ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP SEO WOOCOMMERCE-1

E-Shop SEO Μ?ρο? Δε?τερο

Πω? θα βγ?λετε το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και θα νικ?σετε τον ανταγωνισμ? σε 3 απλ? β?ματα!

Γεια σα? φ?λοι μου, αν και ε?χα αναλ?σει το θ?μα e-shop SEO στο προηγο?μενο ?ρθρο, δεν αισθ?νομαι ?τι το ?χω εξαντλ?σει και θα μπορο?σα να γρ?φω για αυτ? μ?ρε?.

Σκ?φτηκα λοιπ?ν να το ξαναπι?σω αφο? θεωρ? ?τι ε?ναι ?να καυτ? θ?μα τη? επικαιρ?τητα? και ειδικ? στο χ?ρο του SEO.

Αν λοιπ?ν σχεδι?ζετε να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? ?δη ?χετε κ?ποιο, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε πολ? προσεχτικ? αυτ? το ?ρθρο.

Επ?ση?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε, θα πρ?πει να γραφτε?τε στο site μου και να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Τι ε?ναι το E-shop SEO;

Για ?λου? εσ?? που ?σω? να διαβ?ζετε αυτ? το ?ρθρο πρ?τη φορ?, ?σω? να σα? κ?νει εντ?πωση που ?λοι μιλ?νε για το SEO εν? για σα? ε?ναι ακ?μα ?γνωστη λ?ξη. ?μω? δεν θα πρ?πει να ανησυχε?τε γιατ? θα τα εξηγ?σουμε ?λα απ? την αρχ?.

Το SEO αποτελε? ακρων?μιο και σημα?νει Search Engine Optimization που στα ελληνικ? σημα?νει Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?.

Το SEO ?χει να κ?νει δηλαδ? με ?λα εκε?να τα πρ?γματα που πρ?πει να κ?νετε για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Αυτ? ισχ?ει και για το e-shop σα?.

Ε?τε ?χετε μια ιστοσελ?δα, ε?τε ?να e-shop οι διαφορ?? ε?ναι μικρ??. Σε γενικ?? γραμμ?? θα πρ?πει να εφαρμ?σετε τα ?δια πρ?γματα για να μπορ?σετε να βελτι?σετε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να στη Google.

Καθημεριν? δεχ?μαστε ?λοι μα? και εσε?? και εγ? ?ναν καταιγισμ? πληροφορι?ν σχετικ? με δι?φορα εργαλε?α και τεχνικ?? για το SEO που συν?θω? μα? μπερδε?ουν και μα? αποπροσανατολ?ζουν.

?μω? το SEO και στο e-shop χωρ?ζεται σε:

 • εντ?? σελ?δα? e-shop SEO (on site SEO) και στο
 • εκτ?? σελ?δα? e-shop SEO (off site SEO)

Εντ?? σελ?δα? e-shop SEO (on site SEO)

Η εντ?? σελ?δα? e-shop SEO ?χει να κ?νει με οτιδ?ποτε κ?νετε στο e-shop σα? για να αυξ?σετε ? να μει?σετε τι? θ?σει? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εκτεν?στερα, η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ?χει να κ?νει με κρ?σιμα β?ματα για την επιτυχ?α, ?πω? η καλ?τερη αντ?ληψη τη? αγορ?? στ?χου, αναζ?τηση λ?ξεων κλειδι?ν, και στρατηγικ? περιεχομ?νου.

Το θετικ?τερο σημε?ο τη?? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι ?τι ?χετε εσε?? αποκλειστικ? τον ?λεγχο κατ? 100%. Ε?ν λοιπ?ν το κ?νετε σωστ?, θα μπορ?σετε να βελτι?σετε το πω? οι μηχαν?? αναζ?τηση? βλ?πουν την σελ?δα σα?, ζυγ?ζουν τη σχετικ?τητα του περιεχομ?νου και των λ?ξεων κλειδι?ν και ταξινομο?ν την ιστοσελ?δα σα? μ?σα στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για ?να συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα.

H εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι υπε?θυνη για το 20% μ?νο των αποτελεσμ?των στην Google. Για το υπ?λοιπο 80% ευθ?νεται το e-shop SEO εκτ?? σελ?δα?.

Η αρχ? αυτ? επιβεβαι?νει την ?ποψη ?τι το SEO ε?ναι σαν το παγ?βουνο.? Το τι ?χετε κ?νει για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? το ξ?ρετε μ?νο εσε?? και η ψυχο?λα σα?.

Εκτ?? σελ?δα? e-shop SEO (off site SEO)

off-page-seo-classical

Με την πιο απλ? τη? μορφ?, η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι να αυξ?σουμε τη δημοτικ?τητα μια? σελ?δα?. Η δημοτικ?τητα μια? σελ?δα? ορ?ζεται απ? των αριθμ? και των τ?πο των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται στη συγκεκριμ?νη σελ?δα. Επ?ση? ?χει να κ?νει με το τι μπορε?τε να κ?νετε εκτ?? σελ?δα? για να βελτι?σετε τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η πιο βασικ? στρατηγικ? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι να χτ?σετε ποιοτικο?? συνδ?σμου? (backlinks) στην σελ?δα σα?. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google ε?ναι αυτ??.

?ταν λ?με ποιοτικο? σ?νδεσμοι εννοο?με σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με:

 1. ?χουν ?σο ? μεγαλ?τερο Google PageRank απ? τη σελ?δα? σα?
 2. ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με την δικ? σα? σελ?δα (σχετικ?τητα)
 3. ??χουν σχετικ?? μετα-ετικ?τε? (meta-tags)
 4. ?Προ?ρχονται απ? διαφορετικ?? πηγ??
 5. ??χουνε ?δη πολλ? ποιοτικ? sites να συνδ?ονται π?σω σε αυτ?!

Ακ?μα σημαντικ?τερο δεν ε?ναι μ?νο ποια sites συνδ?ονται με σα?, αλλ? πω?. Πω? συνδ?ονται αυτ? τα sites σε σα? ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?.

Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι ποια και με ποιο τρ?πο sites συνδ?ονται π?σω με σα?.

Μετρ?ει η διασ?νδεση με σχετικ?? λ?ξει? κλειδι?

Η διασ?νδεση μ?σω λ?ξεων κλειδι?ν που δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ε?ναι αυτ?? για τι? οπο?ε? θα θ?λετε να βγα?νετε πρ?τοι στην Google.

Για παρ?δειγμα:

Μπορ? να συνδεθ? με τη σελ?δα http://www.paramarketing.info με 3 τρ?που?:

 1. http://www.paramarketing.info
 2. ParaMarketing Blog
 3. Web Design

?πω? καταλ?βατε, ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?νδεση? ε?ναι ο τρ?το? γιατ? εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? σε σ?νδεσμο κειμ?νου (contextual backlink).

Μπορε?τε να δε?τε την πυκν?τητα των συνδ?σμων κειμ?νου π?σω στο site ? στο e-shop σα? μ?σω του ahrefs.

Woocommerce και SEO

Για να π?με σε ποιο πρακτικ? θ?ματα, τον περασμ?νο Οκτ?βριο του 2014, η δημοφιλ?στερη πλατφ?ρμα κατασκευ?? e-shop παγκοσμ?ω? ?τανε το Woocommerce. Με π?νω απ? 21% τη? παγκ?σμια? αγορ?? e-shops φα?νεται να ε?ναι ο κυρ?αρχο? του παιχνιδιο?.

Το Woocommerce ε?ναι πρ?σθετο του WordPress που μετατρ?πει ?να απλ? site σε παν?σχυρο e-shop. Τι εννο? με τη λ?ξη παν?σχυρο; Δε?τε το τελευτα?ο e-shop που ?φτιαξα.

Ο λ?γο? τη? τερ?στια? δημοφιλ?α? του Woocommerce ε?ναι η απλ?τητα του, η επεκτασιμ?τητα του και το τρ?το το SEO του που βασ?ζεται π?νω στην αρχιτεκτονικ? του WordPress.

Ε?ναι γεγον?? ?τι απ? ?ποψη SEO, η νο?μερο ?να επιλογ? ε?ναι το Woocommerce.

Δεν χρει?ζεται να πω πολλ? πρ?γματα. Το woocommerce σου δ?νει τη δυνατ?τητα να εκμεταλλευτε?? τα πρ?σθετα του WordPress και να επιλ?ξει? ?να SEO Theme το οπο?ο ε?ναι συμβατ? με αυτ? και να χτ?σει? μ?σα σε λ?γε? μ?ρε? ?να εκπληκτικ? e-shop που θα ανταγων?ζεται το ebay, την Amazon και ?λα τα πρωτοκλασ?τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα παγκοσμ?ω?!

Θ?λετε να φτι?ξετε ?να e-shop και σκ?φτεστε να π?τε σε custom εφαρμογ? ? σε κ?τι ?λλο; Ξανασκεφτε?τε το. Σκεφτε?τε δ?ο πρ?γματα το κ?στο? και την απ?δοση του που ε?ναι ?μεση συν?ρτηση του SEO.

Γιατ? να φτι?ξετε ?να custom e-shop με 5.000 ? και 25.000€ τη στιγμ? που μπορε?τε να κ?νετε κ?ποιο με καλ?τερο SEO μ?νο με 2.000 και 3.000€;

?μα θ?λετε να φτι?ξετε e-shop, δε?τε τι? μοναδικ?? προσφορ?? μου για κατασκευ? ιστοσελ?δων και κατασκευ? e-shop. Αυτ? ε?ναι η δουλει? μου και την κ?νω καλ? γιατ? το SEO ξεκιν?ει απ? το design, απ? τον ?διο τον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα? και εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Επ?ση? ξεκιν?ει απ? το domain name, απ? το hosting, απ? τα γραφικ? και απ? 200 και πλ?ον παρ?γοντε? SEO που λαμβ?νει υπ?ψη τη? η Google.

Το SEO δεν ε?ναι αποκομμ?νο απ? τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων

Πολλο? ?χουν λανθασμ?νη εντ?πωση για το SEO και συν?θω? οι πελ?τε? μου με πα?ρνουν τηλ?φωνο ?ταν ε?ναι ?δη πολ? αργ?. ?ταν δηλαδ? ?χουν φτι?ξει ?να ηλεκτρονικ? μαγαζ? ? μια ιστοσελ?δα και δεν αποδ?δει. Δε?τε περισσ?τερα: 7 Μ?θοι για το SEO.

Β?βαια ποτ? δεν ε?ναι αργ? μια και το SEO δεν ε?ναι στιγμια?ο αλλ? ?να? διαρκ?? μαραθ?νιο? ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση.

?μω? μια λανθασμ?νη εντ?πωση που επικρατε? γενικ?τερα ε?ναι ?τι το SEO ε?ναι ?να ξεχωριστ? κεφ?λαιο και ε?ναι τελε?ω? ανεξ?ρτητο απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων, τα γραφικ? και τον προγραμματισμ?.

Αυτ? ?μω? ε?ναι τραγικ? λ?θο?. To SEO ε?ναι ολιστικ? και καλ?πτει ?λα αυτ? τα θ?ματα ?πω? το πω? θα πρ?πει να ε?ναι τα γραφικ? απ? το e-shop, τι? διαστ?σει? των φωτογραφι?ν, τι? περιγραφ?? των προ??ντων που θα πρ?πει να ξεπερν?νε τι? 300 λ?ξει?, κτλ.

Θα σα? συμβο?λευα ακ?μα και πριν ξεκιν?σετε οτιδ?ποτε ? ε?ναι να επιλ?ξετε μια εταιρε?α για να δημιουργ?σετε ?να e-shop, θα πρ?πει να συμβουλευτε?τε ?ναν ειδικ? στο SEO για να σα? καθοδηγ?σει απ? την αρχ?. Δεν φωτογραφ?ζω τον εαυτ? μου, ?μω? μπορε?τε να με π?ρετε ?να τηλ?φωνο και να με ρωτ?σετε οτιδ?ποτε στο 6972.364.387!

 

E-shop SEO και High Traffic Formula

?μω? ε?ναι πολ? απλ? να κ?νετε SEO σε ?να e-shop. Στο προηγο?μενο ?ρθρο High Traffic Formula: Πω? να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site σα?! σα? δε?χνω ?ναν πολ? απλ? και ε?κολο τρ?πο για να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο e-shop σα? αλλ? και να βελτι?σετε δραματικ? το SEO του και να ανεβε?τε στη Google.

Η επονομαζ?μενη High Traffic Formula ε?ναι π?ρα πολ? απλ? και αποτελε?τε απ? 3 β?ματα που ο καθ?να? μπορε? να κ?νει. Αυτ? ε?ναι:

1. Ανεβ?ζω ?να ν?ο προ??ν στο e-shop μου

2. Δημοσιε?ω το προ??ν στο e-shop μου

3. Κοινοποι? το προ??ν στα social media

Τ?σο απλ?. ?λοι μπορο?ν να το κ?νουν, επομ?νω? ?λοι μπορο?ν να αποκτ?σουν αν?λογα με την αγορ? στ?χο του? ασταμ?τητη επισκεψιμ?τητα στο e-shop του?.

Κουφαθ?κατε; Μ?λλον ?σοι ανεβ?ζουν χιλι?δε? προ??ντα με RSS Feeds τραβ?νε τα μαλλι? του?, αλλ? αυτ? ε?ναι η αλ?θεια. Αυτ? κ?νω εδ? και χρ?νια για αυτ? και ?λα μου τα site και τα e-shop που δημιουργ? ε?ναι βι?σιμα.

1. Ανεβ?ζω ?να ν?ο προ??ν στο e-shop μου

Στην αρχ? τη? δημιουργ?α? εν?? e-shop, κανε?? δεν σα? ξ?ρει. Θα πρ?πει λοιπ?ν να γ?νετε γνωστο?. Για να το πετ?χετε αυτ? θα πρ?πει να γρ?φετε μια περιγραφ? τουλ?χιστον 300 λ?ξεων και παραπ?νω για κ?θε προ??ν που δημοσιε?ετε. Στην περιγραφ? θα πρ?πει να περιλαμβ?νετε και μια καλ? φωτογραφ?α κατ? προτ?μηση οριζ?ντια.

Θα πρ?πει να γρ?φετε σε απλ? γλ?σσα για να σα? καταλαβα?νουν ?λοι, με πλ?ρη στο?χιση και να παραπ?μπετε του? επισκ?πτε? στι? σελ?δε? εγγραφ?? ? στι? σελ?δε? μετατροπ?? μ?σα στο site σα?.

Καλ? θα ?ταν να ε?χατε και συνδ?σμου? προ? ?λλα ποιοτικ? site ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ? ηλεκτρονικ? περιοδικ?. Οι σ?νδεσμοι προ? ?λλα ποιοτικ? sites δεν θα δι?ξουν του? επισκ?πτε? σα?, αλλ? θα σα? βοηθ?σουν να φ?ρετε και ?λλο κ?σμο απ? τη Google.

Το να συνδ?εστε με ?λλα ποιοτικ? site σα? βοηθ?ει απ? ?ποψη SEO.

2. Δημοσιε?ω το προ??ν στο e-shop μου

Αφο? ανεβ?σατε το προ??ν στο e-shop σα?, το επ?μενο β?μα ε?ναι να το δημοσιε?σετε χωρ?? καθυστ?ρηση. Χρει?ζεστε ?να τουλ?χιστον προ??ν κ?θε μ?ρα για τι? επ?μενε? εκατ? ημ?ρε? για να π?ρετε το κολ?ι και να αποκτ?σετε την πρ?τη επισκεψιμ?τητα.

Μην φοβ?στε να εκτεθε?τε. Η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Με την μαζικ? ?κθεση, γ?νεστε γνωστ?? σε ?λο και περισσ?τερο κ?σμο. Αυτο? που θα σα? δουν θα σα? θυμο?νται αν?λογα με το π?σε? φορ?? σα? ε?δανε.

Οπ?τε η επαν?ληψη και η συνεχ?? ?κθεση θα σα? φ?ρει του? πρ?του? σα? πελ?τε?. Δε?τε περισσ?τερα: Superstar Marketing 2.

?λοι οι πετυχημ?νοι ?χουνε περ?σει τον ?διο φ?βο τη? δημοσι?τητα?. ?μω? για να αποκτ?σετε κ?ποιο κοιν? θα πρ?πει να σα? δο?νε εσ?? και την ιστοσελ?δα σα? με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? χιλι?δε? ?τομα και ?χι μ?νο μια φορ?.

3. Κοινοποι? το προ??ν στα social media

Το τρ?το β?μα ε?ναι να κοινοποι?σετε το ?ρθρο σα? σε ?λα τα social media που ?χετε προφ?λ. Αν δεν ?χετε σε ?λα αυτ? προφ?λ, τ?τε θα χρειαστε? να δημιουργ?σετε. Μην βι?ζεστε. Π?ρτε ?σο χρ?νο χρει?ζεστε για να δημιουργ?σετε ?να ελκυστικ? προφ?λ που να ε?ναι ολοκληρωμ?νο και επαγγελματικ?.

Οι μαζικ?? κοινοποι?σει? ?χουνε ?ναν διπλ? σκοπ?:

 • Να σα? φ?ρουν κ?σμο απ? ?λα τα ζωνταν? social media και
 • Να σα? ανεβ?σουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, να σα? βοηθ?σουν στο SEO δηλαδ? δημιουργ?ντα? backlinks.

Μην υποτιμ?τε τη δ?ναμη των social media και την δ?ναμη του SEO.

Το SEO λειτουργε? σωρευτικ?. Με κ?θε μια κοινοπο?ηση, ρ?χνετε μια ψ?φο στην Google και βελτι?νετε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα σα? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Και αφο? λοιπ?ν διασκ?δασα τι? εντυπ?σει? και ?διωξα κ?θε σκοτειν? σκ?ψη γ?ρω απ? το SEO, φαντ?ζομαι ?τι ?λοι θα συμφων?σουν ?τι για να κ?νετε τα τρ?α παραπ?νω β?ματα ε?ναι πολ? απλ?.

?λοι θα συμφων?σετε ?τι ε?ναι ε?κολο ?μω? λ?γοι θα το κ?νουν. Γιατ?; Γιατ? χρει?ζεται πολ? δουλει? και αυτ? ε?ναι αλ?θεια γιατ? και το SEO απ? το e-shop βασ?ζεται στο περιεχ?μενο.

E-shop SEO και περιεχ?μενο

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και κειμενοστραφ??. Διαβ?ζουν μ?νο κε?μενο δηλαδ? και ?χι κ?δικα με την ?ννοια του κ?δικα προγραμματισμο?. Δυστυχ?? δεν ε?ναι αντικειμενοστραφ?? ?πω? οι βασικ?? γλ?σσε? του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και εκε? γ?νονται τα μεγαλ?τερα λ?θη στο SEO.

Τελικ? π?? δουλε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να η Google;

Δε?τε περισσ?τερα: Π?? να φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με επικ? περιεχ?μενο

“Η Google ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? που κατηγοριοποιε? τα πιο σχετικ? με την αναζ?τησ? σα? αποτελ?σματα στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και σα? επιστρ?φει το πιο ποιοτικ? και σχετικ? αποτελ?σματα με β?ση το κε?μενο, τη δημοτικ?τητα και την αυθεντ?α τη? σελ?δα?.?

?σο πιο σχετικ?, πιο ποιοτικ?, κατατοπιστικ? και χρ?σιμη ε?ναι η σελ?δα σα? σε αυτ? που αναζητ?ει ο χρ?στη? και νομ?ζει η Google, τ?σο πιο ψηλ? ε?στε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για τον αλγ?ριθμο τη? Google κατεβ?ζοντα? τον οδηγ? SEO Πρ?τη Σελ?δα ? πηγα?νοντα? στη σελ?δα Google Εργαλε?α για Webmasters

Αυτ?? λοιπ?ν ε?ναι και ο λ?γο? που επιμ?νω στι? μεγ?λε? περιγραφ?? στα προ??ντα. Οι κριτικ?? στα προ??ντα ειδικ? οι εκτενε?? συμβ?λλουν και αυτ?? πολ? στην α?ξηση του κειμ?νου. Επ?ση? βοηθ?ει να ευνο?σετε τη δημιουργ?α θετικ?ν κριτικ?ν και σχολ?ων μ?σα στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο πιο πολλο? πελ?τε? αφ?νουν μια κριτικ? ? ?να σχ?λιο μ?σα στο e-shop, εσε?? ανεβα?νετε στη Google. Προσοχ?, δεν ?χει σημασ?α αν το σχ?λιο ε?ναι θετικ? ? αρνητικ?, αρκε? να υπ?ρχει.

Ξ?χασα Κ?τι;

Σ?γουρα, ?μω? θα ?θελα και την συμμετοχ? σα? αφ?νοντα? ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο με τη γν?μη σα?. Η γν?μη σα? μετρ?ει και ε?ναι πολ? σημαντικ? για μ?να. ?μα θ?λετε να με ρωτ?σετε κ?τι, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387.

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο θα ?θελα να το κ?νετε share, like, tweet ? pin, δεν χ?θηκε και ο κ?σμο? να το συστ?σετε και σε ?λλου?! Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε.

Δε?τε περισσ?τερα για το E-shop SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看