ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ε?ναι το site σα? idiotproof;

Αντ?χει το site σα? στου? χαζο?? και στου? ηλεκτρονικ? αναλφ?βητου?;

Το idiot proof design ? ο σχεδιασμ?? για να αντ?χει στου? ηλ?θιου? ε?ναι μια ιδ?α που ξεκ?νησε για πρ?τη φορ? το 1902 με στ?χο να απλοποι?σει τον σχεδιασμ? κ?ποιον προ??ντων για να προστατ?ψει τον χρ?στη απ? πιθαν? σφ?λματα που ?σω? να ?τανε ολ?θρια.

Το idiot proof design χρησιμοποιε?ται κυρ?ω? στα ?πλα μαζικ?? χρ?ση? ?πω? το Kalaznikof το οπο?ο ε?ναι εξαιρετικ? απλ? και ανθεκτικ? ω? ημιαυτ?ματο τουφ?κι.

Στον χ?ρο του web design ? τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων, ισχ?ουν οι ?διε? βασικ?? αρχ?? που θα πρ?πει να ?χει κ?θε site ?στε να αποδειχθε? πετυχημ?νο και να γ?νει δημοφιλ??.

Το ερ?τημα τ?ρα που τ?θεται ε?ναι το εξ??: Ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? idiotproof;

Για να μ?θετε ?μα πραγματικ? η ιστοσελ?δα σα? αντ?χει στου? ηλ?θιου?, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Google: Η πρ?τη ιστοσελ?δα που ε?ναι idiotproof

Το πιο καλ? και πιο γνωστ? παρ?δειγμα ιστοσελ?δα? που ?χει καταφ?ρει να πετ?χει να ε?ναι ?ντω? ανθεκτικ? στου? ηλ?θιου? δεν ε?ναι ?λλη απ? την δημοφιλ?στερη ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ, αυτ? τη? ?δια? τη? Google.

IDIOT PROOF WEBSITE

Η αρχικ? ιστοσελ?δα τη? Google ε?ναι εξαιρετικ? απλ? στη χρ?ση τη? αφο? αποτελε?ται απ? 4 στοιχε?α:

  • ?να λογ?τυπο
  • Μια μπ?ρα αναζ?τηση? και
  • 2 κουμπι?

Πρ?κειται για το απλ? και ιδιοφυ?? web design που ?χουμε δει μ?χρι σ?μερα, ?μω? σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?, μ?νο το 94% των χρηστ?ν του ?ντερνετ μπορε? να την χρησιμοποι?σει.

Καλ? το διαβ?σατε φ?λοι μου, μ?νο το 94% των χρηστ?ν μπορε? να κ?νει μια αναζ?τηση με την πρ?τη στη Google, εν? το υπ?λοιπο 6% δυσκολε?εται ακ?μα και να αντιληφθε? περ? τ?νο? πρ?κειται.

Φανταστε?τε τ?ρα την ιστοσελ?δα σα? που ?σω? η πολυπλοκ?τητα τη? να σπ?ει κ?καλα, να ?χει τρει? στ?λε?, μερικ? αναδυ?μενα παρ?θυρα, καμι? εικοσαρι? διαφημιστικ? banners π?νω απ? το μενο?, κουμπι? κοινοπο?ηση? και χιλι?δε? κατηγορ?ε? στι? πλ?γιε? μπ?ρε?.

Μ?λλον θα απογοητευθε?τε ?ταν μ?θετε π?σο? λ?γο? κ?σμο? μπορε? σ?μερα να χρησιμοποι?σει και να κατανο?σει μια πολ?πλοκη ιστοσελ?δα. Αλλ? αυτ? ε?ναι η πικρ? αλ?θεια και θα πρ?πει π?ντα να σχεδι?ζουμε ?να site με β?ση τι θ?λει και τι προσδοκε? ο κ?σμο? απ? αυτ? και ?χι τι θ?λουμε εμε??.

Π?ση πληροφορ?α μπορε? να αντ?ξει ο μ?σο? χρ?στη? σε μια σελ?δα;

site-idiotproof-paramarketing-low

Η πολυπλοκ?τητα και η υπερβολικ? πληροφορ?α παραλ?ουν τον μ?σο επισκ?πτη και αυξ?νουν τα ποσοστ? εγκατ?λειψη? σε κ?θε ιστοσελ?δα.

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? το πρ?βλημα ξεκιν?ει απ? τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο αλλ? και τα αισθητ?ρια ?ργανα που σε αυτ?ν την περ?πτωση ε?ναι τα μ?τια. Ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? μπορε? να αφομοι?σει πεπερασμ?νη ποσ?τητα πληροφορι?ν κ?θε φορ? και για ορισμ?νο χρ?νο.

Τα δε αισθητ?ρια ?ργανα μπορο?ν να προσλ?βουν ακ?μα λιγ?τερη ποσ?τητα πληροφορι?ν απ? ?ση ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? μπορε? να αφομοι?σει.

Β?βαια ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? ?πω? κ?θε ?ργανο, εκπαιδε?εται και αυτ?? κατ?λληλα. ?τσι ?χουμε του? ανθρ?που? που ε?ναι ηλεκτρονικ? εναλφ?βητοι και αυτο?? που ε?ναι ηλεκτρονικ? αναλφ?βητοι.

Ο μ?σο? χρ?στη? τη? ιστοσελ?δα? σα? σ?μερα ε?ναι σχεδ?ν ηλεκτρονικ? αναλφ?βητο? και οι γραμματικ?? του γν?σει? ε?ναι λ?γο καλ?τερε? απ? αυτ?? εν?? δεκαπεντ?χρονου που ?χει μ?λι? αποφοιτ?σει απ? την τρ?τη γυμνασ?ου.

Σα? το λ?ω αυτ? λ?γω εμπειρ?α? επειδ? υπ?ρξα καθηγητ?? πληροφορικ?? για π?νω απ? 6 χρ?νια και ?χω διδ?ξει και σε μικρ? παιδι? απ? την ηλικ?α των 8 που πι?ναν τα π?ντα σαν σφουγγ?ρια αλλ? και σε ?τομα τρ?τη? ηλικ?α? που ?ταν φ?ση αδ?νατον να μ?θουν ακ?μα και πω? ανο?γει ο υπολογιστ??.

Μπορε? με την π?ροδο του χρ?νου η τεχνολογ?α να μπα?νει ?λο και πιο πολ? στη ζω? μα?, ?πω? τα smartphones, το facebook και ?λλα παρ?μοια εργαλε?α ?μω? το ανθρ?πινο μυαλ? ?χει συγκεκριμ?νε? δυνατ?τητε? και δεν μπορε? να ακολουθ?σει τα π?ντα και να εστιαστε? στα π?ντα ταυτ?χρονα.

Γνωρ?στε τον μ?σο χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα?

IDIOT PROOF WEBSITE-1

Το μυστικ? ε?ναι να ξεκιν?σετε απ? τα βασικ? και να ρωτ?σετε τον εαυτ? σα? σε ποιον απευθ?νεται η ιστοσελ?δα σα?;

Αυτ? που θ?λουμε να μ?θουμε ε?ναι να ορ?σουμε τον μ?σο χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? μα? ? τον υποψ?φιο πελ?τη μα?. Σε ?ρου? μ?ρκετινγκ θα πρ?πει να προσδιορ?σουμε με σαφ?νεια και ακρ?βεια την αγορ? στ?χο μα?.

?χω γρ?ψει δεκ?δε? ?ρθρα στην ιστοσελ?δα μου για την αγορ? στ?χο και μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? παρακ?τω:

Παρ?λληλα προσδιορ?ζοντα? ακριβ?? τον μ?σο χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? και τον μ?σο υποψ?φιο πελ?τη σα? σ?μερα θα μπορ?σετε να προσαρμ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα στι? αν?γκε? του.

Οι μεγ?λε? εταιρε?ε? πληρ?νουν σ?μερα τερ?στια ποσ? για να διεξ?γουν ?ρευνε? και να συλλ?ξουν περισσ?τερα στοιχε?α για τον μ?σο πελ?τη του? ? τον μ?σο υποψ?φιο πελ?τη του?.

Εκατομμ?ρια ξοδε?ονται στο ?ντερνετ για να μπορ?σουν οι μεγ?λε? φ?ρμε? ?πω? η Apple, P&G, Nestle, BMW και ?λε? οι μεγ?λε? να μ?θουν τι σκ?φτεται ο μ?σο? πελ?τη? του?, τι επιθυμε?, ποιε? συν?θειε? ?χει ?στε να βγ?λουν αν?λογα προ??ντα.

Το ?διο θα πρ?πει να κ?νετε και εσε?? και τα συμπερ?σματα που θα βγ?λετε για τον μ?σο χρ?στη θα πρ?πει να τα χρησιμοποι?σετε ?μεσα στην προσαρμογ? και στην βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? ο?τω? ?στε να ε?ναι στα μ?τρα του μ?σου πελ?τη σα?.

?τσι θα μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να αυξ?σει την δημοτικ?τητα τη? και εσε?? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? στο ?ντερνετ.

5 Συμβουλ?? για να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? idiotproof

?μα υποθ?σουμε ?τι ο μ?σο? καταναλωτ?? σ?μερα ? ο μ?σο? χρ?στη? του ?ντερνετ ε?ναι ανεκπα?δευτο? και θα μπει για πρ?τη φορ? στο site σα?, θα πρ?πει να ?χετε ?να αρκετ? απλ? site για να μπορ?σει να πλοηγηθε?.

1 Απλοποι?στε την πλο?γηση τη? ιστοσελ?δα? σα?

?μα δεν ?χετε πωλ?σει? στο ?ντερνετ θα πρ?πει να βρε?τε ν?ου? πελ?τε?. Ν?ο? πελ?τη? σημα?νει ?τι δεν ?χει ξαναμπε? στην ιστοσελ?δα σα? και θα πρ?πει να μπει για πρ?τη φορ? για να ψων?σει.

Αυτ? σημα?νει ?τι στην πρ?τη δυσκολ?α που θα συναντ?σει μετ? την ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι η πλο?γηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Απλοποι?στε τα π?ντα και β?λτε στο μενο? μ?νο ?τι χρει?ζεται ο μ?σο? χρ?στη? για να αγορ?σει.

Μια μπ?ρα αναζ?τηση? θα ?ταν επ?ση? καλ? να υπ?ρχει στο ?νω πεδ?ο, στο λεγ?μενο header ?στε να μπορε? κ?ποιο? να βρει αυτ? που θ?λει στην ιστοσελ?δα σα? με μια και μ?νο αναζ?τηση.

2 Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Ο μ?σο? χρ?στη? ?πω? και ο μ?σο? ηλ?θιο? ε?ναι ανυπ?μονο?. Ο χρ?νο? φ?ρτωση? που προτε?νει η Google και ?χει και η ?δια ω? στ?χο για τι? ιστοσελ?δε? τη? ε?ναι 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο.

Τα περισσ?τερα site στο ?ντερνετ δυστυχ?? δεν φορτ?νουν ο?τε σε 2 αλλ? ο?τε σε τρ?α δευτερ?λεπτα. Εξ?σου σημαντικ? ε?ναι και ο χρ?νο? φ?ρτωση? μεταξ? των κλικ.

Π?σο? χρ?νο? απαιτε?ται για να π?τε απ? την μ?α σελ?δα στην ?λλη και π?σο χρ?νο χρει?ζεται ο μ?σο? χρ?στη? για να φτ?σει στη φ?ρμα εγγραφ?? ? στο καλ?θι αγορ?ν;

Π?λι ο στ?χο? του εν?? δευτερολ?πτου ε?ναι και εδ? παγκ?σμια σταθερ?.

3 Αφαιρ?στε ?τι δεν χρει?ζεται

Αφαιρ?στε ?τι δεν χρει?ζεται να βρ?σκεται στην ιστοσελ?δα σα? ?πω? δευτερε?οντα πρ?γματα, θ?ματα με πολ? χαμηλ?? αναζητ?σει?, διπλ? μενο? ? διπλ? πρ?γματα. Βγ?λτε απ? την ιστοσελ?δα σα? ?τι αποπροσανατολ?ζει τον μ?σο χρ?στη ? του προκαλε? σ?γχυση.

Θα πρ?πει να ε?ναι ?λα ξεκ?θαρα, απλ? και κατανοητ? και για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να ξεκουρ?ζουμε τον μ?σο χρ?στη ?ταν επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα μα? και ?χι να τον κουρ?ζουμε περισσ?τερο.

Ο μινιμαλισμ?? ε?ναι μια πολ? καλ? τ?ση στο web design και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ?που θα ?ταν καλ? να ακολουθ?σετε γιατ? θα σα? βοηθ?σει να βελτι?σετε θεαματικ? την εμπειρ?α του χρ?στη που αποτελε? και παρ?γοντα SEO.

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι αφαιρ?ντα? πρ?γματα απ? την ιστοσελ?δα σα? δεν μει?νετε καθ?λου την αναδραστικ?τητα με τον χρ?στη, το αντ?θετο μ?λιστα, την αυξ?νετε και δ?νετε την α?σθηση ?τι ε?στε ?να ποιοτικ? και αξι?πιστο site που ε?ναι ασφαλ?? κ?ποιο? να επισκεφτε?.

4 Εστιαστε?τε μ?νο σε ?να Call To Action

Πολλ?? ιστοσελ?δε? αποτυγχ?νουν να κ?νουν τη διαφορ? γιατ? δεν εστι?ζονται στο ?να σημαντικ?τερο πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νει ο επισκ?πτη? ?ταν μπα?νει μ?σα σε αυτ?? για πρ?τη φορ?.

Αυτ? λ?γεται call to action και ?χει να κ?νει με το τι ζητ?τε στον χρ?στη ? στον υποψ?φιο πελ?τη σα? να κ?νει ?ταν ?ρχεται σε επαφ? με την ιστοσελ?δα σα?.

Το call to action μπορε? να ε?ναι να κ?νει εγγραφ? στο Newsletter απ? την ιστοσελ?δα σα?, να διαβ?σει το τελευτα?ο σα? ?ρθρο ? κ?τι ?λλο ?πω? να δει μια προσφορ?, να π?ρει ?να κουπ?νι δ?ρου κτλ.

Για να ?χετε 100% επιτυχ?α στο call to action σα? και να ?χετε περισσ?τερα κλικ σε αυτ?, θα πρ?πει να ?χετε μ?νο ?να call to action, ?να pop up παρ?θυρο για αυτ? ?στε να μην μπερδε?ετε ο μ?σο? επισκ?πτη? σα? και να κ?νει επακριβ?? αυτ? που του ζητ?τε.

5 Χρησιμοποι?στε αντ?θετα χρ?ματα

?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει ω? βασικ? χρ?μα το κ?τρινο θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε για τα link σα? το αντ?θετο χρ?μα που ε?ναι το μπλε ? το μωβ.

Η σωστ? επιλογ? των χρωμ?των στην ιστοσελ?δα σα? εκτ?? απ? το γεγον?? ?τι ξεκουρ?ζει το μ?τι, βοηθ?ει και την α?ξηση των εσωτερικ?ν κλικ, του χρ?νου παραμον?? στην ιστοσελ?δα σα? και του ποσοστο? μετατροπ?ν.

Μην χρησιμοποιε?τε ποτ? π?νω απ? ?να ζευγ?ρι χρωμ?των, πχ, κ?τρινο μπλε, μα?ρο κ?κκινο, γιατ? τα πολ?πλοκα χρ?ματα δεν αφ?νουν περιθ?ρια στο οπτικ? νε?ρο και στον μ?σο χρ?στη να κ?νει επιλογ?? για το που θα κ?νει κλικ.

Δυσκολε?ουν την πλο?γηση και την εσωτερικ? αλλ? και την αν?γνωση.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看