ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ελληνικ? Εγκατ?σταση WooCommerce

?πω? ε?χα αναφ?ρει στο β?ντεο 17 των μαθημ?των WordPress σε 24 ?ρε? προσθ?στε ?να e-shop στο WordPress, μπορε?τε να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop στο WordPress στα ελληνικ? και να αρχ?σετε να πουλ?τε αμ?σω? τα δικ? σα? προ??ντα και υπηρεσ?ε? απ? το ?ντερνετ!

Σε ?να επ?μενο ?ρθρο, το wordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση ε?χα αναφερθε? στα προβλ?ματα μετ?φραση? του Woocommerce απ? τα αγγλικ? στα ελληνικ?.

Στο site τη? qtranslate ο ?διο? o developer του plugin περιγρ?φει με αηδ?α τα προβλ?ματα ?λων των ?λλων plugins, συνιστ?ντα? σα? μ?λιστα να δοκιμ?σετε και μ?νοι σα? την κατωτερ?τητα του? ?ναντι του qtranslate:

Σα? τα αναφ?ρω παραπ?νω για να δε?τε ?τι ?χω δοκιμ?σει τα π?ντα χωρ?? επιτυχ?α και για να μην τα προτιμ?σετε.

Δεν ε?χα ?μω? αναφερθε? συγκεκριμ?να πω? γ?νεται η καθαρ? ελληνικ? εγκατ?σταση Woocommerce και το κυρι?τερο πω? ενεργοποιε?ται.

?μα θ?λετε να μ?θετε πω? θα εγκαταστ?σετε το ελληνικ? ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα σε WordPress, δε?τε το β?ντεο και διαβ?στε παρακ?τω το ?ρθρο.

Ελληνικ? Εγκατ?σταση WooCommerce τι θα χρειαστε?τε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WOOCOMMERCE

 • Ελληνικ? εγκατ?σταση WordPress. Χρει?ζεστε μια ν?α και καθαρ? εγκατ?σταση WordPress στα ελληνικ?.
 • qTranslate. Μπορε?τε να κατεβ?σετε το Plugin παραμετροποιημ?νο απ? μ?να: Ελληνικ? Παραμετροπο?ηση qTranslate.
 • Woocommerce
 • Ελληνικ? hosting και ελληνικ? domain name. Για hosting στην Ελλ?δα προτε?νω την TopHost
 • WordPress Theme συμβατ? με woocommerce, προτε?νω το WP-Shopkeeper τη? Solostream
 • Notepad++ για να παραμετροποι?σετε το αρχε?ο config.php
 • Filezilla ftp client για να ανεβ?σετε την ελληνικ? εγκατ?σταση WordPress στο Hosting σα?

 

Και τ?ρα μερικ?? μικρ?? συμβουλ?? για την ελληνικ? εγκατ?σταση woocommerce

Προσπαθ?στε να κρατ?σετε των αριθμ? των Plugins σε ?σο το δυνατ? μικρ?τερο νο?μερο γ?νεται για να αποφ?γετε προβλ?ματα συμβατ?τητα? και δι?ρρηξη? τη? ασφ?λεια? του WordPress.

Προσωπικ? χρησιμοποι? μ?νο τα παρακ?τω plugin εκτ?? του qTranslate και του Woocommerce ?ταν πρ?κειται για e-shop:

 • AA’s Digg Digg Alternative
 • BackUpWordPress
 • Google Analytics for WordPress
 • Growmap Anti Spambot Plugin
 • Jetpack by WordPress.com
 • W3 Total Cache
 • Wordfence Security
 • WordPress SEO

Για να αποφ?γετε πιθαν? ?λλα προβλ?ματα ασυμβατ?τητα?, θα πρ?πει να ξεκιν?σετε απ? το μηδ?ν μια καθαρ? καινο?ρια εγκατ?σταση WordPress στα ελληνικ? και να μην β?λετε δ?ο γλ?σσε? σε μ?α εγκατ?σταση γιατ? δεν θα δουλ?ψει η ελληνικ? μετ?φραση του woocommerce.

Για λ?γου? SEO, καλ? θα ?τανε κ?θε γλ?σσα να ε?ναι και ?λλη εγκατ?σταση. Κ?θε γλ?σσα ?χει διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? και διαφορετικ? SEO.

Υπ?ρχει περ?πτωση να συναντ?σετε δυσκολ?ε? και προβλ?ματα ασυμβατ?τητα? ε?ν χρησιμοποι?σετε κ?ποιο ?λλο hosting εκτ?? του προτειν?μενου τη? TopHost. Τα ?δια προβλ?ματα μπορε? να αντιμετωπ?σετε ε?ν χρησιμοποι?σετε free themes απ? αμφ?βολε? πηγ?? ? θ?ματα που θα κατεβ?σετε απ? torrent και απ? το Thepiratebay.

Επιλ?γεται μ?νο premium wordpress themes ?ταν πρ?κειται για e-shop τα οπο?α θα πρ?πει να υποστηρ?ζουν εξαρχ?? woocommerce.

?μα π?λι δεν υποστηρ?ζει το θ?μα σα? woocommerce, μπορε?τε να το παραμετροποι?σετε, αλλ? δεν εγγυ?μαι ?τι θα ?χετε σε ?λε? τι? περιπτ?σει? το επιθυμητ? αποτ?λεσμα.

Πε?τε την ?ποψη σα? ελε?θερα, αυτ? περιμ?νω απ? σα?

Ξ?ρετε ποιο ε?ναι το σημαντικ?τερο πρ?γμα στο σ?μπαν; Εσε??.

Γ?ρω απ? εσ?? και τι? αν?γκε? σα? στρ?φεται αυτ? το site. Π?στε την ?ποψη σα? ελε?θερα, τι σα? απασχολε? στο ?ντερνετ σ?μερα; Ποιο ε?ναι το μεγαλ?τερο πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζετε στο ?ντερνετ και πω? μπορ? να σα? βοηθ?σω;

Ακ?μα και ?μα ?χετε την πιο απλ? ερ?τηση ? την πιο χαζ?, δεν πα?ει να ε?ναι μια ερ?τηση. Και οι ερωτ?σει? φ?ρνουν τι? απαντ?σει? και ?τσι κυλ?ει η συζ?τηση. Τα blogs ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο και ?σο πιο πολ? προ?γεται και ανο?γει αυτ? η συζ?τηση, τ?σο καλ?τερα για ?λου? μα?.

?σο ζω μαθα?νω και σκοπ?? αυτο? του site ε?ναι να προ?γει την μ?θηση και την ομαδικ? μ?θηση.

Ελληνικ? Εγκατ?σταση WooCommerce Πηγ??:

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

17 Σχ?λια. Leave new

 • γεια σου γιαννη θα ηθελα να με κατατοπισει? πω? θα στησω ενα e-shop απο την αρχη μεσω του woocommerce.Το προβλημα μου ειναι πω? δεν εχω αρκετη γνωση με κομπιουτερ,ιντερνετ κ.τ.λ.Τι μπορουμε να κανουμε σε αυτη την περιπτωση?

  Απ?ντηση
 • Γεια σου Γι?ννη
  Θα ?θελα να ρωτ?σω αν γ?νεται να βαλω δυο γλ?σσε? (αγγλικ? και ελληνικ?) στην ιστοσελ?δα που φτι?χνω και αν γ?νεται να μπα?νει αυτ?ματα χωρι? να κ?θομαι εγ? ?να ?να προ??ν να το μεταφρ?ζω ?στε να μπορε? να αγορ?σει και κ?ποιο? που δεν γνωρ?ζει ελληνικ?.

  Απ?ντηση
 • συγχαρητηρια για την δουλει? σου! ?θελα να ρωτ?σω στο πραγματ?κια που δεν κατ?λαβα, ?να – για το ελληνικ? e-Shop θα πρ?πει να κατεβ?σω το ελληνικ? WordPress και β?ζοντα? το plug-in woocomerce θα ?χω τα ελληνικ? χωρ?? πρ?σθετα και μεταφρ?σει?; Και κ?τι ακ?μη πω? ενσωματ?νω τρ?πο? πληρωμ?? εκτ?? PayPal πχ αντικαταβολ?, ? Visa.

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Ζω?, κατεβ?ζοντα? το ελληνικ? WordPress ? κ?νοντα? απευθε?α? εγκατ?σταση απ? το Cpanel στα ελληνικ?, αυτ?ματα ?χει? και ελληνικ? εγκατ?σταση Woocommerce με ενσωματωμ?νο Paypal το οπο?ο υποστηρ?ζει ?λε? τι? τραπεζικ?? κ?ρτε?, αντικαταβολ? και τραπεζικ? κατ?θεση.
   Για σ?νδεση με vivawallet ? ?λλε? τρ?πεζε? χρει?ζεσαι τα αντ?στοιχα plugins. Συνιστ? μ?νο το vivawallet γιατ? τα πρ?σθετα με alfa, eurobank, win, κτλ παρουσι?ζουν προβλ?ματα επειδ? ζητ?νε επιβεβα?ωση στοιχε?ων ?πω? ΑΦM KAI ΑΔΤ απ? τον πελ?τη πριν την επιβεβα?ωση πληρωμ??.

   Απ?ντηση
 • Χαρη? Γρηγορελη?
  7 Ιουλ?ου 2016 2:09 μμ

  Αγαπητε φιλε συγχαρητηρια για την προσπαθεια σου.
  Για πληρωμε? με πιστωτικη στην Ελλαδα… visa.. εκτο? απο το Plugin χρειαζεται και κατι αλλο? Ποιο απο τα 3 που κυκλοφορουν θεωρει? αξι?πιστο?

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα,
  ?στω ?τι στ?νουμε 2 wordpress σε /en και /el μετ? απο ?να προ??ν π?? π?με στην αντ?στοιχη αγγλικ? σελ?δα του?

  Απ?ντηση
 • Σε περ?πτωση δηλαδ? που θ?λουμε να ?χουμε ?να wordpress multilingual eshop, αυτ? που προτε?νετε ε?ναι ?να wordpress multisite με 2 wordpress directories (/en + /gr πχ) και 2 ανεξ?ρτητε? εγκαταστ?σει? του WooCommerce? Δεν περιπλ?κονται πολ? τα πρ?γματα?

  Απ?ντηση
 • Γεια σου Γι?ννη,
  Απ? ?τι κατ?λαβα ?χει ενσωματωθε? η μετ?φραση αν κανε?? επιλ?ξει την ελληνικ? ?κδοση του WordPress?? Απ? ?τι επ?ση? κατ?λαβα για multilingual site προτε?νει? να γ?νετε εγκατ?σταση διαφορετικ?ν wordpress πακ?των.. ??

  Εγ? ?χω ξεκιν?σει ?να multilingual eshop με το wordpress αλλ? με αρχικ? ?κδση που στηρ?ζετε στα Αγγλικ?. Θ?λω να κ?νω μια πρ?τυπη ?κδοση που θα ?χει ?λα ?σα χρει?ζονται ?τσι ?στε να την αντιγρ?φω ?ταν στε?νω ?να καινο?ργιο eshop. Και επειδ? τα Ελληνικ? μπορε? να μην ε?ναι μ?σα στι? απαιτο?μενε? γλ?σσε? του eshop προτιμ? να το στε?σω με β?ση τα αγγλικ?.

  Αυτ? που ?χω κ?νει ω? τ?ρα ε?ναι σε ?κδοση του WordPress 4.0.1. ?χω εγκαταστε?σω την τελευτα?α ?κδοση του Woocommerce (στα Αγγλικ?) και μετ? με το plugin mqtranslate μεταφρ?ζω τα κε?μενα, με το plugin qtranslate slug μεταγρ?ζω τι? κατηγορ?ε? των προι?ντων και με το plugin im8 qtranslate woocommerce μεταφρ?ζω τα widgets, shipping classes etc. Οπ?τε κατ? ?να μεγ?λο ποσοστ? ε?μαι οκ. Αυτ? που δεν ?χω καταφ?ρει ω? τ?ρα ε?ναι να μεταφρ?σω τα default product tabs και τα κε?μενα που εμφαν?ζονται στα κουμπι? του woocommerce. Να υποθ?σω ?τι κ?τι πρ?πει να κ?νω με τα αρχε?ο PO και MO και με το plugin CodeStyling Localization?

  Ε?ναι το τελευτα?ο κομμ?τι που μου ?μεινε απ? ?τι φα?νεται. Αν μπορο?σε? να με συμβουλ?ψει? θα το εκτιμο?σα!!

  Απ?ντηση
  • Γεια σου ΣΟφ?α, σε ευχαριστ? για την ερ?τηση σου. ?μω? απ? ?ποψη SEO και το CodeStyling Localization, αλλ? και το qtranslate δεν ε?ναι τα σωστ? εργαλε?α και σχεδ?ν ποτ? δεν δουλε?ουν σωστ?. Προσωπικ? τα αποφε?γω. Προτιμ? ?ντω? τι? ξεχωριστ?? εγκαταστ?σει? wordpress σε διαφορετικ?? γλ?σσε? ? τουλ?χιστον μια εγκατ?σταση multisite με διαφορετικ?? εγκαταστ?στει? σε γλ?σσα και συνδεδεμ?να sites με διαφορετικ? domains ? τουλ?χιστον subdomains.

   Σε καμ?α περ?πτωση δεν συστ?νω πλ?ον το qtranslate, WPML και CodeStyling Localization καθ?? και ?λλων μεταφραστικ?ν plugin λ?γω προβλημ?των που συνεχ?? παρουσι?ζουν.

   Πιστε?ω να σε βο?θησα.

   Απ?ντηση
 • Ωρα?ο ?ρθρο ευχαριστο?με. Να σημει?σω ?τι στο WordPress Version 4.0 το qtranslate plugin δεν δουλε?ει με επιτυχ?α. ?μω? το qtranslate plus plugin δο?λεψε μια χαρ?.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看