ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GDRP-WORDPRESS

GDPR – Ε?ναι ?τοιμη η ιστοσελ?δα σα?;

Πω? να συμμορφωθε? η ιστοσελ?δα σα? με τον ν?ο κανονισμ? προστασ?α? δεδομ?νων (GDPR)

Απ? τι? 25 Μα?ου και μετ? τ?θεται σε ισχ? ο ν?ο? κανονισμ?? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση και φ?ρνει τα π?νω κ?τω στον χ?ρο των επιχειρ?σεων και των ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ.

Το GDPR (General Data Protection Regulation) προ?ποθ?τει οι εταιρε?ε? αλλ? και οι ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων να παρ?χουν την σχετικ? διαφ?νεια στου? τελικο?? χρ?στε? του? για τον τρ?πο που συλλ?γουν, χρησιμοποιο?ν και διατηρο?ν τα προσωπικ? του? δεδομ?να.

Επ?ση? δ?νει την δυνατ?τητα στον τελικ? χρ?στη μια? ιστοσελ?δα?, περισσ?τερα δικαι?ματα και επιλογ?? στα προσωπικ? του δεδομ?να. Για το αν αυτ? θα συλλεχθο?ν, θα χρησιμοποιηθο?ν ? θα διαμοιραστο?ν σε τρ?του?.

Επ?ση? δ?νεται η δυνατ?τητα στον τελικ? χρ?στη να διαγρ?ψει αν? π?σα στιγμ? τα προσωπικ? του δεδομ?να ?μα το επιθυμε?, υπ?ρχει δηλαδ? και το δικα?ωμα στη λ?θη.

Ποιου? αφορ? το GDPR;

Θα πρ?πει να καταλ?βουν ?λοι ?τι το GDPR ε?ναι ?να? Ευρωπα?κ?? κανονισμ?? ο οπο?ο? ?χει ισχ? για ?λε? τι? ιστοσελ?δε? και τι? επιχειρ?σει? οι οπο?ε? συλλ?γουν, αποθηκε?ουν και διαχειρ?ζονται προσωπικ? δεδομ?να Ευρωπα?ων πολιτ?ν, ασχ?τω? σε ποια τοποθεσ?α εδρε?ει η επιχε?ρηση.

Επομ?νω? μπορε? κ?ποια επιχε?ρηση ? ιστοσελ?δα να ε?ναι στην Αμερικ?, αλλ? επειδ? δ?χεται επισκ?ψει? απ? Ευρωπα?ου? πολ?τε?, θα πρ?πει και αυτ? να ε?ναι εναρμονισμ?νη με το GDPR.

Διαβ?στε ?λη την κοινοτικ? οδηγ?α για το GDPR στα ελληνικ?

Εφ?σον διατηρε?τε και εσε?? τη δικ? σα? ιστοσελ?δα η οπο?α ε?ναι ανοιχτ? στον κ?σμο και δ?χεστε επισκ?πτε?, θα πρ?πει να ενημερωθε?τε σωστ? και χωρ?? φ?λτρα για το ποιε? ε?ναι οι υποχρε?σει? σα? και οι απαιτ?σει? τη? συμμ?ρφωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στην κοινοτικ? νομοθεσ?α.

Για να μην π?σετε θ?μα τη? παραφιλολογ?α? που υπ?ρχει γενικ?τερα στο ?ντερνετ, θα πρ?πει να δε?τε??λη την κοινοτικ? οδηγ?α για τα προσωπικ? δεδομ?να και το GDPR.

Επ?ση?, μπορε?τε να δε?τε και το αρχικ? κε?μενο απ? την πηγ? για το GDPR.

Κ?ντε το τεστ συμμ?ρφωση? για το GDPR

Τ?ρα το ερ?τημα που θα πρ?πει να απαντηθε? ε?ναι ?μα ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? συμμορφωμ?νη με την κοινοτικ? νομοθεσ?α και τον ν?ο κανονισμ? GDPR.

Εφ?σον δεν ?χετε WordPress site, θα πρ?πει να κ?νετε το τεστ συμμ?ρφωση? για το GDPR.

Σε περ?πτωση ?μω? που ?χετε WordPress site, το μ?νο που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι το τελευτα?ο Update 4.9.6 το οπο?ο ?χει βγει για να συμμορφ?σει την ιστοσελ?δα σα? εντελ?? με την ν?α κοινοτικ? νομοθεσ?α και το GDPR απ? τεχνικ? σκοπι?.

Η συμμ?ρφωση των WordPress sites με το GDPR

Με το πιο WordPress Update 4.9.6 ?χουν γ?νει οι παρακ?τω αλλαγ?? σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που τρ?χουν με WordPress.

Σχ?λια

WORDPRESS-COMMENTS-GDPR-1

?σοι θ?λουν να αφ?σουν ?να σχ?λιο και δεν ε?ναι συνδεδεμ?νοι στο site, ?χουν επιλογ? να επιλ?ξουν ? ?χι την αποθ?κευση με cookie στον browser το ?νομα του?, τη διε?θυνση email του? και την ιστοσελ?δα του?.

Σελ?δα Privacy Policy

privacy-policy-wordpress-gdpr-1

Οι ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων μπορο?ν τ?ρα να ορ?σουν μια σελ?δα για την Privacy Policy ? για του? ?ρου? χρ?ση?, εφ?σον δεν ?χουν ακ?μα. Αυτ? η σελ?δα με το privacy policy θα φα?νεται κ?θε φορ? που κ?ποιο? χρ?στη? ? επισκ?πτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα κ?νει εγγραφ? ? σ?νδεση.

Καλ? θα ?ταν να υπ?ρχει το Privacy Policy και οι ?ροι χρ?ση? στο footer απ? το site σα?.

Επιπροσθ?τω?, θα πρ?πει να κ?νετε μια λ?στα απ? ?λα τα πρ?σθετα του WordPress που συλλ?γουν και κρατ?νε προσωπικ? δεδομ?να.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα το κ?νετε αυτ? στο εγχειρ?διο απ? το Privacy Plugin.

Διαχε?ριση Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

export-data-wordpress-gdpr

?λοι οι ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων, μπορο?ν απλ? και ε?κολα να διαχειριστο?ν τα προσωπικ? δεδομ?να των χρηστ?ν του?, να τα κ?νουν εξαγωγ? και να τα διαγρ?ψουν απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? και συγκεκριμ?να απ? τα εργαλε?α.

Η διαγραφ? των προσωπικ?ν δεδομ?νων των χρηστ?ν μπορε? να γ?νεται απλ?? και μ?νο με την επικοινων?α του χρ?στη στον διαχειριστ? του site.

Επ?ση? το WordPress παρ?χει τη δυνατ?τητα μ?σω ειδικ?ν ?τοιμων φορμ?ν με email να διαχειριστε? ο χρ?στη? τα αιτ?ματα διαγραφ?? και εξαγωγ?? των προσωπικ?ν δεδομ?νων.

?λη η φιλοσοφ?α τη? αναβ?θμιση? του πυρ?να του WordPress ε?ναι για να:

 • Εναρμοστε? πλ?ρω? με το GDPR και
 • Να εφαρμ?σει την φιλοσοφ?α Privacy By Design σ?μφωνα με το Privacy by Design framework

Δε?τε περισσ?τερα για το GDPR και το WordPress:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα, ?χουμε ενα site στο οπο?ο δεν κρατ?με στοιχε?α η να δ?νουμε δυνατ?τητα εγγραφ??. Υπ?ρχει μια απλ? φ?ρμα επικοινων?α? καθ?? και μια μπ?ρα cookies. Χρει?ζεται να κ?νουμε κ?τι παραπ?νω;
  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Δημ?τριο? ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ
  22 Μα?ου 2018 3:26 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Η ΕΝΗΜ?ΡΩΣΗ ΣΑΣ.ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟ PRIVACY POLICY ΣΤΟ FOOTER?ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ DASHBOARD ΓΙΝΕΤΑΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看