ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Ποια φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι αυτ? που θα σα? ανεβ?σει στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Οι περισσ?τεροι θα ?χετε σ?γουρα ακο?σει για την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ? το web hosting στα ελληνικ? ?πω? ?χει επικρατ?σει ο ?ρο?. ?μω? λ?γοι απ? εσ?? θα φανταζ?σασταν ?τι η κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? ?χει ?μεση σχ?ση και εξαρτ?ται και απ? την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μπορε? μερικο?? να σα? πι?νει προ εκπλ?ξεω? ?μω? ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη? Google ε?ναι συγκεκριμ?νο? και παρ? τι? δεκ?δε? αλλαγ?? που επιδ?χεται κ?θε εβδομ?δα, ακ?μα και σ?μερα λαμβ?νει υπ?ψη του τον server που φιλοξενε?ται η ιστοσελ?δα σα?.

Δε?τε παρακ?τω γιατ?.

Προτειν?μενε? εταιρε?ε? hosting:
http://www.richwerk.com/web-hosting/

Φιλοξεν?α ιστοσελ?δων: Μια παρεξηγημ?νη υπ?θεση

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ--ΤΙ-ΠΡΕΠΕΙ-ΝΑ-ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ-ΟΤΑΝ-ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ-HOSTING

Η εποχ? που χρειαζ?μασταν απλ?? ?να φθην? hosting, ?να domain name σε τιμ? ευκαιρ?α? και ?να free template για να διαμορφ?σουμε με λ?γε? γν?σει? HTML την πρ?τη μα? ιστοσελ?δα ?χει παρ?λθει ανεπιτρεπτ?.

?μα θ?λετε να φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα περ? οπ?? η οπο?α θα βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει να ασχοληθε?τε πολ? σοβαρ? και φυσικ? να αγορ?σετε ?να πακ?το hosting σε ?ναν αξι?πιστο server.

?ταν στοχε?ουμε στην Ευρωπα?κ? ? την Ελληνικ? αγορ? θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να επιλ?ξουμε μια φιλοξεν?α ιστοσελ?δων που βρ?σκεται σε ?να Ευρωπα?κ? datacenter? και να αποφ?γουμε τα φθην? Αμερικ?νικα hosting ? σε οποιαδ?ποτε ?λλη περιοχ? του πλαν?τη.

Αυτ? συμβα?νει για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

 • Η Google βλ?πει κ?θε ?πειρο σαν ενια?ο γεωγραφικ? χ?ρο και
 • Η εγγ?τητα του server με την αγορ? μα? μει?νει το delay time ? το ping time.

Σαφ?? και υπ?ρχουν και ?λλοι λ?γοι για του? οπο?ου? θα πρ?πει να ?χουμε φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σε server κοντ? στην αγορ? στ?χο μα? για λ?γου? τοπικο? SEO αλλ? και για λ?γου? geolocation μ?σω του hosting IP.

Με ?λλα λ?για ?μα ?χετε επενδ?σει σε μια ιστοσελ?δα μερικ?? χιλι?δε? ευρ?, σ?γουρα δεν θα κολλ?σετε στα 100 και 200 ευρ? παραπ?νω που θα χρειαστε?τε για να π?ρετε ?να σωστ? και γρ?γορο web hosting σε ?ναν αξι?πιστο server.

?λλωστε ?μα η ιστοσελ?δα σα? πετ?χει και αρχ?σει να δ?χεται εκατοντ?δε? ? και χιλι?δε? επισκ?ψει? κ?θε μ?ρα σ?γουρα το κ?στο? τη? φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα βα?νει αυξαν?μενο κ?θε χρ?νο και θα χρει?ζεστε συνεχ?? φιλοξεν?α ιστοσελ?δων με περισσ?τερη επεξεργαστικ? ισχ? και περισσ?τερου? π?ρου? απ? ?τι στο παρελθ?ν. Ε?ναι κρ?μα για μερικ? ευρ? να θυσι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και τη συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη που επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα? και ειδικ? για αυτ?ν που επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα? για πρ?τη φορ?.

Η πρ?τη εντ?πωση ε?ναι και καταλυτικ? και ε?ναι αυτ? που εντυπ?νεται και μ?νει στον επισκ?πτη. ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι εξαιρετικ? αργ? ? κα?ει κ?ρβουνο τ?τε θα σα? χαρακτηρ?σει ω? αργ? site και μ?λλον δεν θα σα? ξαναεπισκεφτε? ξαν?.

Η καθυστ?ρηση στην φ?ρτωση και μ?νο τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στω και για ?να δευτερ?λεπτο αυξ?νει το ποσοστ? εγκατ?λειψη? κατ? 10%.

Ποια τα χαρακτηριστικ? τη? σωστ?? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων

filoxenia-istoselidon

Ο χρ?νο? downtime δεν επαρκε? μ?νο για να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? αξι?πιστη αλλ? και για να αν?βει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Θα πρ?πει να κοιτ?ξετε και ?λλα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων πριν επιλ?ξετε κ?ποια εταιρε?α φιλοξεν?α? για την ιστοσελ?δα σα? ? πριν μεταφ?ρετε την ιστοσελ?δα σα? απ? μ?α εταιρε?α φιλοξεν?α? σε μια ?λλη.

Μερικ? πρ?γματα που θα πρ?πει να προσ?ξετε στην επιλογ? τη? σωστ?? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι τα παρακ?τω:

Αυτ?ματη διαδικασ?α backup και restore σε επ?πεδο φιλοξεν?α? μ?σω απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? και ?χι μ?σω τη? ιστοσελ?δα? σα?

?τσι θα γλιτ?σετε αρκετο?? π?ρου? αλλ? και επεξεργαστικ? ισχ? απ? το να πα?ρνετε χειρ?νακτα αντ?γραφα ασφαλε?α? ? με κ?ποιο αυτ?ματο πρ?σθετο ? script που κ?νει backup.

Διαχειρ?σιμο αρχε?ο php.ini

Αυτ? σημα?νει ?τι ε?ναι προσβ?σιμο σε εσ?? για να το παραμετροποι?σετε ?πω? θ?λετε. Π?ρα πολλο? servers αδυνατο?ν να τρ?ξουν ?λε? τι? εφαρμογ?? που ?χει μια ιστοσελ?δα και ειδικ? στην περ?πτωση του WordPress θα ?ταν συνετ? να μπορε?τε να το φ?ρετε?στα μ?τρα σα?.

Ισχυρ? και κλιμακο?μενη επεξεργαστικ? ισχ??, μν?μη RAM και π?ροι

Π?νω απ? 1 gb ram ε?ναι πολ? καλ? για ?να πακ?το φιλοξεν?α? και φυσικ? να υπ?ρχει ισχυρ?? επεξεργαστ?? ?ταν χρησιμοποιε?τε κ?ποιο πακ?το φιλοξεν?α? το οπο?ο ε?ναι διαμοιραζ?μενο (shared hosting).

Μηδενικ? downtime

Λ?γο δ?σκολο να το βρε?τε αφο? ακ?μα και οι cloud server π?φτουν αλλ? θα πρ?πει η λογικ? σα? να ε?ναι ?τι ο χρ?νο? που θα μπορε? να παραμε?νει ο server σα? online θα πρ?πει να τε?νει προ? το 100%.

Μην αγχωθε?τε αν θα πρ?πει να πληρ?σετε μερικ? ευρ? παραπ?νω. Δεν υπ?ρχει τ?ποτε χειρ?τερο απ? ?ναν server που συνεχ?? να π?φτει ? να βρ?σκεται σε κατ?σταση time out και κ?θε τρει? και π?ντε θα πρ?πει να επικοινωνε?τε με το τηλεφωνικ? κ?ντρο τη? εταιρε?α? φιλοξεν?α? το οπο?ο θα ε?ναι κατειλημμ?νο.

Φιλοξεν?α σε περιβ?λλον Linux

Οι Windows servers ε?ναι περιττο? για ?ποιο site δεν ε?ναι φτιαγμ?νο σε τεχνολογ?α ASP. Η τεχνολογ?α ASP ?χει εγκαταλειφθε? στι? μ?ρε? μα? γιατ? ?χει ξεπεραστε? τ?σο τεχνολογικ? ?σο και κοστολογικ? απ? την αντ?στοιχη γλ?σσα προγραμματισμο? ανοιχτο? κ?δικα PHP.

Ο λ?γο? που ?να? Windows server ε?ναι ασ?μφορο? αλλ? και ασ?μβατο? τεχνολογικ? με μια δυναμικ? ιστοσελ?δα σε PHP ε?ναι γιατ? εν?χει μ?σα τη? τον αστ?θμητο παρ?γοντα που λ?γετε Billy Gates και που ε?ναι ιδια?τερα κοστοβ?ρο? αλλ? και ατζαμ?? ω? προ? τον κ?δικα.

Οι linux servers ε?ναι πιο σταθερο?, χρει?ζονται λιγ?τερε? απαιτ?σει? για να τρ?ξουν σωστ? (λιγ?τερη μν?μη RAM, μικρ?τερου? επεξεργαστ?? )και φυσικ? ?ρχονται χωρ?? ?ξοδα ?δεια? λογισμικο? (ο Billy Gates που λ?γαμε με την Mirosoft).

Προτιμ?στε ξεκ?θαρα ?να linux hosting απ? ?να Windows hosting.

?μεση εξυπηρ?τηση

Πριν ψαρ?σετε απ? κ?ποια σο?περ προσφορ? για hosting με 3 ευρ? το μ?να, δοκιμ?στε να καλ?σετε στο τηλ?φωνο την εταιρε?α hosting που σα? το προσφ?ρει και δε?τε ?μα ?ντω? απαντ?ει κ?ποιο? και αν ναι σε π?ση ?ρα.

Ξ?ρετε ο χρ?νο? ε?ναι χρ?μα και με 3 ευρ? δεν πα?ρνετε και τ?ποτα τη? προκοπ?? σ?μερα. ?μα δεν υπ?ρχει τηλεφωνικ?? τρ?πο? επικοινων?α? ? ?μα θα πρ?πει να καλ?σετε Λονδ?νο μ?σω Ντουμπ?ι για να βρε?τε κ?ποιον να μιλ?σετε, τ?τε μ?λλον θα πρ?πει να το ξανασκεφτε?τε 2 φορ?? ?μα αξ?ζει τον κ?πο να επιλ?ξετε τη συγκεκριμ?νη εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων απ? μια ?λλη.

Φιλοξεν?α ιστοσελ?δων για WordPress sites

?μα ?χετε τ?ρα ιστοσελ?δα σε WordPress ? σχεδι?ζετε να δημιουργ?σετε μ?α ιστοσελ?δα σε WordPress, πρ?γμα που θεωρ? την πιο σωστ? λ?ση σ?μερα ?σων αφορ? το θ?μα κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? κατασκευ? eshop, θα πρ?πει να προσ?ξετε μερικ? πρ?γματα στην επιλογ? του κατ?λληλου πακ?του φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων για το WordPress site σα?.

Αρχικ? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι υπ?ρχει διαφορ? απ? hosting σε hosting και υπ?ρχουν εταιρε?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων και στην Ελλ?δα που παρ?χουν προγρ?μματα φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων για sites σε WordPress.

Επειδ? το WordPress ?χει κ?ποια ιδι?μορφα χαρακτηριστικ? σε σ?γκριση με ?να κοιν? site, οι εταιρε?ε? φιλοξεν?α? που υποστηρ?ζουν ιστοσελ?δε? σε WordPress ?χουν και το αν?λογο τμ?μα για WordPress με εξειδικευμ?νου? τεχνικο?? ?πω? η εταιρε?α TopHost.

Η εξειδ?κευση στο WordPress ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ?μα συναντ?σετε κ?ποια δυσκολ?α με ?να πρ?σθετο ? παρουσιαστε? κ?ποια ασυμβατ?τητα στο WordPress site σα?, ο πρ?το? που θα το καταλ?βει και θα σα? ειδοποι?σει θα ε?ναι μ?λλον το τμ?μα υποστ?ριξη? τη? εταιρε?α? φιλοξεν?α?.

Εκτ?? και αν δεν πι?νουν πουλι? στον α?ρα, οπ?τε θα δυσκολευτε?τε να βρε?τε ?κρη εξετ?ζοντα? και ξεψαχν?ζοντα? τα error logs του server σα? εκτ?? και ?μα ?χετε την εμπειρ?α που απαιτε?τε για να βρε?τε το λ?θο? ?μεσα και χωρ?? να π?σει το site σα?.

Wpengine: π?ρασε και δεν ακο?μπησε

Παρακ?τω θα ?θελα να αναφερθ? σε δ?ο αστικο?? θρ?λου? τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων και δεν μιλ?ω για κ?τι φανταστικ? αλλ? για δ?ο πολ? γνωστ?? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? ?πω? η Wpengine και το Google cloud for business.

Τ?ποτα δεν μπορε? να ε?ναι καλ? για εσ?? ε?ν πρ?τα δεν το δοκιμ?σετε ? ?πω? ?λεγαν οι αρχα?οι μηδ?να προ του τ?λου? μακ?ριζε!

?τσι μια μικρ? εμπειρ?α με την ?γκυρη εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων, την WPengine με ?δρα Λονδ?νο και Αμερικ? με ?κανε να αναθεωρ?σω τι? δ?θεν μεγ?λε? και σ?γουρε? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων.

Η εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων WPengine εξειδικε?εται αποκλειστικ? σε φιλοξεν?α wordpress sites και θεωρε?τε ?τι ?χει πολ? υψηλ? στ?νταρ ασφαλε?α?, τ?σο υψηλ? που ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να μπορ?σετε να β?λετε τα δικ? σα? πρ?σθετα στο WordPress site σα? ε?ν πρ?τα δεν π?ρουν την ?γκριση απ? την ?δια την Wpengine!

?τσι για λ?γου? ασφαλε?α? αλλ? και παραμετροπο?ση? των WordPress hosting server, μερικ? πρ?σθετα δεν λειτουργο?ν ?πω? το W3 Total cache και πολλ? ?λλα. ?μα ?χετε να μεταφ?ρετε μια ιστοσελ?δα στην WPengine, η διαδικασ?α μεταφορ?? θυμ?ζει λ?γο Ελληνικ? δημ?σιο με πολλ? περιττ? και ακαταν?ητα β?ματα που ε?ναι διφορο?μενα και διττ?.

Αυτ? σημα?νει ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν μεταφορ? ιστοσελ?δων, παρ? μαι τερ?στια β?ση δεδομ?νων με απαντ?σει? και ερωτ?σει? (knowledge base) που θα ζ?λευαν και τα μεγαλ?τερα Ευρωπα?κ? πανεπιστ?μια απ? ?ποψη αν?λυση?.

Φυσικ? ε?ν ε?στε λ?γο ?σχετο? με το WordPress και ?χετε και π?εση χρ?νου σ?γουρα θα πελαγ?σετε και σ?γουρα θα ζητ?σετε τα λεφτ? σα? π?σω ?πω? ?κανα και εγ? και θα χ?σετε μερικ?? μ?ρε? απ? τη ζω? σα? προσπαθ?ντα? να καταλ?βετε ποια τα θετικ? μια? τ?σο φημισμ?νη? εταιρε?α? hosting που κ?νει τα απλ? καθημεριν? πρ?γματα σε μεγαλ?πνοα ?ργα που ακ?μα και το γεφ?ρι τη? ?ρτα? ωχρι? μπροστ? του?.

Δυστυχ?? δεν θ?λω να συνεχ?σω γιατ? ειδικ? ?μα ?χετε ελληνικ? site θα διαπιστ?σετε και ?λλε? ασυμβατ?τητε? στον server που δεν υποστηρ?ζει Ελληνικ? κτλ.

Ξ?ρω ?τι πολλο? θα πουν δι?φορα και θα αφ?σουν σχ?λια κ?τω απ? αυτ? τη σελ?δα με εξυπν?δε? λε? και βγ?καμε χθε? απ? το αυγ? και σ?μερα μαθα?νουμε το α και το β. Δ?χομαι κ?θε κριτικ? αρκε? να ε?ναι εποικοδομητικ?, καλοπροα?ρετη και να μην μει?νει την αξ?α του ?λλου.

Πιθαν?ν η WPengine να ε?ναι καλ? εταιρε?α αλλ? ?χι για εμ?να.

Google Cloud και ο μ?θο? τη? δωρε?ν φιλοξεν?α? επ?πειρον

Πριν απ? ?να χρ?νο περ?που ε?χα διαβ?σει σε ?να μεγ?λο SEO blog που ?γραφε ?να? Ινδ?? γκουρο? του SEO, ?να? Κιν?ζο? γκουρο? του SEO και ?να? ?λληνα? απλ?? ειδικ?? στο SEO (εγ? ε?μαι αυτ??) ?τι με τι? ν?ε? υπηρεσ?ε? ογκοχρ?ωση? του Google Cloud που χρε?νουν 10 λεπτ? περ?που το GB, η φιλοξεν?α εν?? μικρο? WordPress site ε?ναι σχεδ?ν σε μηδενικ? κ?στο?.

Αυτ? απ? μ?α ?ποψη ε?ναι σωστ? δι?τι ?να μικρ? WordPress site με 300 και 500 επισκ?ψει? την ημ?ρα δεν θα ε?χε παραπ?νω απ? μερικ? GB δεδομ?νων το μ?να που μεταφρ?ζεται σε μερικ?? δεκ?δε? λεπτ? ? χονδρικ? ?να ευρ? το μ?να για τα 12 GB. Με ?να ευρ? το μ?να, η φιλοξεν?α εν?? WordPress site και γενικ? εν?? site μικρ?? κυκλοφορ?α? κοστ?ζει 12 ευρ? το χρ?νο!

Υπερβολικ? μικρ? ποσ? για την Ελλ?δα που το μ?σο αντ?στοιχο hosting κοστ?ζει 100ευρ? και ?νω.

Ο δε Ινδ?? ε?χε γρ?ψει ολ?κληρη αν?λυση για το ποια β?ματα θα πρ?πει να ακολουθ?σει κ?ποιο? για να στ?σει ?να WordPress site μ?σα στο Google Cloud μ?σω τη? εφαρμογ?? Bitnami, πω? να στ?σει τα IP και του? nameservers κτλ.

Σημειωτ?ον ?τι οι servers τη? Google ε?ναι οι πιο αξι?πιστοι παγκοσμ?ω? και ?ντω? με την τεχνολογ?α τη? Google ?χουν αποδεδειγμ?να 100% uptime.

Ο λ?γο? που με κ?νησε το ενδιαφ?ρον να ψ?ξω περισσ?τερο το θ?μα ?τανε για να δοκιμ?σω κ?ποια πιθαν? σχ?ση τη? φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? μου σε Google servers με την α?ξηση τη? κατ?ταξη? μου στην Google.

Κατ?ληξα στο συμπ?ρασμα ?τι δεν ?χει κ?ποια ιδια?τερη σχ?ση η φιλοξεν?α στο Google Cloud με την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? για ?ναν βασικ? λ?γο που λ?γεται: εναλλακτικ? κ?στο?.

Θα ?πρεπε για κ?θε ιστοσελ?δα να στ?νω απ? το μηδ?ν και ?ναν micro server με 512mb ? 1Gb RAM, να ορ?σω τον δικ? του nameserver, mailserver κτλ. Καθ?? και να ρυθμ?σω ?λα τα instances σε περιβ?λλον Google Cloud (linux με γραμμ?? εντολ?ν) που θα χρειαζ?μουν.

?να? σωστ?? system administrator δηλαδ?!

Αφο? λοιπ?ν ?φαγα ?να μ?να απ? τη ζω? μου με την εμμον? μου να αντιγρ?ψω τη Google και να ακολουθ?σω τη Google σε οτιδ?ποτε κ?νει γιατ? ?τσι θα σκεφτ?μουνα ?πω? αυτο? και ω? εταιρε?α SEO που ?μουνα θα ε?χα οφ?λη στην αποκωδικοπο?ηση του αλγορ?θμου κατ?ταξη? τη? Google, αποφ?σισα να εγκαταλε?ψω αυτ? το εγχε?ρημα λ?γω βιωσιμ?τητα?.

Το Google Cloud Hosting ε?ναι για του? Ινδο?? προγραμματιστ?? που ?χουν χαμηλ? εισοδ?ματα και του? ενδιαφ?ρει ακ?μα και το ?να ευρ? που θα γλιτ?σουν απ? την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε και πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα να συγκεντρ?σετε ?λε? τι? πληροφορ?ε? που θ?λατε για να επιλ?ξετε την καταλληλ?τερη εταιρε?α φιλοξεν?α? για την ιστοσελ?δα σα?!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για φιλοξεν?α ιστοσελ?δων και SEO:

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα. Αρχικ? θα ?θελα να σα? ευχαριστ? για τη? χρ?σιμε? πληροφοριε? που παρ?χεται σε αυτ? το ?ρθρο αλλ? και γενικ?τερα σε ?λα τα ?ρθρα σα?, γ?ρω απ? το seo και το WordPress. Και θα ?θελα να σα? κ?νω μια ερ?τηση. Μπορ? να ?χω hosting σε παροχου? εκτ?? Ελλ?δα? (πχ Αγγλ?α) και το domain μου να ?χει καταληξη .gr?

  Απ?ντηση
 • Γεια σου Γιαννη και καλη χρονι? να ?χει?

  Τελικ? η γν?μη σου για την WP Engine εν ?τει 2018 ?χει αλλ?ξει προ? το καλ?τερο ? προ? το χειρ?τερο ?
  Μπορε?? να γρ?ψει? αναλυτικ? καποιε? τεχνικ?? λεπτομ?ριε? που σε προβλημ?τισαν ?

  Π?ντα διαβ?ζω το blog σου με εξαιρετικ? ενδιαφ?ρον !

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Κ?στα και σε ευχαριστ? για το σχ?λιο. Η WP Engine ε?ναι μια εταιρε?α σταθμ?? στον χ?ρο του WordPress Hosting και ?χει ιδια?τερα αγαπηθε? και μισηθε? απ? δι?φορου?. Επειδ? και εγ? ε?μαι affiliate στην WP Engine, ?τυχε να τη δοκιμ?σω παλι?τερα.
   Το πρ?βλημα που βρ?κα στην WP engine ε?ναι ?τι το hosting του? ε?ναι managed.
   Δηλαδ? δεν μπορε?? να β?λει? ?ποιο πρ?σθετο θ?λει? εσ? π?νω στο site σου καθ?? και ?τι η μεταφορ? τη? ιστοσελ?δα? γ?νεται με διαφορετικ? τρ?πο σε σ?γκριση με τον κλασσικ? και επειδ? δεν υπ?ρχει υπηρεσ?α δωρε?ν μεταφορ??, μ?λλον ο μ?σο? χρ?στη? θα δυσκολευτε? να μεταφ?ρει την ?δη υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα του εκε?.

   ?τσι προτ?μησα ?λλε? ελληνικ?? εταιρε?ε? που ?χουν πιο ανεπτυγμ?νο το after sales support και ε?ναι στα μ?τρα του μ?σου ?σχετου χρ?στη.

   Απ?ντηση
 • καλησπερα ενδιαφερομαι για προσφορα φιλοξενια? και παραγωγη περιεχομενου

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看