ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΔΙΠΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διπλ? περιεχ?μενο (Duplicate Content): Σα? ρ?χνει στη Google;

Περιεχ?μενα

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να μην τιμωρηθε?τε απ? τη Google

Τι ε?ναι το διπλ? περιεχ?μενο; Γιατ? γ?νεται τ?σο ντ?ρο? για αυτ?;

Σα? ρ?χνει το διπλ? περιεχ?μενο στη Google;

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι το διπλ? περιεχ?μενο σ?μφωνα με τη Google;

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google, εξορισμο? δηλαδ?, το διπλ? περιεχ?μενο ε?ναι κομμ?τια περιεχομ?νου, ολ?κληροι παρ?γραφοι ? και λιγ?τερο το οπο?ο ε?ναι ?διο ? παρ?μοιο με το περιεχ?μενο που ?χετε και σε ?λλο σημε?ο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Παραδε?γματα διπλο? περιεχομ?νου που ?θελα μα? ?σω? να δημιουργο?με μ?σα στο ?διο μα? το site ε?ναι:

  • Περιεχ?μενο που δημιουργε?τε αυτ?ματα στην ιστοσελ?δα μα? και ?χει διαφορετικ?? εκδ?σει? για μια για κινητ? και μια για σταθερο?? υπολογιστ?? που ?μω? εμφαν?ζονται και οι δ?ο εκδ?σει?.
  • Προ??ντα σε eshop που εμφαν?ζονται σε πολλ?? κατηγορ?ε?
  • Εκδ?σει? προσαρμοσμ?νε? για εκτ?πωση των σελ?δων του site σα?

Α? δο?με παρακ?τω τι γ?νεται σε κ?θε περ?πτωση.

Διαφορετικ?? εκδ?σει? για κινητ? και για σταθερο?? υπολογιστ??

?μα η ιστοσελ?δα σα? περι?χει δ?ο πανομοι?τυπε? εκδ?σει? για διαφορετικ?? συσκευ??, τ?τε ?σω? να θεωρηθε? απ? τη Google ?τι ε?ναι ?λη η ιστοσελ?δα σα? διπλ?τυπη και θα υπ?ρχει πρ?βλημα στο ποιε? απ? τι? δ?ο εκδ?σει? θα εμφανιστε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, αφο? η Google αντιμετωπ?ζει και τι? δ?ο εκδ?σει? ξεχωριστ?.

Σαν να ε?ναι δηλαδ? δ?ο ξεχωριστ? site. Θα πρ?πει να ρυθμ?σετε το ποια ?κδοση θα εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Η διαδικασ?α αυτ? ονομ?ζεται κανονικοπο?ηση (canonicalization).

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το canonicalization στου? οδηγο?? ποι?τητα? τη? Google.

Θα ?θελα να προσθ?σω ?τι ?σοι ?χουν μετατρ?ψει τι? σελ?δε? απ? το site του? σε AMP π?φτουν και αυτο? στην κατηγορ?α των 2 εκδ?σεων αφο? στην ουσ?α ε?ναι σαν να ?χουν να διαχειριστο?ν δ?ο sites με το ?διο domain.

Θα πρ?πει δηλαδ? να μεταχειριστο?ν διαφορετικ? στο Google Search Console την κανονικ? ?κδοση και την ?κδοση AMP.

Περιπτ?σει? πολλαπλασιασμο? του περιεχομ?νου για να γεμ?σουν οι σελ?δε?

Το δε?τερο παρ?δειγμα με το eshop ?που το ?διο προ??ν ? προ??ντα εμφαν?ζονται πολλ?? φορ?? σε διαφορετικ?? κατηγορ?ε? απλ?? και μ?νο για να γεμ?σουν οι σελ?δε? ? αυτ?ματο περιεχ?μενο επαναλαμβ?νεται για να αυξηθο?ν οι λ?ξει? του κειμ?νου θεωρο?νται ω? μια κακοπροα?ρετη τεχνικ? απ? τη Google για να χειραγωγ?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τιμωρε?τε.

Γενικ? το περιεχ?μενο δεν θα πρ?πει να ε?ναι διπλ?τυπο και δεν θα πρ?πει να επαναλαμβ?νεται. Θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ?, πρωτ?τυπο και ?σο πιο ποιοτικ? γ?νεται.

Δε?τε περισσ?τερα ?ρθρα για περιεχ?μενο που θα σα? βοηθ?σει να ανεβε?τε στη Google:

 

Διπλ? περιεχ?μενο και ?κδοση για εκτυπωτ??

Η ?κδοση για εκτυπωτ?? ?σω? να θεωρηθε? απ? τη Google διπλ? ?κδοση και διπλ? περιεχ?μενο. Και ?πω? ξ?ρετε για τη Google διπλ? περιεχ?μενο σημα?νει πεναλτ?κια.

Ξ?ρετε τι εννο? ?ταν λ?ω πεναλτ?κια, ?χι αυτ? που ?χετε ισοπαλ?α και π?τε στα π?ναλτι. Αλλ? αυτ? που εξαφαν?ζεστε απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Μιλ?με για Google Penalty.

Προσοχ? γιατ? εδ? λ?με ?τι η Google ?σω? θεωρ?σει την ?κδοση για εκτυπωτ?? διπλ? περιεχ?μενο. Μπορε? και να μην συμβε? ποτ? ?μω? σε κ?ποιε? περιπτ?σει? ο αλγ?ριθμο? ?χει κεν? και τρ?πε? και ?σω? να συμβε? κ?ποιο λ?θο?.

Σε μια τ?τοια περ?πτωση καλ? θα ?ταν προληπτικ? να ορ?σετε ω? no-index ?λε? εκε?νε? τι? σελ?δε? που ?χουν ?κδοση για εκτυπωτ?? ? να ορ?σετε ?λη την ?κδοση που ε?ναι για εκτυπωτ?? ω? no-index για να μην ταξινομε?ται στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Διπλ? περιεχ?μενο και μ?τρα πρ?ληψη?

ΔΙΠΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ?δια η Google επειδ? μ?λλον αντιλαμβ?νεται τα κεν? του αλγορ?θμου ?χει βγ?λει φιρμ?νι με οδηγ?ε? για να σα? βοηθ?σει να μην π?σετε θ?μα του διπλο? περιεχομ?νου.

Σα? προτε?νει λοιπ?ν να προβε?τε σε προληπτικ? μ?τρα για να μην βρεθε?τε σε ελε?θερη πτ?ση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Κανιβαλισμ?? περιεχομ?νου και κανιβαλισμ?? λ?ξεων κλειδι?ν

Ο Κανιβαλισμ?? περιεχομ?νου που ε?ναι γνωστ?? και ω? Content canibalization ? ω? κανιβαλισμ?? λ?ξεων κλειδι?ν ? keyword canibalization συμβα?νει ?ταν ?χουμε δ?ο ? και περισσ?τερε? σελ?δε? ? ?ρθρα ? προ??ντα στην ιστοσελ?δα μα? που ?χουν ακριβ?? το ?διο ? παρ?μοιο περιεχ?μενο ? στοχε?ουν στι? ?διε? λ?ξει? κλειδι?.

Στη Google επικρατε? σ?γχυση γιατ? το Googlebot προσπαθε? να ταξινομ?σει την πιο σχετικ? και πιο σημαντικ? ιστοσελ?δα απ? το site σα? και την σερβ?ρει ω? αποτ?λεσμα. Επειδ? η Google διατηρε? το κριτ?ριο του εν?? αποτελ?σματο? αν? domain για κ?θε αναζ?τηση, δεν επιστρ?φει και τι? 2 σελ?δε? αλλ? π?τε τη μ?α και π?τε την ?λλη σε διαφορετικ?? θ?σει? κατ?ταξη?.

Σε αυτ? θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεχτικο? γιατ? θα πρ?πει να ?χετε μοναδικ?? λ?ξει? κλειδι? που να αντιστοιχο?ν σε μοναδικ?? σελ?δε? προορισμο? που δεν θα ?χουν διπλ? περιεχ?μενο.

Χρησιμοποι?στε 301 redirects

Σε περ?πτωση που εντοπ?σετε ?τι στην ιστοσελ?δα σα? ?χετε διπλ? περιεχ?μενο, κρατ?στε μ?νο τη μ?α σελ?δα προορισμο? που θ?λετε να εμφαν?ζετε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και την ?λλη κ?ντε την απ?ρρητη ? διαγρ?ψτε την.

Στη συν?χεια χρησιμοποι?στε 301 redirects , τα 301 redirects ε?ναι οι ανακατευθ?νσει? απ? το παλι? URL στο καινο?ριο και ε?ναι μ?νιμε? για του? χρ?στε?, το Googlebot και ?λε? τι? ?λλε? αρ?χνε? και spiders. Σε ?να κανονικ? site γ?νεται μ?σω του αρχε?ου .htaccess ?ταν ?χετε Apache server, στον IIS (Microsoft Server) γ?νεται μ?σω την διαχειριστικ?? κονσ?λα?.

Σε περ?πτωση που ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, μπορε?τε να το κ?νετε και με ?να plugin ?πω? το Redirection.

Να ?χετε συνοχ? στη δομ? των URL σα?

Προσπαθ?στε να κρατ?σετε τα εσωτερικ? σα? link σε μια συνοχ? τη? δομ?? του? αφο? πρ?τα ?χετε εγκαταστ?σει ?να SSL στο site σα?.

Για παρ?δειγμα ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει ω? αρχικ? σελ?δα την http://www.richwerk.com, τ?τε δεν θα πρ?πει να χρησιμοποιε?ται ?λλε? εκδοχ?? τη? ?πω?? http://www.richwerk.com ? https://www.www.richwerk.com ? http://www.richwerk.com/page.index.php

Και παρακ?τω σα? παραθ?τω μια συμβουλ? τη? Google που αποτελε? δικα?ωση των επιλογ?ν μου τ?σα χρ?νια ω? ειδικ?? στο SEO.

Χρησιμοποι?στε για κ?θε γλ?σσα top level domains

Χρησιμοποι?στε για κ?θε γλ?σσα τη? ιστοσελ?δα? σα? εθνικ? domains για να βοηθ?σετε την ?δια τη Google να καθορ?σει ποιο περιεχ?μενο αν?κει σε ποια χ?ρα. Ε?ναι προτιμ?τερο για παρ?δειγμα να χρησιμοποι?σετε για να στοχε?σετε την αγορ? τη? Αγγλ?α? το https://paramarketing.co.uk παρ? το https://uk.www.richwerk.com ? το http://www.richwerk.com/uk που ε?ναι η ?δια εκδοχ? του.

Με τη χρ?ση του εθνικο? domain, καταλαβα?νει η ?δια η Google ?τι στοχε?ετε στην Ελλ?δα, στην Αγγλ?α κτλ.

Περιεχ?μενο με RSS ? content syndication

Π?ρα πολλ? site αντιγρ?φουν και αναδημοσιε?ουν απλ?? και μ?νο περιεχ?μενο απ? ?λλα sites μ?σω rss syndication ? μ?σω content scraping. Σ?μφωνα με τη Google αυτ? δεν ε?ναι καλ? για την ιστοσελ?δα σα? αν το κ?νετε γιατ? μπορε?τε να π?σετε σε κατ?ταξη.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ?χετε κ?ποιον σ?νδεσμο απ? την πηγ? ?μα εσε?? ?χετε κ?νει κ?ποια αναδημοσ?ευση? και σε περ?πτωση που ?χουν κ?νει ?λλοι αναδημοσ?ευση δικο? σα? περιεχομ?νου να ?χουν ορ?σει αυτ? τη σελ?δα ω? no index στη Google, αλλι?? θα π?σετε και εσε?? αλλ? και αυτο? θ?ματα του διπλο? περιεχομ?νου.

Συν?θω? το Googlebot καταλαβα?νει ποιο περιεχ?μενο ε?ναι διπλ? και πιο site αντιγρ?φει και ?τσι ρ?χνει αυτ? το site στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Χρησιμοποι?στε το Google Search Console για να ορ?σετε ποια ιστοσελ?δα θα ταξινομηθε?

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε την κονσ?λα αναζ?τηση? τη? Google για να ορ?σετε ποιο domain θ?λετε να ταξινομηθε? στη Google. Για παρ?δειγμα το http://www.richwerk.com και ?χι το https://www.www.richwerk.com.

Αποφ?γετε να δημοσιε?ετε κεν?? σελ?δε? (stubs)

Π?ρα πολλο? χρ?στε? δημοσιε?ουν κεν?? σελ?δε? απλ?? και μ?νο για να πι?σουν θ?σει? στη Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λουν ? απλ?? β?ζουν λεπτ? περιεχ?μενο ? κλεμμ?νο περιεχ?μενο απ? ?λλα sites.

?μω? οι χρ?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα? περιμ?νουν να δουν πραγματικ? περιεχ?μενο και οι μηχαν?? αναζ?τηση? και η Google σα? ρ?χνουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Σ?μφωνα με τη Google θα πρ?πει να κ?νετε ?λε? αυτ?? τι? κεν?? σελ?δε? no index με τη χρ?ση του noindex meta tag.

Ελαχιστοποι?στε ? εξαλε?ψτε το διπλ? περιεχ?μενο

Σ?γουρα σε κ?ποιε? σελ?δε? θα ?χετε κ?ποιο παρ?μοιο ? διπλ? περιεχ?μενο το οπο?ο το ?χετε ξεχ?σει ? το β?λατε για να συμπληρ?σετε απλ?? και μ?νο τη σελ?δα.

Για παρ?δειγμα ?μα ?χετε περισσ?τερε? απ? μια περιοχ?? εξυπηρ?τηση? και ?χετε ανο?ξει ξεχωριστ?? σελ?δε? για κ?θε μ?α απ? αυτ??, ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι θα ?χετε κατ? ?να μεγ?λο ποσοστ? διπλ? περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα?.

Το καλ?τερο ε?ναι για να αποφ?γετε τα προβλ?ματα με τη Google να διαφοροποι?σετε ?σο περισσ?τερο γ?νεται το περιεχ?μενο που ?χετε μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? σε τ?τοιο βαθμ? που να μην μοι?ζει η μ?α με την ?λλη.

Το ποσοστ? διπλο? περιεχομ?νου θα πρ?πει να ε?ναι κ?τω του 30% και μπορε?τε να δε?τε π?σο διπλ? περιεχ?μενο ?χει κ?θε σελ?δα απ? το site σα? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το copyscape ? το Website Auditor τη? Powesuite.

Κατανο?στε το σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου που χρησιμοποιε?τε

Βεβαιωθε?τε ?τι ε?στε εξοικειωμ?νοι σε β?θο? με το σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου που χρησιμοποιε?τε για την ιστοσελ?δα σα?. Για παρ?δειγμα π?ρα πολλ? συστ?ματα διαχε?ριση? περιεχομ?νου απεικον?ζουν το ?διο ?ρθρο σε διαφορετικ?? μορφ??.

Για παρ?δειγμα ?να ?ρθρο στο blog σα? στο WordPress μπορε? να εμφαν?ζεται σε π?ρα πολλ?? θ?σει? ?πω? στην αρχικ? σελ?δα, στην κατηγορ?α του ?ρθρου ? στι? σελ?δε? με την αρχειακ? ταξιν?μηση ? στι? σελ?δε? αναζ?τηση? με τι? σχετικ?? ετικ?τε?.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι η Google θα ταξινομ?σει ?λε? τι? σελ?δε? στι? οπο?ε? εμφαν?ζεται το ?ρθρο ? θα σα? τιμωρ?σει συγκεκριμ?να για διπλ? περιεχ?μενο. Θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι στη Google υπ?ρχουν πολλο? ?ξυπνοι μηχανικο? λογισμικο?, η αφρ?κρεμα των Πανεπιστ?μιων, Yale, Harvard, UCLA, Stanford κτλ και ?ντω? ε?ναι πολ? καλο? στη δουλει? του?.

Με την βο?θεια τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη?, ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google ?χει γ?νει πιο ακριβε?? και εναργ?? στο να αντιληφθε? τι γ?νεται στην ιστοσελ?δα σα? και να επιστρ?ψει την σωστ? σελ?δα προορισμο? στον τελικ? χρ?ση χωρ?? να θεωρ?σει ?τι κ?ποιε? επαναλ?ψει? περιεχομ?νου ε?ναι διπλ? περιεχ?μενο.

Ελαχιστοποι?στε το επαναλαμβαν?μενο περιεχ?μενο στο Footer

Το επαναλαμβαν?μενο περιεχ?μενο στο Footer θα πρ?πει να ελαχιστοποιηθε? για να μην δημιουργε?τε πρ?βλημα διπλο? περιεχομ?νου. Αυτ? λ?γεται boilerplate repetition.

Θα πρ?πει δηλαδ? να ?χετε ελ?χιστα πρ?γματα στο Footer ?πω? μερικ? μενο? και το copyright και ?χι εκτενε?? κε?μενα και αναφορ?? για το site σα?. ?μα ?χετε κ?ποιο κε?μενο στο Footer αυτ? θα επαναλαμβ?νετε σε ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα? και θα σα? δημιουργε? πρ?βλημα.

Τι ?λλο προτε?νει η Google για το διπλ? περιεχ?μενο

Μην μπλοκ?ρετε του? crawlers

Η Google δεν θεωρε? σωστ? πρακτικ? το να μπλοκ?ρετε του? crawlers και τι? αρ?χνε? να ?χουν πρ?σβαση στο διπλ? περιεχ?μενο που πιθαν?ν ?χετε στην ιστοσελ?δα σα?.

Π?ρα πολλο? προγραμματιστ?? χρησιμοποιο?ν το αρχε?ο robots.txt για να αποκλε?σουν τη Google να ?χει πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα του?. Αυτ? δεν ε?ναι σωστ? και θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε η εντολ?? rel="canonical" η οπο?α υποδυκνε?ει ?τι ε?ναι διπλ? περιεχ?μενο σε αυτ? τη συγκεκριμ?νη σελ?δα.

Εκτ?? απ? αυτ? υπ?ρχει η δυνατ?τητα τη? χρ?ση? των 301 redirect ? δι?φορων παραμ?τρων URL που ?χει η Google.

?μα τ?ρα κ?ποιοι webmasters (web μ?στορε? στα ελληνικ?) θεωρο?ν ?τι μπλοκ?ροντα? τι? αρ?χνε? και τα μποτ?κια κερδ?ζουν bandwidth και ταχ?τητα στην ιστοσελ?δα του?, θα πρ?πει σ?μφωνα π?λι με τη Google να ρυθμ?σουν την ταχ?τητα crawling τη? ιστοσελ?δα? του? απ? το Search Console.

?μα ?χω διπλ? περιεχ?μενο θα τιμωρηθ? απ? τη Google;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι, εκτ?? και ?μα το κ?νετε κακοπροα?ρετα. Το διπλ? περιεχ?μενο που το τοποθετ?σατε ? το δημιουργ?σατε με καλ? προα?ρεση και που δεν ?χει στ?χο να χειραγωγ?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι θεμιτ? και αθ?ο.

Τ?ρα το διπλ? περιεχ?μενο που ?χει δημιουργηθε? με σκοπ? να χειραγωγ?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google τιμωρε?τε.

Με ?λλα λ?για, ?μα φτι?ξετε μια σελ?δα με διπλ? περιεχ?μενο και αυτ? κατ? λ?θο? βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google, τον ?πιατε!

?μα δεν βγει πουθεν? ε?στε ασφαλε??! ?μα ?μω? ξεμυτ?σει αυτ? η σελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google, τ?τε θα σημ?νει πουλ?πουλο?! -Συγγν?μη για την ?σχημη γλ?σσα, δεν την χρησιμοποι? συχν? αν και ε?μαι πολ? μορφωμ?νο? ?νθρωπο?-.

Η ιστοσελ?δα μου ?χει χτυπηθε? απ? τη Google λ?γω διπλο? περιεχομ?νου, τι να κ?νω;

Ε?ν η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα εκο?σια ? ακο?σια διπλο? περιεχομ?νου υπ?ρχει ελπ?δα.

Θα πρ?πει να αναλ?σετε την ιστοσελ?δα σα?, να βρε?τε τι προκαλε? το πρ?βλημα στη Google και να κ?νετε α?τηση για επανεξ?ταση στη Google.

Το site σα? θα πρ?πει να συμμορφ?νετε πλ?ρω? με του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google.

?μα ?ντω? το site σα? συμμορφ?νετε πλ?ρω? με του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google και του? καν?νε? που η ?δια θ?τει για την αντιμετ?πιση του διπλο? περιεχομ?νου, τ?τε ?χετε μεγ?λη πιθαν?τητα να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ξαν?.

Δε?τε περισσ?τερα για το διπλ? περιεχ?μενο:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看