ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

EAT-GOOGLE-SEO

EAT και SEO: Γιατ? ε?ναι σημαντικ? στη Google

Τι ε?ναι το E-A-T;

Το E-A-T στο SEO ε?ναι τα αρχικ? των τρι?ν λ?ξεων Expertise, Authoritativeness και Trustworthiness που στα ελληνικ? σημα?νουν Τεχνογνωσ?α, Αυθεντ?α και Αξιοπιστ?α.

Ακο?γεται λ?γο σαν του? τρει? μ?γου? με τα δ?ρα, αλλ? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? το EAT εισ?χθηκε το 2015 απ? την ?δια τη Google μ?σω του κανονισμο? του προγρ?μματο? τη? για τον ?λεγχο τη? ποι?τητα? των ιστοσελ?δων ( Google’s Quality Raters’ Guidelines ).

Και εφ?σον ακολουθ?σετε τι? γραμμ?? που θ?τει η Google στο ?γγραφο Google’s Quality Raters’ Guidelines, μπορε?τε να βελτι?σετε κατ? πολ? την κατ?ταξη σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Σε πολλ? τελευτα?α μου ?ρθρα ?χω αναφερθε? αρκετ?? φορ?? στο EAT σαν γενικ? κατε?θυνση για να μπορ?σετε να ανεβε?τε στη Google και να βελτι?σετε τι? θ?σει? σα?. Γενικ? ?μω? γ?ρω απ? το EAT υπ?ρχουν αρκετ?? απ?ψει? που δι?στανται, που ε?ναι αντ?θετε? δηλαδ? και δεν ?χουν υιοθετ?σει και συμμεριστε? ?λοι στην κοιν?τητα του SEO το Google EAT.

Θεωρ? ?μω? ?τι ε?ναι πολ? σημαντικ? για την επ?μενη δεκαετ?α για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων και ?τσι αφο? ?κανα ?λη την απαρα?τητη ?ρευνα στο αντικε?μενο ω? επαγγελματ?α? ερευνητ?? στο SEO και αφο? ε?δα κ?ποια στεν? σχ?ση μεταξ? EAT και κατ?ταξη?, π?ρα την απ?φαση να αφιερ?σω λ?γο χρ?νο για να φωτ?σω και αυτ? το κομμ?τι.

Ε?ναι το EAT παρ?γοντα? κατ?ταξη?;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου εδ? στο Paramarketing, σχετικ? με του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google οι οπο?οι ε?ναι π?νω απ? 200, αναλ?ω συγκεκριμ?να τι θεωρε? η κοιν?τητα του SEO και οι ειδικο? του SEO, ποιοι ε?ναι οι σημαντικ?τεροι παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου τη? Google.

Η ?δια η Google δεν ?χει δ?σει στην δημοσι?τητα επ?σημα ?λου? του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? μια και αυτ? ε?ναι πνευματικ? τη? ιδιοκτησ?α και απ?ρρητο.

?μω? στο ?γγραφο τη? σχετικ? με του? Καν?νε? Αξιολ?γηση? Ιστοσελ?δων ( Google’s Quality Raters’ Guidelines ) που ε?ναι δημοσιευμ?νο απ? την ?δια τη Google, αναφ?ρεται ? ?δια ?τι η ποι?τητα μια? ιστοσελ?δα? ?χει να κ?νει π?ρα πολ? με την κατ?ταξη τη?.

Παρ?λο που αυτ?? οι οδηγ?ε? ?χουν σχεδιαστε? για την ομ?δα αξιολ?γηση? των ανθρ?πων που αξιολογο?ν την ποι?τητα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google, παρ?χουν την πιο ολοκληρωμ?νη εικ?να για το π?? η Google μετρ? την ποι?τητα του περιεχομ?νου.

?ταν η Google κυκλοφ?ρησε για πρ?τη φορ? αυτ?? τι? οδηγ?ε?, ?φερε πραγματικ? τα ?νω κ?τω στη βιομηχαν?α του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και του SEO. ?ταν σαν να ε?χε ξαφνικ? αποκαλ?ψει το πιο πολυπ?θητο μυστικ? για να βγα?νει κ?ποιο? στι? αναζητ?σει?.

Σαν να ?δωσε το κλειδ? για την επιτυχ?α στο SEO σε ?λου? με ?να μ?νο κε?μενο.

Σκ?φτηκα λοιπ?ν ?τι αφο? ε?ναι τ?σο σημαντικ?? αυτ?? οι οδηγ?ε?, καλ?τερα να κ?τσω να τι? διαβ?σω. Μπορε?τε να κ?νετε και εσε?? το ?διο για να αποκτ?σετε εικ?να με τα ?δια σα? τα μ?τια.

Οι οδηγ?ε? τη? Google για του? αξιολογητ?? ιστοσελ?δων ?ταν το πιο βαρετ? κε?μενο που ?χω διαβ?σει τα τελευτα?α χρ?νια μετ? το Μικρ? σπ?τι στο λιβ?δι.

200 περ?που σελ?δε? με παραδε?γματα και με ακαδημα?κ?, ψαρωτικ? φιλολογ?α που απευθ?νεται σε φυτ? των υπολογιστ?ν.

?πω? καταλαβα?νετε, η Google ?χει προσλ?βει 20.000 περ?που αξιολογητ?? σε ?λο τον κ?σμο με το μεγαλ?τερο μ?ρο? του? να ε?ναι στην Ινδ?α. Ελ?γχει καθημεριν? δεκ?δε? ιστοσελ?δε? για να δει αν ε?ναι πραγματικ? ποιοτικ?? ?μα ε?ναι δηλαδ? υψηλ?? ποι?τητα? ? χαμηλ?? ποι?τητα?.

Και η ?δια η Google αναφ?ρει ?τι η υψηλ?? ποι?τητα? ιστοσελ?δε? τυγχ?νουν καλ?τερη? κατ?ταξη? γενικ?τερα.

Σ?μφωνα με τα παραπ?νω, επ?σημα το EAT θεωρε?τε παρ?γοντα? κατ?ταξη?. Για την ακρ?βεια θεωρε?ται παρ?γοντα? κατ?ταξη?:

 • Η τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α του δημιουργο? του περιεχομ?νου τη? σελ?δα?
 • Η αυθεντ?α του δημιουργο? του περιεχομ?νου τη? σελ?δα?, το περιεχ?μενο και η ιστοσελ?δα απ? μ?νη τη?
 • Η αξιοπιστ?α του δημιουργο? του περιεχομ?νου τη? σελ?δα?, το περιεχ?μενο απ? μ?νο του και η ιστοσελ?δα γενικ?τερα

Παρ?λληλα, οι ιστοσελ?δε? θα πρ?πει να ?χουν κ?ποιον ωφ?λιμο σκοπ? ( Beneficial Factor ) και να ?χουν δημιουργηθε? με στ?χο να ωφελ?σουν του? τελικο?? χρ?στε?.

e-a-t

Οι ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν κ?ποιον ωφ?λιμο σκοπ? και ?χουν στ?χο να διασπε?ρουν τη β?α, να προκαλ?σουν βλ?βε?, ? να παραπληροφορ?σουν ? να εξαπατ?σουν του? χρ?στε? λαμβ?νουν την χαμηλ?τερη ποι?τητα στην αξιολ?γηση του? απ? του? αξιολογητ??.

Με ?λλα λ?για η Google ?χει ανακοιν?σει και αρνητικο?? παρ?γοντε? κατ?ταξη?, αυτ? που λ?με negative SEO, μια? ιστοσελ?δα? που ε?ναι:

 • Η ?λλειψη ωφελιμ?τητα? προ? τον τελικ? χρ?στη
 • Οι ιστοσελ?δε? με περιεχ?μενο μ?σου?, β?α?, παρ?τρυνση για β?α, μισαλλοδοξ?α, ? παρ?τρυνση για μισαλλοδοξ?α
 • Οι ιστοσελ?δε? που ?χουν στ?χο την παραπληροφ?ρηση ? την εξαπ?τηση του χρ?στη

Ποιε? ιστοσελ?δε? επηρε?ζει το EAT;

Αρχικ? να ξεκαθαρ?σουμε ?τι το EAT και οι καν?νε? αξιολ?γηση? τη? Google ανανε?νονται συνεχ?? και οι αξιολογητ?? που κ?νουν δια χειρ?? αξιολ?γηση, στ?λνουν τα στοιχε?α του? στη Google η οπο?α τα περν?ει με το χ?ρι στον αλγ?ριθμο τη?, που σ?γουρα θα ε?ναι τερ?στιο? μετ? απ? τ?σα κοψ?ματα και ραψ?ματα.

Στα προηγο?μενα χρ?νια πολλ?? ιστοσελ?δε? επηρε?στηκαν αρνητικ? απ? το EAT.

Τα βασικ?τερα ε?δη ιστοσελ?δων που επηρε?στηκαν αρνητικ? απ? το Google EAT ε?ναι:

 • Τα περισσ?τερα φ?ρουμ, γιατ? εκτ?? απ? λεπτ? περιεχ?μενο, περιε?χαν και πολλ?? αντιπαραθ?σει? χρηστ?ν, τρ?λινγκ και γλ?σσα ακατ?λληλη καθ?? και ?φο? υβριστικ? γιατ? ο καθ?να? ξεκατ?νιαζε τον ?λλο. ?μα παρατηρ?σετε ελ?χιστα φ?ρουμ τα π?νε καλ? στο ?ντερνετ σ?μερα και στην πορε?α τε?νουν να εξαλειφθο?ν και να αντικατασταθο?ν απ? τα πιο ποιοτικ? blogs.
 • Ιστοσελ?δε? με ακρα?ε? πολιτικ?? θ?σει?, ακρα?ε? θ?σει? για ?λα τα θ?ματα και ιστοσελ?δε? με μ?σο? και ?βρει?. Αυτ? επηρ?ασε ?λε? σχεδ?ν τι? κομμουνιστικ?? ιστοσελ?δε?, ?λε? τι? ιστοσελ?δε? και τα πολιτικ? εργαλε?α του ΣΥΡΙΖΑ και τη? νευρωτικ?? προπαγ?νδα?, ?τι οι ?λληνε? χωρ?ζονται σε τ?ξει? κτλ. Η ταξικ? και η κομμουνιστικ? θεωρ?α απ? μ?νε? του? ?πω? και τα ακροδεξι? στοιχε?α θεωρο?νται χαμηλ?? ποι?τητα? για την Google γιατ? προτρ?πουν τον μ?σο χρ?στη σε εν?ργειε? β?α?. Πλ?ον η προπαγ?νδα του ΣΥΡΙΖΑ ?τι η ελληνικ? διαστημικ? εταιρε?α θα ?στελνε τον πρ?το ?λληνα στο φεγγ?ρι ?χει π?σει στην αφ?νεια στη Google.
 • Blogs και ενημερωτικ?? ιστοσελ?δε? με Fakenews που δεν ?χουν καμ?α αξιοπιστ?α. Δε?τε π?λι τι? αριστερ?? εφημερ?δε? και το σκ?νδαλο Novartis και γενικ? ?λε? εκε?νε? που διασπε?ρουν Fakenews.
 • Blogs και ενημερωτικ?? ιστοσελ?δε? με διπλ? περιεχ?μενο ? λεπτ? περιεχ?μενο ? περιεχ?μενο χωρ?? καμ?α ωφ?λεια για τον χρ?στη, πχ. κουτσομπολι? που δεν ?χει κ?ποια αξ?α. Δε?τε παρακ?τω το παρ?δειγμα τη? Daily Mail.
 • Σελ?δε? τ?που YMYL (Your Money or Your Life) ?πω? ε?ναι σελ?δε? π?ληση? ασφαλιστηρ?ων ? ιατρικ?ν σκευασμ?των οι οπο?ε? δεν ?ταν ?γκυρε? γιατ? δεν ε?χαν την απαρα?τητη αξιοπιστ?α.
 • Επαγγελματικο? κατ?λογοι ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ?? κτλ οι οπο?οι ?χουν χ?σει θ?σει? ?ναντι εξειδικευμ?νων ιστοσελ?δων τεχνικ?ν και ειδικοτ?των ?πω? ηλεκτρολ?γοι.
 • Ιστοσελ?δε? affiliate marketing χωρ?? μοναδικ? περιεχ?μενο και χωρ?? να παρ?χουν κ?ποια βο?θεια στου? χρ?στε? στο να επιλ?ξουν τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? που διαφημ?ζουν ?πω? ?ναν οδηγ? αγορ?? ? ?να συγκριτικ? τεστ αξιολ?γηση?.
 • Πορνογραφικ? sites για πολλ?? αναζητ?σει? που υπερκαλ?πτονται απ? ?λλα ιατρικ? blogs ? ηλεκτρονικ? περιοδικ? ποικ?λη? ?λη?. Και π?νω που σκεφτ?μουν να ανο?ξω λογαριασμ? στο PornHub.

Κ?ποιε? ?μω? ιστοσελ?δε? ωφελ?θηκαν απ? το EAT ?πω?:

 • Ιστοσελ?δε? με υψηλ? δε?κτη Αξιοπιστ?α? και υψηλ? δε?κτη ΕΑΤ, ?πω? τρ?πεζε? για αναζ?τηση δανε?ων, γιατρο? ειδικοτ?των με ιστοσελ?δα, εξειδικευμ?νοι επαγγελματ?ε? ?πω? το Paramarketing στι? υπηρεσ?ε? SEO.
 • Ιστοσελ?δε? με μοναδικ?? υπηρεσ?ε? ?πω? το Skroutz που ?χει την καλ?τερη εφαρμογ? σ?γκριση? τιμ?ν.
 • Μεγ?λα brand names ?πω? η Cosmote, η BMW κτλ.
 • Ιστοσελ?δε? με πλο?σιο εκπληκτικ? περιεχ?μενο ?πω? το Autotriti που ?χει συγκριτικ? τεστ και τιμ?? για ?λα τα μοντ?λα τη? αγορ??, το Mobile.de με τον πληρ?στερο κατ?λογο αναζητ?σεων αυτοκιν?των σε ?λη την Ευρ?πη και πολλ?? ?λλε?.
 • Εξειδικευμ?να blog με υψηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο σε κ?ποιο μικρ? τμ?μα τη? αγορ? ?πω? blogs αφιερωμ?να για το ψ?ρεμα, blogs αφιερωμ?να για τον εξοπλισμ? ποδηλασ?α?, κλπ.

Γιατ? ε?ναι τ?σο σημαντικ? το Google EAT;

Και τ?ρα να π?με στο σημαντικ?τερο κομμ?τι του Google Eat που ε?ναι γιατ? εν? υπ?ρχε απ? το 2015, το ξεθ?ψανε ?λοι ξαφνικ? τ?ρα και ?ρχισαν να μιλ?νε για αυτ?;

Γιατ? εντελ?? ξαφνικ? μετ? απ? χρ?νια η Google συμπερ?λαβε το EAT στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? πρ?τα με το Medical Update το καλοκα?ρι του 2018 και μετ? με το τρ?το μεγ?λο Core Update στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? τον Ιο?νιο του 2019.

Τ?τε ειδικ?, πολλ?? μεγ?λε? εφημερ?δε? και αρθρογραφικ? περιοδικ? ε?δαν τραγικ? συρρ?κνωση του ?γκου αναζητ?σεων που ?φτασε και το 50% ? και περισσ?τερο.

Για παρ?δειγμα, η Βρετανικ? κουτσομπουλ?στικη εφημερ?δα Daily Mail ε?δε σε μ?α ν?χτα πτ?ση 50% και στην πορε?α κατ?ληξε σε πτ?ση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? κατ? 90%, ?πω? αποκ?λυψε ?να? εργαζ?μενο? στην εφημερ?δα στο Google Webmaster Help Forum ( Το φ?ρουμ βο?θεια? τη? Google για του? γου?μπ μ?στορε? ).

Στο μ?λλον αναμ?νονται και ?λλε? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google οι οπο?ε? αναμ?νεται να επηρε?σουν ακ?μα περισσ?τερο την ελληνικ? αγορ? και τι? ελληνικ?? ιστοσελ?δε? σε ?λο το φ?σμα των κατηγορι?ν και των βιομηχανι?ν γενικ?τερα.

Google EAT και ιστοσελ?δε? YMYL

Οι ιστοσελ?δε? τ?που YMYL (Your Money or Your Life) ε?ναι με β?ση π?λι το χαμπ?ρι τη? Google oρισμ?νοι τ?ποι σελ?δων ? θεμ?των ενδ?χεται να επηρε?σουν τη μελλοντικ? ευτυχ?α, την υγε?α, την οικονομικ? σταθερ?τητα ? την ασφ?λεια εν?? ατ?μου.

Ονομ?ζονται τ?τοιε? σελ?δε? σελ?δε? “Τα χρ?ματ? σα? ? η ζω? σα?” ? το YMYL. Τα παρακ?τω ε?ναι παραδε?γματα θεμ?των YMYL:

 • Ν?α και τρ?χοντα γεγον?τα: ν?α σχετικ? με σημαντικ? θ?ματα ?πω? διεθνε?? εκδηλ?σει?, επιχειρ?σει?, πολιτικ?, επιστ?μη, την τεχνολογ?α κ.λ.π. Λ?βετε υπ?ψη ?τι δεν ε?ναι απαρα?τητα ?λα τα ?ρθρα ειδ?σεων YMYL (π.χ. αθλητικ?, ψυχαγωγ?α και θ?ματα καθημεριν?? ζω?? δεν ε?ναι γενικ? YMYL). Κ?θε ?ρθρο ?χει σχετικ?τητα με β?ση την εντοπι?τητα του χρ?στη, αν?λογα σε ποια περιοχ? κατοικε?.
 • Πολιτικ?, κυβ?ρνηση και δ?καιο: πληροφορ?ε? σημαντικ?? για τη διατ?ρηση εν?? ενημερωμ?νου πολ?τη, ?πω? πληροφορ?ε? σχετικ? με την ψηφοφορ?α, κυβερνητικ?? υπηρεσ?ε?, δημ?σιου? φορε??, κοινωνικ?? υπηρεσ?ε? και νομικ? ζητ?ματα (π.χ. διαζ?γιο, παιδ? και κηδεμον?α, υιοθεσ?α, δημιουργ?α διαθ?κη? κ.λ.π.).
 • Χρηματοοικονομικ?: οικονομικ?? συμβουλ?? ? πληροφορ?ε? σχετικ? με επενδ?σει?, φ?ρου?, συνταξιοδοτικ? προγρ?μματα, δ?νεια, τραπεζικ?? υπηρεσ?ε?, ?
  ασφ?λιση, ιδια?τερα ιστοσελ?δε? που επιτρ?πουν στου? χρ?στε? να κ?νουν αγορ?? ? να μεταφ?ρουν χρ?ματα στο διαδ?κτυο.
 • Αγορ??: πληροφορ?ε? ? υπηρεσ?ε? που σχετ?ζονται με ?ρευνα ? αγορ? αγαθ?ν ? υπηρεσι?ν, ιδια?τερα ιστοσελ?δε? που επιτρ?πουν στου? χρ?στε? να κ?νουν αγορ?? μ?σω διαδικτ?ου.
 • Υγε?α και ασφ?λεια: συμβουλ?? ? πληροφορ?ε? για ιατρικ? θ?ματα, ναρκωτικ?, νοσοκομε?α, ετοιμ?τητα για ?κτακτε? αν?γκε?, π?? επικ?νδυνη δραστηρι?τητα, κλπ.
 • Ομ?δε? ατ?μων: πληροφορ?ε? ? αξι?σει? που σχετ?ζονται με ομ?δε? ατ?μων, μεταξ? ?λλων, αλλ? χωρ?? να περιορ?ζονται σε αυτ?? με β?ση τη φυλ? ? την εθνοτικ? καταγωγ?, τη θρησκε?α, την αναπηρ?α, την ηλικ?α, την εθνικ?τητα, το καθεστ?? βετερ?νων, τον σεξουαλικ? προσανατολισμ?, φ?λο ? ταυτ?τητα φ?λου.
 • ?λλο: υπ?ρχουν πολλ? ?λλα θ?ματα που σχετ?ζονται με μεγ?λε? αποφ?σει? ? με σημαντικ?? πτυχ?? τη? ζω?? των ανθρ?πων που μπορε? ?τσι να θεωρηθο?ν YMYL, ?πω? γυμναστ?ριο και διατροφ?, πληροφορ?ε? για τη στ?γαση, επιλογ? εν?? κολεγ?ου, ε?ρεση εργασ?α?, κλπ.

Η Google ?χει πολ? υψηλ? πρ?τυπα ποι?τητα? σελ?δα? για τι? σελ?δε? YMYL, δι?τι οι σελ?δε? YMYL χαμηλ?? ποι?τητα? θα μπορο?σαν ενδεχομ?νω? να επηρε?ζουν αρνητικ? την ευτυχ?α, την υγε?α, την οικονομικ? σταθερ?τητα ? την ασφ?λεια εν?? ατ?μου.

?πω? βλ?πετε το παραπ?νω κε?μενο ?χει σαφε?? ρ?ζε? απ? το Σ?νταγμα των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν που επικυρ?θηκε το 1789, στο οπο?ο αναφ?ρεται ?τι η αναζ?τηση τη? ευτυχ?α? ε?ναι προσωπικ?? στ?χο? κ?θε Αμερικανο? πολ?τη.

Εδ? η Google σε μια πατριωτικ? προσπ?θεια προστασ?α? και διαφ?λαξη? του Συντ?γματο? αναλαμβ?νει και την προστασ?α τη? ευτυχ?α? και τη? ευδαιμον?α? των πολιτ?ν τη? Αμερικ?? και κατ? επ?κταση? ?λη? τη? οικουμ?νη?.

Πιστε?ω ?τι καταλαβα?νετε ?τι πλ?ον οι ιστοσελ?δε? που πραγματε?ονται λεπτ? θ?ματα ?πω? ιατρικ? θ?ματα ? νομικ? θ?ματα θα κρ?νονται ?λο και αυστηρ?τερα απ? τη Google με β?ση τα ν?α μ?τρα και σταθμ? ποι?τητα? και αυτ? θα περ?σει και στι? επ?μενε? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου.

Κ?θε ιστοσελ?δα θα πρ?πει να ?χει κ?ποιον ωφ?λιμο σκοπ? ?παρξη?

Σ?μφωνα π?λι με την Google ( ?λο αυτ? το ?νομα αναφ?ρω, μ?πω? να την λ?ω καλ?τερα ακαταν?μαστη; ?πω? ?λεγε και ο Πανο?ση? τον Νταλ?ρα; ) κ?θε ιστοσελ?δα θα πρ?πει για να θεωρηθε? ?τι ε?ναι υψηλ?? ποι?τητα? να ?χει κ?ποιον σκοπ? ? να εξυπηρετε? κ?ποιον σκοπ? ?παρξη? π?ραν του να βγ?λουν χρ?ματα.

Για να ?χει ποι?τητα η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να προσφ?ρει κ?τι στον τελικ? χρ?στη που να ?χει κ?ποια χρησιμ?τητα. Οι πιο χρ?σιμε? ιστοσελ?δε? ε?ναι και αυτ?? που λαμβ?νουν και τον υψηλ?τερο δε?κτη ποι?τητα? ( PQ ? Page Quality )απ? του? αξιολογητ?? τη? Google.

Ποιο? ε?ναι ο στ?χο? τη? αξιολ?γηση? τη? ποι?τητα? τη? ιστοσελ?δα? κατ? την Google;

● Ο στ?χο? τη? βαθμολ?γηση? PQ ε?ναι να καθορ?σει π?σο καλ? επιτυγχ?νεται μια σελ?δα ο σκοπ?? τη?. Προκειμ?νου να εκχωρ?σει ο αξιολογητ?? μια αξιολ?γηση, θα πρ?πει να κατανο?σει τον σκοπ? αυτ??? τη? σελ?δα? ? τη? ιστοσελ?δα?. Υπ?ρχει ξεχωριστ?? βαθμ?? ποι?τητα? για ?λη την ιστοσελ?δα αλλ? και για κ?θε σελ?δα χωριστ? μ?σα στο site.
● Με την καταν?ηση του σκοπο? τη? σελ?δα?, καταλαβα?νουν καλ?τερα οι αξιολογητ?? τη? Google ποια κριτ?ρια ε?ναι σημαντικ?.
● Πρ?πει να δημιουργηθο?ν ιστ?τοποι και σελ?δε? για να βοηθηθο?ν του? τελικο?? χρ?στε?. Ιστ?τοποι και σελ?δε? που δημιουργο?νται με πρ?θεση να βλ?ψουν χρ?στε?, εξαπατ?ντα? του? χρ?στε? ? κερδ?ζοντα? χρ?ματα χωρ?? να προσπαθ?σουν να βοηθ?σουν του? χρ?στε? θα πρ?πει να λ?βουν τη χαμηλ?τερη βαθμολογ?α ποι?τητα?. ?σο η σελ?δα δημιουργε?ται για να βοηθ?σει του? χρ?στε?, δεν θα θεωρε?τε ?τι κ?ποιο? συγκεκριμ?νο? σκοπ?? ? τ?πο? σελ?δα? ε?ναι υψηλ?τερη? ποι?τητα? απ? ?να ?λλο.

Για παρ?δειγμα, οι σελ?δε? τη? εγκυκλοπα?δεια? δεν ε?ναι απαραιτ?τω? υψηλ?τερε? απ? τι? σελ?δε? του χιο?μορ.

Υπ?ρχουν ιστοσελ?δε? υψηλ?τερη? ποι?τητα? και χαμηλ?τερη? ποι?τητα? ?λων των τ?πων και σκοπ?ν:

 • σελ?δε? αγορ?ν,
 • σελ?δε? ειδ?σεων,
 • σελ?δε? φ?ρουμ,
 • σελ?δε? β?ντεο,
 • σελ?δε? με μην?ματα λ?θου?,
 • αρχε?α PDF,
 • εικ?νε?,
 • σελ?δε? κουτσομπολιο?,
 • σελ?δε? χιο?μορ,
 • και δι?φοροι ?λλοι τ?ποι σελ?δων και ιστοσελ?δων

Ο τ?πο? τη? σελ?δα? δεν καθορ?ζει τον βαθμ? ποι?τητα? που θα λ?βει αλλ? για να καταλ?βει ο αξιολογητ?? ποιον σκοπ? εξυπηρετε?.

Οι πιο κοιν?? χρ?σιμε? ? ωφ?λιμε? σελ?δε? περιλαμβ?νουν (αλλ? δεν περιορ?ζονται σε):
● Αυτ?? που μοιρ?ζονται πληροφορ?ε? σχετικ? με ?να θ?μα.
● Αυτ?? που μοιρ?ζονται προσωπικ?? ? κοινωνικ?? πληροφορ?ε?.
● Αυτ?? που μοιρ?ζονται φωτογραφ?ε?, β?ντεο ? ?λλε? μορφ?? μ?σων.
● Αυτ?? που εκφρ?ζουν γν?μη ? ?ποψη.
● Ιστοσελ?δε? διασκ?δαση?.
● Ιστοσελ?δε? π?ληση? προ??ντων ? υπηρεσι?ν.
● Ιστοσελ?δε? που επιτρ?πουν στου? χρ?στε? να δημοσιε?ουν ερωτ?σει? για να απαντ?σουν ?λλοι χρ?στε?.
● Ιστοσελ?δε? διαμοιρασμο? αρχε?ων ? λ?ψη? λογισμικο?.

Παρακ?τω ε?ναι? μερικ? παραδε?γματα ?που ε?ναι ε?κολο να κατανο?σετε τον σκοπ? τη? σελ?δα?:
Τ?πο? σελ?δα???????????????????????????????????????????????????????????? Σκοπ?? τη? σελ?δα?
Αρχικ? σελ?δα τη? ειδησεογραφικ?? σελ?δα?????? Να ενημερ?σετε του? χρ?στε? σχετικ? με πρ?σφατα ? σημαντικ? γεγον?τα
Σελ?δα αγορ?ν?????????????????????????????????????????????????????????? Να πουλ?σει ? να δ?σει πληροφορ?ε? σχετικ? με το προ??ν.
Σελ?δα β?ντεο???????????????????????????????????????????????????????????? Να μοιραστε?τε ?να χαριτωμ?νο β?ντεο μια? γ?τα?.
Σελ?δα μετατροπ?? νομ?σματο????????????????????????????? Να υπολογ?σετε ισοτιμ?ε? σε διαφορετικ? νομ?σματα

Προσπ?θησα παραπ?νω να σα? δ?σω με ?σο το δυνατ?ν μεγαλ?τερη πληρ?τητα και απλ? γλ?σσα το π?σο σημαντικ? ε?ναι το EAT και το τι ζητ?ει η Google απ? μια ιστοσελ?δα αλλ? και απ? κ?θε επιμ?ρου? σελ?δα τη? για να την θεωρ?σει υψηλ?? ποι?τητα? και να πετ?χει τα καλ?τερα αποτελ?σματα στα SERPs.

Φαντ?ζομαι να σα? βο?θησα, β?βαια για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? για πω? να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google, μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看