ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Domain Authority: Μ?θετε ?λα ?σα θ?λετε να ξ?ρετε για τον ?τυπο αντικαταστ?τη του PageRank

Μετ? την ανακο?νωση απ? τη Google τον Απρ?λιο του 2014 ?τι το PageRank παγ?νει σαν εργαλε?ο κατ?ταξη? ιστοσελ?δων και διακ?πτεται και η αναν?ωση του, πολ? θε?ρησαν ?τι δεν θα υπ?ρχει κ?τι αν?λογο στο προσκ?νιο.

?μω? ο αντικαταστ?τη? του PageRank ε?ναι εδ? και λ?γεται Domain Authority.

Δε?τε παρακ?τω τι ε?ναι και πω? μπορε? αυτ? να επηρε?σει καταλυτικ? την ιστοσελ?δα σα? και την κατ?ταξη τη? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Τι ε?ναι το Domain Authority;

Το Domain Authority ε?ναι η πρ?βλεψη για το π?σο καλ? θα π?ει μια ιστοσελ?δα που βρ?σκεται κ?τω απ? ?να domain name στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Το DA ?χει μια κλ?μακα απ? το 0 ?ω? το 100.

Το Domain Authority ?χει αναπτυχθε? απ? την εταιρε?α Moz και προσμετρ?ει με αντ?στροφη μηχανικ? π?νω απ? 40 παρ?γοντε? ? σ?ματα που λαμβ?νει υπ?ψιν του ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google.

Συν?θω? μετρ?ει την ποι?τητα των backlins που δε?χνουν σε κ?ποιο συγκεκριμ?νο domain name.

Επειδ? αυτ? το μ?τρο σ?γκριση? αναπτ?χθηκε εντελ?? ανεξ?ρτητα απ? την ?δια τη Google, δεν θεωρε?ται και 100% αξι?πιστο μια και δεν σημα?νει κ?τι που να ?χει πρακτικ? αξ?α.

Η ?δια η κλ?μακα Domain Authority ε?ναι απ? μ?νη τη? μια σκ?λα πρ?βλεψη? και χρησιμε?ει περισσ?τερο στο να ?χουμε συγκριτικ? αποτελ?σματα για να μετρ?σουμε την αποτελεσματικ?τητα μια? καμπ?νια? SEO.

Μπορε? να μετρ?σουμε ?νετα την αποτελεσματικ?τητα μια? καμπ?νια? SEO σε θεωρητικ? επ?πεδο αν το Domain Authority βελτιωθε? απ? το 30 και αν?βει στο 40, αλλ? ποτ? δεν θα καταλ?βουμε τι γ?νεται στην πραγματικ?τητα ?μα δεν αρχ?σει να χτυπ?ει το τηλ?φωνο, δεν γεμ?σουμε ηλεκτρονικ?? παραγγελ?ε? ? δεν βουλι?ξουμε το σ?στημα κρατ?σεων σε περ?πτωση που ε?μαστε ξενοδοχε?ο.

Αυτ? ονομ?ζω προσωπικ? αποδοτικ?τητα μια? καμπ?νια? SEO που δυστυχ?? δεν γ?νεται να μετρηθε? με καν?να μ?τρο και καν?να PageRank ? Domain Authority.

Η διαφορ? μεταξ? Domain Authority και Page Authority

Και εν? το Domain Authority μετρ?ει την συνολικ? ισχ? που θα ?χει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?να domain μαζ? με τα subdomain του, το Page Authority προβλ?πει την συνολικ? ισχ? που θα ?χει μια συγκεκριμ?νη σελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Πω? μπορε?τε να βρε?τε το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? σα?

domain-authority

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? ηλεκτρονικ?? πλατφ?ρμε? SEO και εργαλε?α SEO στο ?ντερνετ, ?λλα δωρε?ν και ?λλα επ? πληρωμ?. Μερικ? απ? αυτ? που παρ?χονται και απ? την εταιρε?α Moz ε?ναι:

?λλα χρ?σιμα εργαλε?α που μετρ?νε το Domain Authority εκτ?? τη? εταιρε?α? Moz ε?ναι:

Πω? να βελτι?σετε το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η βελτ?ωση του Domain Authority ε?ναι μια κοπιαστικ? διαδικασ?α που ?σω? να μην ?χει πρακτικ? ?φελο? για την ιστοσελ?δα σα? ? την επιχε?ρηση σα?. Οι λ?γοι που μπορο?ν ?μω? να σα? οδηγ?σουν στην βελτ?ωση του Domain Authority μπορε? να ε?ναι πολ?πλοκοι. Μερικο? απ? αυτο?? ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Με?ωση του αρνητικο? SEO
  • Αν?ρρωση και αν?καμψη ?στερα απ? τιμωρ?α τη? Google
  • Με?ωση του ρ?σκου και τη? ?κθεση? σε πιθαν? τιμωρ?α τη? Google
  • Α?ξηση τη? συνολικ?? ορατ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Ο τρ?πο? για να βελτι?σουμε το DA τη? ιστοσελ?δα? μα? ε?ναι:

  1. Να μει?σουμε ? να αφαιρ?σουμε τα χαμηλ?? ποι?τητα? ? αρνητικ? links
  2. Να αυξ?σουμε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο τα καλ?? ποι?τητα? backlinks

Προσοχ? φ?λοι μου γιατ? το να μει?σουμε ? να αφαιρ?σουμε χαμηλ?? ποι?τητα? backlinks δεν σημα?νει ?τι θα ?χουμε και τα επιθυμητ? αποτελ?σματα. Η Google ?χει δ?σει τη δυνατ?τητα σε κ?θε ιδιοκτ?τη ιστοσελ?δα? ? Webmaster να αφαιρε? τι? επιπτ?σει? εν?? κακο? δ?θεν backlink μ?σω του disavow tool.

Η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι ?ποιο? χρησιμοπο?ησε το disavow tool μ?λλον ?πεσε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google παρ? αν?βηκε. Αυτ? μπορε? να συν?βη ε?τε απ? ?γνοια ? απειρ?α. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι ?μα ξεγυμν?σω τελε?ω? ?να site απ? backlins αυτ? εκ των πραγμ?των δεν θα φα?νεται πουθεν?.

Ακ?μα και με αρνητικ? link ? με backlinks κακ?? ποι?τητα?, μια ιστοσελ?δα μπορε? να ?χει καλ?τερη ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? μια ιστοσελ?δα που δεν ?χει καθ?λου backlinks.

Σκεφτε?τε το διπλ? λοιπ?ν πριν αρχ?σετε να αφαιρε?τε links που μετ? δεν θα μπορε?τε να ξαναποκτ?σετε μ?σα στην προσπ?θεια ? στον πανικ? σα? να αν?βετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ο πιο σωστ?? τρ?πο? να αφαιρ?σετε ?να backlink ε?ναι ?ταν αυτ? γ?νεται σε ελεγχ?μενο περιβ?λλον. Για παρ?δειγμα καταχωρ?θηκα σε ?ναν οδηγ? ? ηλεκτρονικ? κατ?λογο και ?χω την υποψ?α πω? ?πεσα αντ? να αν?βω στη Google.

Αυτ? σα? δ?νει το περιθ?ριο για πειραματισμο?? αφο? μπορε?τε να διαγρ?ψετε και να προσθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ? αυτ?ν τον κατ?λογο αν? π?σα ?ρα και στιγμ?. Σε αντ?θεση με το disavow tool που δεν ?χετε δυνατ?τητα ανα?ρεση?.

Η ετυμηγορ?α: Ασχοληθε?τε με τ?ποτα πιο σημαντικ? απ? το Domain Authority

Η προσωπικ? ?ποψη ε?ναι ?τι δεν βλ?πω κ?ποια διασ?νδεση στην επισκεψιμ?τητα και στο ποσοστ? μετατροπ?ν με το DA. Αυτ? β?βαια δεν ?χουν και καμ?α σχ?ση με τον προκ?τοχο του Domain Authority, το PageRank.

Η γν?μη μου ε?ναι να ασχοληθε?τε με περισσ?τερε? δοκιμ?? μ?ρκετινγκ που θα σα? βοηθ?σουν να βελτι?σετε τι? πωλ?σει?, την πελατε?α σα? και την επισκεψιμ?τητα σα? παρ? με θεωρητικ? μοντ?λα, ?ποια και να ε?ναι αυτ?.

Πριν λ?γου? μ?νε? ε?χα αγορ?σει μια συνδρομ? στο Ahrefs ?να εξωτικ? εργαλε?ο SEO που σε ?δινε τη δυνατ?τητα να μετρ?σει? πολλο?? δε?κτε? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Μπορε? σαν εργαλε?ο το Ahref να ?τανε αναλυτικ?τατο αλλ? δεν με απ?φερε ο?τε ?να ευρ?.

Δεν με βο?θησε και πολ? να κ?νω τι? ιστοσελ?δε? που παρακολουθο?σα κερδοφ?ρε? και εν τ?λει σπατ?λησα πολ?τιμου? π?ρου? που θα μπορο?σαν να ε?χανε επενδυθε? σε κ?ποιο ?λλο ?ργο SEO πιο προσοδοφ?ρο.

Δεν βγ?ζω το Domain Authority και το Moz μαζ? με του? μηχανικο?? λογισμικο? ?χρηστου? αλλ? ?χω την εντ?πωση ?τι μοι?ζει περισσ?τερο η ιστοσελ?δα του? με ακριβ? γαλλικ? εστιατ?ριο εν καιρ? Κατοχ?? και πε?να?. Π?σο μπορε?? να χορτ?σει? με χαβι?ρι και φου? γκρα ?ταν υπ?ρχει αν?γκη για ψωμ? και γ?λα;

Αναζητ?στε πιο πρακτικο?? τρ?που? για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα?, ζητ?ντα? τη συνδρομ? εν?? ειδικο? που θα σα? κατευθ?νει στο τι πρ?πει ακριβ?? να κ?νετε. Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για SEO σ?μερα κι?λα?!

Δε?τε περισσ?τερα για το Domain Authority

 

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看