ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Domain Authority: 7 B?ματα για να το αυξ?σετε

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog και στο σημεριν? β?ντεο θα μιλ?σουμε για 7 β?ματα για να αυξ?σουμε το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? μα? κατακ?ρυφα.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω γραφτε?τε στο καν?λι μου, κ?νετε subscribe στο καν?λι μου στο YouTube γιατ? κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα ανεβα?νει ?να πολ?τιμο β?ντεο για το SEO.

Κ?ντε line, πατ?στε το καμπαν?κι για τι? ειδοποι?σει?, γιατ? αν δεν το ?χετε πατ?σει δεν σα? ?ρχεται ειδοπο?ηση ?ταν βγα?νει ν?ο β?ντεο και αφ?στε και το σχ?λιο σα? αν ?χετε κ?ποια απορ?α και ?μα θ?λετε να κ?νουμε σχετικ? β?ντεο για κ?ποιο θ?μα που ?χετε υπ?ψη σα? στο SEO, την κατασκευ? ιστοσελ?δων , για το π?? να βγ?λετε?λεφτ? απ? το internet, για το Amazon FBA, για affiliate marketing και ?λλα θ?ματα για το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν.

Π?με κατευθε?αν στο σημεριν? θ?μα μα?. Πριν προχωρ?σω, ?σοι με?νουν μ?χρι το τ?λο? θα π?ρουν το σο?περ δ?ρο απ? του? χορηγο?? μα? που σ?μερα ε?ναι η πιο γρ?γορη εταιρε?α φιλοξεν?α? ?στην Ελλ?δα η Myip, γι’ αυτ? με?νετε μ?χρι το τ?λο? για να π?ρετε το εκπληκτικ? δ?ρο που δ?νει? στου? 5 πρ?του? που θα γραφτο?νε για hosting η εταιρε?α Myip.

Τι ε?ναι το Domain Authority;

domain-authority-paramarketing-lowΠ?με λ?γο να δο?με συνοπτικ? τι ε?ναι το Domain Authority. Το Domain Authority εισ?χθη για πρ?τη φορ? απ? την εταιρε?α Moz ? SEO Moz παλι?τερα και ε?ναι ?να? μετρητ?? ? δε?κτη? με β?ση το 0 και ?ριστα το 100 και δε?χνει το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το Domain Authority, σ?μφωνα με την κοιν?τητα του SEO, καταλαμβ?νει του? 40 απ? του? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? και πλ?ον που υπ?ρχουν στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google. Για ?σου? δεν το ξ?ρουν ?χω το σχετικ? ?ρθρο για του? 200 παρ?γοντε? και πλ?ον τη? Google.

Σ?μφωνα ?μω? με πιο εξειδικευμ?νου?? ανθρ?που? και πιο ειδικο?? στο SEO υπ?ρχουν πολλο? περισσ?τεροι παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Η ?δια η Google ?χει δηλ?σει ?τι ?χει 200 βασικο?? παρ?γοντε? και ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε? για κ?θε ?ναν βασικ? που σημα?νει ?τι ?χει σ?νολο 10.000 παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Ωστ?σο, ο ιδρυτ?? τη? Cora που ε?ναι και μηχανικ?? λογισμικο? και πιστ?? φ?λο? μου, το Cora ?σ?μερα ε?ναι το πιο γνωστ? πρ?γραμμα για να κ?νετε On page SEO στην σελ?δα σα?, ε?ναι και το πιο ακριβ? το ?χω αγορ?σει, ?χουν καταγρ?ψει π?νω απ? 900 παρ?γοντε? SEO τη? Google. Β?βαια, αυτ? μπορε? να περιλαμβ?νει και του? υποπαρ?γοντε?.

Ποιο? ο λ?γο? που δημιουργ?θηκε το Domain Authority;

Το Domain Authority ε?ναι απ? την εταιρε?α Moz. Ποιο? ο λ?γο? που δημιουργ?θηκε; Πριν απ? το Domain Authority, υπ?ρχε το PageRank που ε?χε β?ση το 0 και ?ταν ?ω? το 10 και ?ταν και αυτ?? ?να? δε?κτη? ποι?τητα? και σημαντικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αυτ?? ο δε?κτη? καταργ?θηκε δημ?σια, δηλαδ? δεν ξ?ρουμε το PageRank τη? ιστοσελ?δα? μα?, ωστ?σο παραμ?νει παρ?γοντα? κατ?ταξη? για τη Google και η Google τον διατηρε? κρυφ? χωρ?? να τον δημοσιε?ει. Παλι? τον δημοσ?ευε.

?τσι, χρει?στηκε να βγουν ?λλε? εταιρε?ε? και να φτι?ξουν το δικ? του? σ?στημα μ?τρηση? ποι?τητα? και σημαντικ?τητα? μια? ιστοσελ?δα?.

Το Domain Authority ?μα ?χετε παρατηρ?σει στην Google ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη?. Γιατ? σα? ε?πα ?τι συμπεριλαμβ?νεται στου? παρ?γοντε? κατ?ταξη?;

Γιατ? τα site που ?χουν υψηλ?τερο Domain Authority, ε?ναι και τα site που ?χουν μεγαλ?τερε? πιθαν?τητε? να βγουν στην Google. Τα site με υψηλ? Domain Authority κερδ?ζουν τα site με χαμηλ? Domain Authority.

Διαφορ? Page Authority και Domain Authority

Ωστ?σο, μην το δ?σετε κ?μπο γιατ? υπ?ρχουν περιπτ?σει? που σελ?δε? με χαμηλ? Domain Authority να κ?βουν προ? τα π?νω στην Google με συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? γιατ? ε?ναι πιο σχετικ?? με το αντικε?μενο και γιατ? το Domain Authority ?χει να κ?νει με ?λο το site, εν? η συγκεκριμ?νη σελ?δα ?χει καλ?τερο Page Authority για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? και τη συγκεκριμ?νη σελ?δα προορισμο?.

Οπ?τε, υπ?ρχει και το Page Authority που ε?ναι ξεχωριστ? το Domain Authority τη? κ?θε σελ?δα? που ?χει το site σα?. Το site σα? ?χει και συνολικ? Domain Authority και Page Authority για κ?θε σελ?δα που υπ?ρχει στο site σα?.

Τ?ρα, το PageRank δημιουργ?θηκε απ? την Google, απ? τον Larry Page, ?πω? σα? ε?πα πριν απ? πολλ? χρ?νια. Ο δε?κτη? τη? ε?ναι λογαριθμικ??, δηλαδ? για να π?ω απ? το 0 στο 1 χρει?ζομαι 25 backlink, για να π?ω απ? το 1 στο 2 125, απ? το 2 στο 3 625.

?ταν ?να site ε?ναι απ? το 20 στο 30 χρει?ζεται πολ? λιγ?τερη προσπ?θεια με backlinks απ’ ?τι για να π?ει απ? το 70 στο 80. ?ρα, ε?ναι ?να? λογαριθμικ?? δε?κτη? ποι?τητα? μια? ιστοσελ?δα?.

Π?? μπορο?με να μ?θουμε σ?μερα ποιο ε?ναι το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? μα?;

Π?? μπορο?με να μ?θουμε σ?μερα ποιο ε?ναι το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? μα?;

Υπ?ρχει μια δωρε?ν υπηρεσ?α στο Moz, μπορε?τε να κ?νετε click στο Link ? να το ψ?ξετε στην Google, λ?γεται Moz Open Explorer.

Χρει?ζεται να κ?νετε μια εγγραφ?, η οπο?α ε?ναι δωρε?ν, αλλ? δυστυχ?? ?χω παρατηρ?σει κι εγ? ?τι δεν ?χει πολλ?? πληροφορ?ε?.

Ε?ναι φτωχ? το Moz και η β?ση δεδομ?νων που ?χει για να σα? δε?ξει το σωστ? Domain Authority.

?τσι, προτιμ?ω πιο πολ? να βρω το Domain Authority μια? ιστοσελ?δα? και να κοιτ?ξω το Domain Authority των ανταγωνιστ?ν και ?λλων ιστοσελ?δων μ?σα απ? το ?γκυρο website Ahrefs, το οπο?ο δυστυχ?? ε?ναι λ?γο βαρβ?το στη συνδρομ? του, ε?ναι 90 ευρ? το μ?να, αλλ? ?χουν και μια δωρε?ν δοκιμ? με 7$ που μπορε?τε να γραφτε?τε με την κ?ρτα σα? για 7 μ?ρε? και μετ? αν ακυρ?σετε τη συνδρομ?, μπορε?τε να κρατ?σετε τη συνδρομ? σα? μ?σα στο AHREFS και να βλ?πετε το Domain Authority.

Το Ahrefs ?χει και ?ναν ?λλο δε?κτη π?ρα απ? το Domain Authority, το DR που ε?ναι το Domain Rating που ε?ναι ακριβ?? αν?λογο του Domain Authority του Moz.

Φα?νεται ?τι τα στοιχε?α δεν συγκλ?νουν, δηλαδ? ?να site μπορε? να ?χει Domain Rating 60 και Domain Authority 40, σ?μφωνα με το Moz και PageRank 3. Αυτ? ε?ναι πολ? διαφορετικ? απ? την Google, αλλ? τουλ?χιστον ?χουμε ?να μ?τρο στ?θμιση? ποι?τητα? μια σελ?δα? και τη? σημαντικ?τητα? τη?.

Επ?ση?, το Ahrefs ?χει και το UR rating, URL Rating δηλαδ? που ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? το Domain Rating, γι’ αυτ? και εμε?? κοιτ?με περισσ?τερο το DR που ε?ναι το Domain Authority και μα? ενδιαφ?ρει περισσ?τερο.

5 Παρ?γοντε? που καθορ?ζουν το Domain Authority

Π?με τ?ρα στην επ?μενη ερ?τηση: π?? καθορ?ζεται το Domain Authority και τι πρ?πει να κ?νουμε.

Γιατ? ?μα ξ?ρουμε πω? καθορ?ζεται κ?τι θα ξ?ρουμε και τι να κ?νουμε και τι να βελτι?σουμε και να μετρ?σουμε.

Πρ?πει π?ντα να μετρ?τε τι κ?νετε στο SEO γιατ? το SEO ε?ναι επιστ?μη και τ?χνη και μετριο?νται τα π?ντα.

?,τι δεν μετρι?ται, δεν μπορο?με να το διαχειριστο?με. Δεν μπορο?με να το αυξ?σουμε να το μει?σουμε ?? να το αυξομει?σουμε.

Οπ?τε, εγ? ?χω 5 βασικο?? παρ?γοντε?, κ?νοντα? μελ?τη στην κοιν?τητα του SEO ?λλα και με την προσωπικ? μου εμπειρ?α και θα σα? του? απαριθμ?σω. 5 βασικο? παρ?γοντε? για να βελτι?σουμε το site μα? για να ανεβ?σουμε και να αυξ?σουμε το Domain Authority στα ?ψη, να αυξ?σουμε την ορατ?τητα μα? για λ?ξει? κλειδι? που δεν βγα?νουμε ακ?μη και σ?μερα και θα σα? τα πω τ?ρα.

  1. Αριθμ?? των εισερχ?μενων links προ? το site μα?
  2. Ποι?τητα και σχετικ?τητα των εισερχομ?νων links
  3. Ποι?τητα περιεχομ?νου
  4. Social signals
  5. Το Συνολικ? SEO

1 Αριθμ?? των εισερχ?μενων links προ? το site μα?

Ο πρ?το? ε?ναι ο αριθμ?? των εισερχ?μενων links προ? το site μα?.

Τα εισερχ?μενα backlinks, τα incoming links συνολικ?.

Δεν αναφ?ρει μ?νο το referring domains και το καλ?τερο ε?ναι να ε?ναι ο αριθμ?? των referring domains. ?σο περισσ?τερα referring domains, τ?σο αυξ?νεται το Domain Authority. Referring domains ε?ναι ?λλε? σελ?δε? που δε?χνουν προ? τα εμ??.

Τα backlinks μπορε? να ε?ναι ?λα τα backlinks που δε?χνουν προ? τα εμ?? και μια ιστοσελ?δα μπορε? να δ?νει και 10 backlinks, σε αντ?θεση με τα referring domains που μια σελ?δα μα? δ?νει μ?νο 1 link, αλλ? επειδ? ε?ναι απ? διαφορετικ? referring domains, τ?τε ?χουμε μεγαλ?τερη αξιοπιστ?α και ισχ? στην Google.

2 Ποι?τητα και σχετικ?τητα των εισερχομ?νων links

Ο δε?τερο? παρ?γοντα? ε?ναι η ποι?τητα και η σχετικ?τητα των εισερχομ?νων links.

Δηλαδ? και τα backlinks που πα?ρνουμε πρ?πει να ε?ναι απ? site με υψηλ? Domain Authority και να ε?ναι σχετικ? με την ιστοσελ?δα μα?. Το Domain Authority αυξ?νεται περισσ?τερο ?ταν πα?ρνω backlinks απ? τον κλ?δο μου, την κατηγορ?α μου και δεν πα?ρνω ?σχετα backlinks.

Για παρ?δειγμα, ?χω site για SEO και πα?ρνω links απ? ?λλα site για SEO. Αυτ? βοηθ?ει περισσ?τερο απ? το να π?ρω link απ? ?να αθλητικ? site.

Β?βαια, μην το δ?νετε κ?μπο, ?λα τα backlinks ?χουν αξ?α και θα σα? δ?σω παρ?δειγμα και ?λα τα backlinks και απ? το εξωτερικ? ακ?μα. Θα σα? δ?σω ?να παρ?δειγμα, ?να ε?στε ?να συγκρ?τημα, οι Scorpions π.χ. ε?ναι γερμανικ? συγκρ?τημα.

Απ? πο? θα π?ρετε backlinks στο site σα?; Η απ?ντηση ε?ναι απ? ?λο τον κ?σμο. Ινδ?α, Φιλιππ?νε?, Αυστραλ?α, Ν?α Ζηλανδ?α, Αμερικ?, Ελλ?δα. Η Google δεν το θεωρε? spam γιατ? οι Scorpions ε?ναι ?να διεθν?? συγκρ?τημα, ?ρα μπορ? να π?ρω backlinks απ? παντο?.

Πιστε?ω καταλ?βατε το ν?ημα.

3 Ποι?τητα περιεχομ?νου

Π?με στο τρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κοιτ?ξουμε που ε?ναι η ποι?τητα περιεχομ?νου. Το site μα? πρ?πει να ?χει ποιοτικ? περιεχ?μενο ?δη πριν ξεκιν?σουμε να φτι?χνουμε? backlinks, αλλ? γενικ? πρ?πει να ?χει ποιοτικ? περιεχ?μενο. Πρ?πει να ?χει σελ?δα προορισμο? με 2.000 λ?ξει? τουλ?χιστον, να ?χει κ?ποιο ε?ρο?, δηλαδ? να μην ε?ναι μ?νο 3 σελ?δε?.

Πρ?πει να ?χει ?να ανοιχτ? blog που να γρ?φουμε ?ρθρα, πρ?πει να ?χει β?ντεο, πρ?πει να ?χει φωτογραφ?ε?, πρ?πει να ?χει ινφογραφικ?.

4 Social signals

Το 4 ε?ναι τα Social Signals. Τα Social Signals ε?ναι τα Like στο Facebook, τα Shares, τα Tweets, τα Retweets, οι κοινοποι?σει? στο LinkedIn, στο VKontakte, στο Pinterest, στο Tumblr, γενικ? στα Social Media.

Ε?ναι ?να? δε?κτη? δημοτικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μα? στα Social Media που μα? βοηθ?ει να αυξ?σουμε το Domain Authority.

Η δημοτικ?τητα βοηθ?ει π?ντα στα Social Media και τα Social Signals, αν και μετρ?νε μ?νο κατ? 3,5% στη συνολικ? κατ?ταξη τη? Google, ε?ναι αναγκα?α για να ?χει ?να σωστ? και υπαρκτ?, ρεαλιστικ?, πραγματικ? SEO προφ?λ.

5 Το Συνολικ? SEO

Και το 5 ε?ναι αυτ? που σα? λ?ω, το συνολικ? SEO. Δηλαδ? συνολικ? η ιστοσελ?δα μα? πρ?πει να ?χει καλ?τερο SEO σε ?λου? του? π?ντου? απ? κ?ποια ?λλη ιστοσελ?δα, για να ?χει υψηλ?τερο Domain Authority.

Οπ?τε, ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει πολ? κακ? SEO ? δεν ?χει καθ?λου SEO, μ?νο η βελτ?ωση του SEO, χωρ?? να κ?νετε backlinks ? χωρ?? να προσθ?σετε περιεχ?μενο, μπορε? να σα? οδηγ?σει στην α?ξηση του Domain Authority.

Μπορε? να ε?ναι λ?γο δ?σκολο, αλλ? μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου, μην ξεχ?σετε να κ?νετε Like, να αφ?σετε το σχ?λιο σα?, γιατ? π?ρα πολλο? ακροατ?? – τηλεθεατ?? ?χουν κ?νει ερωτ?σει? και τι? ?χουμε απαντ?σει με β?ντεο.

Π?ντα συλλ?γουμε τι? καλ?τερε? ερωτ?σει? που μπορο?ν να γ?νουν β?ντεο, γιατ? ?χουν εκπαιδευτικ? αξ?α και τι? κ?νουμε β?ντεο σ’ αυτ? το καν?λι.

Επ?ση? μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου ?που κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να π?ρα πολ? χρ?σιμο Newsletter με πλο?σιο περιεχ?μενο σχετικ? με το SEO, π?? να βγε?τε πρ?τοι στην Google, π?? να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα?, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet και δι?φορα ?λλα πρ?γματα που ?πτονται το αντικε?μενο του SEO.

7 Β?ματα για να βελτι?σουμε το Domain Authority

Και π?με τ?ρα στα 7 β?ματα για να βελτι?σουμε το Domain Authority.

7 β?ματα για να εκτοξε?σουμε ?το Domain Authority στα ?ψη, να κατατροπ?σουμε τον ανταγωνισμ? και να γ?νουμε οι καλ?τεροι του χωριο?. Επειδ? π?ρα πολλο? χ?νονται διαβ?ζοντα? πολλ? πρ?γματα, υπ?ρχει π?ρα πολ? μεγ?λη παραπληροφ?ρηση στο SEO, πιστ?ψτε με, πρ?γματα που αντ?κεινται.

Η ?δια η Google παραπληροφορε? του? π?ντε? κ?θε φορ? βγ?ζοντα? καινο?ργια φιρμ?νια και καινο?ργια χαμπ?ρια που δεν τα ?χουμε δοκιμ?σει και δεν ξ?ρουμε κατ? π?σο ισχ?ουν. Δεν λ?ω ?τι η Google δεν ε?ναι ?γκυρη εταιρε?α, αλλ? ε?ναι ιδιωτικ? εταιρε?α και πρ?πει να προστατ?ψει τον αλγ?ριθμο τη?, πρ?πει να προστατ?ψει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? του? επιτ?δειου?.

Βγ?ζει κατ? καιρο?? πρ?γματα που δεν ξ?ρουμε αν ισχ?ουν, κατ? 80% ισχ?ουν π?ντω?.

Μη νομ?ζετε κ?θε φορ? ?τι αυτ? που λ?ει η Google δεν ισχ?ει, ισχ?ει σε πολλ?? περιπτ?σει?, απλ? λ?νε κ?ποια πρ?γματα που ε?ναι στον α?ρα για να ωραιοποι?σουν την κατ?σταση. Λοιπ?ν, σα? δ?νω ?ναν μπο?σουλα για να μη χαθε?τε, 7 β?ματα για να βελτι?σετε το Domain Authority.

Π?σο θα βελτιωθε?; Αυτ? εξαρτ?ται απ? το π?σο θα επιμε?νετε για να κ?νετε αυτ? τη διαδικασ?α που μπορε? να κρατ?σει και μ?νε?, ?λλα απ? τον πρ?το μ?να μπορε? να δε?τε αποτελ?σματα ?μεσα.

1 Βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Το πρ?το β?μα ε?ναι να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?. Η ταχ?τητα φ?ρτωση?, αν και δεν ε?ναι παρ?γοντα? SEO επ?σημα, περιλαμβ?νεται στο User Experience που ε?ναι παρ?γοντα? SEO και στο συνολικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?μα ?χετε αργ? site, ειδικ? eshop που ?μα καθυστερε? χ?νουμε πωλ?σει?, 1 δευτερ?λεπτο καθυστ?ρηση? και χρ?νου αναμον?? που περν?ει χ?νουμε το 10% του τζ?ρου.

Το ?διο συμβα?νει και με ?να κανονικ? site που αργε? να φορτ?σει, κανε?? δεν θα μου στε?λει μ?νυμα, κανε?? δεν θα με π?ρει τηλ?φωνο, θα δει ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? στο site μου και θα π?ει στο επ?μενο site, στον ανταγωνιστ?, θα π?ρει τηλ?φωνο αυτ?ν, θα ψων?σει απ? αυτ?ν.

Γι’ αυτ? με?νετε ω? το τ?λο? που θα σα? δ?σω μια σο?περ προσφορ?, οι προτειν?μενε? εταιρε?ε? hosting για να αυξ?σετε την ταχ?τητα του site σα? ε?ναι η Myip με του? light speed server στην Ελλ?δα, καταπληκτικ? ταχ?τητα. Το site μου τρ?χει σε light speed server και πιστε?ω ?τι πι?νουμε την ταχ?τητα φωτ??, ?τσι ε?ναι με τον light speed server και η WPX που ε?ναι απ? τι? πιο γρ?γορε? εταιρε?ε? hosting. Σα? δ?νω 2 επιλογ??, για να μη νομ?ζετε ?τι ε?μαστε φτωχο? σε επιλογ??.

Προσωπικ? ?χω π?νω απ? 50 εταιρε?ε? hosting, μπορε? να ε?ναι και 100, αυτ? τη στιγμ? με πακ?τα φιλοξεν?α?, οπ?τε ξ?ρω αν? π?σα στιγμ? ποιο? ε?ναι αργ?? και ποιο? ε?ναι γρ?γορο?. ?ρα μη με ρωτ?τε ?τι τ?χα δεν ξ?ρω, φαντ?ζομαι ?τι ξ?ρω λ?γο καλ?τερα απ? εσ??, γι’ αυτ? και ε?μαι εδ?.

Β?λτε πιο γρ?γορο θ?μα στο WordPress

Βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?, αλλ?ξτε θ?μα.

Π?ρτε ?να ταχ?τερο θ?μα στο WordPress που ?χει λιγ?τερο κ?δικα. Μπορε?τε να δε?τε στο Google PageSpeed Insights π?σο γρ?γορα ? αργ? τρ?χει το site σα? σε σ?γκριση με τον ανταγωνισμ? και να βελτι?σετε την ταχ?τητα του.

?πω? και στο Pingdom μπορε?τε να δε?τε την απ?λυτη ταχ?τητα απ?δοση? και να κ?νετε τι? απαρα?τητε? διορθ?σει?. Δεν θ?λω να επεκταθ? κι ?λλο στο θ?μα, γιατ? το β?ντεο θα κρατ?σει π?ρα πολ? αν αναλ?ω κ?θε παρ?γοντα χωριστ? τ?σο πολ?.

?χω π?ρα πολλ? β?ντεο σχετικ? με την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, με την ταχ?τητα φ?ρτωση? του WordPress, μπορε?τε να τα διαβ?σετε στο site μου και να τα δε?τε στο καν?λι μου.

2 Διορθ?στε το εντ?? σελ?δα? SEO ?? τεχνικ? – technical SEO

Π?με στο 2. Διορθ?στε το εντ?? σελ?δα? SEO ?? τεχνικ? – technical SEO.

Tο εντ?? σελ?δα? SEO ε?ναι π?ρα πολ? ε?κολο, το πιο ε?κολο που μπορο?με να κ?νουμε. Μπορε? να ε?ναι το πιο δ?σκολο για κ?ποιου? που δεν του? αρ?σει το δι?βασμα, το γρ?ψιμο ? οι διορθ?σει? ? ο προγραμματισμ?? και ο κ?δικα?.

Το τεχνικ? SEO ε?ναι να ?χουμε σωστ?? παραγρ?φου?, σωστ? μορφοπο?ηση, σωστ?? κεφαλ?δε? τ?τλου? με τη λ?ξη κλειδ?, να ?χουμε 2.000 λ?ξει? κε?μενο ?που χρει?ζεται ? και παραπ?νω.

Αν ο ανταγωνισμ?? ?χει 3.000, πρ?πει να ?χουμε και εμε?? 3.000, αρκε? να ?χουμε καλ?τερη ποι?τητα περιεχομ?νου απ? τον ανταγωνισμ?.

Πρ?πει να ?χουμε σωστ? meta description, εξερχ?μενα links, εισερχ?μενα links απ? ποιοτικ? sites προ? το site σα?, να ?χουμε εικ?νε?, να ?χουμε β?ντεο ?πω? ?χω εγ? αυτ? τη στιγμ? γιατ? μπορε?τε να διαβ?σετε την αποδελτ?ωση του β?ντεο κ?νοντα? click και μπε?τε στο site μου, οπ?τε ?χω ?να πολ? πλο?σιο περιεχ?μενο θα σα? ικανοποι?σει ? τουλ?χιστον θα σα? βοηθ?σει να κ?νετε κ?τι στο internet, αν ξεκιν?τε κι εσε??.

?χω β?ντεο για το τεχνικ? SEO και ?ρθρα γι αυτ?. Δε?τε περισσ?τερα στα Μαθ?ματα WordPress.

3 Φροντ?στε το site σα? να ε?ναι mobile first design

Π?με στο 3. Φροντ?στε το site σα? να ε?ναι mobile first design, το να ε?ναι πρ?τα για κινητ?? συσκευ??. Διαβ?ζουμε να λ?νε ?τι πρ?πει να ε?ναι mobile friendly.

Αυτ? δεν ε?ναι κ?τι. Η Google, εδ? και 2 χρ?νια, απ? το 2019 ?χει ξεκιν?σει το mobile first indexing σε ?λα τα site που ε?ναι mobile first indexed, που ε?ναι ?τοιμα γι αυτ? το πρ?γμα.

Τα λανσ?ρει πιο μπροστ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? κινητ? και πιστ?ψτε με οι σταθερο? υπολογιστ?? τε?νουν προ? κατ?ργηση σε ?λα τα επαγγ?λματα που δεν του? χρησιμοποιο?ν.

Δηλαδ? κ?ποιο? που ε?ναι κομμωτ?? δεν θα ?χει σταθερ? υπολογιστ?, εκτ?? κι αν θ?λει να β?λει μουσικ? ? να κλε?σει ραντεβο?, αλλ? οι αναζητ?σει? του γ?νονται απ? κινητ?. Κ?ποιο? που ε?ναι οδηγ?? ταξ? και ε?ναι π?ρα πολ?? κ?σμο? ?ξω στον δρ?μο καθημεριν?, θα μπει απ? το κινητ? του.

Κι εγ? τι? περισσ?τερε? αναζητ?σει? τι? κ?νω απ? κινητ?. ?ρα ?ποιε? ιστοσελ?δε? δεν ε?ναι mobile first indexed, χ?νονται στο κινητ?, γιατ? αν κ?νετε μια μικρ? ?ρευνα θα δε?τε π?σοι επισκ?πτε? ?ρχονται site σα? απ? κινητ? και π?σοι απ? υπολογιστ?, θα π?θετε την πλ?κα τη? ζω?? σα?.

Το 70% των επισκεπτ?ν ?ρχονται απ? κινητ?? συσκευ?? ? tablets. Υπ?ρχει τ?ση να π?ει στο 90% οπ?τε το mobile first indexed και το mobile first indexed ε?ναι στ?νταρ. ?ρα, προσ?ξτε το με τον προγραμματιστ? σα? γιατ? ε?ναι πολ? σημαντικ? για το Domain Authority του site σα?.

4 Δημιουργ?στε 10 ?ρθρα ? 10 σελ?δε? προορισμο?

Π?με στο 4. Δημιουργ?στε 10 ?ρθρα ? 10 σελ?δε? προορισμο?.

Πρ?πει κ?θε μ?να να γρ?φετε ?ρθρα ? να δημιουργε?τε καινο?ργιε? σελ?δε? στο site σα? σχετικ? με το site σα? και τι? λ?ξει? κλειδι?. ?χω πει επανειλημμ?νω? ?τι χρειαζ?μαστε τουλ?χιστον 100 ?ρθρα, ?ρα χρειαζ?μαστε ?να ημερολ?γιο δημοσιε?σεων για ?λη τη χρονι?.

?χω και εγ? ημερολ?γιο δημοσιε?σεων που λ?ω ?τι θ?λω να κ?νω τουλ?χιστον 52 β?ντεο, 1 κ?θε βδομ?δα, ?ρα 52 ?ρθρα στο site μου ?λο τον χρ?νο και τα εμβ?λιμα δηλαδ? μεσοβδ?μαδα, ?ρα μπορε? να κ?νω 100 β?ντεο ? 150 και αν?λογα τα ?ρθρα στο site μου.

?τσι, πρ?πει να κ?νετε και εσε?? ? να ανανε?νετε το παλι? περιεχ?μενο, προσθ?τοντα? ν?ο περιεχ?μενο.

Αλλ? πρ?πει να ?χουμε τουλ?χιστον 10. ?σα site ε?ναι τηλεγραφ?ματα, δεν τα π?νε καθ?λου καλ? στην Google. ?μα δεν ?χετε περιεχ?μενο, πρ?πει οπωσδ?ποτε να προσθ?σετε 10 ?ρθρα 2.000 λ?ξεων ? 10 σελ?δε? προορισμο? αυτ? τη στιγμ?.

?μα ?δη ?χετε 10 ?ρθρα θα πρ?πει να προσθ?σετε ?λλα 10 ?ρθρα, ?μα ?χετε 100 ?ρθρα θα πρ?πει να προσθ?σετε ?λλα 10 για να βελτι?σετε το Domain Authority. Κανονικ? θα πρ?πει να προσθ?σετε παραπ?νω, αλλ? τουλ?χιστον 10.

5 Δημιουργ?στε ποιοτικ? backlinks

Π?με στο νο?μερο 5. Δημιουργ?στε ποιοτικ? backlinks. Ποια ε?ναι τα ποιοτικ? backlinks; Τα ποιοτικ? backlinks ε?ναι απ? site που δεν ε?ναι spam και ?χουν γ?νει με το χ?ρι. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να μην κ?νετε spam στο site σα? και να κρατ?σετε ?σο πιο ποιοτικ? backlinks στο συνολικ? link profile.

?να? ε?κολο? τρ?πο? για να κ?νετε ποιοτικ? backlinks ε?ναι αμ?σω? ευθ?? εξαρχ?? να ανο?ξετε λογαριασμο?? σε ?λα τα Social Media Web 2.0 sites, ?πω? το Medium, το Blogger, το WordPress.com, ?πω? τα Tumblr και ?λλα sites που ε?ναι microblogging, ?πω? το Twitter και να κ?νετε εκε? κ?ποιε? δημοσιε?σει?, να γρ?ψετε κ?ποια ?ρθρα που να δε?χνουν προ? το site σα?.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? τα κ?νετε με το χ?ρι. Και τ?ρα θα σα? δ?σω ?να μυστικ? που θα? δ?σει πολ? μεγ?λο boost σε ?σου? φτ?σατε μ?χρι εδ? που πρ?τη φορ? θα αποκαλ?ψω στο internet.

?μω?, το μυστικ? δεν φτ?νει απ? μ?νο του, πρ?πει να κ?νουμε ?λα τα παραπ?νω μαζ?. Για ?σου? θ?λουν να αυξ?σουν γρ?γορα το Domain Authority και δεν ?χουν χρ?νο να ανο?ξουν σε ?λα αυτ? τα site link profile, αν και κανονικ? πρ?πει να το κ?νετε, μπορε?τε να το κ?νετε με κ?ποιο πρ?γραμμα δημιουργ?α? backlink το οπο?ο κ?νει προσομο?ωση τη? ανθρ?πινη? νοημοσ?νη?.

?να απ? αυτ? που ε?ναι το καλ?τερο και το ακριβ?τερο, δεν θυμ?μαι π?σο κοστολογε?ται η ?δεια του ?λλα πρ?πει να το αγορ?σετε και χρει?ζεται και ?ναν server για να τρ?ξει, dedicated server τον οπο?ο μπορε?τε να τον π?ρετε απ? την εταιρε?α Myip με τον κωδικ? PMSERVERS15 και σα? δ?νει 15% ?κπτωση εφ’ ?ρου? ζω?? για να τρ?χει το πρ?γραμμα που ε?ναι το SEO Autopilot.

PMSERVERS15

Κ?ντε μια καμπ?νια με το SEO Autopilot

Φτιαγμ?νο απ? ?λληνε? προγραμματιστ??, φ?λοι μου, θα σα? λ?σει τα χ?ρια και θα σα? βοηθ?σει, ?χω και link κ?τω να γραφτε?τε. Θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε το Domain Authority τη? ιστοσελ?δα? σα?, ωστ?σο απ? μ?νο του δεν φτ?νει, δεν θα φ?ρει την ?νοιξη και πρ?πει να κ?νετε πολλ? πρ?γματα μ?νοι σα?.

Προσωπικ?, ε?μαι κατ? ?λων των προγραμμ?των που υπ?σχονται πρ?γματα, η εμπειρ?α μου δε?χνει ?τι δεν φτ?νει ?να πρ?γραμμα για να βγε?τε πρ?τοι στην Google. ?χω δοκιμ?σει ?λα τα προγρ?μματα και ?χω καταλ?ξει στο ?διο πρ?γμα, ?τι ?μα δεν β?λει κ?ποιο? το χ?ρι του – ?χι ο Θε?? – δουλει? δεν γ?νεται. ?μα δεν γρ?ψετε ?ρθρα, ?μα δεν ?χετε περιεχ?μενο δεν υπ?ρχει να βγε?τε στην Google.

6 K?νετε κοινοποι?σει? στα Social Media

Π?με στο 6 που ε?ναι να κ?νετε κοινοποι?σει? στα Social Media. Ε?ν ?χετε κ?νει προφ?λ σε 10 βασικ? Social Media και ?χετε π?ρει link και ?χετε συμπληρ?σει το προφ?λ σα? σωστ?, κ?τι που θα σα? βοηθ?σει να ανο?ξετε backlinks σε αυτ? ε?ναι να το κ?νετε σ?μερα.

Ανο?ξτε σελ?δα στο Facebook, ανο?ξτε Group page στο Facebook, ?ανο?ξτε Twitter, ανο?ξτε Pinterest, ανο?ξτε καν?λι στο YouTube, Instapaper, Tumblr. VKontakte.

Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 σελ?δε? Social Media και περισσ?τερα, Soundcloud Mix και κ?ντε μ?σα κοινοποι?σει? απ? το site σα?, απ? δι?φορε? σελ?δε? για να μπορ?σετε να π?ρετε περισσ?τερα Social Signals που βοηθ?νε στο συνολικ? link profile και στο Domain Authority σα?.

7 Κ?ντε υπομον?

Η υπομον? ε?ναι χρυσ?? αυτ? τη στιγμ? για το Domain Authority σα?, ειδικ? αν το site σα? ε?ναι καινο?ργιο ? νε?τευκτο. Για να πι?σει ?λα τα backlink που ?χετε κ?νει η Google, ?λα τα κε?μενα και τη δουλει? που ?χετε κ?νει, χρει?ζονται τουλ?χιστον 15 μ?ρε? γιατ? τα ρομποτ?κια τη? Google δεν ασχολο?νται ?λη τη μ?ρα με το site σα?.

?χουν να ταξινομ?σουν τερ?στιο περιεχ?μενο, κ?θε μ?ρα γ?νονται δισεκατομμ?ρια σελ?δε? στον κ?σμο, ε?ναι πολ? απασχολημ?να τα ρομπ?τ τη? Google, ?ποτε πρ?πει να ανεβ?ζετε τακτικ? περιεχ?μενο.

Κ?θε μ?ρα πρ?πει να προσθ?τετε περιεχ?μενο ? να κ?νετε backlink, για να ταξινομ?σουν το περιεχ?μενο στο site σα?. ?σο πιο τεμπ?λικο ε?ναι το site σα? στη δημιουργ?α περιεχομ?νου και backlink, τ?σο πιο τεμπ?λικο θα ε?ναι και το Google bot με το site σα?, λ?γω εξοικον?μηση? π?ρων.

Θα πρ?πει να κ?νετε αυτ? που σα? ε?πα και να εξετ?σετε μετ? απ? ?να μ?να να δε?τε π?σο θα αν?βει το Domain Authority σα?. Μπορε? να αν?βηκε πολ?, μπορε? να αν?βηκε λ?γο.

Ωστ?σο, μπορε?τε κ?θε μ?να να κ?νετε αυτ?ν τον κ?κλο και να δε?τε σταθερ? ?νοδο προ? τα π?νω. Βοηθ?ει πιο πολ? να ?χουμε σταθερ? ?νοδο προ? τα π?νω στο Domain Authority, γιατ? ?μα ?χετε παρακολουθ?σει το β?ντεο Content Velocity Link Velocity θα ?χετε δει ?τι πρ?πει να ?χω σταθερ? α?ξηση περιεχομ?νου και backlink για να δω αποτελ?σματα στην Google και να αυξ?σω και το Domain Authority αν?λογα.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Και τ?ρα το δ?ρο σα?. Για ?σου? με?νατε μ?χρι εδ? συγχαρητ?ρια! Σημα?νει ?τι ε?στε πολ? σοβαρο? για το site σα? και θ?λετε να κ?νετε κ?τι αυτ? τη στιγμ?. Το δ?ρο σα? ε?ναι, για του? 5 πρ?του? που θα γραφτο?ν και θα ανο?ξουν hosting στην εταιρε?α Myip, με τον κωδικ? paramarketing50 πα?ρνουν 50% ?κπτωση hosting σε ταχ?τατου? servers σε light speed.

Οι light speed servers ξεκιν?νε απ? 200 ευρ? τον χρ?νο, αλλ? εσε?? του? πα?ρνετε μ?νο με 100 ευρ? λ?γω του κωδικο? paramarketing50.

Οπ?τε σηκωθε?τε τ?ρα αμ?σω?, κ?ντε την αγορ? του πακ?του hosting σα? για να μεταφ?ρετε το site σα? σε ?ναν ταχ?τατο server, σε ?να ταχ?τατο πακ?το hosting για να αυξ?σετε και το Domain Authority.

Τ?λο?, θ?λω να πω ?τι και εμε?? σαν εταιρε?α SEO παρ?χουμε υπηρεσ?ε? SEO και πακ?τα α?ξηση? Domain Authority. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?, να ζητ?σετε μια προσφορ? για το site σα? και να αυξ?σετε δραματικ? το Domain Authority και να κερδ?σετε ν?ε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看