ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

FASTER-BETTER-CHEAPER-PROOTHISI-ISTOSELIDON

Η φιλοσοφ?α faster better cheaper στην προ?θηση ιστοσελ?δων

Πω? να πετ?χετε περισσ?τερα πρ?γματα σε λιγ?τερο χρ?νο, με χαμηλ?τερο κ?στο? και καλ?τερα απ? πριν στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Μπορε? το SEO και η προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? να γ?νει με μικρ?τερο κ?στο?, σε λιγ?τερο χρ?νο, καλ?τερα και ευκολ?τερα απ? πριν;

Η ουσ?α δεν ε?ναι να γ?νει μ?νο με μικρ?τερο κ?στο?, σε λιγ?τερο χρ?νο, καλ?τερα και ευκολ?τερα απ? πριν, αλλ? με μικρ?τερο κ?στο?, σε λιγ?τερο χρ?νο, καλ?τερα και ευκολ?τερα απ? τον ανταγωνισμ?.

Απ? τη στιγμ? που θα επιτευχθε? αυτ?, τ?τε το συνολικ? αποτ?λεσμα θα ε?ναι πολ? καλ?τερο και δεκ?δε? φορ?? αποδοτικ?τερο απ? πριν.

Θα ?χετε βρει τη μαγικ? φ?ρμουλα που θα μεγιστοποι?σετε την απ?δοση τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και κ?θε ευρ? που θα ρ?χνετε στο SEO θα σα? αποφ?ρει δεκ?δε? ευρ? επιστροφ? σε ?σοδα για την επιχε?ρηση σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? μαγαζ?.

Για να μ?θετε πω? θα μπορ?σετε να αξιοποι?σετε τη φιλοσοφ?α του faster better cheaper, διαβ?στε το εκπληκτικ? ?ρθρο παρακ?τω.

Η μαγε?α τη? φιλοσοφ?α? faster, better, cheaper

Η φιλοσοφ?α faster, better, cheaper και easier (το τ?ταρτο σκ?λο? παραλε?πεται στι? μ?ρε? μα? εσκεμμ?να, εν? χρει?ζεται) οφε?λει την καταγωγ? τη? στον Γιαπων?ζο σ?μβουλο βελτ?ωση? ποι?τητα? και μηχανικ? τη? Toyota Shigeo Shingo.

O Shingeo Shingo αν?πτυξε αυτ? την φιλοσοφ?α την δεκαετ?α του 1960 ?ταν κλ?θηκε σαν σ?μβουλο? παραγωγ?? στην Toyota για να μει?σει τον χρ?νο παραγωγ?? σε ?να εργοστ?σιο εξαρτημ?των τη? Toyota. ?χει γρ?ψει ο ?διο? π?ρα πολλ? βιβλ?α και οι προτ?σει? και οι βελτι?σει? του στι? μεθ?δου? και στου? χρ?νου? παραγωγ?? ?χουν ενσωματωθε? σ?μερα στο επ?σημο Toyota Production System ? TPS.

Δεν θ?λω να σα? κουρ?σω πολ? σχετικ? με την θεωρ?α, ?μω? θ?λω να σα? δε?ξω πω? γ?νεται να ακολουθ?σετε αυτ?ν την θεωρ?α ? μοτ?βο για να μπορ?σετε να βελτι?σετε του? χρ?νου? απ?δοση? τη? εκστρατε?α? SEO και να ανεβε?τε ευκολ?τερα, ταχ?τερα, οικονομικ?τερα απ? του? ανταγωνιστ?? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σε καλ?τερε? θ?σει? απ? πριν.

Τα β?ματα του faster, better, cheaper σε ?να start up site

Α? υποθ?σουμε ?τι ?χουμε σ?μερα ?να start up site που δεν ε?ναι ?λλο απ? μια ν?α ιστοσελ?δα που θ?λουμε να δημιουργ?σουμε για να πι?σουμε κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? ?στε να αποκτ?σουμε πελατε?α απ? το ?ντερνετ, και συγκεκριμ?να απ? τι? οργανικ?? αναζητ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ε?τε πρ?κειται για ηλεκτρονικ? κατ?στημα, ε?τε πρ?κειται για ηλεκτρονικ? φαρμακε?ο ? για ιστοσελ?δα online κρατ?σεων ? για ?να απλ? site, η μεθοδολογ?α που θα ακολουθ?σουμε ε?ναι η ?δια.

Θα πρ?πει να προσθ?σουμε ?τι το μυστικ? τη? βελτ?ωση? βασ?ζεται στην επαν?ληψη και την εξ?σκηση. Η επαν?ληψη θα σα? κ?νει καλ?τερο σε αυτ? που κ?νετε και επειδ? ?χω εκτελ?σει τα παρακ?τω β?ματα σχεδιασμο? τη? ιστοσελ?δα?, κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? και προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? δεκ?δε? φορ??, ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι σ?γουρο να μπορ? να σα? υποδε?ξω με ποιον τρ?πο θα μπορ?σετε να εφαρμ?σετε το FBC (Faster, Better, Cheaper).

1 Επιλ?ξτε ?να ε?κολο domain name

Η επιλογ? του domain name σα? ε?ναι καθοριστικ? για την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα σα? συνοδε?ει για π?ντα. Με ?λλα λ?για το domain name σα? το παντρε?εστε και δεν μπορε?τε να το αλλ?ξετε τ?σο ε?κολα αφο? το ?χετε αποκτ?σει και σα? ?χει μ?θει ο κ?σμο? με αυτ?.

Οι στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ και προ?θηση? ιστοσελ?δων γ?ρω απ? το domain name ε?ναι βασικ? 2:

  • Η στρατηγικ? απ?κτηση? exact match domain, δηλαδ? ?νομα χ?ρου που να ταυτ?ζεται με τη λ?ξη κλειδ? και
  • Απ?κτηση domain name αν?λογο με το brand name σα? και την εταιρικ? σα? ταυτ?τητα

Την πρ?τη στρατηγικ? δεν την συνιστ? γιατ? ?τσι περιορ?ζετε π?ρα πολ? το αντικε?μενο σα? και το ε?ρο? των αναζητ?σεων σα?, εκτ?? και ?μα δεν αποφασ?σετε ποτ? να αλλ?ξετε αντικε?μενο ? το αντικε?μενο σα? ε?ναι εξαιρετικ? συγκεκριμ?νο.

?μω? φανταστε?τε την εταιρε?α λιανικ?? στην κινητ? τηλεφων?α Γερμαν?? να ?χει π?ρει το domain name bataries.gr και ?χι το germanos.gr. Θα ?ταν τραγικ? λ?θο? μ?ρκετινγκ γιατ? στη συν?χεια ο Γερμαν?? επεκτ?θηκε σε ν?α αντικε?μενα ?πω? η κινητ? τηλεφων?α και σταμ?τησε να ασχολε?ται μ?νο με τι? μπαταρ?ε? που ασχολο?νταν αποκλειστικ? στην αρχ?.

Φροντ?στε το ?νομα χ?ρου που θα επιλ?ξετε να ε?ναι σ?ντομο, να μην ?χει πα?λε?, να ε?ναι αναγνωρ?σιμο και να μην συγχ?εται με ?λλα πρ?γματα ? ?λλε? φ?ρμε?.

Τ?λο? προτιμ?στε κατ?ληξη .gr για την ελληνικ? αγορ? μ?νο και .com για την αγγλ?φωνη ? διεθν?.

2 Επιλ?ξτε ?να γρ?γορο hosting

Το hosting ε?ναι πολ? σημαντικ? για την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα?, το π?σο γρ?γορα αυτ? θα ταξινομηθε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και αποτελε? απ? μ?νο του βασικ? παρ?γοντα SEO.

Μην λυπ?στε τα 50 ? 100 ευρ? που θα δ?σετε παραπ?νω για να αποκτ?σετε ?να ταχ?τερο hosting, οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα σα? ευγνωμονο?ν μετ? για την γρ?γορη φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα? σα? ? για την ταχ?τατη λ?ψη τη? παραγγελι?? του απ? το eshop σα?.

Θα πρ?πει να αγορ?σετε ?να πακ?το hosting που να μην βασ?ζεται μ?νο στην χωρητικ?τητα του δ?σκου αλλ? στη συμβατ?τητα με το WordPress και τι? εφαρμογ?? που θ?λετε να τρ?ξετε καθ?? και στην επαρκ? επεξεργαστικ? ισχ? και τη μν?μη του συστ?ματο?.

3 Στ?στε την ιστοσελ?δα σα? WordPress

Ακ?μα και σ?μερα ε?ναι πολλο? που αντιδρ?νε στην απλ?τητα και ευχρηστ?α του WordPress γιατ? δεν θ?λουν να παραδεχθο?ν ?τι ε?ναι αν?τερο απ? ?ποψη SEO αλλ? και απ? ?ποψη κ?δικα απ? ?λλα CMS και απ? ?λλα προγρ?μματα κατασκευ?? ιστοσελ?δων ? προγρ?μματα κατασκευ?? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των.

?μω? το WordPress ε?ναι απ? μ?νο του το λαμπρ?τερο παρ?δειγμα τη? φιλοσοφ?α? Faster, Better, Cheaper καθ?? και easier. Σε λιγ?τερο χρ?νο δηλαδ? μπορε?τε με χαμηλ?τερο κ?στο? να ?χετε καλ?τερα αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με το eshop σα? ? την εταιρικ? ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το WordPress στα μαθ?ματα WordPress.

4 Επιλ?ξτε ?να θ?μα σε Genesis Framework

Το Genesis Framework ε?ναι μαι συλλογ? προτ?πων και θεμ?των σε WordPress με πολ? καθαρ? κ?δικα σχεδιαστικ? και πολ? καλ? χρ?ση των λευκ?ν χ?ρων στο Web Design.

Ενσωματ?νει τη φιλοσοφ?α γονικ? θ?μα και παρ?γωγο θ?μα ? child theme για να κ?νει ασφαλ?στερε? τι? μελλοντικ?? ανανε?σει? στον κ?δικα του θ?ματο?. Η παρ?βλεψη αυτ?? τη? σχεδιαστικ?? αρχιτεκτονικ?? γονικο? θ?ματο? και child theme θα σα? οδηγ?σει στο μ?λλον σε πολλ? προβλ?ματα γιατ? μ?λλον δεν θα μπορε?τε να κ?νετε update στην ιστοσελ?δα σα?.

Οπ?τε προσοχ? λοιπ?ν, ακ?μα και να μην ?χετε επιλ?ξει το Genesis Theme Framework που ?χει παραπ?νω απ? 200 υποστηριζ?μενα θ?ματα, θα πρ?πει ?ποιο θ?μα και επιλ?ξετε να ?χει το αντ?στοιχο child theme για να κ?νετε την απαρα?τητη παραμετροπο?ηση.

5 Κ?ντε ?ρευνα αγορ?? για τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?

Στο κεφ?λαιο 1 των μαθημ?των WordPress, αναφ?ρομαι στην ?ρευνα αγορ?? γενικ? για την αγορ? σα? αλλ? και για τι? λ?ξει? κλειδι? στην αγορ? σα?.

Κ?θε βιομηχαν?α ? αγορ? χαρακτηρ?ζεται απ? κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ε?ναι ?κρω? σημαντικ?? γιατ? ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που φ?ρνουν του? πελ?τε? ? τα λεγ?μενα money keywords.

Κ?θε αγορ? ?χει τι? δικ?? τη? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?, για παρ?δειγμα η βιομηχαν?α τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων ?χει ω? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? το Web Design, την Κατασκευ? Ιστοσελ?δων κλπ.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να γνωρ?ζετε ποια ε?ναι η αγορ? σα?, ποιοι ε?ναι οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? και πω? σα? ψ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να σα? βρουν.

Με β?ση αυτ?? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? θα στ?σετε αργ?τερα ολ?κληρη την ιστοσελ?δα σα?.

6 Δημιουργ?στε ?να μον?χρωμο και αναγνωρ?σιμο λογ?τυπο

Η χρ?ση εν?? και μ?νο χρ?ματο? για το λογ?τυπο σα? για το ?ντερνετ αλλ? και γενικ?τερα ε?ναι πολ? σημαντικ?. Τα πολλ? χρ?ματα στο ?ντερνετ ε?ναι κουραστικ? και υποδηλ?νουν φτ?χεια απ? ?ποψη ευρηματικ?τητα?.

καλ?τερα να ?χετε ?να μ?νο χρ?μα παρ?λληλα με το λευκ? ? το μα?ρο ?πω? ?να κ?κκινο, μπλε ? ?να βυσσιν?.

Η αναγνωρισιμ?τητα του λογ?τυπου που θα προτιμ?σετε ε?ναι κ?τι που θα σα? κ?νει να διακριθε?τε απ? το πλ?θο? και να μπορ?σετε να ξεχωρ?σετε απ? τα ?λλα μη επ?νυμα προ??ντα.

7 Στ?στε το site σα? γ?ρω απ? τι? λ?ξει? κλειδι?

Σε ?να προηγο?μενο μνημει?δη ?ρθρο Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? αναφ?ρομαι αναλυτικ? στην χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν ω? το βασικ? συστατικ? τη? δομ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των σελ?δων προορισμο? που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε.

Για κ?θε λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να υπ?ρχει στην ιστοσελ?δα σα? τουλ?χιστον μια σελ?δα εκτ?? απ? την αρχικ? η οπο?α θα ε?ναι σωστ? δομημ?νη και θα ?χετε ξεκ?θαρο call to action.

Θα καλε? δηλαδ? ξεκ?θαρα τον επισκ?πτη να κ?νει κ?τι, να δ?σει το email του, να αγορ?σει κ?τι ? να κ?νει κ?που κλικ.

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? για να στε?λετε ?να ισχυρ? σ?μα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σχετικ? με την σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

  • Στο ?νομα και τη διε?θυνση (URL), η οπο?α διε?θυνση URL ε?ναι πολ? σημαντικ? και θα πρ?πει να περι?χει οπωσδ?ποτε τη λ?ξη κλειδ? στα ελληνικ? ? στα λατινικ?
  • Στον τ?τλο και περιγραφ?
  • Στον υπ?τιτλο
  • Στο κυρ?ω? κε?μενο
  • Στα ον?ματα και την εναλλακτικ? περιγραφ? των εικ?νων
  • Στι? ετικ?τε? των ?ρθρων
  • Στι? meta keywords κ?θε σελ?δα?

8 Κ?ντε κ?θε μ?να εκστρατε?α προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Τ?λο? αφο? ?χουμε σχεδι?σει ?λε? τι? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? μα? σωστ?, ?χουμε ανεβ?σει τα προ??ντα μα? στο eshop μα?, το επ?μενο β?μα ε?ναι η εκστρατε?α προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? μα? κ?θε μ?να.

Καλ? θα ?ταν να ?χουμε ?δη βρει μια εταιρε?α προ?θηση? ιστοσελ?δων που να ταιρι?ζει στι? απαιτ?σει? μα? και στον τρ?πο σκ?ψη? μα?.

?τσι θα πρ?πει να μιλ?σετε με ειδικο?? στο SEO και να ζητ?σετε προσφορ?? για να καταλ?ξετε στην συμφερ?τερη.

?μα το μοναδικ? σα? κριτ?ριο στην επιλογ? εν?? συνεργ?τη για την προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι μ?νο το κ?στο?, τ?τε μ?λλον δεν θα βρε?τε τον καλ?τερο ? θα π?ρετε δουλει? χαμηλ?? ποι?τητα? και μ?λλον δεν θα περ?σετε ποτ? το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google.

Κοιτ?ξτε για κ?ποιον μ?νιμο συνεργ?τη στο SEO και βρε?τε ?να κ?στο? που να καλ?πτει ναι μεν τι? αν?γκε? σα? κ?θε μ?να και που θα μπορε? να σα? αποδ?σει για να το κ?νετε γρ?γορα απ?σβεση.

Οι εκστρατε?α SEO θα πρ?πει να γ?νεται κ?θε μ?να και θα πρ?πει να σχεδι?σετε δι?φορε? εκστρατε?ε? οι οπο?ε? θα τρ?χουν ?εναα και για π?ντα και θα ε?ναι αειφ?ρε?.

Δε?τε περισσ?τερα για το faster better cheaper και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看