ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

EGKATALEIPSI-KALATHIOU-AGORAS-1

Εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ?ν: 14 τρ?ποι ?μεση? αντιμετ?πιση?

Περιεχ?μενα

Η μεγαλ?τερη αιμορραγ?α σ?μερα στα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα δεν ε?ναι ?λλη απ? την εγκατ?λειψη του καλαθιο? αγορ?ν. Με το ποσοστ? εγκατ?λειψη? να κυμα?νεται μεταξ? του 60% και του 80%, χιλι?δε? ευρ? σε πραγματικ? τζ?ρο χ?νονται καθημεριν? ακριβ?? ?να κλικ πριν την ολοκλ?ρωση τη? παραγγελ?α?.

Παρ?λο που τα eshop γ?νονται ?λο και πιο εκλεπτυσμ?να, σοφιστικ? και πιο πελατοκεντρικ?, οι ?διοι οι πελ?τε? εξελ?σσονται και γ?νονται και αυτο? πιο εκλεκτικο? και απαιτητικο?.

?μα και εσε?? ε?στε ιδιοκτ?τη? εν?? eshop και ?χετε με τον ?να ? ?λλο τρ?πο διαπιστ?σει ?τι π?σχετε και εσε?? απ? το ?διο πρ?βλημα,?δεν ?χετε παρ? να διαβ?σετε παρακ?τω για να βρε?τε κ?ποια λ?ση.

Ποια ε?ναι τα μ?σα ποσοστ? εγκατ?λειψη? καλαθιο? στι? μεγ?λε? εταιρε?ε?

Συμβα?νει ακ?μα και στα καλ?τερα τα σπ?τια και στι? πιο μεγ?λε? εταιρε?ε? πληροφορικ?? και ηλεκτρονικο? εμπορ?ου. Αυτ? δεν το λ?με για να σα? παρηγορ?σουμε αλλ? για να σα? δ?σουμε να καταλ?βετε το μ?γεθο? του προβλ?ματο?.

Σ?μφωνα με το ?γκυρο blog Baymard, το μ?σο ποσοστ? εγκατ?λειψη? καλαθιο? ?ταν περ?που 69% σ?μφωνα με 37 περιπτωσιολογικ?? μελ?τε? μεγ?λων εταιρει?ν, και διαμορφ?θηκε ω? εξ?? τη δεκαετ?α που μα? π?ρασε:

 • 78.00% σ?μφωνα με την?Listrak το 2016
 • 75.50% σ?μφωνα με την?Adobe το 2016
 • 68.80% σ?μφωνα με την?Barilliance το 2016
 • 74.52% σ?μφωνα με την?SaleCycle το 2016
 • 71.39% σ?μφωνα με την?Barilliance το 2015
 • 68.95% σ?μφωνα με την?IBM?το?2015
 • 75.00% σ?μφωνα με την?Listrak το?2015
 • 75.60% σ?μφωνα με την?SaleCycle το?2015
 • 68.38% σ?μφωνα με την?IBM το?2014
 • 72.00% σ?μφωνα με την?Listrak το?2014
 • 69.20% σ?μφωνα με την?Vibetrace το?2013
 • 62.30% σ?μφωνα με την?Fireclick το?2014
 • 74.00% σ?μφωνα με την?Barilliance το?2013
 • 67.41% σ?μφωνα με τηνIBM / Coremetrics το?2013
 • 78.00% σ?μφωνα με την?AbandonAid το?2013
 • 60.32%?σ?μφωνα με την?Triggered Messaging το?2013
 • 75.00% σ?μφωνα με την?Listrak το?2013
 • 67.00% σ?μφωνα με την?Comscore το?2012
 • 74.23% σ?μφωνα με την?SaleCycle το?2013
 • 80.30% σ?μφωνα με την?Rejoiner το?2012
 • 61.85% σ?μφωνα με την?IBM / Coremetrics το?2012
 • 74.76% σ?μφωνα με την?Fireclick / DigitalRiver το?2012
 • 76.00% σ?μφωνα με την?Listrak το?2012
 • 72.31% σ?μφωνα με την?Fireclick / DigitalRiver το?2011
 • 62.31% σ?μφωνα με την?IBM / Coremetrics το?2011
 • 72.00% σ?μφωνα με την?SeeWhy το?2011
 • 71.00% σ?μφωνα με την?SeeWhy το?2010
 • 55.00% σ?μφωνα με την?Forrester Research το?2010
 • 63.68% σ?μφωνα με την?IBM / Coremetrics το?2010
 • 69.38% σ?μφωνα με την?Fireclick / DigitalRiver το?2010
 • 62.14% σ?μφωνα με την?MarketLive το?2009
 • 71.00% σ?μφωνα με την?Forrester Research το?2009
 • 63.19% σ?μφωνα με την?IBM / Coremetrics το?2009
 • 68.00% σ?μφωνα με την?SeeWhy το?2009
 • 62.01% σ?μφωνα με την?IBM / Coremetrics το?2008
 • 61.36% σ?μφωνα με την?IBM / Coremetrics το?2007
 • 59.80% σ?μφωνα με την?MarketingSherpa το?2006

Τα βασικ? συμπερ?σματα που εξ?γονται απ? ?λε? τι? παραπ?νω ?ρευνε? σχετικ? με το ποσοστ? εγκατ?λειψη? καλαθιο? σε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε ?λη την προηγο?μενη δεκαετ?α ε?ναι:

 1. Το πρ?βλημα τη? εγκατ?λειψη? καλαθιο? αγορ?? ε?ναι διαχρονικ?
 2. Το πρ?βλημα τη? εγκατ?λειψη? καλαθιο? αγορ?? ε?ναι παγκ?σμιο
 3. Το πρ?βλημα τη? εγκατ?λειψη? καλαθιο? αγορ?? αγγ?ζει ?λου? του? κλ?δου? και τα eshop ανεξαρτ?του brand, ε?δου?, κατηγορ?α? κτλ.

Επ?ση?, κ?θε χρ?νο επενδ?ονται δεκ?δε? εκατομμ?ρια ευρ? για να ανακαλ?ψουν οι εταιρε?ε? και οι ?μποροι τα α?τια που προκαλο?ν τον υποψ?φιο αγοραστ? να εγκαταλε?ψει το καλ?θι αγορ?? και ?λλα τ?σα για να βρεθο?ν τρ?ποι για να την εξαλε?ψουν.

Οι 14 πιο συχνο? λ?γοι εγκατ?λειψη? καλαθιο? αγορ??

shopping-cart-abandonment

Οι online shoppers σ?μερα δεν ε?ναι καθ?λου μα καθ?λου πιστο? στι? αγορ?? του? και δεν μοι?ζουν με τον παραδοσιακ? πελ?τη που μπα?νει σε ?να κατ?στημα με πρ?θεση αγορ??.

Οι περισσ?τεροι εγκαταλε?πουν το καλ?θι αγορ?? κατ? τη δι?ρκεια τη? διαδικασ?α? ολοκλ?ρωση?, στο λεγ?μενο checkout και υπ?ρχουν δεκ?δε? λ?γοι που συμβα?νει αυτ?. Εμε?? θα εστιαστο?με στου? κυρι?τερου? για να μπορ?σουμε να σα? δ?σουμε ενδε?ξει? για το τι μ?λλον θα πρ?πει να διορθ?σετε.

Σ?μφωνα με την εταιρε?α Ιnvespcro.com? η οπο?α στην δικ? τη? ?ρευνα, βγ?ζει το μ?σο ποσοστ? εγκατ?λειψη? καλαθιο? στο 65,23%, υπ?ρχουν 14 βασικο? λ?γοι εγκατ?λειψη? καλαθιο?, και 14 τρ?ποι αντιμετ?πιση? του?.

Στην ?δια ?ρευνα, το ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? ?τανε 2,13% εν? η μ?ση αξ?α τη? αγορ?? ?τανε 99,25€.

Το μ?σο ποσοστ? εγκατ?λειψη? σ?μερα ε?ναι στο? 65,23%, το μ?σο ποσοστ? μετατροπ?? στο 2,13% και η μ?ση αξ?α αγορ???99,25€.

1 Το 44% εγκαταλε?πει λ?γω υψηλ?ν μεταφορικ?ν

Το 44% δεν αγορ?ζει λ?γω υψηλο? κ?στου? μεταφορικ?ν. Φροντ?στε να εφαρμ?σετε μια σωστ? πολιτικ? δωρε?ν μεταφορικ?ν για ?λα τα ε?δη σα? σε ?λη την Ελλ?δα ? ?λο τον κ?σμο ?μα γ?νεται.

2 Το 41% δεν ε?ναι ?τοιμο να αγορ?σει

Απλ?? κ?νει ?ρευνα αγορ??, κοιτ?ει τι? τιμ?? ? απλ?? περν?ει τον χρ?νο του. Φροντ?στε να του π?ρετε το email με κ?ποια προσφορ? ? με κ?ποιο εκπτωτικ? κουπ?νι ?στε να τον κ?νετε να ?ρθει π?σω στην ιστοσελ?δα σα? στο μ?λλον.

Πολλ?? φορ?? απαιτο?νται περισσ?τερε? απ? μια επισκ?ψει? στην ιστοσελ?δα σα? για να φτ?σετε σε αγορ? ? π?ληση.

3 Το 25% θεωρε? ?τι η τιμ? ε?ναι ακριβ?

Η τιμ? αποτελε? βαρ?μετρο αγορ?? στο ?ντερνετ, ειδικ? ?ταν προβ?λεστε σε πολυκαταστ?ματα ?πω? το skroutz και το bestprice. Χρησιμοποι?στε πιο ?ξυπνε? τιμ?? ?πω? 7,90 αντ? για 8,0 ? β?λτε προ??ντα σε προσφορ? για να προσελκ?σετε αυτ? το μερ?διο αγορ?? που ζητ?ει online προσφορ??.

Επ?ση?, προσ?ξτε μ?πω? η τιμ? δεν φα?νεται καλ? ? ε?ναι σε ξ?νο ν?μισμα.

4 Το 24% θ?λει να ξαναδε? τα προ??ντα και δε?τερη φορ?

Υπ?ρχουν και οι αναποφ?σιστοι ? το μερ?διο των καταναλωτ?ν που ε?ναι σκεπτικιστ?? και δεν προβα?νουν σε ?μεσε? αγορ?? ? σε απερ?σκεπτε? για αυτο?? αγορ??. Ε?ναι κυρ?ω? αναλυτικο? τ?ποι και θ?λουν να ξαναδο?ν το προ??ν ? την υπηρεσ?α, να την συγκρ?νουν ? να την χων?ψουν.

Καλ? θα ?τανε για να του? κερδ?σετε στο site σα? να προσθ?σετε μια wishlist για να μπορ?σει ο επισκ?πτη??να αποθηκε?σει εκε? τα προ??ντα που θ?λει να ξαναδε?.

5 Το 22% δεν αντιλ?φθηκε ακριβ?? τα μεταφορικ? κ?στη

Καλ? θα ?ταν να ?χετε την πολιτικ? αποστολ?? σα? περ?οπτη θ?ση για να μην υπ?ρχει καμ?α αμφιβολ?α για το κ?στο? μεταφορ?? των προ??ντων. Το πιο σωστ? ε?ναι για να αυξ?σετε το ποσοστ? αγορ?ν σα?, να μει?σετε ? να εξαλε?ψετε τα μεταφορικ? δ?νοντα? δωρε?ν αποστολ? για ?λε? τι? αγορ?? ? απ? ?να ποσ? και π?νω.

6 Το 14% εγκαταλε?πει γιατ? απαιτε?ται εγγραφ? για αγορ?

Αν δεν ?χετε guest checkout, τ?τε σ?γουρα θα χ?σετε ?να σημαντικ? ποσοστ? πελατ?ν που επιθυμο?ν να προβο?ν σε fast checkout ? επιθυμο?ν απλ?? να κρατ?σουν την ανωνυμ?α του?.

7 Το 12% θ?λει περισσ?τερη πληροφ?ρηση

Περισσ?τερη πληροφ?ρηση για το προ??ν, για την υπηρεσ?α κτλ. ?σω? να θ?λουν να αναλ?σουν περισσ?τερο την προκε?μενη αγορ? του? ? να θ?λουν να μιλ?σουν με ?ναν πωλητ?.

Μπορε?τε να του? δ?σετε την δυνατ?τητα να σα? καλ?σουν σε κ?ποια γραμμ? πελατ?ν.

8 Το 11% βρ?σκει την διαδικασ?α αγορ?? πολ?πολοκη

Φροντ?στε να απλοποι?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο τη διαδικασ?α αγορ?? ? το checkout. ?σο λιγ?τερα β?ματα ?χει και ?σο τα λιγ?τερα κλικ απαιτε?, τ?σε? πιο πολλ?? πωλ?σει? θα π?ρετε.

9 Το 11% θεωρε? ?τι το eshop σα? ε?ναι πολ? αργ?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι και εδ? πολ? σημαντικ?. Φροντ?στε να μετακινηθε?τε σε γρηγορ?τερο web hosting, να π?ρετε τον δικ? σα? server, ?μα ?ντω? υπ?ρχει αν?γκη ? να ξαλαφρ?σετε το website σα? απ? περιττ? πρ?γματα που το καθυστερο?ν.

Μια βελτιστοπο?ηση στον κ?δικα, στι? εικ?νε? και στο CSS μπορε? να σα? γλιτ?σει πολ?τιμα δευτερ?λεπτα απ? χρ?νο και να μει?σει την ταχ?τητα φ?ρτωση? δραματικ?.

10 Το 8% ανακαλ?πτει ?τι υπ?ρχουν επιπλ?ον φ?ροι

?πω? ΦΠΑ στο ταμε?ο ? φ?ροι εισαγωγ?? ? τελωνε?ο με δασμο?? κτλ. Προσοχ?, καλ?τερα να ?χετε τελικ?? τιμ?? στα προ??ντα σα? και να μην β?ζετε τον πελ?τη στο τριπ?κι να χρει?ζεται να ανακαλ?ψει την τελευτα?α στιγμ? ?τι πρ?πει να πληρ?σει και δι?φορα μικροποσ? εδ? και εκε?.

Αυτ? θα τον εξοργ?σει και θα τον κ?νει να πιστ?ψει ?τι ε?στε αναξι?πιστοι γενικ?τερα. Μην β?ζετε κρυφ?? χρε?σει? ο?τε στο καλ?θι αγορ?ν ο?τε πουθεν?.

11 Το 7% θ?λει περισσ?τερε? επιλογ?? πληρωμ??

Μ?πω? θα πρ?πει να ενσωματ?σετε ?λε? τι? κ?ρτε?, την αντικαταβολ? και το paypal στου? τρ?που? πληρωμ??;

Επ?ση?, υπ?ρχει και ?να μικρ? ποσοστ? που συν?θω? θ?λει παραλαβ? απ? το κατ?στημα.

12 Το 6% απαιτε? πιο γρ?γορη αποστολ?

Αποστολ? την ?λλη μ?ρα ? επιλογ? για την ταχε?α αποστολ? με courier και αυθημερ?ν παρ?δοση ε?ναι αυτ? που θα βοηθο?σε στην προκειμ?νη περ?πτωση. Μην ξεχν?τε ?τι υπ?ρχουν και παρορμητικο? αγοραστ?? οι οπο?οι θ?λουν να αγορ?σουν κ?τι αυτ? την στιγμ? και ε?ναι διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν για αυτ? και κ?τι παραπ?νω.

13 Το 6% εγκαταλε?πει γιατ? υπ?ρχουν πολλ? spam παρ?θυρα με προσφορ??

Μην κ?νετε του? επισκ?πτε? σα? να αισθ?νονται π?εση για να αγορ?σουν. Τα αναδυ?μενα παρ?θυρα αγορ?ν και οι πολλ?? προσφορ?? δ?θεν ?στε να πι?σουμε τον τελικ? πελ?τη σε κ?ποιο σημε?ο φ?ρνουν τα αντ?θετα αποτελ?σματα.

14 Το 5% εγκαταλε?πει γιατ? το eshop κρ?σαρε ? ?πεσε

Ναι, υπ?ρχει και αυτ?. Η αστοχ?α του λογισμικο?, ο φ?ρτο? του server ? ο κακ?? κ?δικα? να φ?ρει την καταστροφ? ?στω και για λ?γο.

Φροντ?στε να ρυθμ?σετε καλ?τερα το eshop σα? ? να βελτι?σετε τον κ?δικα ?στε να ε?ναι πιο σταθερ? και πιο αξι?πιστο.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν το καλ?τερο ποσοστ? μετατροπ??

Με 2,9% ποσοστ? μετατροπ??, η AOL ε?ναι η πιο υψηλ? σε στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα μηχαν? αναζ?τηση? εν? η Google με 1,9% κερδ?ζει σε ποσοστ? μετατροπ?? το Facebook που ?χει 1,2% και το twitter με 0,5%.

Για να αυξ?σετε λοιπ?ν τι? πωλ?σει? σα? θα πρ?πει ? αν αυξ?σετε την οργανικ? επισκεψιμ?τητα του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? ? να βελτι?σετε το checkout ? την διαδικασ?α αγορ??.

To checkout optimization βελτι?νει τι? πωλ?σει? ?ω? και 35%

Τ?λο? μην ξεχν?τε ?τι π?ντα υπ?ρχουν πρ?σθετα τα οπο?α ρ?χνουν το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? φ?ρνουν π?σω τον πελ?τη με κ?ποια αλληλουχ?α emails.

Ακ?μη και να συμβα?νει αυτ?, τα ποσοστ? αν?κτηση? καλαθιο? αγορ?ν?δεν ε?ναι ιδια?τερα υψηλ? αφο? συν?θω? δεν ξεπερν?νε το 10% με 20%.

Θα πρ?πει δηλαδ? να μπο?με σε μια διαδικασ?α ολιστικ?? προσ?γγιση? για να βελτι?σουμε την εμπειρ?α του χρ?στη και την διαδικασ?α βελτ?ωση? του checkout.

Για να δε?τε τι ακριβ?? θα πρ?πει να κ?νετε, ακολουθ?στε τι? συμβουλ?? που σα? ?χουμε δ?σει παραπ?νω ? διαβ?στε ακριβ?? την επ?μενη παρ?γραφο.

Κ?ντε αυτ? που θ?λουν οι online shoppers-πελ?τε? σ?μερα

?τσι θα ?ταν καλ?τερα να προτιμ?σετε να ρυθμ?σετε το eshop σα? με β?ση το τι θ?λουν οι πελ?τε? σα? σ?μερα ?πω?:

 1. Το 73% επιθυμε? δωρε?ν αποστολ? και δωρε?ν αντικαταβολ?
 2. Το 36% απαιτε? εγγ?ηση ?τι η τιμ? ε?ναι ?δια πριν και μετ? την αγορ? και δεν υπ?ρχουν κρυφ?? χρε?σει?
 3. Το 61% δεν αγορ?ζει ?μα δεν υπ?ρχει κ?ποια πολιτικ? επιστροφ?ν ? εγγ?ηση επιστροφ?? χρημ?των
 4. Το 66% θ?λει αγορ?σει στι? εκπτ?σει? ? με ?κπτωση απ? το ?ντερνετ, για αυτ? ψων?ζει ?λλωστε και απ? το ?ντερνετ
 5. Το 63% θ?λει ειδικ?? προσφορ?? με κουπ?νια, τελευτα?α κομμ?τια, αποκλειστικ?τητε? κτλ.
 6. Το 6% απαιτε? αυθημερ?ν παρ?δοση ? παρ?δοση την ?λλη μ?ρα

Για οποιαδ?ποτε ?λλα θ?ματα για την βελτ?ωση του eshop σα? και την με?ωση του ποσοστο? εγκατ?λειψη?, μπορε?τε να απευθυνθε?τε στου? ειδικο??. Η εταιρε?α μα? αναλαμβ?νει εκτ?? απ? την προ?θηση του eshop σα? και την α?ξηση των πωλ?σεων, την με?ωση του ποσοστο? εγκατ?λειψη?.

Δε?τε περισσ?τερα για την εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看