ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

e-shop-seo

E-shop SEO

Περιεχ?μενα

Πω? να φτι?ξετε ?να E-shop που να βγα?νει στην Πρ?τη Σελ?δα τη? Google σ?μερα και για π?ντα!

Γεια σα? φ?λοι μου και φανατικο? μου αναγν?στε?, καλ? διαβ?σατε σ?μερα θα ασχοληθο?με με το e-shop SEO! Ξ?ρω πω? ?χω καταπιαστε? και ?χω καλ?ψει τα περισσ?τερα θ?ματα σχετικ? με το SEO, αρχ?ζοντα? απ? το κλασικ? SEO μ?χρι και το Facebook SEO.

Για να μην ξεχνι?μαστε ο στ?χο? μα? ε?ναι να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να με?νουμε εκε? για π?ντα αν γ?νεται. Και μετ? απ? ?ναν και πλ?ον χρ?νο θα σα? πω ?τι γ?νεται και πολ? μ?λιστα.

Για να μην αυτοδιαφημιστ? ?λλο, ?μα θα θ?λατε το site σα? να αντ?χει σε κ?θε αναν?ωση τη? Google και να βγει και να παραμε?νει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?, τ?τε θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να διαβ?σετε παρακ?τω το ?ρθρο. Για σα? γρ?φτηκε!

E-shop SEO checklist

e-shop-seo

Για να μην χ?νεστε και επειδ? ε?ναι ευκολ?τερο να βρε?τε ποια β?ματα θα κ?νετε για να βελτιστοποι?σετε το e-shop σα?, ?χω ετοιμ?σει την παρακ?τω checklist:

0. Γραφτε?τε στη λ?στα μου και κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Το σημε?ο 0 ε?ναι το σημε?ο εκκ?νηση? σα? σε αυτ? το ταξ?δι στον κ?σμο των ηλεκτρονικ?ν πωλ?σεων. Απολα?στε το κατεβ?ζοντα? τον οδηγ? και βλ?ποντα? τα μοναδικ? β?ντεο μαθ?ματα για το SEO και το E-shop SEO!

1. Κατοχυρ?στε domain name με τη λ?ξη κλειδ? ω? πρ?το συνθετικ? του ον?ματο?

?σω? απ? του? πιο κρ?σιμου? παρ?γοντε? για την επιτυχ?α, η επιλογ? ον?ματο? χ?ρου με τη βασικ? λ?ξη κλειδ? στο πρ?το συνθετικ? ε?ναι πολ? σημαντικ? για να φ?ρει το πρ?το κ?μα επισκεπτ?ν στο e-shop σα? απ? τη Google.

Κακ? τα ψ?ματα ?σε? αλλαγ?? και να κ?νει η Google στον διαβ?ητο αλγ?ριθμο τη?, το exact match ζει και βασιλε?ει! Το exact match ε?ναι η τα?τιση τη? λ?ξη? κλειδ? με το ?νομα χ?ρου.

2. Χτ?στε το e-shop σα? σε WordPress και Woocommerce

Το woocommerce ε?ναι η πιο δημοφιλ?? εφαρμογ? για WordPress E-shop συγκεντρ?νοντα? το 18% τω παγκ?σμιων e-shop. ?πω? αντιλαμβ?νεστε ?χει και το καλ?τερο SEO για E-shop παγκοσμ?ω?.

Μπορε? να μην γνωρ?ζετε και πολλ? για το ποιε? εφαρμογ?? e-shop υπ?ρχουν και ?ντω? υπ?ρχουν πολλ?? και προσωπικ? τι? ?χω δοκιμ?σει ?λε?, ?μω? πιστ?ψτε με η πιο απλ? και πιο φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι το Woocommerce.

3. Επιλ?ξτε ?να σωστ? woocommerce SEO Theme

Η επιλογ? εν?? σωστο? θ?ματο? για το e-shop σα? ε?ναι καταλυτικ?. Στην αγορ? και ειδικ? στο σο?περ μ?ρκετ θεμ?των Themeforest υπ?ρχει ?να? πακτωλ?? θεμ?των για woocommerce για να επιλ?ξετε.

Προσ?ξτε γιατ? δεν ε?ναι ?λα τα θ?ματα WordPress σχεδιασμ?να για woocommerce, ?μω? μπορο?ν να μετατραπο?ν και να προσαρμοστο?ν ?μα θ?λετε. Αυτ? απαιτε? κ?ποιε? γν?σει? προγραμματισμο? σε βασικ? επ?πεδο.

Το σωστ? θ?μα woocommerce θα σα? μει?σει το κ?στο? του γραφ?στα και θα σα? φ?ρει στην πρ?τη θ?ση τη? Google. Επ?ση? θα σα? γλιτ?σει απ? αχρε?αστε? περιπ?τειε?.

Πριν απ? ?να μ?να, ?να? παλι?? πελ?τη? μου ζ?τησε να του φτι?ξω ?να e-shop σε Woocommerce. Ε?χα αγορ?σει για αυτ?ν τον σκοπ? θ?ματα απ? 3 διαφορετικ?? εταιρε?ε?. Μιλ?με για ?να συνολικ? κ?στο? 465€ για περ?που 20 θ?ματα σε WordPress.

Αφο? λοιπ?ν ?κανα ?λε? τι? αν?λογε? δοκιμ?? και προσαρμογ?? και αφο? εγκατ?στησα και παραμετροπο?ησα 20 περ?που θ?ματα (!), μ?λιστα το ?να το ε?χα μεταφρ?σει κι?λα? στα ελληνικ?, ξαναγυρ?σαμε π?λι π?σω στο αρχικ? ShopKeeper τη? Solostream.

Μετ? απ? μια μεγ?λη β?λτα στο παν?ραμα θεμ?των του WordPress κ?ναμε κ?κλο 360 μοιρ?ν!

4. Για κ?θε γλ?σσα δημιουργ?στε και ξεχωριστ? e-shop με αν?λογη εγκατ?σταση γλ?σσα? και SEO

Κ?θε γλ?σσα απαιτε? και διαφορετικ? εγκατ?σταση WordPress καθ?? και διαφορετικ? SEO. Η μετ?φραση μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? καταστ?ματο? δεν σημα?νει ταυτ?χρονα ?τι ?χει αποκτ?σει και το αντ?στοιχο SEO στην γλ?σσα προορισμο?.

Η δε?τερη γλ?σσα ε?ναι πολ? μεγ?λο κεφ?λαιο και θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι κ?θε γλ?σσα αυξ?νει το κ?στο? και τι? απαιτ?σει? σε εργασ?α και υποστ?ριξη του e-shop σα?.

5. Χρησιμοποι?στε τα σωστ? SEO Plugins

?χω αναφερθε? και στο παρελθ?ν για τα σωστ? SEO plugins που απλ?? θα σα? τα απαριθμ?σω:

  • AA’s Digg Digg Alternative
  • Google Analytics by Yoast
  • Google Analytics Dashboard for WP
  • Growmap Anti Spambot Plugin
  • W3 Total Cache
  • Wordfence Security
  • WordPress SEO
  • WP-PageNavi
  • WP Statistics

6. Χρησιμοποι?στε διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?, meta description και tags για κ?θε σελ?δα στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα

Η φιλοσοφ?α ε?ναι να χρησιμοποι?σετε για κ?θε σελ?δα ? προ??ν διαφορετικ? λ?ξη κλειδ? γιατ? σ?μφωνα με την Google, ποτ? δεν βγ?ζει το ?διο site στην ?δια σελ?δα αποτελεσμ?των. Η Google ισχυρ?ζεται ?τι ακολουθε? την αρχ? τη? διασπορ??. Β?βαια αυτ? δεν ισχ?ει π?ντα.

7. Φροντ?στε να αποκτ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα backlinks

Η σημαντικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει να κ?νει ακ?μα και σ?μερα με τον αριθμ? των ?λλων ιστοσελ?δων που δε?χνουν προ? εσ??.

8. Στοχε?ετε τα εσωτερικ? σα? link να δε?χνουν στην πρ?τη σελ?δα του e-shop σα?

που πρ?πει να ε?ναι του τ?που onoma.gr. Η χρ?ση των www ?χει εγκαταλειφθε? και δεν χρει?ζεται για λ?γου? ευκολ?α? και οικονομ?α? χ?ρου.

9. Η πρ?τη σελ?δα του e-shop σα? θα πρ?πει να ε?ναι τα πιο κερδοφ?ρα ? εμπορικ? προ??ντα

Β?λτε στην πρ?τη σελ?δα σα? τα καλ?τερα ? τα εμπορικ?τερα προ??ντα σα?. Μην κουρ?ζετε τον επισκ?πτη με περιττ? κλικ και ?χρηστε? πληροφορ?ε?.

10. Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? στα 2-3 δευτερ?λεπτα

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? παρ?γοντα? E-shop SEO, αλλ? και ε?ναι κρ?σιμο? παρ?γοντα? για την παραμον? των επισκεπτ?ν στη σελ?δα σα?.

11. Σκοτ?στε ?λα τα περιττ?

Οτιδ?ποτε ?χρηστο και περιττ? απλ?? φορτ?νει το e-shop σα? και αποπροσανατολ?ζει τον επισκ?πτη σα?.

12. Τοποθετ?στε σε περ?οπτη θ?ση την φ?ρμα εγγραφ?? στη λ?στα σα? και δελε?στε του? επισκ?πτε? με ?να κουπ?νι δ?ρου

Δεν χρει?ζεται να επαναλ?βω για χιλιοστ? φορ? ?τι το email marketing ε?ναι το καλ?τερο μ?σο πωλ?σεων με 93% μετατροπ? απ? επισκ?πτη σε πελ?τη. Κ?θε επισκ?πτη? που ?ρχεται στο e-shop σα? και φε?γει ?σω? να μην επιστρ?ψει ποτ? π?σω σε αυτ?. Το email του ε?ναι ?σω? ο μοναδικ?? τρ?πο? να τον ξαναφ?ρετε π?σω και ο οικονομικ?τερο? τρ?πο? να κ?νετε retargeting.

13. Μει?στε τα κλικ αγορ?ν

Σε π?σα κλικ μπορε? κ?ποιο? να βρει αυτ? που θ?λει και να το αγορ?σει; Μ?πω? στο e-shop σα? γ?νεται ?να μικρ? χ?ο?; ?σο πιο λειτουργικ? ε?ναι το e-shop σα?, τ?σο πιο πολλ?? θα ε?ναι και οι πωλ?σει? σα?.

14. Οι περιγραφ?? των προ??ντων θα πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον 300 λ?ξει?

300 λ?ξει? ε?ναι το ελ?χιστο κε?μενο για SEO. ?μα π?σετε παρακ?τω απ? αυτ? το μ?γεθο?, τ?τε ελαχιστοποιε?τε τι? πιθαν?τητε? να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?. Σκεφτε?τε το.

15. Ανεβ?στε τουλ?χιστον μια εικ?να για κ?θε προ??ν και γρ?ψτε τη λ?ξη κλειδ? στο alt text (εναλλακτικ? κε?μενο)

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? διαβ?ζουν το εναλλακτικ? κε?μενο καθ?? και το ?νομα αρχε?ου τη? φωτογραφ?α? σα?. Επ?ση? ταξινομο?ν και τι? φωτογραφ?ε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

16. Συνεχ?στε να προσθ?τετε προ??ντα μ?χρι να φτ?σετε τα τουλ?χιστον 100 προ??ντα

100 προ??ντα ε?ναι το σημε?ο σταθμ?? για να πε?τε ?τι ?χετε αποκτ?σει κ?ποια ορατ?τητα για το e-shop σα? στη Google. ?σο τα πιο πολλ? τα προ??ντα, τ?σο πιο μεγ?λη η ορατ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και αυτ? ε?ναι πολ? λογικ?. Αλλι?? ε?ναι να ?χετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα με 100 προ??ντα και αλλι?? ε?ναι να ?χετε ?να μαγαζ? με 1000 προ??ντα!

17. Μην ξεπερν?τε τι? 10 κατηγορ?ε? προ??ντων

Οι πολλ?? και πολ?πλοκε? κατηγορ?ε? χωρ?? προ??ντα μ?νο να σα? μπερδ?ψουν μπορο?ν. Επ?ση? δεν βοηθ?νε τον επισκ?πτη στην ε?κολη και απλ? πλο?γηση και εσ?? στην διαχε?ριση του e-shop σα?.

18. Φτι?ξτε προφ?λ σε ?λα τα βασικ? social media

Η χρ?ση των social media ε?ναι ο πιο ενδιαφ?ρον τρ?πο? απ? ?λου? για να σα? φ?ρει επισκεψιμ?τητα και να αυξ?σετε τα backlinks σα?. Ποτ? δεν βαρι?μαι τα social media και τα περισσ?τερα ειδικ? το facebook ε?ναι βαρ?μετρο για το e-shop SEO.

19. Δημοσιε?στε ?λε? τι? σελ?δε? και τα προ??ντα του e-shop σα? σε ?λα τα βασικ? social media

Η καθημεριν? δημοσ?ευση των προ??ντων σα? στ?λνει σταθερ? σ?ματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και σα? παρ?χει σταθερ? ?νοδο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

20. Γρ?ψτε ?να σχετικ? ?ρθρο την εβδομ?δα για να προωθ?σετε τι? πωλ?σει? σα? στο blog σα?

Το blog σα? ε?ναι ?να εργαλε?ο για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και να προωθ?σετε κ?ποια συγκεκριμ?να προ??ντα.

21. Συμπεριλ?βετε ?να sitemap και καταχωρ?στε το στη Google και στη Bing

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?

22. Τοποθετ?στε υποχρεωτικ? μια σελ?δα sitemap ? 404 με sitemap

H σελ?δα αυτ? θα βοηθ?ει κ?θε επισκ?πτη να βρ?σκει τον δρ?μο του ?ταν υπ?ρχει πρ?βλημα με κ?ποιο λ?θο? στο url ? κ?ποιο broken link.

23. Γρ?ψτε τουλ?χιστον μια σελ?δα με του? ?ρου? χρ?ση?

Οι ?ροι χρ?ση? και γενικ? η ?παρξη και λειτουργ?α μια? πραγματικ?? επιχε?ρηση? π?σω απ? το e-shop σα? ε?ναι ?να? παρ?γοντα? e-shop SEO που λαμβ?νεται υπ?ψη απ? τη Google. ?χι δεν ε?ναι συνδεμ?νη η Google με την Εφορ?α ακ?μα.

24. Διασυνδ?στε τι? σελ?δε? εσωτερικ? μεταξ? του?

Το interlinking και η εσωτερικ? διασ?νδεση βοηθ?ει στο να ευρετηρι?σει η Google τι? εσωτερικ?? σελ?δε? απ? το site σα? και να προσπελ?σει ?λα τα προ??ντα σα?.

25. Γρ?ψτε πρωτ?τυπε? μοναδικ?? περιγραφ?? στα προ??ντα σα?

Το πρωτ?τυπο, μοναδικ? και κλασσικ? κε?μενο, εμπλουτισμ?νο με τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? κατ?λληλε? συνδ?σει? απ? και προ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ουσι?δη? για το συνολικ? SEO του e-shop σα?. H Google ε?ναι κειμενοκεντρικ? και βασ?ζεται στην αν?γνωση των κειμ?νων και του κ?δικα μ?σα στο site σα? για την ταξιν?μηση του.

Εργαλε?α SEO για το E-shop

Ο σωστ?? μ?στορα? χρει?ζεται και τα αν?λογα εργαλε?α. Τα εργαλε?α SEO που χρησιμοποι? κατ? κ?ρον και με επιτυχ?α τα τελευτα?α χρ?νια και τα οπο?α σα? τα συστ?νω ανεπιφ?λακτα ε?ναι:

1. SEO Quake

To SEO Quake ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα πρ?σθετα για SEO που εγκαθ?σταται ω? μπ?ρα στον Firefox και στο Chrome. Απ? ?ποψη SEO, προτιμ? τον Firefox.

Μπορε?τε να δε?τε αν? π?σα στιγμ? το SEO κ?θε ιστοσελ?δα? και να την αξιολογ?σετε για περισσ?τερου? απ? 25 παρ?γοντε? SEO. Το χρησιμοποι? κατ? κ?ρον στι? αξιολογ?σει? SEO.

2. Tools.pingdom.com

?να απ? τα καλ?τερα εργαλε?α μ?τρηση? τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

3. Buildwith

Δε?τε με τι ε?ναι κατασκευασμ?νη κ?θε ιστοσελ?δα, σε τι servers φιλοξενε?ται και ποιο πρ?σθετα χρησιμοποιε?. καθ?? και πλ?θο? ?λλων πληροφορι?ν ?πω? την δημοφιλ?α τη? κ?θε εφαρμογ??.

4. Ahrefs.com

Μ?θετε τα εισερχ?μενα links για το e-shop σα? καθ?? και τα anchor text. Το πλ?θο? των backlinks και το anchor text ε?ναι πολ? σημαντικ? για το e-shop SEO και την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

5. Addthis

Η πιο χρ?σιμη μπ?ρα διαμοιρασμο? για firefox για ταχ?τατε? κοινοποι?σει? σε περισσ?τερα απ? 200 social media. Τη χρησιμοποι? σχεδ?ν καθημεριν?.

6. WordPress SEO by Yoast

?λα τα παραπ?νω εργαλε?α ε?ναι κατ?λληλα για ?λε? τι? ιστοσελ?δε?, blog, forums και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα. θα σα? βοηθ?σουν να κατανο?σετε τι? βασικ?? ?ννοιε? του SEO και να τεστ?ρετε το SEO του E-shop σα? σε καθημεριν? β?ση.

E-shop SEO και long tail keywords

Τα long tail keywords ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που απαρτ?ζονται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?. Ο μεγαλ?τερο? ?γκο? αναζ?τηση? και οργανικ?ν επισκεπτ?ν σε κ?θε ιστοσελ?δα προ?ρχεται απ? τα long tail keywords και ?χι απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Στην αρχ? που το e-shop σα? ε?ναι σχετικ? ν?ο και δεν ?χετε πετ?χει καλ?? θ?σει? στη Google ακ?μα, το e-shop σα? θα βγα?νει με δι?φορε? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? Google που θα ε?ναι με τα long tail keywords.

Αυτ? δεν πρ?πει να σα? ανησυχε?, το αντ?θετο μ?λιστα γιατ? ε?ναι το πρ?το θετικ? σ?μα ?τι ?ρχισε το SEO να δουλε?ει για σα? και ?τι η Google ταξιν?μησε το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Δε?τε περισσ?τερα: Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?

Συνεχ?στε να προσθ?τετε προ??ντα, να γρ?φετε μοναδικ?? περιγραφ?? και να ενθαρρ?νετε τον κ?σμο σα? να αφ?νει αξιολογ?σει? για τα προ??ντα σα?. Οι αξιολογ?σει? σα? βοηθ?νε με διπλ? τρ?πο. Πρ?τον να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?? και δε?τερον να αυξ?σετε τι? θ?σει? σα? και τι? λ?ξει? κλειδι? στη Google, γιατ? και οι αξιολογ?σει? προ??ντων ταξινομο?νται απ? τη Google.

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα, για αυτ? θα ?θελα? τη γν?μη σα? και τη βο?θεια σα?. Αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο ? επικοινων?στε μαζ? μου στο 6972.364.387.? Κ?θε σχ?λιο ? παρατ?ρηση σα? με βοηθ?ει να γ?νω καλ?τερο? αλλ? και να δημιουργ?σω το περιεχ?μενο τη? αρεσκε?α? σα?.

?μα θ?λετε να φτι?ξετε ?να SEO E-shop που να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, επιλ?ξτε ?να πακ?το web design. Το SEO ξεκιν?ει απ? το design και θα πρ?πει απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα σα? μεριμν?σετε για αυτ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το E-shop SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看