ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-services-first-place-google-2

Get Indexed By Google ?

Γιατ? το site μου δεν βγα?νει στη Google

6 μικρ?? συμβουλ?? για να ευρετηρι?σετε και να ταξινομ?σετε το site σα? στη google ταχ?τερα και ασφαλ?στερα!

Ε?ναι δεδομ?νο ?τι το καλ?τερο ε?δο? traffic ? επισκεψιμ?τητα? για το site σα? ε?ναι η δωρε?ν organic traffic απ? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? ε?ναι η? google. Για να δρ?ψετε ?λου? του? καρπο?? του SEO, θα πρ?πει να ευρετηριαστε?τε απ? την Google (get indexed by google).

Ε?ν ?χετε ?να blog ?? site ? πουλ?τε κ?τι? στο internet, χρει?ζεστε traffic. Το Traffic ε?ναι το α?μα ζω?? για το blog σα? και χωρ?? το traffic το blog σα? ε?ναι δεδομ?νο ?τι θα πεθ?νει. Δ?στε λοιπ?ν στο site σα? μια ευκαιρ?α να πετ?χει και ξεκιν?στε να φ?ρνετε δωρε?ν οργανικ? κ?νηση απ? την? Google και τι? υπ?λοιπε? βασικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? Bing και Yahoo. Στην ουσ?α μ?νο η Bing ?χει με?νει, αφο? τα αποτελ?σματα τη? η Yahoo τα αντλε? απ? τη Bing που ε?ναι τη? Microsoft.

 

Τι σημα?νει περισσ?τερο traffic για σα?;

Περισσ?τερο traffic σημα?νει περισσ?τεροι υποψ?φιοι πελ?τε? και περισσ?τεροι ?νθρωποι θα εγγραφο?ν στη λ?στα ? email lists και τελικ? θα καταφ?ρετε να κ?νετε μερικ?? πωλ?σει?. Ακ?μη και ε?ν ο τρ?πο? χρηματοπο?ηση? του site σα? προ?ρχεται κυρ?ω? απ? διαφημ?σει?,? ? affiliate programs ? network marketing ? οποιαδ?ποτε ?λλη πηγ?, η βασικ? ιδ?α για την δημιουργ?α? traffic (traffic generation) προ?ρχεται απ? το να εμφαν?ζεται το site σα? στη Google.?

1. Υποβ?λετε το RSS feed

Αν ?χετε ?να WordPress blog, τ?τε ?χετε σ?γουρα ?να RSS feed αυτ?ματα δημιουργημ?νο για το blog σα?. Το RSS Feed δημιουργε?ται αυτ?ματα απ? το WordPress theme ? Worpress template που χρησιμοποιε?τε. Χρησιμοποι? εδ? και χρ?νια το wordpress για να δημιουργ?σω? SEO blogs τα οπο?α ευρετηρι?ζονται και ταξινομο?νται απ? την Google σε λιγ?τερο απ? 24 ?ρε?.

Αυτ? που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να? υποβ?λετε το RSS feed απ? το site σα? σε δι?φορε? υπηρεσ?ε? RSS feed aggregators.? Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? να υποβ?λλετε το RSS Feed σε ?να? τερ?στιο κατ?λογο RSS sites παρακ?τω:

Submit Your RSS Feeds to RSS Directories

Ε?ν χρησιμοποιε?τε? WordPress μπορε?τε να βρε?τε το URL απλ?? προσθ?τοντα? τη λ?ξη feed στο τ?λο? του? domain name.

Για παρ?δειγμα:
http://www.richwerk.com/feed/

2. Σχολι?στε σε blogs που δεν ε?ναι nofollow

Τι ε?ναι το nofollow?

Συν?θω? τα blogs δ?χονται π?ρα πολλ? σχ?λια που ε?ναι spam. Ο σκοπ?? αυτ?ν των σχολ?ων ε?ναι να αποκτ?σουν? backlinks απ? το blog ? site κ?ποιου ?λλου χωρ?? να προσφ?ρουν κ?ποια πραγματικ? αξ?α ? να πουν κ?τι χρ?σιμο. Αυτ? ε?ναι μια μ?θοδο? black hat SEO και υπ?ρχουν π?ρα πολλ? κακ?βουλα προγρ?μματα λογισμικο? που μπορο?ν να δημιουργ?σουν και να στε?λουν χιλι?δε? ?χρηστα backlinks στο site σα?.

Για να καταπολεμ?σουν το spam συν?θω? οι ιδιοκτ?τε? των blog χρησιμοποιεο?ν το στοιχε?ο nofollow σε πολλ? κακ?βουλα σχ?λια και links που δημοσιε?ονται στα σχ?λια.

?να παρ?δειγμα απ? αυτο:

<a  rel="nofollow">Link text</a>

Βλ?πετε το σημε?ο που λ?ει rel=”nofollow”?

Αυτ? ε?ναι το σημε?ο του κ?δικα στο site σα? που λ?ει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να μην ακολουθ?σουν και ευρετηρι?σουν αυτ? το link. ?ταν η Google βλ?πει ?τι το link ε?ναι nofollow, μεταφ?ρει λιγ?τερη βαρ?τητα απ? αυτ? σε σα?, ?χι ?μω? μηδενικ? βαρ?τητα.

Σ?μερα, το στοιχε?ο nofollow δεν χρει?ζεται τ?σο για 2 λ?γου?:

  • ?λα τα WordPress sites ?χουν το akismet plugin που αναγνωρ?ζει και καταπολεμ? το spam αυτ?ματα
  • Τα nofollow links προσμετρο?νται απ? τη Google.

Ωστ?σο, αν προσπαθε?τε να κερδ?σετε backlinks αφ?νοντα? σχ?λια σε? blogs προτιμ?στε τα dofollow blogs.

3. Social media

Τα Social media ε?ναι ?να? καταπληκτικ?? τρ?πο? για να αποκτ?σετε τερ?στια προβολ? για το site σα? και να κερδ?σετε πολ?τιμο traffic. Το να υποβ?λετε το site σα? σε χιλι?δε? διαφορετικ? social media sites μπορε? να εξελιχθε? σε μεγ?λο κ?πο.

Ευτυχ?? χρησιμοποι? το Addthis για Firefox plugin για να κ?νω δημοσιε?σει? και κοινοποι?σει? σε χιλι?δε? social media sites σχεδ?ν αυτ?ματα.

Μπορε?τε επ?ση? να π?ρετε πολ? μεγ?λο social και β?ντεο traffic απ? το YouTube με το να δημιουργ?σετε το δικ? σα? Youtube channel.

Π?ρτε traffic απ? το stumble upon

Το Stumble upon ?χει στε?λει μ?χρι στιγμ?? χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site μου και μπορε? να εξελιχθε? σε μια κορυφα?α πηγ? traffic και για το δικ? σα? site, αρκε? να το χρησιμοποι?σετε σωστ?.

Προσπαθε?τε να ε?στε αστε?οι, μοναδικο? και πρωτ?τυποι για να μπορ?σετε να επικοινων?σετε με του? ?λλου? το μ?νημα σα? και να με?νετε αξ?χαστοι. ?τσι μ?νο θα μπορ?σετε να βρε?τε καινο?ριου? πελ?τε? για το site σα?.

4. Π?ρτε δωρε?ν μον?δρομα Backlinks

Σα? δ?νω παρακ?τω μια λ?στα με dofollow blogs για να αφ?σετε τα σχ?λια σα?, για να ευρετηρι?σετε το site σα? στη Google με την ταχ?τητα του φωτ??.

Η ευρετηρ?αση ?? indexing γ?νεται γρ?γορα ?ταν αποκτ?τε backlinks στι? ν?ε? σελ?δε? και ?ρθρα που δημιουργε?τε.

Αν ε?στε ?δη εξοικειωμ?νοι με το SEO και το πω? δουλε?ει η Google,? τ?τε θα ξ?ρετε ?δη τα θεαματικ? αποτελ?σματα του link building για το site σα?.? Μην ξεχν?τε ?τι τα nofollow blogs δεν ε?ναι τ?σο χρ?σιμα ?σο τα dofollow blogs.

Εδ? ε?ναι τα dofollow blogs για σα? για να σχολι?σετε και να βελτι?σετε τη θ?ση σα? στα αποτελ?σματα τη? Google? (Search Engine Rankings Significantly). Καλ? διασκ?δαση!

  1. https://getconfidence.net
  2. https://ourdiyprojects.net

5.Δημιουργ?στε ?να Sitemap

?να sitemap ε?ναι ?να αρχε?ο XML στο server που φιλοξενε?τε το site σα? που απαριθμε? ?λε? τι? σελ?δε? που ?χει το site σα?. Ενημερ?νει επ?ση? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? π?τε ν?ε? σελ?δε? ?χουν προστεθε? και π?σο συχν? ενημερ?νεται το site σα?.

Για παρ?δειγμα, θα θ?λατε κ?θε μ?ρα οι μηχαν?? αναζ?τηση? να στ?λνουνε τι? αρ?χνε? του? για να συλλ?ξουν ν?ο υλικ? και περιεχ?μενο που ?χετε ανεβ?σει στο site σα?, ?πω? ?ρθρα, προ??ντα και σελ?δε?.

Αν ?χετε χρησιμοποι?σει το WordPress για να φτι?ξετε το site σα?, μπορε?τε να εγκαταστ?σετε το WordPress SEO by Yoast Plugin? και να γ?νεται αυτ? η διαδικασ?α αυτ?ματα για σα?.

Σε διαφορετικ? περ?πτωση μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το εργαλε?ο? XML Sitemaps Generator.

6. Υποβ?λετε το Site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Μερικο? γκουρο? του SEO, συνιστο?ν να υποβ?λετε χειρ?νακτα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? το site σα?. ?τσι μ?νο θα διασφαλ?σετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα? και θα ε?στε σ?γουροι ?τι οι αρ?χνε? τη? Google ?χουνε ταξινομ?σει το site σα?.

Για να δημιουργ?σετε το sitemap. xml αρχε?ο που χρει?ζεται πα?ρνει μ?νο λ?γα δευτερ?λεπτα. Μετ? θα πρ?πει να ανο?ξετε ?ναν Google Account και απ? τα Google Webmaster Tools να πατ?σετε στην καρτ?λα? Submit URL

Επιπλ?ον, υποβ?λετε το site σα? στη Bing. Μπορε?τε να εγγραφε?τε ονομαστικ? ? να επιλ?ξετε το εργαλε?ο anonymous tool για να υποβ?λετε το URL απ? το site σα? κ?τω απ? το μενο?: Webmaster Tools Sign In –ταυτ?χρονα με την Bing, υποβ?λετε το site σα? και στην Yahoo.

Google SEO Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看