ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

FACEBOOK

Facebook Marketing

?ταν ξεκινο?σε το 2004 το Facebook σαν ιδ?α, ?ταν απλ?? μια κλειστ? κοιν?τητα για να εν?σει του? φοιτητ?? των αμερικ?νικων κολεγ?ων. Δ?κα χρ?νια αργ?τερα και μετ? απ? 1 δισεκατομμ?ριο περ?που ανθρ?που? να ?χουν μπει και ανο?ξει λογαριασμ? αν? τον κ?σμο, το ?χει μεταμορφωθε? απ? cult κοιν?τητα στο μεγαλ?τερο κοινωνικ? δ?κτυο παγκοσμ?ω?.

Εν?νοντα? παλιο?? συμμαθητ?? και φ?λου?, δημιουργ?ντα? ν?α social brands, το facebook ?χει αλλ?ξει ριζικ? την επικοινων?α και το ?ντερνετ.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, Ιδιοκτ?τη? του ParaMarketing Blog και θα σα? ξεναγ?σω στον μαγικ? κ?σμο του Facebook, ?πω? δεν τον ?χετε δει ποτ?!

Δ?στε το email σα? και μ?θετε πω? να Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το Facebook!

Το Facebook με αριθμο??

1,2 δι? ενεργο? χρ?στε?? τον Ιο?νιο του 2013, εκ των οπο?ων το 80% ?τανε εκτ?? Αμερικ?? και Καναδ?.

Δε?: https://newsroom.fb.com/Key-Facts

54% των χρηστ?ν του facebook που ?χει κ?νει like σε μια σελ?δα ? ?να brand ε?ναι γιατ? ?χει χρησιμοποι?σει το προ??ν ? την υπηρεσ?α

Δε?: https://www.emarketer.com/Article/Deals-Discounts-Dethroned-Reasons-Follow-Brands/1009242

45% ?χουν κ?νει like για να ενημερ?νονται για τυχ?ν προσφορ??

5,5 εκατομμ?ρια υπολογ?ζονται οι χρ?στε? του Facebook στην Ελλ?δα

55% των χρηστ?ν του Facebook ε?ναι ?νδρε? εν? το υπ?λοιπο 45% δηλ?νουν γυνα?κε?

Δε?: https://www.pewinternet.org/2013/02/14/the-demographics-of-social-media-users-2012/

41 ετ?ν ε?ναι μ?σο? χρ?στη? του facebook , εν? το 65% των ατ?μων στο facebook ε?ναι κ?τω των 35

Δε?: https://qz.com/93673/heres-why-facebooks-investors-find-facebook-so-baffling/

300 εκατομμ?ρια φωτογραφ?ε? ανεβ?ζονται κ?θε μ?ρα

Δε?: https://newsroom.fb.com/Products

229 φ?λου? ?χει ο μ?σο? χρ?στη? στο Facebook

Δε?: https://pewinternet.tumblr.com/post/23177613721/facebook-a-profile-of-its-friends-in-light-of

4.5 δισ Facebook Likes καθημεριν?

Δε?: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151908376636729.1073741825.20531316728&type=1

750 εκατομμ?ρια χρ?στε? μπα?νουν απ? κινητ? συσκευ?, tablet, ipad

Δε?: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151908376636729.1073741825.20531316728&type=1

Το σημαντικ?τερο ?λων ε?ναι ?τι η τ?ση αυξ?νεται και με την π?ροδο του χρ?νου θα ?χουμε ?λο και περισσ?τερου? ανθρ?που? στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ? να εισ?ρχονται στο FB για πρ?τη φορ? και να προσαρμ?ζουν τη ζω? του? γ?ρω απ? αυτ?. Ε?μαι στο FB απ? το 2007, ?χω διαγραφε? 2 φορ?? και τ?ρα μετ? απ? 7 χρ?νια φα?νεται ?τι το FB ?χει μετατραπε? απ? φ?ρσα και κακ?γουστο αστε?ο σε τ?ση και σηματοδοτε? τον 21 αι?να.

?Χρ?σει? του Facebook

facebook

Απ? τη στιγμ? τη? σ?λληψ?? του, το facebook ?χει γ?νει ο νο?μερο ?να προορισμ?? των ανθρ?πων στο ?ντερνετ. Μ?σα απ? αυτ? μπορε? κανε?? να ενημερωθε? για τα π?ντα, απ? το το facebook κ?ποιο? ερωτε?εται, γνωρ?ζεται και παντρε?εται. Μ?χρι και μεταθ?σει? στο στρατ? ?ρχονται απ? το Facebook!

Η μη ?παρξη προφ?λ στο facebook ε?ναι συν?νυμο τη? ανυπαρξ?α?. Και για π?ρα πολλο?? ?χει γ?νει εξ?ρτηση. Με τον πρωιν? καφ?, στο κινητ? ? ?που βρουν ?λοι προσπαθο?ν να στ?ψουν τι? χαρ?? και τα οφ?λη του FB! Θ?λετε να ε?στε απ? αυτο?? που μπορο?ν να βγ?λουν λεφτ? απ? αυτ? ? θα με?νετε απλ?? ?να? οπαδ??;

1. Facebook Groups

Facebook Groups ε?ναι μια πολ? καλ? πηγ? επισκεψιμ?τητα? για τη σελ?δα σα?. Σ?μερα χιλι?δε? facebook groups υπ?ρχουν στο ελληνικ? facebook και εγ? προσωπικ? ε?μαι μ?λο? σε π?νω απ? 600. Η αδ?σποτη δημοσ?ευση και κοινοπο?ηση ?ρθρων και β?ντεων απ? τη σελ?δα μου με ?φερε πολλ?? φορ?? κοντ? στο block.

?μω?, η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? για το site ? το e-shop σα? ε?ναι πια και με διαφορ? το facebook. Στα groups μπορε? να δημοσιε?ει ο καθ?να? ?τι θ?λει αρκε? να ε?ναι σχετικ? με το θ?μα του group. Ο καλ?τερο? τρ?πο? να προσεγγ?σει κανε?? κ?σμο απ? ?λη την Ελλ?δα και την υφ?λιο ε?ναι με το να συμμετ?χει σε πολυπληθ? ομ?δε?.

Μερικ?? απ? αυτ?? ?χουνε ακ?μα και 350.000 ? 400.000 μ?λη! Τζ?μπα διαφ?μιση!

2. Facebook Events

Τα Facebook events ε?ναι ?λλη μια καινοτ?μα υπηρεσ?α του Facebook που επιτρ?πει του? χρ?στε? να οργαν?σουν και να προσκαλ?σουν χιλι?δε? χρ?στε? του facebook σε δι?φορα events που γ?νονται καθημεριν? στον φυσικ? κ?σμο ? και webinars. ?να μειον?κτημα των facebook events ε?ναι ?τι ?χουν πολ? χαμηλ? ποσοστ? ανταπ?κριση? και δ?σμευση?.

3. Facebook Pages

Ο καθ?να? χρ?στη? του facebook μπορε? να ανο?ξει μια facebook page ? αλλι?? μια σελ?δα ? περισσ?τερε? απ? μια σελ?δε? στο Facebook. Μ?λιστα ?χει γ?νει τ?σο δημοφιλ?? και κοιν?τυπη η σελ?δα στο FB, που π?ρα πολ? την μπερδε?ουν με τη σελ?δα στο ?ντερνετ! Αυτ? τη στιγμ? διαχειρ?ζομαι π?νω απ? 10 σελ?δε? στο Facebook.

4. Facebook μυν?ματα

Το κλασικ? FB chat, video call ? β?ντεο κλ?ση και μην?ματ?. Το FB chat ?χει αντικαταστ?σει λ?γω αμεσ?τητα? το παραδοσιακ? email και τι? παλι?τερε? εκδ?σει? του msn messenger, aol messenger και το απαρχαιωμ?νο IRC!

7 μυστικ? επιτυχ?α? στο Facebook

FACEBOOK

1. Περιεχ?μενο

Οτιδ?ποτε δημοσιε?ετε στο Facebook ε?ναι περιεχ?μενο, ε?τε αυτ? ε?ναι β?ντεο ? εικ?να ? κε?μενο! Η στρατηγικ? περιεχομ?νου ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? για να αυξ?σετε τη δημοτικ?τητα, το traffic και να με?νετε αξ?χαστοι στο ?ντερνετ! Δε?τε περισσ?τερα: Το Περιεχ?μενο Ε?ναι Βασιλι??

2. Χρ?νο? δημοσ?ευση? ? timing

Μετρ?ει π?ρα πολ? ο χρ?νο? δημοσ?ευση? στο facebook με τον ιδανικ?τερο χρ?νο να ε?ναι στι? 6 το απ?γευμα και η καλ?τερη μ?ρα δημοσ?ευση? να ε?ναι η Π?μπτη και το Σ?ββατο.

3. Κοιν?τητε? χρηστ?ν ? groups

Στο ?ρθρο Facebook Groups εξηγ? και αναλ?ω τα π?ντα γ?ρω απ? το θ?μα. Καλ? ε?ναι να συμμετ?χετε ενεργ? σε groups χιλι?δων ατ?μων για να μπορε?τε να δημοσιε?ετε σχετικ? περιεχ?μενο και να αντλε?τε traffic στη σελ?δα σα?!

4. Κ?λυψη ? reach

Τελικ? π?σοι ε?δαν την δημοσ?ευση σα?; Π?σο? κ?σμο? σα? ξ?ρει ? αναγνωρ?ζει τη φ?ρμα σα?; Το ποσοστ? κ?λυψη? και το ποσοστ? ανταπ?κριση? ε?ναι πολ? σημαντικ? ?ταν μετρ?τε την απ?δοση τη? διαφ?μιση? ? του μ?ρκετινγκ.

5. Πιστ?τητα πηγ??

?λλο να δημοσιε?ει το? Reuters και ?λλο το blogspot τη? κατ?να?! Η παραπληροφ?ρηση και η βλακε?α στο face κυκλοφορο?ν αδ?σποτε?! ?σο πιο ?μπιστη και αξι?πιστη ε?ναι η πηγ? τη? δημοσ?ευση?, τ?σο καλ?τερα και τ?σο περισσ?τεροι χρ?στε? την προσ?χουν.

6. Αριθμ?? φ?λων και συμμετοχ?

5.000 φ?λοι δεν ε?ναι αρκετο? για να εξασφαλ?σουμε την επιτυχ?α τη? καμπ?νια? μα? στο Face! Πρ?πει να ?χουμε πολλ?? χιλι?δε? ακ?λουθων, οπαδ?ν και λαικατζ?δων στο face για να πολλαπλασι?σουμε την κ?λυψη και να προσεγγ?σουμε χιλι?δε? χρ?στε?!

7. Δημοτικ?τητα Περιεχομ?νου

?λλο να δημοσιε?ουμε ?σχετα πρ?γματα ? προσωπικ?? φωτογραφ?ε? και ?λλο να ανεβ?ζουμε το τελευτα?ο β?ντεο απ? τη συναυλ?α τη? lady gaga! Η δημοτικ?τητα του περιεχομ?νου ε?ναι καθοριστικ?? σημασ?α? για να π?ρουμε περισσ?τερα likes και shares!

Success stories στο Facebook

Burberry

Με την μοναδικ? του? εφαρμογ? στο FB, η εταιρε?α Burberry κατ?φερε να αγγ?ξει χιλι?δε? χρ?στε? και να αυξ?σει το ποσοστ? των facebook likes και facebook shares κατακ?ρυφα.

Μπορ? να σα? παραθ?σω χιλι?δε? ?λλε? ιστορ?ε? επιτυχ?α?, αλλ? δεν ε?ναι ο στ?χο? αυτο? του ?ρθρου να μιλ?σει για μεγ?λε? εταιρε?ε? που ?σω? δεν ταυτ?ζεστε με αυτ??, αλλ? να σα? αφυπν?σει για να δε?τε πω? μπορε?τε να αξιοποι?σετε την κοινωνικ? δικτ?ωση προ? ?φελο? σα?!

7 συμβουλ?? στο Facebook

facebook

1. Μην κ?νετε SPAM

Αντ? για SPAM κ?ντε ν?ου? φ?λου? και ν?ε? γνωριμ?ε?! Προσπαθ?στε να βρε?τε ?λλου? ανθρ?που? με ?δια ενδιαφ?ροντα και ανησυχ?ε?!

2. Απαντ?στε γρ?γορα σε αιτ?ματα φιλ?α? και μην?ματα

Μην καθυστερε?τε, το timing μετρ?ει στο χτ?σιμο του κοινωνικο? σα? προφ?λ!

3. Συμμετ?χετε σε περισσ?τερα groups που μπορε?τε σχετικ? με το αντικε?μενο σα?

Και π?λι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι η μαζικ? ?κθεση σε χιλι?δε? ? και εκατομμ?ρια ?τομα!

4. Κ?ντε 5.000 φ?λου?

Και συνεχ?στε να κ?νετε φ?λου?!

5. Δημιουργε?στε τη δικ? σα? Facebook Page και Facebook Group

Τουλ?χιστον απ? ?να, μην ξεχν?τε ?να ?σον καν?να!

6. Ενσωματ?στε τι? εφαρμογ?? facebook comments, Alternative digg και jetpack like box στο site, blog ? e-shop σα?!

7. Σχεδι?στε απ? πριν τι θα δημοσιε?σετε, τι θα κοινοποι?σετε και π?τε. Μια καλ? στρατηγικ? facebook marketing ? social media ε?ναι απαρα?τητη.

7 εργαλε?α επιτυχ?α? στο Facebook

Facebook for Business

?να πολ? χρ?σιμο portal για να σα? βοηθ?σει να αξιοποι?σετε τα εργαλε?α και τι? δωρε?ν υπηρεσ?ε? του FB με πολλ?? πληροφορ?ε?.

Facebook Page Insights

Το πακ?το στατιστικ?ν κ?θε σελ?δα? στο FB. Με λεπτομερ? στατιστικ? για likes & shares και τον βαθμ? διε?σδυση? των κοινοποι?σεων και των δημοσιε?σεων σα?.

Facebook Brand

?να site σχετικ? με τη φ?μη και τα λογ?τυπα του FB.

Facebook Studio

?να πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο με πηγ??, πετυχημ?νε? ιστορ?ε? και συμβουλ?? επιτυχ?α? στον μπλε κ?σμο των ενηλ?κων που αν δεν λεγ?ταν Facebook θα ?μοιαζε με τα στρουμφ?κια!

Facebook Ads

?λα τα εργαλε?α που χρει?ζεστε για να σχεδι?σετε μια πετυχημ?νη διαφ?μιση στο FB. Προσοχ? στη χρ?ση τη? γιατ? μπορε?τε να μπε?τε μ?σα χωρ?? να το καταλ?βετε!

SimplyMeasured

?να ανεξ?ρτητο site με στατιστικ? για το fb. Μπορε?τε να γραφτε?τε δωρε?ν και να δοκιμ?σετε ? να μετρ?σετε τι δουλε?ει και τι ?χι.

Truesocialmetrics

Το ?διο με το SimplyMeasured.

Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看