ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΤΗΝ EZOIC ΑΠΟ ΤΟ SITE ΣΑΣ

Θ?λετε να βγ?λετε χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα? και δεν ξ?ρετε πω?;

? ?χετε ?δη ιστοσελ?δα και τρ?χετε διαφημ?σει? μ?σω AdSense και θ?λετε να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?;

Η λ?ση ε?ναι η Ezoic.

Με την Ezoic μπορε?τε να αυξ?σετε εκθετικ? τα ?σοδα σα? απ? το AdSense απ? 60% ?ω? και 1000%.

Κ?ντε εγγραφ? τ?ρα!

Τι ε?ναι η Ezoic;

Η Ezoic ?να διαφημιστικ? δ?κτυο που ?χει επιδοτηθε? απ? την Αμερικ?νικη Κυβ?ρνηση για να αναπτ?ξει τεχνολογ?α τεχνητ?? νοημοσ?νη? και μηχανικ?? μ?θηση? με στ?χο την βελτιστοπο?ηση των εσ?δων απ? τι? διαφημ?σει? του AdSense.

Ε?ναι συνεργ?τη? τη? Google, (Google Partner) και εκτ?? απ? υπηρεσ?ε? βελτιστοπο?ηση? των διαφημ?σεων και των διαφημιστικ?ν εσ?δων, παρ?χει και υπηρεσ?ε? βελτιστοπο?ηση? ταχ?τητα?.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? δεν αποτελε? παρ?γοντα SEO, ωστ?σο ε?ναι πολ? σημαντικ? φ?λτρο για να τρ?χουν πιο γρ?γορα οι διαφημ?σει? που προβ?λλονται απ? το διαφημιστικ? δ?κτυο τη? Google.

Και επειδ? η Google βασ?ζεται για το 95% των εσ?δων τη? απ? τι? διαφημ?σει?, ?πω? καταλαβα?νετε για να αυξ?σει τα ?σοδα τη? θα πρ?πει και οι ιστοσελ?δε? που συμμετ?χουν στο διαφημιστικ? δ?κτυο τη? να ε?ναι ταχ?τατε? για να τρ?χουν πιο πολλ?? διαφημ?σει?.

Παρακολουθ?ντα? το παραπ?νω β?ντεο, μπορε?τε να δε?τε αναλυτικ? πω? λειτουργε? το φ?λτρο τη? Google που κ?βει τα αργ? sites απ? τα αποτελ?σματα αναζητ?σεων.

Ποιε? ε?ναι οι απαιτ?σει? για να γραφτε? κ?ποιο? στην Ezoic;

Θα πρ?πει να διαθ?τετε τα τρ?α παρακ?τω πρ?γματα:

  • Μια ιστοσελ?δα, διαφημιστικ?, ενημερωτικ?, blog ? niche site
  • 10.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? ? sessions ? unique visitors τον μ?να ? 25.000 προβολ?? σελ?δα? ? pageviews
  • Ενεργ? λογαριασμ? AdSense

Η εγγραφ? ε?ναι χωρ?? κ?στο? και πολ? ε?κολη, εν? ?μα συναντ?σετε κ?ποιο πρ?βλημα, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου για να σα? κ?νω την εγγραφ? ?μεσα.

Ποια τα πλεονεκτ?ματα τη? Ezoic;

1 Ε?ναι το μοναδικ? διαφημιστικ? δ?κτυο που δ?χεται ελληνικ? sites

Βασικ? θα πρ?πει να αναφ?ρω ?τι εκτ?? απ? την Ezoic, υπ?ρχουν και ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα με τα οπο?α μπορε?τε να προβ?λλετε διαφημ?σει? στην ιστοσελ?δα σα? και να βγ?λετε λεφτ? απ? το site σα?, αλλ? καν?να απ? αυτ? δεν δ?χεται ελληνικ? sites, ιστοσελ?δε? στην ελληνικ? γλ?σσα.

2 Α?ξηση εσ?δων απ? 60% ε?? και 250%

Επ?ση? η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι τα διαφημιστικ? σα? ?σοδα θα αυξηθο?ν κατ? μ?σο ?ρο απ? 60% ε?? και 250%.

Σε μερικ?? περιπτ?σει? το ποσοστ? α?ξηση? ?φτασε και το 1000%, γιατ? η ιστοσελ?δα ?ταν εντελ?? μη βελτιστοποιημ?νη.

Ο λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι ?τι το AdSense δεν βελτιστοποιε?ται, δεν δε?χνει προσωποποιημ?νε? διαφημ?σει? και ?τσι τα ?σοδα σα? ε?ναι πενιχρ?.

3 Βελτ?ωση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? και βελτ?ωση του SEO

Η Ezoic παρ?χει το δικ? τη? Cloud σ?στημα nameserver και μπορε? να δε?τε μεγ?λη βελτ?ωση στην ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? καθ?? και στο Google Pagespeed.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? θα επηρε?σει και την συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη και ?μμεσα το SEO σα?.

4 Δημιουργ?α ?ρθρων με β?ση το monetization

Μ?σα απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? τη? ezoic μπορε?τε να δε?τε πιο απ? τα ?ρθρα σα? ? τι? σελ?δε? σα? απ? την ιστοσελ?δα σα? ?φερε τα περισσ?τερα ?σοδα και να επικεντρωθε?τε στο να δημιουργ?σετε παρ?μοιο περιεχ?μενο για να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? κατακ?ρυφα.

?να? απ? του? βασικο?? λ?γου? που πρ?σθεσα διαφημ?σει? στην ιστοσελ?δα μου απ? την Ezoic ?τανε γιατ? τα δεδομ?να και οι πληροφορ?ε? που λαμβ?νουμε απ? το AdSense ?ταν ελλιπ?? και ?θελα να ?χω μεγαλ?τερη εικ?να για το τι περιεχ?μενο τραβ?ει περισσ?τερο στην ιστοσελ?δα μου ?χι απ? ?ποψη μετατροπ?ν ? SEO αλλ? απ? ?ποψη χρηματοπο?ηση?.

Ποιο φ?ρνει τα πιο πολλ? λεφτ? ?μα ?τρεχα διαφημ?σει?. Και επειδ? για χρ?νια η ιστοσελ?δα μου εν? ε?χε πολ? καλ? περιεχ?μενο, υποχρηματοποιο?νταν (undermonetized) ?ρθε η ?ρα να αλλ?ξω στρατηγικ? και να αξιοποι?σω την δυναμικ? αυτο? του περιεχομ?νου στο ?πακρο.

?μα και εσε?? ?χετε ιστοσελ?δα και αισθ?νεστε ?τι δεν βγ?ζετε αρκετ? χρ?ματα απ? αυτ?ν, ?ρθε η ?ρα να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?.

Σα? πληρ?νει η Google και ?χι η Ezoic

Τ?λο? θα ?θελα να αναφ?ρω ?τι δεν σα? πληρ?νει η Ezoic αλλ? η Google και ?τι δεν κλε?νετε ? διαγρ?φετε τον λογαριασμ? σα? στο AdSense.

Τα ?σοδα σα? προ?ρχονται απ? τη Google μ?σω τη? Ezoic, και η πληρωμ? γ?νεται μ?σω Paypal ? τραπεζικ? λογαριασμ? κ?θε μ?να.

 

Αυξ?στε τα ?σοδα σα? με την Ezoic

ezoic-paramarketing

Θ?λετε να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?;

Γραφτε?τε τ?ρα στην Ezoic

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ:

 

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看