ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

unique-selling-proposition

Επιτυχ?α στο ?ντερνετ: Ποιο ε?ναι το USP σα?;

Περιεχ?μενα

Το USP, Unique Selling Proposition, ε?ναι πολ? σημαντικ? σ?μερα για μια μικρομεσα?α επιχε?ρηση. ?Ε?ναι αυτ? που διαφοροποιε? την επιχε?ρηση και μπορε? να το χρησιμοποι?σει ο ιδιοκτ?τη?-επιχειρηματ?α? για να ξεχωρ?σει απ? τον ανταγωνισμ?.

Ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και Unique Selling Proposition

Το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ε?ναι εκε?νο το μοναδικ? στοιχε?ο που ?χει το προ??ν ? η επιχε?ρηση σα? ? εσε?? ο ?διο? και σα? δ?νει ?να σαφ?στατο πλεον?κτημα ? προβ?δισμα ?ναντι του ανταγωνισμο?. Το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα λ?γεται στα αγγλικ? competitive advantage και προ?ρχεται συν?θω? απ? τι? μοναδικ??, μη αντιγρ?ψιμε? δεξι?τητε? που ?χετε εσε?? ? η επιχε?ρηση σα?.

Αυτ?? οι δεξι?τητε? (core competencies) αν εκμεταλλευθο?ν σωστ? θα μπορο?ν να μετατραπο?ν σε Unique Selling Proposition ? σε μοναδικ? πρ?ταση π?ληση?.

Υπ?ρχουν 3 βασικ? στοιχε?α που πρ?πει να ?χει το ανταγωνιστικ? σα? πλεον?κτημα για να γ?νει ξεχωριστ?:

1.?Θα πρ?πει να ?χει ν?ημα για του? πελ?τε? σα?, να ικανοποιε? δηλαδ? μια αν?γκη του? και να αναγνωρ?ζουν πω? δεν μπορο?ν να το βρουν πουθεν? αλλο?, ?σο και αν ψ?ξουν.

2.?Θα πρ?πει να ε?ναι αξ?χαστο ?τσι ?στε να ?ρχεται πρ?το στη σκ?ψη των καταναλωτ?ν ?ταν αναζητο?ν το προ??ν ? την υπηρεσ?α που παρ?χετε.

3.?Θα πρ?πει να αγγ?ζει το συνα?σθημα των καταναλωτ?ν. Τι επιθυμο?ν; Τι του? κ?νει να νι?θουν ασφ?λεια; Τι του? μπερδε?ει;

Ακ?μα, ?σο πιο δ?σκολα αντιγρ?ψιμο ε?ναι τ?σο περισσ?τερη απ?σταση θα αποκτ?σετε απ? του? ανταγωνιστ?? σα?, μετατρ?ποντα? το απλ? ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα σε διαρκ?? ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα (sustainable competitive advantage).

Να θυμ?στε πω? το μυστικ? τη? επιχειρηματικ?? επιτυχ?α? ε?ναι να παρ?χετε π?ντα αυτ? που υπ?σχεστε, δημιουργ?ντα? ?να? σταθερ? μ?νυμα το οπο?ο θα χτ?ζουμε με τον π?ρασμα του χρ?νου στο μυαλ? των πελατ?ν σα?.

?λε? οι μεγ?λε? επιχειρ?σει?, Nokia, Microsoft, Toyota, Mercedes Benz, Google ?χουνε καταφ?ρει να σχεδι?σουν και να διαθ?σουν στην αγορ? μαζικ? πολλ? μοναδικ? προ??ντα.

Unique Selling Proposition και προπ?ληση

Η διαδικασ?α τη? προπ?ληση? ? preselling δεν ε?ναι μια καινο?ρια ?ννοια. Πολλ?? εταιρε?ε? ε?τε με φυσικ? διανομ? ε?τε στο ?ντερνετ χρησιμοποιο?ν τεχνικ?? προπ?ληση? για πολλο?? λ?γου?.

Ο σημαντικ?τερο? απ? ?λου? ε?ναι να μει?σουν το κ?στο? ? το ρ?σκο εν?? ?ργου. Να βρο?νε κεφ?λαια για να χρηματοδοτ?σουν τα ν?α του? ?ργα και να κ?νουν επενδ?σει? και να αποκτ?σουν ν?ου? πελ?τε?.

Στον χ?ρο τη? οικοδομ??, ?λοι λ?γο πολ? ε?μαστε εξοικειωμ?νοι με του? εργολ?βου? και του? μηχανικο?? να πουλ?νε ολ?κληρε? πολυκατοικ?ε? απ? τα σχ?δια. Αυτ? συν?βαινε την προηγο?μενη δεκαετ?α στον πυρετ? των ακιν?των, αλλ? συμβα?νει και σ?μερα σε πολλ?? ?λλε? αγορ?? παγκοσμ?ω?.

Η δι?σημη εταιρε?α ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των TESLA ?χει λ?στα αναμον?? και θα πρ?πει να δ?σετε 4.000 ευρ? για να μπε?τε σε αυτ?ν αν θ?λετε να παραλ?βετε το ν?ο σα? μοντ?λο TESLA X ?ταν θα βγει στην κυκλοφορ?α το 2015.

Το ?διο συμβα?νει με πολλ?? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ?ταν πρ?κειται για κ?ποιο ν?ο μοντ?λο. Πολλ?? φορ?? χρει?ζετε να περιμ?νετε αρκετο?? μ?νε? για να παραλ?βετε το επ?μενο μοντ?λο.

Η ?δια πρακτικ? τη? προπ?ληση? εφαρμ?ζεται και στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ. Πολλ? ηλεκτρονικ? μαθ?ματα ανο?γουν και κλε?νουν και θα πρ?πει να περιμ?νετε αρκετ? καιρ? σε λ?στα αναμον?? για να τα παρακολουθ?σετε επ? πληρωμ?.

Μερικ? απ? αυτ? τα ηλεκτρονικ? μαθ?ματα ε?ναι τα παρακ?τω:

Τι κοιν? ?χουν αυτ? τα online μαθ?ματα μεταξ? του?;

Απλ?? ε?ναι μοναδικ?, αποτελο?ν μ?να του? μια Unique selling proposition ? ?να OTO.

Το OTO ε?ναι το ακρων?μιο του One Time Offer, δηλαδ? τη? προσφορ?? που γ?νεται μ?νο μια φορ?. Πολ? αμερικ?νικο, αλλ? βασ?ζεται στην ανθρ?πινη ψυχολογ?α τη? ?λλειψη? ? τη? τεχνητ?? σπανι?τητα? εν?? αγαθο?.

Για παρ?δειγμα αγορ?στε σ?μερα το ν?ο Audi A3 με 19.900€! Και απ? κ?τω η διαφ?μιση γρ?φει ισχ?ει για περιορισμ?νο αριθμ? αυτοκιν?των. Λε? και θα σωθο?ν τα αυτοκ?νητα απ? το εργοστ?σιο! Το πρ?βλημα δεν ε?ναι η ?λλειψη των αγαθ?ν, υπ?ρχουν σ?μερα χιλι?δε? αυτοκ?νητα απο?λητα σε μ?ντρε? και εργοστ?σια. Προφαν?? υπ?ρχει μια ?λλειψη αγοραστ?ν! Πρ?κειται για ?να απλ? μ?ρκετινγκ τρυκ.

Πω? να φτι?ξετε ?να site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α

Καλ? ε?ναι ?λη η θεωρ?α, αλλ? το ερ?τημα ε?ναι πω? μπορε? κ?ποιο? να φτι?ξει ?να site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α; Να φτι?ξει μια ιστοσελ?δα που να βασ?ζεται αποκλειστικ? σε ?να Unique Selling Proposition;

?μα θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Αρχικ? θα πρ?πει να ?χετε μια μοναδικ? ιδ?α ? ?να μοναδικ? προ??ν. Στο ?ρθρο μου 7 Επιχειρηματικ?? Ιδ?ε? Για Site, δ?νω επτ? μοναδικ?? ιδ?ε? για να κατασκευ?σετε το δικ? σα? ιστοσελ?δα ? την δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση με WordPress.

Πριν ?μω? ξεκιν?σετε οτιδ?ποτε και ε?στε στη φ?ση του σχεδιασμο? ? τη? ιδ?α?, θα πρ?πει να αναρωτηθε?τε ε?ν η ιδ?α σα? ε?ναι μοναδικ?; Υπ?ρχει τ?ρα σαν προ??ν ? υπηρεσ?α;

Αν ναι ποιο? ε?ναι ο ανταγωνισμ?? σα?;? Σε περ?πτωση που δεν υπ?ρχει ακ?μα το προ??ν ? η υπηρεσ?α που σχεδι?ζετε θα ?χει ανταπ?κριση απ? την αγορ?;

Στην θ?ση σα? θα περνο?σα κ?μποσο χρ?νο για να κ?νω μια σχετικ? ?ρευνα αγορ??. Θα ?ψαχνα στη Google, θα ρωτο?σα κ?σμο και ?ταν λ?με κ?σμο τουλ?χιστον 20 ανθρ?που? για το αν θα αγ?ραζαν την υπηρεσ?α μου.

Υπ?ρχουν πολλο? τρ?ποι για να αντλ?σετε ιδ?ε? για το επ?μενο σα? site. Η ?ρευνα αγορ?? και ο σχεδιασμ?? προ??ντο? καλ?πτει το 25% του χρ?νου κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? ? του χρ?νου παραγωγ?? του προ??ντο?.

Στο μ?θημα σα? δ?νω πολλ?? ιδ?ε? και τον επ?σημο τρ?πο για να φτι?ξετε μια κερδοφ?ρα ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ καλ?πτοντα? μια βασικ? αν?γκη σ?μερα.

Μια τελευτα?α παρατ?ρηση ε?ναι ?τι κανε?? δεν π?τυχε με το πρ?το site, οι περισσ?τεροι πετυχημ?νοι πελ?τε? μου ?χουν κ?νει τουλ?χιστον δ?ο αποτυχημ?να site πριν δο?νε μεγ?λη επιτυχ?α στο ?ντερνετ με το τρ?το του? site. Π?? το ξ?ρω αυτ?; Γιατ? ε?μαι και εγ? ?να? απ? αυτο??.

?ρα ξεκιν?στε με το πρ?το σα? site, το πρ?το σα? e-shop και στην πορε?α θα μ?θετε και θα κ?νετε ?λα αυτ? που χρει?ζετε για να γ?νετε πετυχημ?νο? και να βγ?λτε χρ?ματα απ? αυτ?.

7 Συμβουλ?? για να αναπτ?ξετε τη μοναδικ? πρ?ταση πωλ?σεων (USP)

Για να γ?νω ποιο συγκεκριμ?νο? θα σα? δ?σω εφτ? μοναδικ?? συμβουλ?? που ?μαθα κατ? την πορε?α μου στον επιχειρηματικ? κ?σμο του ?ντερνετ και μετ? απ? την κατασκευ? 400 επιχειρηματικ?ν ιστοσελ?δων.

1. Διαφοροποιηθε?τε απ? το ανταγωνισμ?

Τι σα? κ?νει διαφορετικ?; Γιατ? κ?ποιο? πρ?πει να αγορ?σει απ? εσ??; Ποια ε?ναι η μοναδικ? πρ?ταση πωλ?σεων – Unique Selling Proposition – που ?χετε και δεν μπορο?ν να αρνηθο?ν;

2. Γιατ? κ?ποιο? να αγορ?σει απ? εσ?? και ?χι απ? κ?ποιον ?λλο site;

Γιατ? να αγορ?σουν απ? εσ?? αναμεταξ? των χιλι?δων των ιστοσελ?δων που γνωρ?ζουν; Κ?θε μ?ρα ?λοι οι ?νθρωποι δ?χονται ?ναν καταιγισμ? προσφορ?ν για να αγορ?σουν, χιλι?δε? emails αποστ?λλονται για αυτ? το σκοπ?. Γιατ? να π?ρουν κ?τι απ? εσ??;

Δ?στε στου? ανθρ?που? ?ναν καλ? λ?γο για να επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα? και για να αγορ?σουν απ? εσ??. Κανε?? δεν ?χει σ?μερα χρ?νο για χ?σιμο και λεφτ? για π?ταμα. Ακ?μα και ο πιο πλο?σιο? δεν σου δ?νει ο?τε ?να ευρ? χωρ?? λ?γο. Σκεφτε?τε το λ?γο.

3. Προσωποποι?στε το blog σα? ? το e-shop σα?

Το personal branding ε?ναι ?τι καλ?τερο μπορε?τε να σκεφτε?τε για να διαφοροποιηθε?τε και να γ?νετε μοναδικ??. Να ?χετε μοναδικ? design, μοναδικ? περιεχ?μενο και μοναδικ?? απ?ψει? ? προτ?σει?. Μια πολ? καλ? ομ?δα blogger στο ?ντερνετ που ?χω εντοπ?σει πρ?σφατα και που κ?νουν εκπληκτικ? δουλει? με το personal branding ε?ναι οι beauty bloggers.

Δε?τε μερικο?? για να καταλ?βετε τι εννο?:

  • Ioanna Lampropoulou
  • Βeauty in crisis
  • Βlushing loves

Ευχαριστο?με την παν?μορφη φ?λη μα? Λ?να Κιο?κη απ? το ελληνικ? blog All 4 blogs που ?χει απενεργοποι?σει τη λειτουργ?α αντιγραφ?? επικ?λληση? απ? το blog τη? και ?τσι μα? δυσκ?λεψε στο να τη? δ?σουμε τα ε?σημα και ?να backlink! Σε ευχαριστο?με Λ?να!

Υπ?ρχουν δεκ?δε? τ?τοια ελληνικ? blog πολ? αξι?λογα με πολ? προσωπικ? στυλ και μοναδικ? design. Ε?ναι πολ? σωστ? στημ?να και για αυτ? τα προτε?νω ω? παραδε?γματα προ? μ?μηση.

Λ?να Κιο?κη

Greek Beauty Bloggers

1.Ioanna Lampropoulou

ioannalampropoulou.net

Βρ?σκω πολ? ?ξυπνο το να β?ζει? για τ?τλο το ?νοματεπ?νυμο σου. Αλλ? δεν ε?ναι μ?νο αυτ?. Στο blog αυτ? θα βρει? πολ? ε?κολα και απλ? τα beauty things που σε απασχολο?ν. Αναρτ?σει? γραμμ?νε? στα αγγλικ?, υπ?ροχε? καθαρ?? εικ?νε?, λευκ? φ?ντο συνθ?τουν ?να ?μορφο και ισορροπημ?νο σ?νολο. Και μπορε? η σελ?δα να ε?ναι σχετικ? καινο?ρια, ε?ναι ?μω? ?πω? βλ?πει? πολλ? υποσχ?μενη και ?τσι αναμ?νουμε και κ?θε ν?α αν?ρτηση. Επιπλ?ον η Ιω?ννα σε ανταμο?βει και με υπ?ροχα βιντε?κια στο youtube γι’αυτ? μνη ξεχ?σει? να την ακολουθ?σει? κι εκε?.

2.Beauty In Crisis

beautyincrisis.blogspot.gr

Το Beauty In Crisis ε?ναι ?να απ? το πιο παλι? greek?beauty blogs. ?πω? βλ?πει? δεν ?χει χ?σει καθ?λου την φρεσκ?δα του, ?σα ?σα παραμ?νει μοντ?ρνο και πολ? ανανεωμ?νο. Εδ? θα βρει? reviews για προ??ντα, ν?α για την ομορφι?, το μακιγι?ζ και τα προ??ντα περιπο?ηση? ακ?μα και ν?α απ? τον χ?ρο τη? μ?δα?. Και μην μπερδε?εσαι, εδ? η ομορφι? δεν βρ?σκεται “σε κρ?ση” μια? και η Σοφ?α θα σου πει την γν?μη και θα σου προτε?νει τα καλ?τερα.

3.Μy Mint Floral Diary

mintfloraldiary.blogspot.gr

H Mπ?τυ απ? το Mint Floral Diary φα?νεται ?τι ε?ναι ?να πολ? δημιουργικ? και ταλαντο?χο κορ?τσι. Αυτ? ε?κολα θα το διαπιστ?σει? αν παρατηρ?σει? λ?γο το blog τη?, το οπο?ο αν και ε?ναι ακ?μα πολ? ν?ο ε?ναι ?ριστα φτιαγμ?νο και σχεδιασμ?νο. ?μορφα χρ?ματα και γραφικ? παιχνιδι?ρικα στοιχε?α, καθαρ?? μεγ?λε? φωτογραφ?ε? συνοδε?ουν τα απλ? και πολ? κατατοπιστικ? κε?μενα τη?. ?χει ιδια?τερη αδυναμ?α στα nail designs και γι’αυτ? ?χει και ξεχωριστ? κατηγορ?α γι’αυτ?.

H ‘Eυη ?φτιαξε αρχικ? αυτ? το blog για να εκφρ?σει την αγ?πη τη? για τα κραγι?ν. ?τσι ξεκ?νησε ?να ταξ?δι ομορφι?? και τελικ? ?χει καταφ?ρει να ?χει ?να απ? τα πιο ?μορφα greek?beauty blogs εκε? ?ξω. Κι αυτ? γιατ? δοκιμ?ζει πολλ? ν?α προ??ντα και π?ντα θα σου πει την ειλικριν? ?ποψ? τη? γι’αυτ? ε?τε ε?ναι high end ε?τε ε?ναι πιο οικονομικ?. Εν?οτε μοιρ?ζεται μαζ? σα? αγαπημ?νε? τη? φωτογραφ?ε? απ? την καθημεριν?τητα τη? για να κ?νουμε ?να μικρ? δι?λειμμα για λ?γο απ? τα beauty posts.

5.Βlushing Loves

www.blushingloves.com

Η Ειρ?νη απο το Blushing Loves αγαπ?ει το γρ?ψιμο και τη? αρ?σει να μοιρ?ζεται την ?ποψη τη? για οτιδ?ποτε ν?ο δοκιμ?ζει απ? το χ?ρο τη? ομορφι??. ?μω? δεν ε?ναι μ?νο αυτ? που ?χει κ?νει το blog ?να απ? τα πιο δημοφιλ? εκε? ?ξω. Εδ? θα ευχαριστηθε?? καθημεριν? ν?ε? αναρτ?σει?, λεπτομερε?? φωτογραφ?ε?, αναλυτικ?τα και εμπεριστατωμ?να reviews προ?οντων, μ?χρι και στιγμ?? απο την καθημεριν?τητα τη?. Στα συν το γεγον?? ?τι δεν σταματ?ει ποτ? να βελτι?νει το blog τη? και να το κ?νει καλ?τερο.

– See more at: https://www.all4blogs.gr/arthra/top-5-must-follow-beauty-blogs#sthash.CwtvwQlT.dpuf

Greek Beauty Bloggers

1.Ioanna Lampropoulou

ioannalampropoulou.net

Βρ?σκω πολ? ?ξυπνο το να β?ζει? για τ?τλο το ?νοματεπ?νυμο σου. Αλλ? δεν ε?ναι μ?νο αυτ?. Στο blog αυτ? θα βρει? πολ? ε?κολα και απλ? τα beauty things που σε απασχολο?ν. Αναρτ?σει? γραμμ?νε? στα αγγλικ?, υπ?ροχε? καθαρ?? εικ?νε?, λευκ? φ?ντο συνθ?τουν ?να ?μορφο και ισορροπημ?νο σ?νολο. Και μπορε? η σελ?δα να ε?ναι σχετικ? καινο?ρια, ε?ναι ?μω? ?πω? βλ?πει? πολλ? υποσχ?μενη και ?τσι αναμ?νουμε και κ?θε ν?α αν?ρτηση. Επιπλ?ον η Ιω?ννα σε ανταμο?βει και με υπ?ροχα βιντε?κια στο youtube γι’αυτ? μνη ξεχ?σει? να την ακολουθ?σει? κι εκε?.

2.Beauty In Crisis

beautyincrisis.blogspot.gr

Το Beauty In Crisis ε?ναι ?να απ? το πιο παλι? greek?beauty blogs. ?πω? βλ?πει? δεν ?χει χ?σει καθ?λου την φρεσκ?δα του, ?σα ?σα παραμ?νει μοντ?ρνο και πολ? ανανεωμ?νο. Εδ? θα βρει? reviews για προ??ντα, ν?α για την ομορφι?, το μακιγι?ζ και τα προ??ντα περιπο?ηση? ακ?μα και ν?α απ? τον χ?ρο τη? μ?δα?. Και μην μπερδε?εσαι, εδ? η ομορφι? δεν βρ?σκεται “σε κρ?ση” μια? και η Σοφ?α θα σου πει την γν?μη και θα σου προτε?νει τα καλ?τερα.

3.Μy Mint Floral Diary

mintfloraldiary.blogspot.gr

H Mπ?τυ απ? το Mint Floral Diary φα?νεται ?τι ε?ναι ?να πολ? δημιουργικ? και ταλαντο?χο κορ?τσι. Αυτ? ε?κολα θα το διαπιστ?σει? αν παρατηρ?σει? λ?γο το blog τη?, το οπο?ο αν και ε?ναι ακ?μα πολ? ν?ο ε?ναι ?ριστα φτιαγμ?νο και σχεδιασμ?νο. ?μορφα χρ?ματα και γραφικ? παιχνιδι?ρικα στοιχε?α, καθαρ?? μεγ?λε? φωτογραφ?ε? συνοδε?ουν τα απλ? και πολ? κατατοπιστικ? κε?μενα τη?. ?χει ιδια?τερη αδυναμ?α στα nail designs και γι’αυτ? ?χει και ξεχωριστ? κατηγορ?α γι’αυτ?.

4.Lipstick Wardrobe

lipstickwardrobe.com

H ‘Eυη ?φτιαξε αρχικ? αυτ? το blog για να εκφρ?σει την αγ?πη τη? για τα κραγι?ν. ?τσι ξεκ?νησε ?να ταξ?δι ομορφι?? και τελικ? ?χει καταφ?ρει να ?χει ?να απ? τα πιο ?μορφα greek?beauty blogs εκε? ?ξω. Κι αυτ? γιατ? δοκιμ?ζει πολλ? ν?α προ??ντα και π?ντα θα σου πει την ειλικριν? ?ποψ? τη? γι’αυτ? ε?τε ε?ναι high end ε?τε ε?ναι πιο οικονομικ?. Εν?οτε μοιρ?ζεται μαζ? σα? αγαπημ?νε? τη? φωτογραφ?ε? απ? την καθημεριν?τητα τη? για να κ?νουμε ?να μικρ? δι?λειμμα για λ?γο απ? τα beauty posts.

5.Βlushing Loves

www.blushingloves.com

Η Ειρ?νη απο το Blushing Loves αγαπ?ει το γρ?ψιμο και τη? αρ?σει να μοιρ?ζεται την ?ποψη τη? για οτιδ?ποτε ν?ο δοκιμ?ζει απ? το χ?ρο τη? ομορφι??. ?μω? δεν ε?ναι μ?νο αυτ? που ?χει κ?νει το blog ?να απ? τα πιο δημοφιλ? εκε? ?ξω. Εδ? θα ευχαριστηθε?? καθημεριν? ν?ε? αναρτ?σει?, λεπτομερε?? φωτογραφ?ε?, αναλυτικ?τα και εμπεριστατωμ?να reviews προ?οντων, μ?χρι και στιγμ?? απο την καθημεριν?τητα τη?. Στα συν το γεγον?? ?τι δεν σταματ?ει ποτ? να βελτι?νει το blog τη? και να το κ?νει καλ?τερο.

– See more at: https://www.all4blogs.gr/arthra/top-5-must-follow-beauty-blogs#sthash.CwtvwQlT.dpuf

Greek Beauty Bloggers

1.Ioanna Lampropoulou

ioannalampropoulou.net

Βρ?σκω πολ? ?ξυπνο το να β?ζει? για τ?τλο το ?νοματεπ?νυμο σου. Αλλ? δεν ε?ναι μ?νο αυτ?. Στο blog αυτ? θα βρει? πολ? ε?κολα και απλ? τα beauty things που σε απασχολο?ν. Αναρτ?σει? γραμμ?νε? στα αγγλικ?, υπ?ροχε? καθαρ?? εικ?νε?, λευκ? φ?ντο συνθ?τουν ?να ?μορφο και ισορροπημ?νο σ?νολο. Και μπορε? η σελ?δα να ε?ναι σχετικ? καινο?ρια, ε?ναι ?μω? ?πω? βλ?πει? πολλ? υποσχ?μενη και ?τσι αναμ?νουμε και κ?θε ν?α αν?ρτηση. Επιπλ?ον η Ιω?ννα σε ανταμο?βει και με υπ?ροχα βιντε?κια στο youtube γι’αυτ? μνη ξεχ?σει? να την ακολουθ?σει? κι εκε?.

2.Beauty In Crisis

beautyincrisis.blogspot.gr

Το Beauty In Crisis ε?ναι ?να απ? το πιο παλι? greek?beauty blogs. ?πω? βλ?πει? δεν ?χει χ?σει καθ?λου την φρεσκ?δα του, ?σα ?σα παραμ?νει μοντ?ρνο και πολ? ανανεωμ?νο. Εδ? θα βρει? reviews για προ??ντα, ν?α για την ομορφι?, το μακιγι?ζ και τα προ??ντα περιπο?ηση? ακ?μα και ν?α απ? τον χ?ρο τη? μ?δα?. Και μην μπερδε?εσαι, εδ? η ομορφι? δεν βρ?σκεται “σε κρ?ση” μια? και η Σοφ?α θα σου πει την γν?μη και θα σου προτε?νει τα καλ?τερα.

3.Μy Mint Floral Diary

mintfloraldiary.blogspot.gr

H Mπ?τυ απ? το Mint Floral Diary φα?νεται ?τι ε?ναι ?να πολ? δημιουργικ? και ταλαντο?χο κορ?τσι. Αυτ? ε?κολα θα το διαπιστ?σει? αν παρατηρ?σει? λ?γο το blog τη?, το οπο?ο αν και ε?ναι ακ?μα πολ? ν?ο ε?ναι ?ριστα φτιαγμ?νο και σχεδιασμ?νο. ?μορφα χρ?ματα και γραφικ? παιχνιδι?ρικα στοιχε?α, καθαρ?? μεγ?λε? φωτογραφ?ε? συνοδε?ουν τα απλ? και πολ? κατατοπιστικ? κε?μενα τη?. ?χει ιδια?τερη αδυναμ?α στα nail designs και γι’αυτ? ?χει και ξεχωριστ? κατηγορ?α γι’αυτ?.

4.Lipstick Wardrobe

lipstickwardrobe.com

H ‘Eυη ?φτιαξε αρχικ? αυτ? το blog για να εκφρ?σει την αγ?πη τη? για τα κραγι?ν. ?τσι ξεκ?νησε ?να ταξ?δι ομορφι?? και τελικ? ?χει καταφ?ρει να ?χει ?να απ? τα πιο ?μορφα greek?beauty blogs εκε? ?ξω. Κι αυτ? γιατ? δοκιμ?ζει πολλ? ν?α προ??ντα και π?ντα θα σου πει την ειλικριν? ?ποψ? τη? γι’αυτ? ε?τε ε?ναι high end ε?τε ε?ναι πιο οικονομικ?. Εν?οτε μοιρ?ζεται μαζ? σα? αγαπημ?νε? τη? φωτογραφ?ε? απ? την καθημεριν?τητα τη? για να κ?νουμε ?να μικρ? δι?λειμμα για λ?γο απ? τα beauty posts.

5.Βlushing Loves

www.blushingloves.com

Η Ειρ?νη απο το Blushing Loves αγαπ?ει το γρ?ψιμο και τη? αρ?σει να μοιρ?ζεται την ?ποψη τη? για οτιδ?ποτε ν?ο δοκιμ?ζει απ? το χ?ρο τη? ομορφι??. ?μω? δεν ε?ναι μ?νο αυτ? που ?χει κ?νει το blog ?να απ? τα πιο δημοφιλ? εκε? ?ξω. Εδ? θα ευχαριστηθε?? καθημεριν? ν?ε? αναρτ?σει?, λεπτομερε?? φωτογραφ?ε?, αναλυτικ?τα και εμπεριστατωμ?να reviews προ?οντων, μ?χρι και στιγμ?? απο την καθημεριν?τητα τη?. Στα συν το γεγον?? ?τι δεν σταματ?ει ποτ? να βελτι?νει το blog τη? και να το κ?νει καλ?τερο.

– See more at: https://www.all4blogs.gr/arthra/top-5-must-follow-beauty-blogs#sthash.CwtvwQlT.dpuf

4. Εστιαστε?τε στο τι ε?στε καλ?? να κ?νετε

Δεν θα ?χετε ποτ? επιτυχ?α σε κ?τι που δεν ε?στε καλ??. Με ?λλα λ?για δουλει? που δεν την ξ?ρει? μην την κ?νει?!

Η ενασχ?ληση σα? με πρ?γματα στα οπο?α δεν ε?στε καλ?? δεν θα σα? κ?νει καλ?τερο σε αυτ?. Το αντ?θετο μ?λιστα. Θα σα? κ?ψει πολ?τιμο χρ?νο απ? το να ασχοληθε?τε με αυτ? που πραγματικ? ε?στε καλ?? και θα σα? δ?σει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα να γ?νετε καλ?τερο?!

Στο ?ρθρο μου Επιτυχ?α στο ?ντερνετ και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν, τον?ζω αυτ?ν τον καν?να. Δεν υπ?ρχουν παιδι? θα?ματα, παρ? μ?νο αποφασισμ?νοι ?νθρωποι να πετ?χουν σε αυτ? που του? αρ?σει να κ?νουν και για αυτ? το κ?νουν συν?χεια με αποτ?λεσμα να το κ?νουν καλ?.

5. Γ?νετε ειδικ?? στον τομ?α σα?

Ποιο? ε?ναι ο τομ?α? σα?; Ε?στε ειδικ?? σε αυτ?ν; Ε?στε κ?ποιο? στον χ?ρο σα?; Στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ, για να γ?νετε πετυχημ?νοι και να σα? ακο?νε οι πελ?τε? σα? θα πρ?πει να τοποθετ?σετε τον εαυτ? σα? ω? τον ειδικ? μπροστ? στα μ?τια των υποψ?φιων πελατ?ν σα?. Αυτ? λ?γεται positioning και ε?ναι η β?ση του personal branding.

Δεν χρει?ζεται να ?χετε doctora σε κ?τι για να γ?νετε ειδικ?? σε αυτ?. Απλ?? αποφασ?στε να γ?νετε και κ?ντε το!

Η μοναδικ?? ιδ?ε? και τα εκπληκτικ? προ??ντα δημιουργο?νται απ? ανθρ?που? που ?χουν ?να μοναδικ? ελ?ττωμα: Πιστε?ουν τ?σο πολ? στον εαυτ? του? και στι? ικαν?τητε? του? που κ?νουν ?λα ?σα απαιτο?νται για να πετ?χουν!

Μην μιλ?τε για οικονομικ? θα?ματα και για του? πλο?σιου?! Γ?νετε εσε?? το οικονομικ? θα?μα και η αλλαγ? που χρει?ζετε η χ?ρα μα? για να π?ει μπροστ?!

6. Αντιγρ?ψτε και βελτι?στε ?ναν πετυχημ?νο στον τομ?α σα?

Στον νευρογλωσικ? προγραμματισμ? (NLP) μια πολ? ?ξυπνη στρατηγικ? για να πετ?χετε ε?ναι να αντιγρ?ψετε ?ναν πετυχημ?νο στον χ?ρο σα? ? ?να πετυχημ?νο site στο χ?ρο σα? και να το βελτι?σετε ? να το διαφοροποι?σετε.

Θα πρ?πει να αντιγρ?ψετε τον τρ?πο σκ?ψη? και την μεθοδολογ?α δουλει?? του πετυχημ?νου. Στην ουσ?α θα πρ?πει να μπε?τε στο μυαλ? των πετυχημ?νων και να κ?νετε ?τι ?καναν και οι ?διοι σε μικρ?τερο ?μω? χρονικ? δι?στημα, αφο? σα? ενδιαφ?ρει να αντιγρ?ψετε τα αποτελ?σματα και ?χι μ?νο την προσπ?θεια που του? ?κανε πετυχημ?νου?.

?χω παρακολουθ?σει πολλ? σεμιν?ρια στο χ?ρο του προγραμματισμο? του εγκεφ?λου και ναι ?χω εφαρμ?σει πολλ?? φορ?? αυτ?ν την στρατηγικ? τη? αντιγραφ?? των πετυχημ?νων συνταγ?ν.

?τσι κ?νουν ?λοι οι πετυχημ?νοι, οι ?λληνε? π?ραν το αλφ?βητο απ? του? Φο?νικε?, τα νο?μερα απ? του? ?ραβε? και την αρχιτεκτονικ? απ? του? Αιγ?πτιου?.

Μπορ? να σα? αναφ?ρω χιλι?δε? παραδε?γματα αντιγραφ?? τη? επιτυχ?α? στην ιστορ?α. Για να γ?νεται ο ?ρχοντα? τη? καινοτομ?α? και να αναπτ?ξετε το δικ? σα? USP, θα πρ?πει να γ?νετε ?να? βασιλι?? στην αντιγραφ? των πετυχημ?νων.

7. Προσφ?ρετε π?ντα λ?γο παραπ?νω απ? τον ανταγωνισμ?

Σ?μφωνα με τον Napoleon Hill στο βιβλ?ο του 17 ν?μοι τη? επιτυχ?α?, αναφ?ρεται στο μ?θημα 4 στο να κ?νετε το ?ξτρα μ?λι που δεν θ?λουν να κ?νουν οι ?λλοι.

Μπορε?τε να δε?τε τον Napoleon Hill στο παρακ?τω β?ντεο να σα? περιγρ?φει το ?ξτρα μ?λι.

Π?ντα δ?στε παραπ?νω απ? αυτ? που σα? δ?νουν. Π?ντα παραδ?στε περισσ?τερα και ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται. Ποτ? λιγ?τερα. Κ?ντε του? ?λλου? να σα? θυμο?νται για μια ζω? για τον επαγγελματισμ? σα?. Με αυτ?ν τον τρ?πο θα μιλ?νε οι ?λλοι για σα? και η φ?μη σα? θα προπορε?εται απ? εσ??.

Σα? ευχαριστ? που μπ?κατε στον κ?πο να διαβ?σετε μ?χρι εδ?. Η γν?μη σα? μετρ?ει για μ?να. ?μα ξ?χασα κ?τι ? θ?λετε κ?τι να ρωτ?σετε, αφ?στε ?να σχ?λιο στο τ?λο? του ?ρθρου. Επ?ση?, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387.

Unique Selling Proposition Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看