ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEMRUSH-RANKING-FACTORS-2-2017

?ρευνα SEO: Οι τοπ 17 ranking factors απ? το SEMrush 2017

Περιεχ?μενα

Ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη? Google ?χει π?νω απ? 200 παρ?γοντε? και συν?χεια ν?οι παρ?γοντε? αναζ?τηση? προστ?θενται, εν? ?λλοι παρ?γοντε? αναζ?τηση? υποβαθμ?ζονται.

?τσι κ?θε χρ?νο εξελ?σσεται ?πω? εξελ?σσονται και οι αν?γκε? αναζ?τηση? των χρηστ?ν του ?ντερνετ. Το ?γκυρο site SEMrush εκπ?νησε μια πολ? μεγ?λη ?ρευνα σχετικ? με του? 17 κορυφα?ου? παρ?γοντε? αναζ?τηση? (ranking factors) για το 2017 και του? αναλ?ουμε παρακ?τω.

Επειδ? οι 200 και πλ?ον παρ?γοντε? SEO ε?ναι π?ρα πολλο? για να εστιαστε? κ?ποιο? στα σημαντικ?τερα πρ?γματα που χρει?ζεται να κ?νει για να αν?βει το site του στην Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?, θεωρο?με ?τι ε?ναι καλ?τερο να ασχοληθε?τε με το 10% περ?που των παραγ?ντων που θα σα? φ?ρουν το 90% των αποτελεσμ?των στη Google.

Για να δε?τε ποιο ε?ναι αυτ? το 10%, διαβ?στε παρακ?τω.

Ποια ε?ναι η SEMrush;

Η SEMrush ε?ναι μια πλατφ?ρμα (SaaS Software as a Service) λογισμικο? SEO και μ?ρκετινγκ που παρ?χεται ω? υπηρεσ?α με μηνια?α συνδρομ?. Η SEMrush ?χει π?νω απ? 1.500.000 χρ?στε? και συνδρομητ??, εκ των οπο?ων ?να? ε?μαι και εγ? εδ? και πολλ? χρ?νια.

Στι? 140 και πλ?ον διαφορετικ?? β?σει? δεδομ?νων μπορε?? κ?ποιο? να αναλ?σει την ιστοσελ?δα του και τι? ιστοσελ?δε? των ανταγωνιστ?ν του με περισσ?τερα απ? 30 online εργαλε?α.

Στι? β?σει? δεδομ?νων τι? SEMrush ?χουν αναλυθε? μ?χρι στιγμ?? π?νω απ? 3,6 δισεκατομμ?ρια λ?ξει? κλειδι? και π?νω 4 τρισεκατομμ?ρια backlinks.

Αυτ? που μπορε? κ?ποιο? να κ?νει με την χρ?ση τη? online πλατφ?ρμα? SEMrush ε?ναι:

  • Να κατασκοπε?σει τα backlinks των ανταγωνιστ?ν του
  • Να βρει τα ενεργ? backlinks τη? ιστοσελ?δα? του
  • Να δει πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για την ιστοσελ?δα του
  • Να διορθ?σει δι?φορα τεχνικ? θ?ματα στο SEO
  • Να βελτι?σει το συνολικ? backlink profile του
  • Να εντοπ?σει δι?φορα κεν? τη? αγορ?? στο SEO, στο μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου και στι? PPC καμπ?νιε?
  • Να επιμορφωθε? για τεχνικ? θ?ματα στο SEO και στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ

Η SEMrush ε?ναι μια αξι?πιστη πλατφ?ρμα και ?πω? θα δε?τε στην παρακ?τω ?ρευνα τη?, θα καταλ?βετε ?τι ε?ναι αρκετ? σοβαρ? σε αυτ? που κ?νει.

Ποιοι ε?ναι οι 17 κορυφα?οι παρ?γοντε?

17 TOP PARAGONTES SEO 2017-1

 

Οι 17 κορυφα?οι παρ?γοντε? κατ?ταξη? για το 2017 σ?μφωνα με την SEMrush ε?ναι:

Αγγλικ? ορολογ?α?Ελληνικ? ορολογ?α
Direct website visitsΑπευθε?α? κλικ στην ιστοσελ?δα
Time on siteΧρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα
Pages per sessionΣελ?δε? αν? επ?σκεψη
Bounce rateΠοσοστ? εγκατ?λειψη?
Total referring domainsΣυνολικ? domains που ?χουν backlinks προ? εμ??
Total backlinksΣυνολικ? backlinks
Total referring IPsΣυνολικ?? διευθ?νσει? IP που δε?χνουν σε μα?
Total follow-backlinksΣυνολικ? do follow backlinks
Content lengthΜ?γεθο? περιεχομ?νου
Website security (HTTPS)?παρξη SSL και HTTPS
Total anchorsΣ?νολο λ?ξεων κλειδι?ν
Keyword in anchorΛ?ξει? κλειδι? στα backlinks
Keyword in bodyΛ?ξη κλειδ? στο σ?μα κειμ?νου
Keyword densityΠυκν?τητα λ?ξεων κλειδι?ν
Keyword in titleΛ?ξει? κλειδι? στον τ?τλο
Keyword in metaΛ?ξει? κλειδι? στο meta description
Video on pageΒ?ντεο στην σελ?δα

Α? π?με να δο?με με την σειρ? σημαντικ?τητα? τι σημα?νει ο κ?θε παρ?γοντα? κατ?ταξη? για την ιστοσελ?δα μα?.

Απευθε?α? κλικ στην ιστοσελ?δα Direct website visits

 

DIRECT WEBSITE VISITS

Τα direct hits ? καλ?τερα η απευθε?α? πληκτρολ?γηση τη? ιστοσελ?δα? μα? στο web browser ε?ναι σ?μφωνα με το SEMrush ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? SEO σε σημαντικ?τητα, ειδικ? στι? ιστοσελ?δε? που ?χουν πολ? υψηλ? επισκεψιμ?τητα αλλ? και λ?ξει? κλειδι? με πολ? μεγ?λο μηνια?ο ?γκο αναζ?τηση?.

?σο πιο μεγ?λο? ε?ναι ο μηνια?ο? ?γκο? αναζητ?σεων των λ?ξεων κλειδι?ν που στοχε?ετε, τ?σο πιο μεγ?λη επιρρο? ασκε? η απευθε?α? επ?σκεψη στην ιστοσελ?δα σα? ? το direct hit στο να αν?βει αυτ? στη Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι ευνοο?νται ?λα τα websites που ?χουν μικρ? ον?ματα, ε?ναι αναγνωρισμ?να brand names ? τουλ?χιστον αναγνωρ?σιμα ? ?χουν και outdoor διαφ?μιση με την ιστοσελ?δα του? στα αυτοκ?νητα, στι? επαγγελματικ?? κ?ρτε? ? σε τηλεοπτικ? σποτ σε μεγ?λα τηλεοπτικ? καν?λια.

Η προβολ? τη? ηλεκτρονικ?? σα? διε?θυνση?, τη? διε?θυνση? δηλαδ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ?τσι αυξ?νονται τα direct hits στην ιστοσελ?δα σα? και ανεβα?νετε κατακ?ρυφα στη Google.

?Η συνολικ? επισκεψιμ?τητα

ALL WEBSITE VISITS

Η συνολικ? επισκεψιμ?τητα μια? ιστοσελ?δα? φα?νεται να επηρε?ζει την κατ?ταξη μια ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Περισσ?τερο μοι?ζει να ε?ναι με φα?λο κ?κλο γιατ? ?σο πιο πολλ?? επισκ?ψει? δ?χεται μια ιστοσελ?δα, τ?σο πιο πολ? βελτι?νονται τα ποιοτικ? τη? χαρακτηριστικ? και τ?σο πιο πολ? ανεβα?νει στην υπ?ληψη τη? Google που μετρ?ει αυτ? τα ποιοτικ? χαρακτηριστικ?.

?να ε?ναι μ?νο σ?γουρο, ?τι οι ιστοσελ?δε? που ε?ναι σχεδιασμ?νε? για να δεχθο?ν υψηλ? επισκεψιμ?τητα ?χουν ?δη βελτιωμ?νο SEO και ε?ναι ?δη στην κορυφ? τη? κατ?ταξη? τη? Google και το αντ?στροφο.

Χρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα Time on site

XRONOS-PARAMONIS-SITE-1

Ο χρ?νο? παραμον?? του επισκ?πτη στην ιστοσελ?δα σα?, ε?ναι κρ?σιμο? για να εμφαν?ζεται αυτ? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google. Ο β?λτιστο? χρ?νο? παραμον?? ε?ναι 250 δευτερ?λεπτα ? 4 λεπτ? περ?που.

Και ?σο πιο μεγ?λο? ε?ναι ο μηνια?ο? ?γκο? αναζητ?σεων για την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?, τ?σο πιο πολ? φα?νεται να επηρε?ζει ο χρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Οπ?τε φροντ?στε να κ?νετε τον επισκ?πτη να μ?νει μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? ?σο περισσ?τερο γ?νεται.

Σελ?δε? αν? επ?σκεψη Pages per session

PAGES-PER-SESSION

Οι σελ?δε? που βλ?πει και επισκ?πτεται ο μ?σο? επισκ?πτη? που πλοηγε?ται στην ιστοσελ?δα σα? φα?νεται να ?χουν καθοριστικ? ρ?λο στην κατ?ταξη με β?λτιστη επ?δοση τι? 3,5 σελ?δε? αν? επ?σκεψη.

Μ?πω? θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε τι? απ?ψει? σα? για τα μονοσ?λιδα websites και να τα αποφ?γετε;

Μ?πω? οι αρκετ?? σελ?δε?, τα ?ρθρα στo blog σα? και ?λο το πλο?σιο και μοναδικ? περιεχ?μενο και η ε?κολη πλο?γηση κ?νει τον χρ?στη να θ?λει να δει περισσ?τερε? απ? μια ιστοσελ?δε? μ?σα στο site σα?;

Ποσοστ? εγκατ?λειψη? Bounce rate

BOUNCE-RATE-RANKING-1

Το bounce rate ? ποσοστ? εγκατ?λειψη? δεν ε?ναι και τ?σο κακ? ?σο ακο?γεται μια και οι διαφορ?? στο bounce rate των ιστοσελ?δων που φιγουρ?ρουν πρ?τα στη Google ε?ναι απειροελ?χιστο.

?μω? το ν?ημα του γραφ?ματο? ε?ναι ?τι θα πρ?πει να στοχε?σετε σε bounce rate κοντ? στον μ?σο ?ρο των ιστοσελ?δων που ε?ναι πρ?τε? στη Google, δηλαδ? 50% με 52% ? κ?τω απ? αυτ?.

Β?βαια αυτ? δεν σημα?νει ?τι ?λοι οι κλ?δοι ?χουν το ?διο ποσοστ? εγκατ?λειψη?, ?ρα το ποσοστ? αυτ? πιθαν?ν θα διακυμα?νεται αν?λογα με την κ?θε αγορ? που αν?κετε.

Συνολικ? domains που ?χουν backlinks προ? εμ?? Total referring domains

TOTAL NUMBER REFERRING DOMAINS

Ο συνολικ?? αριθμ?? των domain names που δε?χνουν προ? το site μα?, που ?χουν δηλαδ? backlink προ? την ιστοσελ?δα μα? πα?ζει και αυτ?? καθοριστικ? ρ?λο για την κατ?ταξη μα? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google με ιδανικ? το νο?μερο 10.000 ?ω? 25.000 διαφορετικ? domain names ειδικ? για τι? λ?ξει? κλειδι? με πολ? μεγ?λο ?γκο αναζητ?σεων αν? μ?να.

Το σημε?ο που φα?νεται να κ?νει τη διαφορ? ε?ναι απ? τα 5.000 διαφορετικ? domain names και ?νω, που σημα?νει ?τι το κριτ?ριο τη? διασπορ?? των backlinks απ? διαφορετικ? domain name πα?ζει αρκετ? σημαντικ? ρ?λο για τη Google.

Συνολικ? backlinks Total backlinks

TOTAL NUMBER OF BACKLINKS-1

Ο συνολικ?? αριθμ?? των backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι και αυτ?? μ?σα στου? τοπ 17 παρ?γοντε? κατ?ταξη? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Με σημε?ο τομ?? περ?που τα 700.000 backlinks, θα πρ?πει οι ιστοσελ?δε? σα? ? η ιστοσελ?δα σα? να ξεπερν?νε αυτ? τον αριθμ? για να ?χουν τα φ?ντα να βγο?νε και να παραμε?νουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google ? στην πρ?τη δεκ?δα.

Μετρ?ει δηλαδ? εκτ?? και απ? την ποι?τητα των backlinks, η ποσ?τητα των backlinks που θα καταφ?ρετε να αποκτ?σετε στην προσπ?θεια σα? να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Συνολικ?? διευθ?νσει? IP που δε?χνουν σε μα? Total referring IPs

TOTAL NUMBER REFERRING IPS-1

Οι διαφορετικ?? διευθ?νσει? IP των ιστοσελ?δων που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι και αυτ?? κριτ?ριο κατ?ταξη?, αφο? η Google θεωρε? ?τι θα πρ?πει να ?χετε ?χι μ?νο διασπορ? των backlinks αλλ? και διασπορ? τη? γειτονι?? που βρ?σκονται αυτ? τα sites.

Τη? διασπορ?? δηλαδ? τ?σο σε επ?πεδο domain αλλ? και σε επ?πεδο server.

Συνολικ? do follow backlinks Total follow-backlinks

TOTAL NUMBER OF DOFOLLOW BACKLINKS-1

Τα nofollow backlinks ε?ναι και αυτ? εξ?σου σημαντικ? και τα προσμετρ? η Google, αλλ? τα dofollow backlinks ε?ναι η αιχμ? του δ?ρατο? στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?.

Με τι? πρ?τε? 13 θ?σει? να καταλαμβ?νονται απ? ιστοσελ?δε? με ?νω των 500.000 dofollow backlinks, θα πρ?πει να προτιμ?σουμε στο πλ?νο δημιουργ?α? backlinks τα dofollow σε ποσοστ? 80-20 σε σχ?ση με τα nofollow. Γιατ? αναγκαστικ? κ?ποιε? ιστοσελ?δε? ?πω? το facebook θα ε?ναι nofollow.

Μ?γεθο? περιεχομ?νου Content length

CONTENT LENGTH

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??. Το θ?μα ε?ναι π?σο περιεχ?μενο ε?ναι ικαν? σε κ?θε σελ?δα προορισμο? μα? να μα? κρατ?σει στην πρ?τη δεκ?δα τη? Google;

Η απ?ντηση σ?μφωνα με το case study για το SEO τη? SEMrush ε?ναι απ? 600 ?ω? 800 λ?ξει?. Τ?σε? απαιτο?νται για να παραμε?νει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Σ?γουρα υπ?ρχουν και διακυμ?νσει? με μερικ?? αγορ?? και κλ?δου? που ε?ναι πιο ανταγωνιστικο? να επιβραβε?ουν με τι? πρ?τε? θ?σει? σελ?δε? προορισμο? με 2.000 ?ω? και 2.500 λ?ξει?.

Το θ?μα π?ντω? ε?ναι ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι προαπαιτο?μενο για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και χωρ?? αυτ? δεν γ?νεται.

?παρξη SSL και HTTPS Website security (HTTPS)

WEBSITE-SECURITY-HTTPS-SSL-1

Μετ? και τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? που ?γιναν μ?σα στο 2017 στον αλγ?ριθμο τη? Google καθ?? και σε κ?ποιε? αλλαγ?? που ?χουν κ?νει οι σημαντικ?τεροι web browsers ?πω? ο Firefox και ο chrome, ?λε? οι ιστοσελ?δε? θα πρ?πει να υιοθετ?σουν το https και να εγκαταστ?σουν ?να SSL για λ?γου? ασφαλε?α?, χωρ?? αυτ? να σημα?νει ?τι οι ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν SSL δεν θα βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?να πιστοποιητικ? SSL σα? δ?νει ?να μικρ? προβ?δισμα τη? τ?ξεω? του 1% στην κατ?ταξη σ?μφωνα με τη Google, ?μω? αποτελε? σ?μα εμπιστοσ?νη? για του? πελ?τε? σα? και υποψ?φιου? πελ?τε? σα? που επισκ?πτονται για πρ?τη φορ? την ιστοσελ?δα σα?.

Το συμπ?ρασμα μ?λλον που εξ?γεται απ? το γρ?φημα ε?ναι ?τι απ? μ?νο του το SSL δεν σα? ανεβ?ζει στη Google ιδια?τερα, αλλ? τα site που βγα?νουν στην πρ?τη δεκ?δα στη Google ?χουν ο?τω? ? ?λλω? εγκατεστημ?νο πιστοποιητικ? ασφαλε?α?.

Σ?νολο λ?ξεων κλειδι?ν Total anchors

TOTAL NUMBER OF ANCHORS-1

Η διασπ?ρα των λ?ξεων κλειδι?ν που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι εξ?σου σημαντικ?. Το anchor cloud, ? οι λ?ξει? κλειδι? που ?χουν τα backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι διαφορετικ?.

Μπορε?τε να βρε?τε ε?κολα το anchor cloud σα? με το εργαλε?ο Ahrefs.com.

Λ?ξει? κλειδι? στα backlinks Keyword in anchor

KEYWORD IN ANCHOR-1

Τα backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να αποτελο?νται και απ? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και ?χι μ?νο απ? URLs.

Με τα site που φιγουρ?ρουν πρ?τα να ε?ναι κοντ? στο 8% σε αναλογ?α λ?ξεων κλειδι?ν στο backlink, σ?γουρα θα πρ?πει και εσε?? να κ?νετε το ?διο και για το δικ? σα?.

Λ?ξη κλειδ? στο σ?μα κειμ?νου Keyword in body

KEYWORD-IN-BODY

Οι λ?ξει? κλειδι? για την κατ?ταξη στην Google ε?ναι πολ? σημαντικ?? -?λλωστε τι? ?χουμε αναφ?ρει δεκ?δε? φορ??, ?ρα μην ξανακο?σω ?τι δεν τι? μετρ?ει ποια η Google-, γιατ? βοηθ?νε τα ρομπ?τ τη? Google να ταξινομ?σουν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? καλ?τερα και να σερβ?ρουν στον τελικ? χρ?στη τα πιο σχετικ? αποτελ?σματα με β?ση π?λι τι? λ?ξει? κλειδι? που κ?νει αυτ?? αναζ?τηση.

Η ?παρξη του? μ?σα στο σ?μα κειμ?νου, στι? σελ?δε? δηλαδ? απ? το site σα? ε?ναι μ?γιστη? σημασ?α? με ιδανικ? ποσοστ? το 80% των σελ?δων να εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε με τι? λ?ξει? κλειδι? και πω? να τι? τοποθετ?σετε μ?σα στο σ?μα κειμ?νου και στι? σελ?δε? σα?, διαβ?στε το ?ρθρο: Keywords: Πω? να προσθ?σετε λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?

Πυκν?τητα λ?ξεων κλειδι?ν Keyword density

Η πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι και αυτ? παρ?γοντα? SEO για τη Google με την ιδανικ? πυκν?τητα να κυμα?νεται μεταξ? 1-4%. Παραπ?νω απ? το 4% μοι?ζει ?ποπτη για τη Google εν? δεν λαμβ?νει υπ?ψιν τι? λεγ?μενε? stop words ?πω? και, το, γιατ?, ναι κτλ.

?να εργαλε?ο για να βρε?τε γρ?γορα και ε?κολα το ποσοστ? πυκν?τητα? των λ?ξεων κλειδι?ν τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι το SEO Quake και μπα?νει και ω? πρ?σθετο και στο Firefox.

Λ?ξει? κλειδι? στον τ?τλο Keyword in title

KEYWORD IN TITLE

Οι λ?ξει? κλειδι? εκτ?? απ? το σ?μα κειμ?νου θα πρ?πει να υπ?ρχουν και στον τ?τλο αλλ? και στα slug ? στα permalinks τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Η τοποθ?τηση τη? λ?ξη? κλειδ? στον τ?τλο σ?μφωνα με την ?ρευνα ε?ναι σημαντικ? με τα περισσ?τερα site που βγα?νουν για μεγ?λο ?γκο αναζητ?σεων να την κ?νουν για το 65% των περιπτ?σεων και ?νω.

Προσωπικ?, σα? συστ?νω π?ντα να τοποθετε?τε τη λ?ξη κλειδ? ? την φρ?ση κλειδ? στον τ?τλο του ?ρθρου σα? ? τη? σελ?δα? σα?.

Λ?ξει? κλειδι? στο meta description Keyword in meta

KEYWORD IN META DESCRIPTION-1

Τα meta data ?χουν παρεξηγηθε? τον τελευτα?ο καιρ?, κυρ?ω? γιατ? χειραγωγο?νται πιο ε?κολα απ? του? επ?δοξου? spammers και η Google θεωρητικ? ?χει ανακοιν?σει πολλ?? φορ?? ?τι δεν τα λαμβ?νει υπ?ψιν τη? πα?ρνοντα? ?τσι στο λαιμ? τη? δεκ?δε? ανυποψ?αστου? περαστικο?? του SEO.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι τα meta data ?πω? το meta description, τα meta tags και το snipper πα?ζουν και αυτ? καταλυτικ? ρ?λο ακ?μα. Μην τα παραβλ?πεται γιατ? χ?νετε ?να σημαντικ? κομμ?τι αναζητ?σεων και θ?σεων απ? τη Google.

Περισσ?τερε? απ? το 50% των ιστοσελ?δων στην πρ?τη σελ?δα τη? Google τα χρησιμοποιο?ν και θα συνεχ?σουν να τα χρησιμοποιο?ν για να βγα?νουν πιο π?νω απ? την δικ? σα? ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Β?ντεο στην σελ?δα Video on page

Η χρ?ση β?ντεο και γενικ? η χρ?ση β?ντεο ενσωματωμ?νων απ? το YouTube στην σελ?δα σα?, σα? δ?νει μερικο?? π?ντου? ποι?τητα? στην κατ?ταξη? στη Google.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι η ?λλειψη β?ντεο θα σα? ρ?ξει στη Google, ?μω? η χρ?ση β?ντεο θα σα? δ?σει μερικο?? π?ντου? και θα βελτι?σει μερικ? απ? ποιοτικ? χαρακτηριστικ? τη? συνολικ?? εμπειρ?α? του χρ?στη ?ταν μπα?νει στην ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για τα β?ντεο και το SEO στα ?ρθρα:

Δε?τε περισσ?τερα για του? παρ?γοντε? κατ?ταξη?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看