ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ GOOGLE

Για μια θ?ση στη Google

Μ?θετε ?λα ?σα χρει?ζεται να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google χωρ?? να τιμωρηθε?τε και χωρ?? να ξοδ?ψετε μια περιουσ?α

Η Google, ε?ναι η πιο πετυχημ?νη μηχαν? αναζ?τηση? σε ?λο τον κ?σμο με δισεκατομμ?ρια αναζητ?σει? καθημεριν? και λειτουργε? σε περισσ?τερε? απ? 200 χ?ρε? και περιοχ??.

Σ?μερα η διαφ?μιση ?χει μετατοπιστε? στο ?ντερνετ και η αξ?α να βγει κ?ποιο? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για κ?ποιε? σημαντικ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι τερ?στια.

Μ?λιστα ε?ναι ζ?τημα ζω?? και θαν?του για την ?δια την βιωσιμ?τητα μια? επιχε?ρηση? ? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα να ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για να δ?χεται παραγγελ?ε? και να κ?νει πωλ?σει?.

?λο? αυτ?? ο αγ?να? και ο ντ?ρο? που γ?νεται γ?ρω απ? την κατ?κτηση των πρ?των θ?σεων των σελ?δων αποτελεσμ?των τη? Google ε?ναι μια μ?χη που δι?φοροι επιτ?δειοι ?χουν εφε?ρει τρυκ και κ?λπα για να κερδ?σουν.

?μω? υπ?ρχουν καν?νε? σε αυτ? το παιχν?δι αναρρ?χηση? στην πρ?τη θ?ση και ορ?ζονται απ? την ?δια τη Google και το μεγαλ?τερο στοιχε?ο του ενεργητικο? τη?:

Τον Αλγ?ριθμο αναζ?τηση?.

Εφ?σον θα κ?νατε τα π?ντα για μια θ?ση στη Google, θα πρ?πει πριν μεγαλουργ?σετε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο, για σα? γρ?φτηκε και ?μα το διαβ?σετε θα καταλ?βετε τι εννο?.

Οι 200 παρ?γοντε? του αλγ?ριθμου αναζ?τηση? τη? Google

Για την ακρ?βεια ε?ναι παραπ?νω απ? 200 και δεν ε?ναι επ?σημα τεκμηριωμ?νοι ? δοσμ?νοι δημοσ?ω? απ? την Google. ?λλωστε ο αλγ?ριθμο? τη? Google αποτελε? παγκ?σμια πατ?ντα και ε?ναι επτασφρ?γιστο μυστικ?.

Η αν?λυση των 200 παραγ?ντων SEO που πιθαν?ν να επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στην πρ?τη θ?ση τη? Google, βασ?ζεται σε 3 πρ?γματα:

 1. Σε εικασ?ε? των ειδικ?ν SEO
 2. Σε πειρ?ματα αντ?στροφη? μηχανικ?? (reverse enginnering )
 3. Σε δοκιμ?? στην πρ?ξη που ?δειξαν να φ?ρνουν αποτελ?σματα

Επ?ση? θα ?θελα να σα? πω και ?να μυστικ? για τον αλγ?ριθμο τη? Google: Αλλ?ζει κ?θε μ?ρα! -τφου!

Ναι καλο? μου φ?λοι, ο αλγ?ριθμο? τη? Google αλλ?ζει κ?θε μ?ρα λ?γο λ?γο. Τη στιγμ? που εσε?? κοιμ?στε ? τρ?τε, οι ειδικο? μηχανικο? λογισμικο? απ? τα καλ?τερα και τα πιο αποστειρωμ?να πανεπιστ?μια εξελ?σσουν τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

 • για να αποφ?γουν τι? προσπ?θειε? χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου απ? του? spammers και
 • για να δ?σουν τα καλ?τερα και ποιο ποιοτικ? αποτελ?σματα στου? χρ?στε? του ?ντερνετ

Οι καν?νε? ποι?τητα? τη? Google

Η ?δια η Google ?χει θεσπ?σει κ?ποιου? συγκεκριμ?νου? καν?νε? ποι?τητα? στο ?ντερνετ.

Οι βασικο? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google ε?ναι οι παρακ?τω και θα πρ?πει ?ντω? να τηρο?νται με ευλ?βεια:

 • Δημιουργ?στε τι? σελ?δε? και το περιεχ?μενο αυτ?ν για του? τελικο?? χρ?στε? και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Μην εξαπατ?τε με φθην? τρυκ του? επισκ?πτε? σα?
 • Αποφ?γετε οποιοδ?ποτε παρ?νομο κ?λπο που ?χει στ?χο να χαλιναγωγ?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Μια ερ?τηση που θα πρ?πει π?ντα να απαντ?τε πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ε?ναι ε?ν οι αλλαγ?? ? τα backlink που δημιουργε?τε βοηθ?νε του? επισκ?πτε? σα?.
 • Σκεφτε?τε τι κ?νει την ιστοσελ?δα σα? μοναδικ? σε προ??ντα, αξ?α ? εξυπηρ?τηση.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Επιτυχ?α στο ?ντερνετ: Ποιο ε?ναι το USP σα?;

Το black hat SEO

Π?ρα πολλο? webmasters ? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων καταφε?γουν σε μη ορθ?? πρακτικ?? SEO, τι? λεγ?μενε? Black Hat SEO πρακτικ?? ? τεχνικ??. Ο ?ρο? Black Hat SEO αποδ?δεται στον Matt Cutts, Επικεφαλ?? του τμ?ματο? ποι?τητα? ? Anti Spamming στη Google και προ?λθε απ? τον χ?ρο των κατασκ?πων και του James Bond.

Οι τεχνικ?? black hat SEO ?χουνε ω? στ?χο να γαργαλ?σουνε τα αποτελ?σματα τη? Google προ? ?φελο? μια? ιστοσελ?δα? με στ?χο κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?.

Συν?θω? χρησιμοποιο?νται προγρ?μματα που δημιουργο?ν δεκ?δε? backlinks προ? την σελ?δα στ?χο. Πρ?κειται για ?χρηστα και τεχνητ? backlinks που δημιουργο?νται εν μ?α κυριολεκτικ? ν?χτα και φα?νονται ?ντω? ?τι ε?ναι ψε?τικα.

Στην περ?πτωση που κ?ποιο? χρησιμοποιε? black hat SEO διατρ?χει τον κ?νδυνο τιμωρ?α? απ? τη Google. Δεν λ?ω ?τι ε?ναι σ?γουρο ?τι θα τιμωρηθε? ε?ν πιαστε? στη φ?κα τη? ποι?τητα? τη? Google, αλλ? απλ?? υπ?ρχει πιθαν?τητα να τιμωρηθε?. Υπ?ρχει ?μω? και η πιθαν?τητα να μην τιμωρηθε? και να μην του δ?σει ιδια?τερη σημασ?α η Google.

Γενικ?, το black hat SEO ε?ναι δ?κοπο μαχα?ρι και θα πρ?πει να αποφε?γετε για του? παρακ?τω λ?γου?:

 • Γιατ? δεν ?χει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα
 • Γιατ? υπ?ρχει κ?νδυνο? τιμωρ?α? απ? τη Google και
 • Γιατ? σε περ?πτωση τιμωρ?α? ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να αφαιρ?σετε χιλι?δε? backlink απ? την ιστοσελ?δα σα?

?μα θ?λετε να ?χετε μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα στο SEO, θα πρ?πει να εφαρμ?σετε τεχνικ?? πιο αειθαλο?? SEO ?πω? το White Hat SEO.

Το?white hat seo σε αντ?θεση με το Black hat SEO πρ?κειται για τεχνικ?? προ?θηση? τη? σελ?δα? στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google με υγι? και φυσικ? τρ?πο, χωρ?? να παραβι?σετε του? κανονισμο?? λειτουργ?α? τη? Google.

Πρ?κειται για τεχνικ?? που θα π?νε ψηλ? την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, με περισσ?τερο κ?πο μεν, αλλ? θα χτ?σετε μια καλ? μακροπρ?θεσμη σχ?ση μαζ? του?.

Το Negative SEO

Υπ?ρχει αρνητικ? SEO; Και αν ναι κατ? π?σο μπορε? αυτ? να επηρε?σει την ιστοσελ?δα σα? στην κατ?ταξη? τη? στην Google;

Το αρνητικ? SEO ε?ναι οποιοδ?ποτε πρ?γμα ? link μα? μει?νει την συνολικ? μα? κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Ε?τε πρ?κειται για στοιχε?ο προγραμματισμο? εντ?? τη? σελ?δα? μα? ε?τε πρ?κειται για κακ?? ποι?τητα? spam links, αμφ?τερα μπορε? να προκαλ?σουν το να χ?σουμε θ?σει? απ? τη Google.

Π?σε? θ?σει?; ?να? θε?? ξ?ρει. Μπορε?τε να δε?τε ?μω? τη συνολικ? σα? ορατ?τητα στη Google με το χρ?σιμο ελληνικ? εργαλε?ο visibility.gr.

Ε?ναι ακ?μα σε πειραματικ? στ?διο αν?πτυξη? και δεν ξ?ρω κατ? π?σο θα σα? βοηθ?σει να βγ?λετε συμπερ?σματα για την ιστοσελ?δα σα?.

Εφ?σον ε?στε πολ? ευα?σθητοι με το θ?μα SEO και με το θ?μα κατ?ταξη στη Google, θα πρ?πει π?ντα να ε?στε προσεκτικο? στο να προσθ?τετε αντ? να αφαιρε?τε με ?τι κ?νετε απ? το SEO σα?.

?μα λοιπ?ν θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το τι θα πρ?πει να κ?νετε για να βελτι?σετε την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

seo-lefta-wordpress

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

seo-web-design

Οι 50 αποχρ?σει? του SEO

Μετ? τι? 50 αποχρ?σει? του γκρι, τ?ρα υπ?ρχουν και οι 50 αποχρ?σει? του SEO.

Σα? αν?φερα ?τι υπ?ρχει το λευκ? και το μα?ρο SEO παραπ?νω και ?σω? πολλο? απ? εσ?? να δυσκολε?εστε να κατανο?σετε τι? διαφορ?? του εν?? με του ?λλου.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι αν ?ντω? υπ?ρχει μ?νο λευκ? ? μ?νο black hat SEO;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

Υπ?ρχουν μ?νο αποχρ?σει? και των δ?ο ειδ?ν SEO και θα πρ?πει π?ντα να κρατ?με μαι γραμμ? ?μυνα? και να τε?νουμε ?λο και πιο πολ? προ? το white hat SEO.

Τι αξ?α ?χει ?να backlink

Πολλο? βαριο?νται την αργ? και επ?πονη διαδικασ?α δημιουργ?α? συνδ?σμων ? backlinks γιατ? προφαν?? αγνοο?ν την αξ?α των backlink.

Πολλ?? φορ?? η πρ?τη με τη δε?τερη θ?ση στη Google απ?χει μ?λι? ?να backlink. Καλ? διαβ?σατε φ?λοι μου, μπορε? να απ?χει μ?λι? ?να καλ? ποιοτικ? backlink που να κ?νει τη διαφορ?.

Σε ?λλε? περιπτ?σει? μπορε? ο δε?τερο? και ο τρ?το? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? να ?χουνε περισσ?τερα backlinks απ? τον πρ?το, αλλ? να μην ?χουνε ποιοτικ? backlinks που θα κ?νουν τη διαφορ? και θα ε?ναι καθοριστικ? για την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Μ?πω? θα πρ?πει να αναθεωρ?σουμε την ?ποψη μα? για την αξ?α των links στην κατ?ταξη στη Google και να δε?ξουμε περισσ?τερη εξωστρ?φεια στο SEO μα?;

Π?σο σημαντικ? ε?ναι το περιεχ?μενο

Η δημιουργ?α κλασικο? περιεχομ?νου για την επ?μενη δεκαετ?α ε?ναι ?να απ? τα μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?ρα πολλ?ν authority sites παγκοσμ?ω? ?πω? η Wikipedia, το moz.com και πολλ? ?λλα.

Το περιεχ?μενο πρ?πει να βασ?ζεται στι? πιο προσοδοφ?ρε? λ?ξει? κλειδι? ? στα λεγ?μενα money keywords.

Τα money keywords ε?ναι αυτ? που φ?ρνουν τι? μεγαλ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? και θα πρ?πει να δ?νεται μεγ?λη βαρ?τητα στι? λ?ξει? κλειδι? που φ?ρνουν τι? πωλ?σει? στην ιστοσελ?δα σα? και σα? δ?νουν ψωμ?.

Κ?θε λ?ξη κλειδ? δεν ε?ναι ?δια και θα πρ?πει το περιεχ?μενο να χτ?ζεται με β?ση την πρ?θεση του χρ?στη να αγορ?σει.

Στο δικ? μου site γ?νεται β?βαια το ακριβ?? το αντ?θετο. Το περιεχ?μενο ?χει δομηθε? με τ?τοιο τρ?πο που μ?νο ?τι πουλ?ω υπηρεσ?ε? SEO και κατασκευ?? ιστοσελ?δων δεν διαφα?νεται ? υπονοε?ται σχεδ?ν πουθεν?, εκτ?? απ? μια φωτογραφ?α ? ?να κινητ? που ?σω? δε?τε.

Δ?νω πολ? μεγ?λη βαρ?τητα στην καλλι?ργεια του πελ?τη μ?σω ?ντερνετ, στην α?ξηση των συνδρομητ?ν στην λ?στα με τα email μου και μετ? στην π?ληση μια? υπηρεσ?α?.

Η διαδικασ?α αυτ? ε?ναι καθαρ? πελατοκεντρικ? και το site μου βασ?ζεται απολ?τω? στο περιεχ?μενο.

Αυτ? πιστε?ω σ?μερα, μετ? απ? χρ?νια ?τι ε?ναι λ?θο? και θα ?πρεπε να ?χω δ?σει μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? την πρ?τη στιγμ? στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα μου αντ? στο να δημιουργ?σω 350 ?ρθρα και 170 β?ντεο μοναδικο? περιεχομ?νου.

Παρ?λα αυτ?, το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και ?σο και να το θ?λουμε θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε εκπληκτικ? περιεχ?μενο και μετ? να χτ?σουμε backlinks.

Περιεχ?μενο VS Backlinks

Υπ?ρχουν πολλο? που πιστε?ουν ?τι το μ?νο που χρει?ζεται για να ?χει? επισκεψιμ?τητα σε μ?α ιστοσελ?δα ε?ναι να ?χει? μοναδικ? και επικ? περιεχ?μενο. Αυτ? φ?λοι μου ?σο αφελε?? και να ε?στε ε?ναι μ?γα λ?θο?.

Καν?να προ??ν ? υπηρεσ?α δεν πουλ?ει απ? μ?νο του αν δεν υπ?ρχει κ?ποιο? στο ?ντερνετ που να το προωθ?σει, να το διαφημ?σει ? γενικ? να κ?νει κ?τι για να το κ?νει γνωστ? στο ευρ? αγοραστικ? κοιν?.

Καν?να best seller δεν πουλ?θηκε απ? μ?νο του, καμ?α ανακ?λυψη ? εφε?ρεση δεν ?γινε δημοφιλ?? εν τη γ?νεση τη?. Αντ?θετα για κ?θε μ?α γνωστ? εφε?ρεση, υπ?ρχουν ?λλε? δ?κα που σκουρι?ζουν στα ρ?φια του Υπουργε?ου Αν?πτυξη?.

Το ?διο ισχ?ει και στο ?ντερνετ φ?λοι μου. Δεν θα ?ρθουν οι επισκ?πτε? απ? μ?νοι του?, στην ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει με κ?ποιο τρ?πο να του? οδηγ?σετε στην ιστοσελ?δα σα? και απ? εκε? στην σελ?δα πωλ?σεων.

Για αυτ? το σκοπ? θα πρ?πει να ?χουμε ισορροπ?α περιεχομ?νου και backlinks. Τι ε?δου? ισορροπ?α;

Για κ?θε μ?α ?ρα που αφιερ?νετε στη δημιουργ?α περιεχομ?νου, χρει?ζεστε ?λλε? 3 τουλ?χιστον ?ρε? να αφιερ?σετε στην προ?θηση του περιεχομ?νου σα? με δι?φορου? τρ?που?.

?να? απ? αυτο?? του? τρ?που? που θεωρ? και πολ? καλο?? αλλ? και ?ξυπνου? ε?ναι η δημιουργ?α ποιοτικ?ν ?στω και λιγοστ?ν συνδ?σμων προ? αυτ? το περιεχ?μενο που θ?λετε να προωθ?σετε.

Σκεφτε?τε το λ?γο ξαν?.

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

seo-lefta-wordpress

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Πολ?? ντ?ρο? γ?νεται για την πρ?τη θ?ση στη Google, τελικ? αξ?ζει τ?σο πολ? τον κ?πο να μπει κ?ποιο? σε τ?τοια διαδικασ?α;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看