ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ GOOGLE

Η ιστοσελ?δα? μου εξαφαν?στηκε απ? την Google, γιατ?;

Συμβα?νει και στα καλ?τερα τα σπ?τια και θα συνεχ?σει να συμβα?νει. ?μα η ιστοσελ?δα σα? φα?νεται σαν να ?χει εξαφανιστε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, τ?τε θα πρ?πει αρχικ? να μην πανικοβληθε?τε και μετ? να βρε?τε τι φτα?ει.

Πριν κ?νετε οτιδ?ποτε, θα πρ?πει να δε?τε ?μα πραγματικ? υπ?ρχει κ?ποιο πρ?βλημα με το site σα? και κ?ποιε? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και σε κ?ποιε? σελ?δε? προορισμο? ? αν ?ντω? ?χει γ?νει deindexing σε ?λο το site σα?.

Παρακ?τω σα? δ?νω τα β?ματα που θα πρ?πει να ακολουθ?σετε:

1 Ελ?γξτε αν η ιστοσελ?δα σα? ?χει αποταξινομηθε? απ? τη Google

Κ?θε μηχαν? αναζ?τηση? λειτουργε? διαφορετικ?, που σημα?νει ?τι μπορε? το site σα? να ?χει γ?νει deindexed απ? τη Google αλλ? να υπ?ρχει στο Bing ? στηYahoo.

Για να δε?τε αν η ιστοσελ?δα? σα? ?χει αφαιρεθε?, θα πρ?πει να κ?νετε μια αναζ?τηση με το site:tositesas στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google. Σε περ?πτωση που δεν εμφαν?ζεται το site σα? τ?τε, ?χει ?ντω? γ?νει deindexed και θα πρ?πει να βρε?τε τι φτα?ει.

Για να ξεκιν?σετε τι διαδικασ?α ελ?γχου, διαβ?στε παρακ?τω.

2 Ελ?γξτε για ποιε? λ?ξει? κλειδι? δεν εμφαν?ζετε το site σα?

Μπορε? απλ?? και μ?νο να ?χετε π?σει για μερικ?? λ?ξει? κλειδι? και ?τσι δεν υπ?ρχει γενικ?τερο πρ?βλημα. Μπορε?τε να κ?νετε ?ναν ?λεγχο για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε με το αξι?πιστο πρ?γραμμα Ranktracker.

?μα δε?τε ?τι υπ?ρχει κ?ποιο γενικ?τερο πρ?βλημα με ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? ? δεν βλ?πετε το site σα? να εμφαν?ζετε πουθεν? τ?τε θα πρ?πει να προχωρ?σετε στο τρ?το β?μα.

3 Ελ?γξτε για κ?ποια ποιν? ? μ?νυμα στο Google Search Console

Συνδεθε?τε στο Google Search Console και ψ?ξτε να βρε?τε ?μα ?χετε κ?ποιο μ?νυμα απ? τη Google ? ?μα υπ?ρχει κ?ποιο πρ?βλημα στο crawling τη? ιστοσελ?δα? σα?. Τα προβλ?ματα στο crawling μπορε? να προκ?ψουν αν? π?σα στιγμ? και μπορε? να οφε?λονται σε δικ? σα? σφ?λματα ? σε σφ?λματα του server.

Π?ντα το hosting και ο server πα?ζουν καθοριστικ? ρ?λο στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα πρ?πει να ?χετε υπ?ψιν ?τι τα φθην? hosting ε?ναι ικαν? να καταστρ?ψουν την κατ?ταξη σα? στη Google εν μ?α νυκτ?.

?μα ?ντω? υπ?ρχουν κ?ποια μην?ματα για σφ?λματα στο Google Search Console, διαβ?στε τα και κοιτ?ξτε να διορθ?σετε τα λ?θη. Κατ?πιν επανυποβ?λλετε το site σα? για ταξιν?μηση στη Google.

Τ?λο? θα πρ?πει να εξετ?σετε αν απ? λ?θο? ?χετε προσθ?σει τη σελ?δα που ?χει εξαφανιστε? απ? τα αποτελ?σματα τη? Google στο? Remove URLs. Αν το μ?νυμα σε αυτ? ε?ναι “No URL removal requests” τ?τε δεν ?χετε κ?ποιο θ?μα.

Αν το πρ?βλημα ε?ναι πιο σοβαρ?, μ?λλον τ?τε θα πρ?πει να εξετ?σετε τι? παρακ?τω παραμ?τρου?.

4 Ελ?γξτε το robots.txt αρχε?ο

Υπ?ρχει πιθαν?τητα να συμβα?νουν δ?ο πρ?γματα, ? το robots.txt αρχε?ο να μπλοκ?ρει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? μερικ?? σελ?δε? ? να δημιουργε? κ?ποιο σφ?λμα. ?μα υπ?ρχει πρ?βλημα στο αρχε?ο robots.txt και το διορθ?σετε, τ?τε η ιστοσελ?δα σα? θα επαν?ρθει.

Σε περ?πτωση που δεν φτα?ει το robots.txt και ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, θα πρ?πει να ελ?γξετε το αρχε?ο .htaccess.

Επ?ση? θα πρ?πει να τσεκ?ρετε ?μα μ?νοι σα? ?χετε κ?νει deindexed το site σα? κατ? λ?θο? η ?μα το hosting ?χει κ?νει το site σα? deindexed για κ?ποιο λ?γο.

5 Αλλ?ξτε hosting

?μα το πρ?βλημα συνεχιστε?, τ?τε θα πρ?πει να αλλ?ξετε hosting και εταιρε?α hosting.

Ακ?μα και σε περ?πτωση που επικοινων?σετε μαζ? του? και του? ρωτ?σετε για πιθαν? προβλ?ματα στο site σα?, καν?να? δεν θα παραδεχτε? ?τι φτα?ει το hosting για την εξαφ?νιση τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τη Google και ?τσι θα αγχωθε?τε ακ?μα περισσ?τερο και η σ?γχυση για το πραγματικ? α?τιο του προβλ?ματο? θα παραταθε?.

?μα βρ?σκεστε σε shared hosting, ?σω? ?να site που ε?ναι στον ?διο server με εσ?? ?σω? να προκαλε? spam ? να ?χει μαυριστε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Μπορε? να ?χει μαυριστε? ακ?μα και η IP απ? τον web server.

Καλ?τερα ε?ναι λοιπ?ν να αλλ?ξετε hosting και να π?τε σε μια εταιρε?α πιο αξι?πιστη και να αγορ?σετε ?να μεγαλ?τερο πακ?το ?στε να ε?στε σε server με λιγ?τερα sites ? να αποκτ?σετε ?ναν dedicated server.

6 Google Dance

Σ?γουρα οι περισσ?τεροι απ? εσ?? δεν ?χετε ακο?σει για το Google Dance, ?μω? γενικ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ?ζουν θ?σει? σε ιστοσελ?δε? για να τι? δ?σουν τελικ? κατ?ταξη ? για να ταξινομ?σουν καινο?ρια site που βγα?νουν στον α?ρα και ε?ναι ανταγωνιστικ? του δικο? σα?.

Κατ? συν?πεια ?σω? να ?χετε π?σει θ?μα εν?? προσωρινο? Google Dance και μ?λλον θα επαν?λθετε στα προηγο?μενα αποτελ?σματα που ε?χατε στην κατ?ταξη εντ?? 24 ωρ?ν η εντ?? λ?γων ημερ?ν.

Το Google Dance ε?ναι υγι?? και δεν υπ?ρχει λ?γο? ανησυχ?α?.

7 Λ?βετε προληπτικ? μ?τρα

Σε περ?πτωση τ?ρα που δεν συμβα?νει κ?τι απ? ?λα τα παραπ?νω, ?χετε διορθ?σει τα π?ντα και η ιστοσελ?δα μοι?ζει εξαφανισμ?νη απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, τ?τε θα πρ?πει να λ?βετε προληπτικ? μ?τρα.

Τα δ?ο προληπτικ? μ?τρα που μπορε?τε να λ?βετε ε?ναι:

Εξαφαν?στε το διπλ? περιεχ?μενο

Να ψ?ξετε για διπλ? περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα? και να φροντ?σετε να το εξαφαν?σετε. Θα πρ?πει για ?σε? σελ?δε? ?χουν διπλ? περιεχ?μενο ? εμφαν?ζονται ω? διπλ?? να τι? κ?νετε noindex και να τι? κ?νετε redirect στην σωστ? σελ?δα προορισμο?.

Δημιουργ?στε πιο πολλ? backlinks με διαφορετικ? λ?ξη κλειδ?-anchor text (Κε?μενο αγκ?ρωση?)

?μα ?χετε στο site σα? μ?νο μια λ?ξη κλειδ?, τ?τε μ?λλον διατρ?χετε τον κ?νδυνο? υποβ?θμιση? λ?γω υπερβελτιστοπο?ηση? και ε?στε στα ?ρια του spam.

Η λ?ση ε?ναι πολ? απλ?, δημιουργ?στε μερικ? ν?α backlinks εσωτερικ? και εξωτερικ? με διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?, παρ?γωγα ? παρ?μοια με τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν.

Σε κ?θε περ?πτωση μην κ?νετε disavow, γιατ? σ?γουρα θα π?σετε στην κατ?ταξη. Μετρ?ει περισσ?τερο το συνολικ? link profile παρ? μερικ? κακ? και βλαβερ? backlinks που ?μα ε?στε μεγ?λο site, σ?γουρα θα ?χετε και απ? αυτ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看