζονται για να δημιουργ?σετε ?σοδα 1.000ευρ? το μ?να;

Τα σεν?ρια ?τι θα φτι?ξετε ?να site με 1.000 ευρ? και θα κ?νετε πωλ?σει? 150.000 ευρ? ε?ναι σεν?ρια επιστημονικ?? φαντασ?α?, αν και ?χει συμβε? σε πελ?τη μου το 2003 που δεν υπ?ρχε ανταγωνισμ?? και κανε?? δεν ψ?νιζε απ? το ?ντερνετ.

Θα πρ?πει να προσγειωθο?με λ?γο στην πραγματικ?τητα και να δο?με αντικειμενικ? π?σο κοστ?ζει μια ιστοσελ?δα ? ?να e-shop απαιτ?σεων.

Σ?μφωνα με την προσωπικ? μου εμπειρ?α τα νο?μερα ε?ναι περ?που τα παρακ?τω:

 • Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δα? και domain name: Απ? 90€ ?ω? 2.500 € το χρ?νο για dedicated server
 • Κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα?: Απ? 500€ ?ω? 4.500 ευρ? για κ?θε γλ?σσα κατασκευ??
 • Συντ?ρηση και SEO τη? ιστοσελ?δα?: Απ? 400€ ?ω? 2.000€ το μ?να

Η συντ?ρηση και η λειτουργ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? πιο ακριβ? απ? την κατασκευ? τη? γιατ? θα απαιτ?σει οπωσδ?ποτε κ?ποιον τεχνικ? ? διαχειριστ? για να ανεβ?ζει περιεχ?μενο, προ??ντα, να κ?νει διορθ?σει? και κοινοποι?σει? στα social media.

Πολλ?? φορ?? κρ?νεται αναγκα?ο να τρ?ξουμε δι?φορε? καμπ?νιε? SEO ? να κ?νουμε δι?φορε? προωθητικ?? εν?ργειε? που θα μα? βοηθ?σουν να αυξ?σουμε την επισκεψιμ?τητα και την πελατειακ? μα? β?ση.

?λε? αυτ?? οι καμπ?νιε? χρει?ζονται γραφ?στα, κειμενογρ?φο και κ?ποιον ειδικ? στο SEO ? στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

Συν?θω? η αναλογ?α κ?στου? κατασκευ?? με κ?στου? προ?θηση? ε?ναι 1 προ? 4. Δηλαδ? 25% καταλαμβ?νει η κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? και ο σχεδιασμ?? τη? και 75% ?λα τα υπ?λοιπα.

Δεν ε?ναι φορ?? που αυτ? η αναλογ?α μπορε? να γ?νει και 10% με 90% ?ταν πρ?κειται για ιστοσελ?δα με μεγ?λο φ?ρτο δεδομ?νων και συχν?? ανανε?σει?.

Β?βαια τα παραπ?νω ε?ναι απλ? στατιστικ? και θα πρ?πει σε κ?θε περ?πτωση να συμβουλευτε?τε ?ναν ειδικ? και να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ιστοσελ?δα?.

Πριν την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? κ?ντε ?ρευνα αγορ??

Καλ? θα ?τανε να ζητ?σετε περισσ?τερε? απ? μια προσφορ?? απ? διαφορετικ?? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων για να ?χετε πλ?ρη ?ποψη και για να δε?τε με ποια εταιρε?α ταιρι?ζει η εταιρικ? σα? φιλοσοφ?α με την φιλοσοφ?α κατασκευ??.

Δεν ε?ναι κακ? να κ?νετε ?ρευνα αγορ?? σε αυτ? τα θ?ματα και να ζητ?σετε να μ?θετε τι? τιμ?? και να δε?τε τι δουλει? κ?νει ο καθ?να?. Θα πρ?πει να αφιερ?σετε το 25% του συνολικο? χρ?νου τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να κ?νετε την ?ρευνα σα? και για το στ?διο του σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα πρ?πει στην ουσ?α να ?χετε σχεδι?σει στο χαρτ? ?να πλ?νο για το πω? περ?που θα θ?λατε να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ? λ?γεται επιστημονικ? πλ?νο μ?ρκετινγκ και θα πρ?πει να ε?ναι κ?θε εν?ργεια του επιστημονικ? τεκμηριωμ?νη. Για παρ?δειγμα η θ?ση των σελ?δων στο μενο? σα? θα πρ?πει να πα?ζει κ?ποιο ρ?λο.

Τα χρ?ματα θα πρ?πει να πα?ζουν κ?ποιο ?λλο ρ?λο καθ?? και οι εφαρμογ?? που θα χρησιμοποι?σετε. ?σκοπη χρ?ση εφαρμογ?ν, και ?σκοπα πρ?γματα στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα? σα? ρ?χνουν στη Google εν? παρ?λληλα αυξ?νουν δραματικ? το κ?στο? και την κατασκευ?.

Μην παραβλ?πεται την ?παρξη αναλυτικο? χ?ρτη για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ειδικ? ?ταν πρ?κειται για μεγ?λο ?ργο. Θα γλιτ?σετε απ? πιθαν?? αστοχ?ε? και λ?θη που θα σα? εξουθεν?σουν οικονομικ? και ψυχολογικ?.

?μα θ?λω να κ?νω ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? μου;

Τ?ποτα δεν κρατ?ει για π?ντα και ?λα ?χουν ημερομην?α λ?ξη? σ?μερα. Τα αυτοκ?νητα παλι?νουν, η τεχνολογ?α αλλ?ζει και μια παλι? και απαρχαιωμ?νη ιστοσελ?δα δεν βοηθ?ει καν?ναν ο?τε του? πελ?τε? σα? για να βρουν αυτ? που θ?λουν στο ?ντερνετ, αλλ? ο?τε και την επιχε?ρηση σα? που μ?λλον δυσφημ?ζεται απ? ?να παλι? site.

Η ανακατασκευ? ? η κατασκευ? εκ ν?ου μια? δυναμικ?? ιστοσελ?δα? που θα ε?ναι φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κ?τι παραπ?νω απ? επιτακτικ? αν?γκη και θα πρ?πει να την κ?νετε ?μεσα.

Προτιμ?στε δυναμικ? ιστοσελ?δα και ειδικ?τερα ιστοσελ?δα σε WordPress και αυτ? γιατ? οι ιστοσελ?δε? σε WordPress ε?ναι πιο ε?κολε? στην διαχε?ριση του?, ανανε?νονται και αναβαθμ?ζονται πιο γρ?γορα και ?χουν καλ?τερα αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σε καμ?α περ?πτωση δεν θα πρ?πει να π?τε σε στατικ? site και να σκεφτε?τε ?τι αφο? δεν θα το χρησιμοποιε?τε το site σα? γιατ? δεν προλαβα?νετε, να φτι?ξετε μια στατικ? ιστοσελ?δα.

?μα δεν ?χετε χρ?νο να ανανε?σετε και να προωθ?σετε ?πω? πρ?πει την ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να το αναθ?σετε αυτ? σε κ?ποιον εξωτερικ? συνεργ?τη.

Να ξ?ρετε ?τι καν?να? δεν θ?λει να επισκ?πτεται μια στατικ? ιστοσελ?δα που δεν ανανε?νεται ποτ? και που δεν ε?ναι επικαιροποιημ?νη με τη σημεριν? πραγματικ?τητα.

Επ?ση? τι? ιστοσελ?δε? που δεν ανανε?νονται τακτικ? δεν τι? αγαπ?νε και οι μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν τι? επισκ?πτονται και οι αρ?χνε? τι? Google ( Google Spiders) ?τσι δεν ταξινομε?τε το περιεχ?μενο του? και δεν ανεβα?νουν σε κατ?ταξη συγκριτικ? με ?λλε? δυναμικ?? ιστοσελ?δε?.

Πιστε?ω να σα? βο?θησα να διαλευκ?νετε μερικ? θ?ματα γ?ρω απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO.

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο μπορε?τε να κ?νετε like, share, tweet ? Google Plus στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?.

 

Δε?τε περισσ?τερα για την κατασκευ? ιστοσελ?δων:

Ολοκληρωμ?νε? λ?σει? Web Design

Προσφ?ρουμε ολοκληρωμ?νε? λ?σει? για τον σχεδιασμ? και την αν?πτυξη του website σα?, π?ντα με γν?μονα την αποτελεσματικ? προ?θηση των προ??ντων ? των υπηρεσι?ν σα?.

Ε?τε πρ?κειται για το εταιρικ? σα? website, ε?τε για κατασκευ? ιστοσελ?δων ηλεκτρονικο? εμπορ?ου (eshop), ?τε για κατασκευ? ιστοσελ?δων για ξενοδοχε?α, ε?τε για βελτιστοπο?ηση υπ?ρχοντο? site, ?χουμε την τεχνογνωσ?α να αναλ?βουμε το web design του website σα?.

Εμπιστευτε?τε μα? και επικοινων?στε μαζ? μα? για να σα? ενημερ?σουμε και να σα? προσφ?ρουμε αυτ? που πραγματικ? χρει?ζεστε.

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Βγε?τε στην Πρ?τη Σελ?δα των Μηχαν?ν Αναζ?τηση?

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα χρ?νια πολλ?! Πολ? κατατοπιστικ? το σ?ιτ και διαβ?ζεται ε?κολα. Δεν ?ρθε το δωρε?ν μ?θημα ?ψαξα και στο σπ?μ….γιατ??

  Απ?ντηση
  • Θα πρ?πει να κ?νει? επιβεβα?ωση Μαρ?α στο πρ?το email και μετ? να δει? και το δε?τερο που ?χει το link για να κατεβ?σει? τον οδηγ? SEO σε pdf.
   Πε? μου ?μα συν?ντησε? πρ?βλημα να στον στε?λω ? να σε κατατοπ?σω ξαν?.

   Απ?ντηση
 • Σε ?λα τζ?μπα δε γ?νεται :)) κανει? ενα καλ? Γι?ννη και βρησκει? το Μπ?λα δ?νει? δ?νει? … Και μετα σου λ?νε θελω και αλλ?… Του? κακοεμαθε? καποιου?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看