ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

DWELL-TIME

Dwell time: Συμμετ?χει σαν παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google;

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα μιλ?σουμε για μια ?λλη τρ?ντι λ?ξη του SEO που δεν ε?ναι ?λλη απ? το dwell time.

Μπορε? αρκετο? απ? εσ?? να το ακο?τε για πρ?τη φορ? και στα ελληνικ? ε?ναι ο χρ?νο? αλληλεπ?δραση?.

Τι ε?ναι το dwell time;

Το dwell time ε?ναι ο χρ?νο? που θα γ?νει το πρ?το κλικ στην σελ?δα σα? μετ? απ? τη? ε?ρεση τη? σε κ?ποια αναζ?τηση τη? Google μ?χρι και τ?τε που θα φ?γει απ? αυτ?.

Συν?θω? ?ταν κ?νει κ?ποιο? μια αναζ?τηση για παρ?δειγμα SEO στη Google, βλ?πει κ?ποια αποτελ?σματα, κ?ποιε? ιστοσελ?δε?. Κατ? 70% θα μπει στο πρ?το αποτ?λεσμα αναζ?τηση?, μιλ?με π?ντα για τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google και ?χι τι? διαφημ?σει?.

?μα δεν βρει αυτ? που ψ?χνει στο πρ?το site, τ?τε ο μ?σο? χρ?στη? θα κ?νει κλικ στο δε?τερο, μετ? στο τρ?το site και ο?τε καθεξ??.

?να ελ?χιστο ποσοστ? φθ?νει στην δε?τερη σελ?δα τη? Google.

Ωστ?σο στην δι?ρκεια αυτ? τη? αναζ?τηση? ξοδε?ει διαφορετικο?? χρ?νου? παραμον?? απ? το ?να site στο ?λλο και οι χρ?νοι αυτο? αποτελο?ν διαφορετικ? dwell time scores.

Για πρ?τη φορ? ο ?ρο? dwell time χρησιμοποι?θηκε ω? εικασ?α ?τι αποτελε? παρ?γοντα κατ?ταξη? το 2011 απ? τον Duane Forrester που τ?τε ?ταν στ?λεχο? τη? Bing.

Και εφ?σον η ?δια η Bing τον αναφ?ρει στου? καν?νε? δημιουργ?α? ποιοτικο? περιεχομ?νου, π?ρα πολλο?? ειδικο? στο SEO – και ?πω? ξ?ρετε σ?μερα ξεφυτρ?νουν και αυτο? σαν τα μανιτ?ρια- θεωρο?ν ?τι αφο? το λ?ει η Bing, μ?πω? το χρησιμοποιε? και η Google μαζ? με του? ?λλου? χιλι?δε? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη?;

Για να μ?θετε ?μα συμμετ?χει το dwell time στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google, διαβ?στε παρακ?τω.

Συμμετ?χει στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google;

Ξαφνικ? 7 χρ?νια μετ? ?ρχισαν ?λα τα μεγ?λα sites στον χ?ρο τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων να γρ?φουν για το dwell time λε? και υπ?ρχει κ?ποια κρυφ? συνωμοσ?α γ?ρω απ? αυτ?.

Και πρ?σφατα ?ρχισα να συναντ? τον ?ρο dwell time σε πολλ? πρωτοκλασ?τα σ?ο blogs ?πω? το Cognitive SEO, το Ignite Visibility, το Wordstream και πολλ? ?λλα.

Συμπ?ρανα ?τι για να ασχολο?νται με αυτ? το θ?μα ?λοι οι μεγ?λοι, μ?λλον ανεπ?σημα θα συμμετ?χει ω? παρ?γοντα? κατ?ταξη? στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Ξ?ρετε ποια ?ταν η επ?σημη απ?ντηση τη? Google;

Η ?δια η Google μ?σω του επικεφαλ?? του Google Brain του Nike Frost δ?λωσε σε ?να συν?δριο ?τι προσπαθε? μ?σω τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη? να αξιοποι?σει το dwell time ?χι μ?νο ω? παρ?γοντα? κατ?ταξη? αλλ? και ω? παρ?γοντα? σχετικ?τητα? μια? ιστοσελ?δα? με το αντικε?μενο που ψ?χνει ο χρ?στη? στο ?ντερνετ.

Η Google ?χει εξελ?ξει π?ρα πολ? την τεχνητ? νοημοσ?νη και το λεγ?μενο machine learning. Κ?θε φορ? που μπα?νουμε σε μια ιστοσελ?δα μ?σω των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? καταγρ?φει μ?σω των Google Analytics αλλ? και μ?σω του Google Chrome την συμπεριφορ? μα?.

Που κ?νουμε κλικ, π?σο χρ?νο παραμ?νουμε σε μια σελ?δα, ?μα κ?νουμε κλικ σε εσωτερικ?? σελ?δε? εν?? ιστοτ?που κτλ.

?λα αυτ? τα στοιχε?α την βοηθ?νε να μαντ?ψει δι?φορα ποιοτικ? στοιχε?α για την ιστοσελ?δα που ?χουμε επισκεφτε? πρ?σφατα.

Καλ? θα μου πε?τε τ?ρα, το να παρακολουθε? κ?ποιον η Google δεν ε?ναι παρ?νομο;

Πιθαν?ν, αλλ? αυτ? ε?ναι αλλουνο? παπ? ευαγγ?λιο.

Ανεπ?σημα γιατ? επ?σημα δεν αποκαλ?πτει ποτ? η Google στοιχε?α για τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη?, χρησιμοποιε?τε και το dwell time ω? ranking factor.

Ποια η διαφορ? μεταξ? bounce rate και dwell time;

Το bounce rate ε?ναι το ποσοστ? εγκατ?λειψη? μια ιστοσελ?δα? σε αντ?θεση με το dwell time που ε?ναι ο χρ?νο? επιστροφ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

To Bounce rate ?χει να κ?νει με το π?σοι χρ?στε? δεν ?καναν δε?τερο κλικ στην ιστοσελ?δα σα?. Ε?ν κ?ποιο? επισκεφτε? την ιστοσελ?δα σα? και δεν κ?νει δε?τερο κλικ σε κ?ποια ?λλη σελ?δα μ?σα σε αυτ? και φ?γει, ε?τε παραμε?νει 2 δευτερ?λεπτα ε?τε 2 ?ρε? π?λι λαμβ?νεται σαν εγκατ?λειψη.

Το dwell time ε?ναι ο χρ?νο? που περν?ει κ?ποιο? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? μ?χρι να επιστ?ψει στα SERPS (τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?).

Εκτ?? απ? του? δ?ο αυτο?? παρ?γοντε? SEO που μοι?ζουν υπ?ρχει και ?να? τρ?το? που ?χει μια ομοι?τητα που λ?γεται χρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα.

Ο χρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα ε?ναι ο συνολικ?? χρ?νο? που κ?ποιο? παραμ?νει στην ιστοσελ?δα σα? γενικ?τερα. Θα μπορο?σε και κ?ποιο? να ξεχ?σει τον υπολογιστ? του ανοικτ? ?λο το βρ?δυ στην ιστοσελ?δα σα? χωρ?? δει τ?ποτε απ? το περιεχ?μενο του. Ο χρ?νο? παραμον?? θα ?ταν αρκετ? μεγ?λο? χωρ?? να ε?χε κ?ποια ουσιαστικ? συνδρομ? στον πραγματικ? χρ?νο παραμον??.

Πω? να βελτι?σετε το dwell time τη? ιστοσελ?δα? σα?

Και αφο? φτ?σατε μ?χρι εδ?, θα σα? δ?σω 3 μικρ?? συμβουλ?? για να βελτι?σετε το dwell time τη? ιστοσελ?δα? σα? δραματικ?.

1 Βγε?τε στην πρ?τη τρι?δα τη? Google με κ?ποια δημοφιλ? λ?ξη κλειδ?

Αρχικ? για να υπ?ρξει dwell time θα πρ?πει κ?ποιο? να κ?νει μια αναζ?τηση στη Google και να βρει την ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?ρα θα πρ?πει να πι?σετε την πρ?τη τρι?δα τη? Google με κ?ποιε? δημοφιλε?? λ?ξει? κλειδι?. ?μα θεωρε?τε ?τι οι λ?ξει? κλειδι? στην κατηγορ?α σα? ε?ναι ?πιαστο ?νειρο, μπορε?τε να δοκιμ?σετε με δημοφιλε?? φρ?σει? κλειδι? που ?χουν αρκετ? χαμηλ?τερο ανταγωνισμ?.

Γιατ? για να αποκτ?σετε οργανικ? επισκεψιμ?τητα θα πρ?πει να ?χει η ιστοσελ?δα σα? κ?ποια ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλι?? θα παραμε?νει κρυφ? για τον πολ? κ?σμο.

2 Δ?στε στον χρ?στη αυτ? που ψ?χνει

?μα ο χρ?στη? σα? ψ?χνει για να ?να συγκεκριμ?νο θ?μα στο ?ντερνετ που σχετ?ζεται ?μεσα με το αντικε?μενο σα?, φροντ?στε να δημιουργ?σετε επικ?, κορυφα?ο περιεχ?μενο για αυτ? το θ?μα και να εξαντλ?σετε ?τι υπ?ρχει γ?ρω απ? αυτ? το αντικε?μενο.

Γρ?ψτε πλατι? και χρ?σιμα ?ρθρα ?νω των 2.000 λ?ξεων και προσθ?στε β?ντεο και φωτογραφικ? υλικ?. ?σο πιο καλ? σχεδι?σετε το περιεχ?μενο σα? να ταιρι?ζει και να απαντ?ει στι? ερωτ?σει? του χρ?στη, τ?σο περισσ?τερο χρ?νο θα παραμε?νει στην ιστοσελ?δα σα? πριν επιστρ?ψει στη Google για να επισκεφτε? το επ?μενο αποτ?λεσμα αναζ?τηση?.

Σε περ?πτωση που ?χετε καλ?ψει τον χρ?στη απ? το περιεχ?μενο σα? κατ? 100% και δεν χρειαστε? να γυρ?σει π?σω στη Google για να δει και ?λλε? ιστοσελ?δε?, ?χετε πετ?χει τον στ?χο σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στον κλασικ? οδηγ? που ε?χα γρ?ψει πριν μερικ? χρ?νια τον Βγ?λτε λεφτ? στο ?ντερνετ.

Παρ?λο που ακο?γεται απλο?κ??, η φιλοσοφ?α του βασ?ζεται στο να δημιουργ?σετε τι? πληροφορ?ε? που αναζητ?ει ο χρ?στη? για τον κλ?δο σα?, το προ??ν σα? ? τι? υπηρεσ?ε? σα? ?στε να επισκεφτε? το site σα? και να με?νει. Να γ?νει θαμ?να? στην ιστοσελ?δα σα? ?πω? θα γιν?ταν θαμ?να? στην αγαπημ?νη του καφετ?ρια.

3 Βελτι?στε την ιστοσελ?δα σα?

Η τρ?τη συμβουλ? ε?ναι γενικ?, ?μω? περιλαμβ?νει αρκετ? πρ?γματα που ?χουν να κ?νουν με την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση αλλ? και την εκτ?? σελ?δα βελτιστοπο?ηση.

Αφαιρ?στε ?τι δεν χρει?ζεται ο τελικ?? χρ?στη? απ? την σελ?δα σα?. Οι μινιμαλιστικ?? ιστοσελ?δε? ?χουν του? περισσ?τερου? χρ?στε?. Δε?τε για παρ?δειγμα τη Google, τη Wikipedia και ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που επισκεπτ?μαστε καθημεριν?.

?σο πιο απλ? ε?ναι ?να site τ?σο πιο πολλο?? επισκ?πτε? θα αποκτ?σει και θα κρατ?σει.

RICH-SNIPPET

Τ?λο?, επεξεργαστε?τε τα rich snippets ? τα meta data απ? την ιστοσελ?δα σα?. ?σο πιο ελκυστικ? ε?ναι τα rich snippets δηλαδ? οι περιγραφ?? που εμφαν?ζονται κ?τω απ? την γραμμ? του URL τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, τ?σο πιο πολλο? θα επισκεφτο?ν την δικ? σα? ιστοσελ?δα ?ναντι των ανταγωνιστικ?ν ιστοσελ?δων.

Αν τα τρ?α β?ματα για να βελτι?σετε το dwell time τη? ιστοσελ?δα? σα?, σα? μοι?ζουν βουν? μπορε?τε να ζητ?σετε την βο?θεια των επαγγελματι?ν του SEO.

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το dwell time και το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看