ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ecommerce-seo-services-greece

Πω? να ανεβ?σετε το eshop σα? στη Google

?να? ακ?μα πολ?τιμο? οδηγ?? SEO για ?λου? του? ιδιοκτ?τε? e-shop

Γει? σα? φ?λοι μου, η προ?θηση ιστοσελ?δων πολλ?? φορ?? μπα?νει μ?σα στα χωρ?φια του SEO αλλ? και του ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ ? digital marketing ?πω? συνηθ?ζεται να το αποκαλο?ν.

Γενικ? δεν ε?ναι διακριτ? τα ?ρια τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων με το digital marketing. Επ?ση? ?ταν η προ?θηση ιστοσελ?δων ?χει να κ?νει με το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ? γενικ? ?να site ηλεκτρονικ? εμπορ?ου, τ?τε τα πρ?γματα ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? το κανονικ? ? το παραδοσιακ? SEO.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? σε ?να eshop ε?ναι ?σω? λ?γο διαφορετικ? και εξαρτ?ται απ? πολλο?? παρ?γοντε? ?πω? τη φ?ση του προ??ντο?, τη? φ?ση τη? αγορ?? και την στρατηγικ? SEO που θα ακολουθηθε?.

Ποια θα ε?ναι τ?ρα η στρατηγικ? τη? επιτυχ?α? για να αυξ?σετε του? πελ?τε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κ?τι που θα κρ?νει το π?σο καλ? θα π?ει το eshop σα? στην επ?μενη δεκαετ?α.

Για να μ?θετε ποια ε?ναι η συμφερ?τερη στρατηγικ? για εσ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Η στρατηγικ? τη? επιτυχ?α? για το δικ? σα? eshop

woocommerce-logo

Θα μιλ?σω σε αυτ?ν τον οδηγ? συγκεκριμ?να για το Woocommerce, το πιο πετυχημ?νο eshop σε WordPress. Ωστ?σο, οι γενικο? καν?νε? που ?χω σε αυτ?ν τον οδηγ? ε?ναι εφαρμ?σιμοι σε ?λα τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα και τι? εφαρμογ?? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των ?πω?:

 • Magento
 • CSS Cart
 • OpenCart
 • Volusion
 • Shopify
 • osCommerce
 • PrestaShop
 • VirtueMart
 • Custom Eshop κτλ.

?μω? για να ?χετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα θα πρ?πει να επιλ?ξετε την πιο πετυχημ?νη και δημοφιλ? πλατφ?ρμα για eshop σ?μερα που δεν ε?ναι ?λλη απ? το Woocommerce.

Αρχικ? θα ?θελα να σα? επισημ?νω ?τι προβληματ?στηκα π?ρα πολ? για το τι θα πρ?πει να γρ?ψω σε αυτ?ν τον οδηγ? μια και το θ?μα ecommerce SEO ε?ναι τερ?στιο κεφ?λαιο απ? μ?νο του και θα μπορο?σα να γρ?ψω χιλι?δε? σελ?δε?.

Ε?χα το εξ?? ?μω? δ?λημμα: Να γρ?ψω και να αναπτ?ξω ?ναν τεχνικ? οδηγ? ?πω? ?κανα και με τον οδηγ? SEO ?που θα ?τανε αρκετ? δ?σκολη η εφαρμογ? ?λων ?σων ?γγραφα γιατ? απαιτο?νται κ?ποιε? τεχνικ?? γν?σει? προγραμματισμο? και ?τσι δεν θα με καταλ?βαιναν και πολ?

? να δημιουργ?σω ?ναν πιο πρακτικ? οδηγ? που θα περιλ?μβανε ?λη τη δι?σταση του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και του SEO;

Τελικ? υπερ?σχυσε η δε?τερη ?ποψη που νομ?ζω ?τι ε?ναι και πιο ε?πεπτη για την μεγ?λη μ?ζα των επιχειρηματι?ν στο ?ντερνετ. Η πρακτικ? γν?ση του ecommerce SEO ε?ναι πιο πολ?τιμη απ? την θεωρητικ? που θα μπορο?σε να την κ?νει και κ?ποιο? αρχ?ριο? τεχνικ?? στο SEO.

Σε αυτ?ν τον οδηγ? λοιπ?ν, σκ?φτηκα να αφιερωθ? σε μερικ?? βασικ?? αρχ?? του ecommerce SEO που ?μα τι? ακολουθ?σετε, ?ποιο e-shop και αν ?χετε θα δε?τε ?μεσα αποτελ?σματα. Π?σο ?μεσα; Εξαρτ?ται απ? την ?νταση τη? προσπ?θεια? που θα κ?νετε στην προ?θηση του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? καθ?? και με την βελτιστοπο?ηση του περιεχομ?νου του.

Ξεχ?στε τα απρ?σωπα eshop

Παλι?τερα, και εννο? π?σω στο 2003 ?που και ε?χα φτι?ξει το πρ?το μου eshop για πελ?τη, τα πρ?γματα φ?νταζαν πολ? απλ?.

Δεν χρειαζ?τανε και πολ? κ?πο για να δημιουργ?σει? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα. Πληρωμ? με πιστωτικ? κ?ρτα ? Paypal δεν υπ?ρχε γιατ? κανε?? δεν εμπιστευ?ταν τι? ηλεκτρονικ?? συναλλαγ??. ?λε? οι συναλλαγ?? και οι αγοροπωλησ?ε? γιν?τανε με αντικαταβολ? ? τραπεζικ? κατ?θεση και τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ?μοιαζαν περισσ?τερο με εκθετ?ρια προ??ντων χωρ?? καν καλ?θια αγορ?ν,? παρ? με eshops.

Επειδ? social media δεν υπ?ρχαν ιδια?τερα διαδεδομ?να στην Ελλ?δα, η προσωπικ? προβολ? και το personal branding ?τανε ?γνωστη λ?ξη. ?λα τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ?τανε απρ?σωπα.

?φτανε μ?νο να ανεβ?σουμε τι? φωτογραφ?ε? των προ??ντων σε ?να site, να β?λουμε ?να τηλ?φωνο και να αρχ?σουμε να δεχ?μαστε παραγγελ?ε?.

Σ?μερα μετ? απ? πολλ? χρ?νια, τα eshop ?χουνε ξεφυτρ?σει σαν μανιτ?ρια και πλ?ον ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να πουλ?σει? κ?τι απ? το ?ντερνετ ?μα δεν υπ?ρχει η προσωπικ? σου φωτογραφ?α στο eshop ? το avatar σου.

Το avatar δεν ε?ναι ?λλο απ? ?να εικονικ? πρ?σωπο, ?να? εικονικ?? πωλητ?? που αντιπροσωπε?ει την αγορ? στ?χο σου και κ?νει τον υποψ?φιο πελ?τη σου να ταυτ?ζεται με αυτ?.

Αργ? hosting και μετατροπ?? πελατ?ν τ?λο?!

walmart TAXYTHTA FORTVSHS EREVNA

Σε μια ?ρευνα που ?κανε το Walmart το 2012 διαπ?στωσε ?τι το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? το ε?χανε τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα εκε?να ?που η ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?θε σελ?δα? ?τανε λιγ?τερο απ? 1 δευτερ?λεπτο!

Π?θατε κοκομπλ?κο; Και ?μω? ε?ναι αλ?θεια.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο χ?λια και να ε?ναι το eshop σα? ?μα μεταφερθε?τε σε ?ναν ταχ?τερο web server και ελαφρ?νετε λ?γο το περιβ?λλον του χρ?στη, τ?τε θα αυξ?σετε δραματικ? το ποσοστ? των μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Επειδ? πολλο? απ? εσ?? αγωνιο?σατε για το μ?λλον μου γιατ? στο παρελθ?ν προωθο?σα με ζ?λο την TopHost με την οπο?α ?χω μια μικρ? συνεργασ?α θα σα? απογοητε?σω γιατ? μ?λι? χ?σατε ?ναν εχθρ? σα?!

?να απ? τα ταχ?τερα αλλ? ?χι φθην? hosting ε?ναι τη? WPENGINE με ?δρα το Ηνωμ?νο Βασ?λειο! Χρησιμοποι?στε τον κωδικ? SPEEDUP και π?ρτε επιπλ?ον 20% ?κπτωση.

Το θετικ? με την WPengine ε?ναι ?τι ?ντω? ?χει ταχ?τατου? servers και ειδικ? πακ?τα φιλοξεν?α? για WordPress sites και για Woocommerce. Το γεωγραφικ? SEO επηρε?ζει μ?νο του? servers που βρ?σκονται σε ?λλη ?πειρο, εν? βλ?πει την Ευρ?πη σαν ενια?α τοπικ? αγορ?.

Γνωρ?ζω ?τι πολλο? απ? εσ?? ε?χατε λανθασμ?νη ?ποψη για τα πρ?γματα και ψ?χνατε να βρε?τε το φθην?τερο πακ?το φιλοξεν?α? για το μικρ? ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. ?τσι κ?νατε λ?θο? κιν?σει? με στ?χο να εξοικονομ?σετε και το τελευτα?ο ευρ?.

Η αλ?θεια ε?ναι ?μω? διαφορετικ? και θα πρ?πει να καταλ?βετε ?τι δεν γ?νετε δουλει? με φθην? hosting. Δεν γ?νεται με το φθην? hosting να ?χετε χρ?νο απ?κριση? 1 δευτερ?λεπτο.

Διπλ? περιεχ?μενο τ?λο?, ζ?τω οι μοναδικ?? περιγραφ?? προ??ντων

Το να τραβ?ω μ?σω autopost τα rss απ? το eshop του προμηθευτ? -?σοι δεν καταλαβα?νετε τι σημα?νει αυτ?, δεν πειρ?ζει- απευθ?νομαι αποκλειστικ? σε αυτο?? που το κ?νουν και δεν ε?ναι λ?γοι, ξεχ?στε τι θα πει επισκ?πτη? απ? τη Google.

Ακ?μα και αν περν?τε χειροκ?νητα τα προ??ντα σα? απ? τον κατ?λογο του προμηθευτ? ? την ιστοσελ?δα του προμηθευτ? σα?, θα πρ?πει να αλλ?ξετε τα url, τι? περιγραφ?? και να τι? εμπλουτ?σετε με ν?ε? περιγραφ?? διαφορετικ?? και προπαντ??, μοναδικ??.

Το μοναδικ? περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που αξιολογε?τε και εκτιμ?τε ω? ποιοτικ?τερο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? που ?χουν την δυνατ?τητα να ανακαλ?ψουν το διπλ? περιεχ?μενο και να υποβαθμ?σουν τα eshop που ε?ναι αντιγραφ?? ? κλ?νοι απ? το αυθεντικ?.

Εξ?σου σημαντικ? ε?ναι να ?χετε φιλικ? url προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? με λατινικο?? χαρακτ?ρε? και τι? λ?ξει? κλειδι?.

Οι πλο?σιε? και μοναδικ?? περιγραφ?? προ??ντων συνοδευ?μενε? απ? αξιολογ?σει? πελατ?ν και φωτογραφ?ε? ? β?ντεο ε?ναι αυτ? που χρει?ζεστε για να ?χετε ?να ποιοτικ? eshop που ?χει τα εχ?γγυα και τα προσ?ντα για να αν?βει με ασφ?λεια στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? Google.

Τι θα κ?νω με τα προ??ντα που ?χουν τελει?σει;

?να μεγ?λο πρ?βλημα των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των ε?ναι τα προ??ντα ? οι κωδικο? που ?χουν εξαντληθε?, σταματ?σει να ?ρχονται ? δεν θα ξαναβγο?ν.

Το πρ?βλημα εδ? ε?ναι μ?γα γιατ? ?μα σβ?σετε ? διαγρ?ψετε απ? το eshop σα? αυτο?? του? κωδικο?? και κατ? συν?πεια τα URL του?, θα χ?σετε τι? θ?σει? που ε?χατε για αυτ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? καθ?? και θα γεμ?σετε με 404 errors που θα σα? ρ?ξουν και αυτ? στι? μηχαν?? αναζ?τησει?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να βρεθε? ?να? τρ?πο? για να διαχειριστε?τε αυτ? το πρ?βλημα των ληγμ?νων σε εισαγωγικ? urls.

Οι λ?σει? που προτε?νω ε?ναι δ?ο:

? να διατηρ?σετε σε ειδικ? κατηγορ?α εκτ?? αποθ?ματο? τα προ??ντα που ?χουν π?ψει να κυκλοφορο?ν ? να κ?νετε redirect του url που ?χει λ?ξει στην βασικ? κατηγορ?α του προ??ντο?.

Εσε?? αποφασ?ζετε ποιο ε?ναι ποιο λειτουργικ? για του? πελ?τε? σα? και πρ?ττετε αν?λογα.

Απ? κινητ? μπορ? να αγορ?σω;

Το e-commerce ?χει μεταπηδ?σει στι? κινητ?? συσκευ??, ε?ναι δηλαδ? mobile commerce ? m-commerce και γ?νεται πλ?ον πιο ε?κολο -? πιο δ?σκολο για κ?ποιον- να αγορ?σει με ?να κλικ το αγαθ? που επιθυμε? απ? το κινητ? του.

Περιττ? να σα? πω ?τι π?ρυσι ?κανα τι? περισσ?τερε? αγορ?? απ? το κρεββ?τι λ?γο πριν κοιμηθ? μ?σω του GALAXY S4 που ?χω.

Τα περισσ?τερα ?τανε ?υλα αγαθ? απ? eshops που ε?χανε σ?μβαση με τη Google Pay και μπορο?σα να αγορ?σω με ?να κλικ λ?γο πριν κοιμηθ? ?ταν ?μουνα αρκετ? χαλαρ??. Μετ? ?ρθανε τα capital controls και ξ?πνησα απ?τομα.

Το δε?τερο σημε?ο π?ληση? μετ? το κρεββ?τι μου ?τανε η καφετ?ρια π?σω απ? το δικαστικ? μ?γαρο Λ?ρισα? που ?χει γρ?γορο WIFI ?που και ?χω αγορ?σει ?ταν π?λι ?μουνα αρκετ? χαλαρ?? μερικ? ζευγ?ρια παπο?τσια NIKE.

Το ερ?τημα ε?ναι αν το eshop σα? υποστηρ?ζει κινητ?? συσκευ?? ? πιο τεχνικ?, αν ε?ναι mobile friendly;

Δεν χρει?ζεται να σα? αναφ?ρω την μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για τα κινητ? για να καταλ?βετε ?τι χ?νετε πελ?τε? καθημεριν?.

Ο πολυ?σχολο? επαγγελματ?α? που ?χει την οικονομικ? δυνατ?τητα αλλ? ?χι το χρ?νο θα βρει τρ?πο να αγορ?σει απ? παντο?, το θ?μα ε?ναι να ε?στε εσε?? ?τοιμοι να του πουλ?σετε το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα? με κ?θε τρ?πο και μ?σο.

Θα πρ?πει να κ?νετε τα π?ντα για να πουλ?σετε και να διαθ?σετε τα προ??ντα σα? παντο? και σε ?λου? ακ?μα και απ? τα κινητ? και τι? κινητ?? συσκευ??.

Δεν υπ?ρχουν δικαιολογ?ε? και δεν ?χει κ?ποια σχ?ση η τωριν? κυβ?ρνηση με αυτ?. Δεν φτα?νε οι κομμουνιστ?? για την οικονομ?α, αλλ? εσε?? που δεν ε?στε επαρκε?? για να του? ανακ?ψετε και για να πετ?χετε.

Δεκαπλασι?στε του? στ?χου? και τι? προσπ?θειε? σα?

ecommerce-seo-services-greece

Το ?θλημα θα πρ?πει να το κ?νετε πρωτ?θλημα. Τελε?α.

Οι πιο πολλο? πελ?τε? μου λιποθυμ?νε ?ταν του? ανακοιν?νω τι χρει?ζεται να κ?νουν για να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.? Η λιποθυμ?α ?ρχεται συν?θω? και με το κ?στο? γιατ? ω? γνωστ?ν το SEO ε?ναι μια συνεχ?? προσπ?θεια που δεν τελει?νει ποτ? και δεν ?χει καμ?α σχ?ση με το pay per click ? τη διαφ?μιση στο ?ντερνετ.

?λα ξεκιν?νε απ? του? στ?χου? και τι? ελπ?δε? που τρ?φει ο καθ?να?, αλλ? και την υποτ?μηση του χρ?νου και του κ?που που απαιτε?ται για να πετ?χει κ?ποιο? τα επιθυμητ? αποτελ?σματα στο SEO και στο ?ντερνετ.

Για να σα? επαναφ?ρω στην πραγματικ?τητα θα πρ?πει να δεκαπλασι?σετε τι? προσπ?θειε? σα?, τον χρ?νο που διαθ?τετε, του? προ?πολογισμο??, τα backlink που χτ?ζετε κτλ.

?μω? πρ?τα θα πρ?πει να αλλ?ξετε το μυαλ? σα? και να σταματ?σετε να ε?στε μ?τριοι.

Η μετρι?τητα δεν πετυχα?νει στο ?ντερνετ σ?μερα και θα πρ?πει να δουλ?ψετε σκληρ? γ?ρω απ? ?ναν στ?χο για να πετ?χετε. Η φιλοσοφ?α του 10x εφαρμ?ζεται απ? ?λε? τι? επιτυχημ?νε? εταιρε?ε? καθ?? και απ? τη Google.

Το newsletter αυξ?νει τι? πωλ?σει? κατακ?ρυφα

Θα πρ?πει να στ?λνετε μια φορ? την εβδομ?δα ?να ενημερωτικ? δελτ?ο στου? συνδρομητ?? και πελ?τε? σα? ? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? με προσφορ?? ? χρ?σιμε? συμβουλ?? που θα του? βοηθ?σουν να αγορ?σουν αυτ? που θ?λουν μ?σα απ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

To email marketing ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να επικοινων?σετε με του? πελ?τε? σα?, υποψ?φιου? και ν?ου? και θα πρ?πει να παρατηρ?σετε ?τι ?χει πολ? υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν.

Επ?ση?, ε?ναι αυτ? που σφυρηλατε? τη σχ?ση σα? με την αγορ? στ?χο σα? και που πιθαν?? θα αυξ?σει τα ?σοδα σα? ?μα το χειριστε?τε σωστ?.

Μην επιδι?κετε να πε?σετε το κοιν? σα? να περ?σει κατευθε?αν σε κ?ποια αγορ?. Δ?στε β?ση στα πλεονεκτ?ματα που η προσφορ? θα ?χει για τον παραλ?πτη, τον?στε τα και αφ?στε τον ?διο τον παραλ?πτη να αποφασ?σει να πραγματοποι?σει την αγορ?.

Τοποθετ?στε ?να καθαρ? call to action, σε περ?οπτη θ?ση. Να ε?στε ξεκ?θαροι σχετικ? με τα επ?μενα β?ματα που πρ?πει να κ?νουν οι παραλ?πτε? σα? για να προχωρ?σουν στην επιθυμητ? για εσ?? εν?ργεια, δηλαδ? στην αγορ?, και υπενθυμ?στε του? σε αυτ? το σημε?ο γιατ? θα επωφεληθο?ν απ? την προσφορ? που προωθε?τε.

Πολλο? γρ?φουν newsletter με πολ? φιλολογικ? τρ?πο και ξεχν?νε ?τι ο στ?χο? ε?ναι να φ?ρει π?σω τον χαμ?νο πελ?τη και να τον κ?νει να μπει στο eshop και ?χι να διαβ?σει το email.

Μην ξεχν?τε ?τι οι πωλ?σει? γ?νονται στο eshop σα? και ?χι στο email του πελ?τη. Το eshop ε?ναι αυτ? που κ?νει τη διαφορ? και που φ?ρνει τα ?σοδα σε σα?.

Τι θα κ?νω με το τεχνικ? SEO;

Για το τεχνικ? SEO, μπορε?τε να συμβουλευτε?τε τον οδηγ? SEO, ?που ανανε?νω τακτικ? και σ?ντομα θα κυκλοφορ?σω και την δε?τερη επικαιροποιημ?νη ?κδοση για το 2016.

Δεν χρει?ζονται τα γρ?μματα για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα? εσωτερικ? και εξωτερικ?. Αφο? τα περισσ?τερα πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι επαν?ληψη των βασικ?ν αρχ?ν και μαθα?νονται σχετικ? ε?κολα.

Αν π?λι σα? φα?νεται εξαιρετικ? δ?σκολο να εφαρμ?σετε ?τι λ?ω στον οδηγ?, τ?τε μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για την βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Σε γενικ?? γραμμ?? αυτ? που θα πρ?πει να προσ?ξετε στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ε?ναι τα παρακ?τω πρ?γματα:

 • Τ?τλοι σελ?δα? και url
 • Φωτογραφ?ε? προ??ντων και εναλλακτικ?? περιγραφ??
 • Περιγραφ?? προ??ντων και κεφαλ?δε? H1, H2 με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Διασ?νδεση προ??ντων μεταξ? του?
 • Ταχ?τητα φ?ρτωση?
 • Προσαρμογ? για κινητ?? συσκευ??
 • Ε?κολη πλο?γηση
 • Αξιολ?γηση πελατ?ν
 • Διαμοιρασμ?? στα περισσ?τερα κοινωνικ? δ?κτυα
 • Δημιουργ?α ενημερωτικο? newsletter
 • Αποστολ? προσφορ?ν και κουπονι?ν ?κπτωση?
 • Διαχε?ριση ληγμ?νων κωδικ?ν
 • Προσωπικ? επαφ? και personal branding

Πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα αρκετ? με τι? πληροφορ?ε? μου, αν και το θ?μα ecommerce SEO ε?ναι τερ?στιο κεφ?λαιο και δεν θα προλ?βουμε να το καλ?ψουμε σε ?να και μ?νο ?ρθρο.

?μα σα? φ?νηκαν οι πληροφορ?ε? χρ?σιμε?, αφ?στε τα μην?ματα σα? στα σχ?λια!

Δε?τε περισσ?τερα για το eshop και το SEO:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Τασο? Αδαμ?πουλο?
  3 Δεκ?μβριο? 2016 11:33 μμ

  Καλησπ?ρα,αρκετ? και χρ?σιμα ?σα ?γραψε?.Θα προσπαθ?σω να εφαρμ?σω ?σο καλ?τερα μπορ? τι? χρ?σιμε? συμβουλ?? σου.
  ?χω 2 site . Το 1ο ε?ναι 2,5 μην?ν και πλ?ον βρ?σκεται στην 1η σελ?δα τη? google. Το 2ο ?μω? που το ?φτιαξα αυτ?? τι? μ?ρε? ?χει πρ?βλημα γιατ? εν? το βλ?πουν πχ Ρ?σοι , εγ? ο ?διο? δεν μπορ? να το βρω στη google.
  Κ?ποια ιδ?α;;

  Απ?ντηση
  • Θα πρ?πει να επικοινων?σετε με το hosting σα? για να λ?σετε το πρ?βλημα και να δε?τε το error log ? τι ?χετε κ?νει και δεν φα?νεται το site σα?. Θα μπορο?σατε επ?ση? να κ?νετε ?να search στη Google με την εντολ? site: sitename.gr ? να δε?τε στα Google Webmaster Tools ?μα υπ?ρχει κ?ποιο πρ?βλημα crawling.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλημ?ρα,

  Ευχαριστ? πολ? για την ?μεση απ?ντηση. Εννοε?ται να τι? ανεβ?σει? τι? απορ?ε? στο blog σου. Ο λ?γο? που δεν το ?κανα ο ?διο? ?ταν γιατ? δεν ?ξερα σε πια αν?ρτηση θα τα?ριαζαν καλ?τερα.
  ?σον αφορ? το Woocommerce δηλαδ? δεν χρει?ζεται πλ?ον ο?τε το qtranslate (ο?τε το qtranslate X και το plugin του για woocomerce, που απ’ ?σο ε?δα καθ?? ?παιζα χθε? με τι? εγκαταστ?σει? plugin ε?ναι η συν?χεια του αρχικο? qtranslate);
  Ποια θ?ματα θεωρε?? εσ? για καλ?τερα για κ?θε περ?πτωση (blog, site, eshop); Γιατ? σκ?φτομαι μ?πω? αγορ?σω κ?ποιο-α themes για να πα?ξω αλλ? θ?λω να π?ρω κ?τι αξι?λογο ο?τω? ?στε αν στ?σω κ?τι στο μ?λλον (πχ eshop ? ιστοσελ?δα) να μην χρειαστε? να ξαναγορ?ζω. Δι?βασα ?τι ?χει? ξοδ?ψει πολλ? χρ?ματα ψ?χνοντα? για themes. Β?βαια εσ?να ε?ναι η δουλει? σου οπ?τε κατ’ αν?γκη θα φα? και τη φ?λα στην ?ρευν? σου εν? εγ? το κ?νω σαν χ?μπι-εκμ?θηση.
  Θα σε π?ρω τηλ?φωνο για τι? απαντ?σει? σου να τα πο?με και απ? κοντ? κ?ποια στιγμ?. Πιθαν?τατα θα συνεργαστο?με και στο μ?λλον καθ?? ?χω ?ναν φ?λο του αδερφο? μου, ψυχολ?γο στη Θεσσαλον?κη, π?νω στου οπο?ου τη σελ?δα θα δοκιμ?σω τα SEO κ?λπα που ?χει? στο blog σου. Αυτ? τη στιγμ? που σου στ?λνω το email ε?ναι 2ο? στη σελ?δα 5 του Google ω? “ψυχολ?γο? θεσσαλον?κη”. Η διε?θυνση ε?ναι http://www.aroutzidis.com. Του ε?πα πω? θα προσπαθ?σω να τον βοηθ?σω να αν?βει στην πρ?τη σελ?δα. Β?βαια πρ?πει να γ?νεται σφαγ? με τον ανταγωνισμ? γι αυτ?? τι? λ?ξει?. Θα δω τι θα καταφ?ρω και θα σε ενημερ?σω.
  ?σον αφορ? τα υπ?λοιπα με τα plugin που ρ?τησα, ποια ε?ναι τα απαρα?τητα plugins πλ?ον; γιατ? δι?βασα σε τελευτα?ε? αναρτ?σει? σου για το πρ?βλημα με το Yoast SEO και ?τι το απεγκατ?στησε?. Θα διαβ?σω ?λο το blog σου ξεκιν?ντα? απ? το τ?λο? προ? την αρχ? καθ?? το βρ?κα πολ? ενδιαφ?ρον. Θ?λει? να σου επισημα?νω λαθ?κια ?που αυτ? υπ?ρχουν; Γιατ? ?πεσε το μ?τι μου σε καν? δ?ο mistypes.
  ?πω? βλ?πει? οι απορ?ε? πολλ?? καθ’ ?τι πολ? ν?ο? στο σπορ.
  Μιλ?με και τηλεφωνικ?? και μ?λλον και απ? κοντ? αν ?χει? χρ?νο για ?ναν καφ? θα πεταχτ? μια β?λτα.
  Ευχαριστ? και π?λι

  Φιλικ?

  Στα?ρο?

  Απ?ντηση
  • Εγ? θα πρ?τεινα να αγορ?σει? themes απ? μαι εταιρε?α θεμ?των που ?χει παραπ?νω απ? μ?α παραλλαγ? θεμ?των για το βασικ? θ?μα για να μην αναγκαστε?? να αρχ?σει? τι? παραμετροποι?σει?.

   Καλ? ε?ναι να ξεκιν?σει? με ?να framework ?πω? το Genesis.

   Μην ξεχν?? να χρησιμοποι?σει? τη φιλοσοφ?α μητρικο? και child theme.

   Το Woocommerce δεν ε?ναι συν?χεια του qtranslate, αλλ? ?χει ?λληνε? μεταφραστ?? που συμμετ?σχουν στο project μ?σω του Github.

   Σχετικ? με το Yoast SEO θ?λω να πω ?τι δεν ε?ναι παν?κεια. Δεν το ?χω απεγκαταστ?σει σε ?λα τα site και επ?ση? δεν χρει?ζεται για να βγει? πρ?το? στη Google, ο λ?γο? που το αφα?ρεσα ?τανε για να αποδε?ξω σε πολλο?? ?τι δεν ε?ναι το Yoast SEO που κ?νει τη διαφορ? αλλ? ο μ?στορα?.

   Σχετικ? με τα λ?θη, εννοε?ται και ?τι ε?ναι καλοδεχο?μενη η κριτικ? οι διορθ?σει? και οι παρατηρ?σει?.

   Σε ευχαριστ? πολ?

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλησπ?ρα,

  Ονομ?ζομαι Στα?ρο? και πριν απ? δ?ο ημ?ρε? γρ?φτηκα στην mailing list σου για την εκμ?θηση του SEO. Ε?δα αρκετ? απ? τα β?ντε? σου και δι?βασα και τον οδηγ? σου (μπο?κωσε το μυαλ? μου απ? το θεωρητικ? κομμ?τι) και θ?λω να καθ?σω να δοκιμ?σω σιγ? σιγ? και στην πρ?ξη αυτ? που λε?.
  ?χω το Betheme τη? themeforest αγορασμ?νο απ? φ?λο και μπορ? να το δοκιμ?σω να πα?ξω μαζ? του. Απ’ ?σο δι?βασα στο blog σου πιθαν?τατα να αντιμετωπ?σω προβλ?ματα στη μετ?φραση και να αναγκαστ? να χρησιμοποι?σω κ?ποιο ?λλο. Υπ?ψην πω? δεν γνωρ?ζω καθ?λου wordpress. Λ?γο με το Joomla ε?χα πα?ξει στο παρελθ?ν αλλ? ?χι κ?τι το ιδια?τερο. Η δουλει? μου ε?ναι ?σχετη (πολιτικ?? μηχανικ??) και ο λ?γο? που θ?λω να ασχοληθ? ε?ναι ?τι λ?γω μ?ντα? με τα PC με πι?νει κατ? καιρο?? η μο?ρλα να μαθα?νω και απ? κ?τι. ?χω αγορ?σει απ? το καλοκα?ρι που λ?ω ?τι θα ασχοληθ? ?να οικονομικ? hosting στο host-ed.net αλλ? δεν αξι?θηκα να ασχοληθ? απ? τ?τε λ?γω περιορισμ?νου χρ?νου. Τ?ρα επειδ? υπ?ρχει λ?γο? χρ?νο? αποφ?σισα να ασχοληθ? και ?πεσα π?νω στο blog σου.
  Οι ερωτ?σει? μου αφορο?ν τον τρ?πο στησ?ματο? εν?? wordpress site.
  ?να blog, ?να απλ? site και ?να eshop χρει?ζονται τα ?δια plugins που αναφ?ρει? στο β?ντεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WOOCOMMERCE; Κ?ποια απ? αυτ? τα plugins ?χουν αλλ?ξει ?νομα εν? κ?ποια ?χουν αλλ?ξει τελε?ω? (πχ qtranslate για το woocomerce). Μπορε?? να μου πει? πω? γ?νεται να περαστε? το woocomerce με ελληνικ?; Σε κ?ποια απ?ντηση που ?δωσε? σε σχ?λιο αν?φερε? ?τι ?ταν φτι?χνει? eshop περν?? κ?θε γλ?σσα σε ?λλο subdomain. Δηλαδ? αν θ?λω να στ?σω ?να eshop πρ?πει να β?λω στο κεντρικ? domain (πχ http://www.demosite.com) το ελληνικ? wordpress-woocomerce και στο subdomain (www.demosite.com/en) το αγγλικ? wordpress-woocomerce;
  Συγν?μη που σε ?πρηξα με το μακρ? email μου. Περιμ?νω εναγων?ω? τι? απαντ?σει? σου να καθ?σω να πα?ξω με το wordpress. Θα σε π?ρω και τηλ?φωνο και πιθαν?τατα να ?ρθω και Λ?ρισα για καφ? να γνωριστο?με και απ? κοντ? καθ?? βρ?σκομαι στο Β?λο και ε?μαστε αρκετ? κοντ?.
  Ευχαριστ? εκ των προτ?ρων.
  Φιλικ?
  Στα?ρο?

  Απ?ντηση
  • 1. Σχετικ? με το subdomain Στα?ρο ?χει? δ?κιο, χρει?ζεσαι 2 εγκαταστ?σει? wordpress.
   2. Η ελληνικ? μετ?φραση στο woocommerce ?χει ενσωματωθε? και την τραβ?ει αυτ?ματα ?ταν ?χω γυρ?σει το wordpress στα ελληνικ? απ? το κ?ντρο διαχε?ριση?, που σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ?χω εγκαταστ?σει την ελληνικ? ?κδοση του WordPress.
   3. To BETHEME το ?χω δοκιμ?σει και δεν μου ?ρεσε ιδια?τερα. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν θα αρ?σει σε σ?να, αφο? συνεχ?? οι εταιρε?ε? βγ?ζουν ν?α update. ?μω? θα προτιμο?σα ?λλα θ?ματα για eshop.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看