ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

mobile-friendly-google

Ε?ναι το site σα? mobile friendly;

Περιεχ?μενα

Δε?τε σ?μερα αν το site σα? ε?ναι ορατ? στι? αναζητ?σει? των κινητ?ν τη? Google και τι θα πρ?πει να κ?νετε για να μην χ?σετε οργανικ?? επισκ?ψει? απ? τα κινητ?

Ε?ναι γεγον?? φ?λοι μου ?τι απ? τι? 21 Απριλ?ου του 2015 η Google εισ?γαγε ?ναν ν?ο αλγ?ριθμο αναζ?τηση? για κινητ?? συσκευ?? για να κ?νει ευκολ?τερη την αναζ?τηση σε αυτ??.

Δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? στα χρονικ? που η Google ?χει εισ?γει καινοτομ?ε? και ?χει αλλ?ξει δραματικ? τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη?. Στην ουσ?α, ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google συνεχ?? μεταβ?λλεται και συνεχ?? εξελ?σσεται κ?θε μ?ρα.

Το θ?μα ε?ναι να μπορο?με να προσαρμοστο?με και να επωφεληθο?με απ? ?λε? αυτ?? τι? αλλαγ??.

?μα ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα και συνεχ?? αναζητ?τε περισσ?τερου? επισκ?πτε?, τ?τε θα πρ?πει να δε?τε ?μα το site σα? ε?ναι mobile friendly. Για αυτ? θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο, για σα? γρ?φτηκε.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? το mobile SEO;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου, το mobile SEO,? ε?χα αναφερθε? στο γεγον?? ?τι το 50% των χρηστ?ν του ?ντερνετ πλοηγε?τε σε αυτ? με κινητ?? συσκευ??, ε?τε αυτ?? ε?ναι tablets ? κινητ?. Αυτ? γιν?τανε το καλοκα?ρι του 2014 που γρ?φτηκε εκε?νο το ?ρθρο.

Σ?μερα, Μ?ιο?του 2015 το ποσοστ? ?χει φτ?σει περ?που το 70%!

Στατιστικ?? ?ρευνε? δε?χνουν ?τι το μ?λλον του ?ντερνετ ε?ναι στα κινητ? και στα tablet ?που θα αντικαταστ?σουν τα laptop. Επ?ση?, σ?μφωνα με το authority site moz.com, το 2015 το 51% των αναζητ?σεων στη Google θα γ?νονται απ? κινητ?? συσκευ?? και smpartphones.

Η τ?ση αυτ? θα μεγαλ?νει και κ?θε χρ?νο το χ?σμα μεταξ? κινητ?ν συσκευ?ν και σταθερ?ν θα αυξ?νεται. Η πλο?γηση στο ?ντερνετ μ?σω κινητ?ν συσκευ?ν θα αλλ?ζει τον τρ?πο που θα διεξ?γεται το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο σ?μερα, αφο? περν?με πλ?ον στην εποχ? του mobile commerce, του κινητο? εμπορ?ου και αφ?νουμε π?σω μα? την εποχ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Β?βαια, για μερικο?? το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο π?ρασε και δεν ακο?μπησε, δεν θα συμβε? ?μω? το ?διο και για το κινητ? εμπ?ριο.

Τι επηρε?ζει ο ν?ο? αλγ?ριθμο? τη? Google για τα κινητ?;

Τι ακριβ?? επηρε?ζει ο ν?ο? αυτ?? αλγ?ριθμο?; Η απ?ντηση σ?μφωνα με το επ?σημο site τη? Google ε?ναι τρ?α πρ?γματα:
 1. Επηρε?ζει μ?νο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τη? κατ?ταξη αναζ?τηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? κινητ?? συσκευ??, στα tablets και στα smartphones δηλαδ?
 2. Επηρε?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σε ?λε? τι? γλ?σσε? παγκοσμ?ω?
 3. Βρ?σκει εφαρμογ? στι? σελ?δε? του site και ?χι σε ?λο το site
Παρ?λο που το να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? mobile frendly ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?, δεν αρκε? μ?νο αυτ? για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Η ?δια η Google χρησιμοποιε? και για τον αλγ?ριθμ? τη? για κινητ?, π?νω απ? 200 σ?ματα για να ταξινομ?σει και να ευρετηρι?σει ?να site.

Το σημαντικ?τερο απ? ?λα τα σ?ματα ε?ναι η πρ?θεση του χρ?στη. Αυτ? σημα?νει ?τι ακ?μα και αν μια συγκεκριμ?νη σελ?δα σα? ?χι ?λο το site ?χει υψηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο, αλλ? δεν ε?ναι mobile friendly, τ?τε π?λι θα φα?νεται ψηλ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google για τι? κινητ?? συσκευ??.

Πω? ελ?γχω ?τι το site μου ε?ναι ?δη mobile friendly;

Για να δε?τε ?μα η ιστοσελ?δα σα? ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ε?ναι mobile friendly, θα πρ?πει να κ?νετε το αν?λογο τεστ συμβατ?τητα? για κινητ?? συσκευ?? τη? Google.

Επ?ση?, μπορε?τε να ελ?γξετε την κατ?σταση ?λου του site σα? για να δε?τε ε?ν κ?ποιε? σελ?δε? ε?ναι συμβατ?? και κ?ποιε? δεν ε?ναι μ?σω του Mobile Usability report στα Webmaster Tools.

Σε περ?πτωση που οι σελ?δε? του site σα? δεν ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? για κινητ?? συσκευ?? θα διαπιστ?σετε μια σημαντικ? πτ?ση στην κ?νηση απ? το? κινητ?? συσκευ?? προ? την ιστοσελ?δα σα?.

?μω? δεν χρει?ζεται να πανικοβ?λλεστε γιατ? αμ?σω? μ?λι? θα βελτιστοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? και την προσαρμ?σετε για να φα?νεται σωστ? στι? κινητ?? συσκευ??, τ?τε αμ?σω? θα αναταξινομ?σει η Google την ιστοσελ?δα σα? και θα σα? αποδ?σει τι? θ?σει? που χ?σατε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για κινητ?.

?μα θα θ?λατε να δε?τε πω? θα εμφαν?ζετε το site σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για κινητ?? συσκευ??, τ?τε μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τη λειτουργ?α Fetch as Google with Submit to Index.

Τι να κ?νω ?μα το site μου δεν ε?ναι mobile friendly;

Αρχικ? θα πρ?πει να μην τα β?λετε με τον προγραμματιστ? σα? ? με αυτ?ν που σα? ?φτιαξε το site. Μπορε? να ε?ναι εξα?ρετο? επαγγελματ?α?, απλ? θα πρ?πει να αποδεχτε?τε το γεγον?? ?τι ε?ναι γενικ? ?σχετο? με το SEO και γενικ? με το τι χρει?ζεται για να γ?νει βι?σιμο το site σα?.

Αφο? λοιπ?ν κ?νετε αυτ?ν την τραγικ? διαπ?στωση, μετ? υπ?ρχουν δ?ο λ?σει?:

1. Να δημιουργ?σετε μια ειδικ? ?κδοση για κινητ? και κινητ?? συσκευ?? για το site σα? του τ?που m.site.gr

2. Να ανασχεδι?σετε ?λο το site με ?να θ?μα σε WordPress που ε?ναι mobile friendly εξ αρχ??.

Η πρ?τη λ?ση ε?ναι μεσοβ?ζικη και δεν την βρ?σκω ιδια?τερα πρακτικ? και αποδοτικ? για πολλο?? λ?γου?:

 • Πρ?τον θα πρ?πει να διατηρο?με και να αναβαθμ?ζουμε παρ?λληλα δ?ο εκδ?σει? του ?διου site.
 • Πολλ?? φορ?? η mobile version ? η ?κδοση για τα κινητ? δεν αντικατοπτρ?ζει ?λε? τι? λειτουργ?ε? τη? ιστοσελ?δα? μα?. Για παρ?δειγμα πολλ?? φορ?? παραλε?πεται η φ?ρμα εγγραφ?? για την email list, τα κουμπι? αγορ?? στο e-shop δεν φα?νονται ? ε?ναι αδ?νατη η πλο?γηση σε ?λε? τι? σελ?δε?.

Με ?λλα λ?για ε?ναι ελλιπ?? το site μα? και μοι?ζει ξ?νο σ?μα μπροστ? στο μερακλ?δικο site του desktop version.

Μια ?λλη λ?ση που ε?ναι και αυτ? πιο μπελαλ?δικη, ?μω? ?σω? εξιτ?ρει κ?ποιου? συνεπαρμ?νου? με την τεχνολογ?α ε?ναι το mobile app.

Τι ε?ναι το mobile app;

?μα θυμ?στε τη διαφ?μιση τη? Vodafone με το δεν ξεφε?γω απ? τα megabyte,? ?χω application, θα καταλ?βετε τι εννο?.

Η φιλοσοφ?α του mobile application ε?ναι ?τι κ?θε ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? μαγαζ?, μπορε? να μετατραπε? σε mobile app πολ? ε?κολα. Π?ρα πολλ? μεγ?λα social media sites το ?χουν κ?νει αυτ? για λ?γου? μ?ρκετινγκ και για λ?γου? ευκολ?α?.

Για παρ?δειγμα το twitter. Μπορε?? να κατεβ?σει? το mobile app για android ? για το apple ios, να το εγκαταστ?σει? στο κινητ? σου και με ?να κλικ στο εικον?διο του twitter να μπα?νει? απευθε?α? στον λογαριασμ? σου!

?τσι θε? δεν θε?, θα βλ?πει? κ?θε μ?ρα το εικον?διο του twitter στο κινητ? σου και θα το θυμ?σαι. Επ?ση? με ?να κλικ θα μπορε?? να ?χει? απευθε?α? πρ?σβαση στον λογαριασμ? σου χωρ?? να χρειαστε? να γρ?ψει? στον mobile browser ?λη τη διε?θυνση.

Προσωπικ?, αν και μου αρ?σουν πολ? τα mobile apps, δεν ε?μαι οπαδ?? των δ?ο αυτ?ν λ?σεων και προτε?νω την γενικ? ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε WordPress με ?να mobile friendly θ?μα.

Πω? θα ανασχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα? σε WordPress

Αρχικ?, θα πρ?πει να πω ?τι ο ανασχεδιασμ?? μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? eshop σε WordPress ε?ναι γενικ? αναγκα?ο? για λ?γου? SEO ε?ν χρησιμοποιε?τε κ?ποια ?λλη πλατφ?ρμα ? αν ?χετε σχεδι?σει μια custom ιστοσελ?δα και την ?χετε αφ?σει στη μο?ρα τη?.

Το WordPress και για το ?το? 2015 παραμ?νει το νο?μερο ?να πρ?γραμμα σχεδιασμο? ιστοσελ?δων απ? ?ποψη SEO και απ? ?ποψη δημοτικ?τητα?. Εννοε?τε πω? αυτ?? που θα ?χει το καλ?τερο SEO, θα ?χει και τη μεγαλ?τερη επισκεψιμ?τητα, ?ρα και τη μεγαλ?τερη προτ?μηση.

Η διαδικασ?α ανακατασκευ?? ε?ναι ιδια?τερα απλ?. Αν ?μω? δεν ε?στε ?μπειρο? στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? αν την ?χετε φτι?ξει μ?νο? σα? απ? την αρχ?, θα πρ?πει να ζητ?σετε την βο?θεια του ειδικο?.

Ειδικ?? δεν ε?ναι μ?νο αυτ?? που σα? την ?φτιαξε ? ο γραφ?στα? σα? ? κ?ποιο? που ε?ναι τρελαμ?νο? με την τεχνολογ?α. Ειδικ?? ε?ναι αυτ?? που γνωρ?ζει το SEO και επειδ? αυτ? ε?ναι συνυφασμ?νο με το Web Design, θα πρ?πει να εμπιστευτε? ?ναν Web Designer που να ασχολε?ται επαγγελματικ? με το SEO για να μην ?χετε παρατρ?γουδα.

Με την παραπ?νω παρ?τρυνση, δεν φωτογραφ?ζω τον εαυτ? μου, αφο? υπ?ρχουν αρκετο? επαγγελματ?ε? στην αγορ? που μπορο?ν να σχεδι?σουν σωστ?? ιστοσελ?δε? που να ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? απ? την κατασκευ? του?.

Τα β?ματα που θα πρ?πει να ακολουθ?σετε ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Να επιλ?ξετε ?να Genesis WordPress Theme

Τα Genesis WordPress Themes ε?ναι τα καλ?τερα θ?ματα σε WordPress απ? ?ποψη SEO και ευκολ?α? παραμετροπο?ηση?. ?χουνε σχεδιαστε? ?λα του? με την φιλοσοφ?α mobile first, ε?ναι δηλαδ? απ? σχεδιασμο? ?τοιμα για να πα?ζουν στι? κινητ?? συσκευ?? και οποιοδ?ποτε θ?μα σε Genesis και να επιλ?ξετε δεν θα χρειαστε? να κ?νετε τ?ποτε ?λλο για να ε?ναι mobile friendly.

Δεν χρει?ζεται να εγκαταστ?σετε καν?να πρ?σθετο ? καμ?α ?λλη εφαρμογ? για να βελτιωθε? το SEO και η προβολ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? κινητ?? συσκευ??.

Σε περ?πτωση που δεν ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, θα πρ?πει πρ?τα να μεταφ?ρετε το site σα? σε WordPress και μετ? να ασχοληθε?τε με το Genesis.

2. Να επιλ?ξετε web hosting στην Ελλ?δα

Το web hosting στην Ελλ?δα ε?ναι πολ? σημαντικ? ιδια?τερα ε?ν απευθ?νεστε στην Ελληνικ? αγορ? και ειδικ? αν για τι? κινητ?? συσκευ??. Ο κινητ?? αλγ?ριθμο? τη? Google πα?ρνει πιο σοβαρ? υπ?ψη του το γεωγραφικ? SEO καθ?? και το τοπικ? SEO.

Συν?μα, η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και ειδικ? η θ?ση του web server που φιλοξενε? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? στο SEO των κινητ?ν συσκευ?ν.

?τσι ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο ?να? web server στην Αμερικ? ? στην Ευρ?πη, ?σο γρ?γορο? και να ε?ναι να μπορε? να ανταγωνιστε? σε ταχ?τητε? και σε βελτιστοπο?ηση ?ναν web server στην Αθ?να. Ξεχ?στε δηλαδ? του? απ?στευτα ισχυρο?? web servers τη? Bluehost και κ?θε bluehost στην Γιο?τα των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν.

Το μοναδικ? πρ?γμα για το οπο?ο φημ?ζεται η Γιο?τα εκτ?? απ? το τρα?νο των 3.10 και που μπορε? να παρ?γει και να εξ?γει ε?ναι η μεταλλαγμ?νη σ?για ποτισμ?νη με τ?νου? round up.

Το ?διο καραγκιοζιλ?κι κατακρ?νω σε ?λε? τι? Ελληνικ?? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων με server εκτ?? Ελλ?δο? στα παν?σχυρα Ευρωπα?κ? datacenters, που μπορε? να διαθ?τουν τερ?στια ασφ?λεια, ταχ?τητα και να ?χουν π?ρει βραβε?α, αλλ? δεν ?χουν ?να πρ?γμα για το οπο?ο κα?γεται και διψ?ει η σελιδο?λα σα?: Δεν ?χουν SEO.

Σα? το λ?ω ψιθυριστ? και εμπιστευτικ? για να μην πε?τε ?τι ε?μαι εγ? ο ρουφι?νο? που βγ?ζω τ?τοιε? βρ?με?.

?μα λοιπ?ν ?χετε φιλοξεν?α στο εξωτερικ? και απευθ?νεστε ?μω? στην ελληνικ? αγορ?, θα πρ?πει να πρ?τα να μεταφ?ρετε το site σα? σε ?ναν ελληνικ? server για καλ?τερο SEO.

3. Να παραμετροποι?σετε την ιστοσελ?δα σα?

Η παραμετροπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? γ?νεται αρκετ? γρ?γορα με τη χρ?ση του Genesis Framework. To Genesis χρησιμοποιε? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων μια φιλοσοφ?α μητρικο? θ?ματο? και child theme.

?τσι δεν χρει?ζεται να ανησυχε?τε σε κ?θε περ?πτωση αναβ?θμιση? του μητρικο? θ?ματο? για να μην χ?σετε την παραμετροπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Επειδ? το Genesis και ?λα τα θ?ματα που λειτουργο?ν με το Genesis Framework ?χουν πολ? καθαρ? κ?δικα, ε?ναι σχετικ? ε?κολο να αλλ?ξετε το αρχε?ο custom.css.

Το αρχε?ο custom.css και γενικ? ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? πα?ζουν πολ? σημαντικ? ρ?λο στο SEO και πριν παραμετροποιησουμε οτιδ?ποτε ? σκεφτο?με να κ?νουμε ριζικ?? αλλαγ??, θα πρ?πει να ρωτ?σουμε τον εαυτ? μα? ?μα οι αλλαγ?? που επιθυμο?με ε?ναι προ? το καλ?τερο ? προ? το χειρ?τερο.

Το να ?χουμε μια εικ?να μια? extreme ιστοσελ?δα? με κινο?μενα γραφικ? και δι?φορα ?λλα παρ?ξενα πρ?γματα στο νου μα?, δεν σημα?νει ?τι θα ε?ναι και συν?μα χρ?σιμη η ιστοσελ?δα μα? στου? τελικο?? χρ?στε? που μα? επισκ?φτηκαν για να αγορ?σουν ?να ζευγ?ρι κ?λτσε? ? για να βρο?νε ?να ανταλλακτικ? αυτοκιν?του και βλ?πουν μια ιστοσελ?δα που χ?νει η μ?να το παιδ? και το παιδ? τη μ?να.

Ο καν?να? ε?ναι απλ??: Φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με χρ?σιμο περιεχ?μενο ?που θα βρ?σκει ο τελικ?? χρ?στη? αυτ? που θ?λει.

4. Να δοκιμ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι ?να αξιοσημε?ωτο προτ?ρημα του Genesis Theme Framework που ?λα τα child theme του ?χουν κατασκευαστε? με τον καν?να mobile first, να πα?ζουν πρ?τα δηλαδ? σε κινητ? τηλ?φωνα και smartphones και μετ? στου? σταθερο?? υπολογιστ??.

Περαιτ?ρω, ?χουνε σχεδιαστε? με μινιμαλιστικ? φιλοσοφ?α, ενσωματ?νοντα? τον ελ?χιστο απαιτο?μενο κ?δικα και τα ελ?χιστα γραφικ?, ?που αυτ? χρει?ζονται. Ο ελ?χιστο? δυνατ?? κ?δικα? μα? δ?νει τη δυνατ?τητα να αποφ?γουμε τα πολλ? λ?θη και συν?μα να μει?σουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Κανε?? δεν θ?λει μια αργ? ιστοσελ?δα, ?να eshop που να κα?ει κ?ρβουνο, το ?διο και η Google που φα?νεται να μισε? τι? αργ?? ιστοσελ?δε?.

Μην το σκ?φτεστε ?λλο λοιπ?ν και ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? με τα πλεονεκτ?ματα του Genesis Framework το ταχ?τερο δυνατ?.

5. Να δοκιμ?σετε πω? φα?νεται στα κινητ? και στι? ταμπλ?τε?

?λα τα θ?ματα τη? Genesis ε?ναι mobile optimized και μπορε?τε να δε?τε τα σχετικ? demo του? στην ιστοσελ?δα τη? Genesis. Φορτ?στε την ιστοσελ?δα τη? Genesis στο κινητ? σα? και δε?τε τη.

Παρ?λληλα μπορε?τε να π?ρετε για παρ?δειγμα ?λλε? ιστοσελ?δε? που ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? για κινητ? και να συλλ?ξετε ιδ?ε? για το πω? θα πρ?πει να ε?ναι φτιαγμ?νη η δικ? σα?.

Να θυμ?στε ?τι δεν ε?ναι κακ? η αντιγραφ? των πετυχημ?νων λ?σεων και των πετυχημ?νων ιστοσελ?δων. Το αντ?θετο, μ?λιστα κ?θε πετυχημ?νη ιστοσελ?δα αποτελε? φωτειν? παρ?δειγμα για κ?θε ν?α ?λλη ιστοσελ?δα.

Μπορε?τε επ?ση? να δε?τε μερικ? δε?γματα απ? ιστοσελ?δε? που ?χω σχεδι?σει και ε?ναι ?δη βελτιστοποιημ?νε? για κινητ?.

Τ?λο?, να μην ξεχ?σετε να συστ?σετε και σε φ?λου? σα? αυτ? το ?ρθρο. Μπορε?τε ακ?μα να γραφτε?τε στο SEO Newsletter μου για να ενημερ?νεστε κ?θε εβδομ?δα για τα ν?α σχετικ? με τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και την προ?θηση ιστοσελ?δων.

Δε?τε περισσ?τερα για το mobile seo

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Thodoris Georgiakopoulos
  8 Μα?ου 2015 6:30 μμ

  Καλησπ?ρα, ?χω ?να site ε?ναι λ?γο παλι? και δεν ξ?ρω ?μα πα?ζει στα κινητ?, μπορ? να σα? π?ρω ?να τηλ?φωνο για να μου πε?τε τι να κ?νω;

  Δι?βασα ?τι φτι?χνετe και ιστοσελ?δε? για κινητ?, ?τσι δεν ε?ναι;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看