ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? μ?σω ?ντερνετ

Μ?σα απ? το δικ? σου ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? site.

Παρασκευ? σ?μερα που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο και σκεφτ?μουνα ποιο θα ?τανε το χρησιμ?τερο ?ρθρο να γρ?ψω για σα? που θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τα κ?ρδη σα? απ? το ?ντερνετ και να βγ?λτε πολλ? χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα? και το e-shop σα?.

Μετ? απ? πολ? σκ?ψη ε?πα να αφ?σω για λ?γο τα τεχνικ? ?ρθρα, ?χι ?τι αυτ? το ?ρθρο δεν ε?ναι αρκετ? τεχνικ? ? δεν ?χει επιστημονικ? β?ση απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ, βασ?ζεται ?μω? στην προσωπικ? εμπειρ?α και ?χει εφαρμοσμ?νη γν?ση αρκετ?ν ετ?ν στο ?ντερνετ και στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο.

?μα λοιπ?ν θα θ?λατε να μ?θετε πω? να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? μ?σω ?ντερνετ, διαβ?στε το παρακ?τω ?ρθρο και θ?στε προσωπικο?? στ?χου? πωλ?σεων.

Πω? διπλασι?ζω τι? πωλ?σει? μου

Πριν απ? χρ?νια ε?χα παρακολουθ?σει ?να απ? τα χιλι?δε? σεμιν?ρια σε μια α?θουσα ξενοδοχε?ου απ? ?ναν πολ? πεπειραμ?νο και πλο?σιο φ?λο μου, τον Παναγι?τη Μεταξ?το, παρουσιαστ? τη? μεθ?δου Silva στην Ελλ?δα.

Το θ?μα του σεμιναρ?ου ?τανε πω? να γ?νετε ?να? μαγικ?? πωλητ??. Το πιο ενδιαφ?ρον σημε?ο ?τανε ?ταν μα? ρ?τησε ο Παναγι?τη? “Πω? θα αισθαν?σασταν αν διπλασι?ζατε τι? πωλ?σει? σα?;”

Θα ?λλαζε κ?τι στη ζω? σα?; Θα μπορο?σα τε να ξεπληρ?νατε τα χρ?η σα?; Θα μπορο?σα τε να υλοποι?σετε του? στ?χου? σα?; Σ?γουρα θα ?λλαζαν πολλ? πρ?γματα.

Ο διπλασιασμ?? των ηλεκτρονικ?ν πωλ?σεων ε?ναι ακριβ?? το ?διο πρ?γμα με τι? φυσικ?? πωλ?σει?.

Β?βαια δεν υπ?ρχει ?ριο στι? πωλ?σει? και κ?ποιο πιο φιλ?δοξοι απ? σα? θα αναρωτηθο?ν, αφο? μπορ? να διπλασι?σω τι? πωλ?σει? γιατ? να μην μπορ? να τρι? τριπλασι?σω ? να τι? δεκαπλασι?σω;

Δεν υπ?ρχει κ?ποιο ?ριο, το μοντ?λο α?ξηση? των πωλ?σεων που σα? περιγρ?φω ε?ναι κλιμακωτ? και μπορε? να πολλαπλασιαστε? πολλ?? φορ??. ?ρα αρκε? να το εφαρμ?σετε ει? διπλο?ν για να τετραπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα?.

Η εξ?σωση των πωλ?σεων στο ?ντερνετ

Στο ?ντερνετ η εξ?σωση των πωλ?σεων ε?ναι απλ?:

1.Επισκεψιμ?τητα * 2.Ποσοστ? Μετατροπ?ν * 3.Αξ?α Μ?ση? Π?ληση?= 4.Πωλ?σει?

Στα αγγλικ? για να μπορο?με να καταλ?βουμε τη διεθν? ορολογ?α ε?ναι ω? εξ??:

1.Web Traffic * 2.Conversion Rate * 3.Mean Value of Sales = Sales

Η εξ?σωση αποτελε?ται απ? τρει? παρ?γοντε?, την επισκεψιμ?τητα, το ποσοστ? μετατροπ?ν και την αξ?α τη? μ?ση? π?ληση?. Για να αυξ?σουμε τι? πωλ?σει? δηλαδ? το μ?νο που χρει?ζεται να κ?νουμε ε?ναι βελτι?σουμε του? τρει? παραπ?νω παρ?γοντε?.

Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση ο στ?χο? μα? ε?ναι να διπλασι?σουμε τι? πωλ?σει? μα? μ?σω ?ντερνετ. ?μα δηλαδ? το site μα? κ?νει 1.000 ευρ? πωλ?σει? το μ?να, ο στ?χο? ε?ναι να π?με στι? 2.000 € το μ?να. ?μα κ?νει 2.000€ το μ?να να π?με στι? 4.000€ και ο?τε καθεξ??.

?μα κ?νει το site σα? μηδ?ν πωλ?σει? το μ?να, τ?τε ο διπλασιασμ?? του μηδ?ν θα μα? οδηγ?σει σε μηδ?ν, ?μω? αν διορθ?σουμε αυτο?? του? τρει? παρ?γοντε? π?λι θα μπορ?σουμε να δημιουργ?σουμε κ?ποιε? πωλ?σει? και θα ξεφ?γουμε απ? το απ?λυτο μηδ?ν.

?μα διπλασι?σουμε ?στω και ?ναν παρ?γοντα απ? του? παραπ?νω τρει?, τ?τε ?χουμε πετ?χει τον στ?χο μα? να διπλασι?σουμε τι? πωλ?σει? μα? μ?σω ?ντερνετ.

1. Διπλασι?στε την Επισκεψιμ?τητα σα?

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Η επισκεψιμ?τητα μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι απ? του? σημαντικ?τερου? παρ?γοντε? βιωσιμ?τητα?. ?μα δεν ?χετε καθ?λου επισκεψιμ?τητα ? πολ? μικρ? ε?ναι πολ? δ?σκολο να βγ?λετε ουσιαστικ? συμπερ?σματα για το site σα? και πολ? δ?σκολο να κ?νετε πωλ?σει? απ? το ?ντερνετ.

Στο μ?θημα λεφτ? στο ?ντερνετ, το β?μα 5 ε?ναι το traffic. Η επισκεψιμ?τητα μπορε? να αυξηθε? με πολλο?? τρ?που?. Ο στ?χο? σα? ε?ναι να τη διπλασι?σουμε. Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα ?χουμε 100 επισκ?ψει? τη μ?ρα θα π?με στι? 200. ?μα ?χουμε 200 θα π?με στι? τετρακ?σιε? και ο?τε καθεξ??.

Το σημαντικ? ε?ναι να ?χουμε την ?δια ποι?τητα επισκεπτ?ν και να μην αλλοιωθε? η ποι?τητα του? σε β?ρο? τη? ποσ?τητα?. Με ?λλα λ?για ?μα π?με στο fiverr και αγορ?σουμε 5.000 επισκ?ψει? στο site μα?, δεν θα βελτι?σουμε τ?ποτα απ? ?ποψη πωλ?σεων γιατ? το web traffic που αγορ?σαμε ε?ναι πλασματικ? και δεν ?χει πραγματικ? αξ?α σε κλικ. Ε?ναι συν?θω? απ? το Πακιστ?ν και την Κ?να ? απ? web spider προγρ?μματα που δεν παρ?χουν τ?ποτα στο site μα?.

Στο ?ρθρο 35 Μοναδικ?? ιδ?ε? για τρελ? website traffic σα? περιγρ?φω 35 τρ?που? για πραγματικ? διπλασιασμ? τη? επισκεψιμ?τητα? σα?.

?μα αναλ?σουμε την επισκεψιμ?τητα θα δο?με ?τι υπ?ρχουν 4 βασικ?? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? στο ?ντερνετ:

1. Οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Η επισκεψιμ?τητα που προ?ρχεται απ? τη Google και τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?λων των μηχαν?ν αναζ?τηση? που για την Ελλ?δα ε?ναι η Google, Yahoo και Bing.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: SEO Google Παθητικ? Organic Traffic.

Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα ε?ναι παθητικ? και ?σω? απ? τι? στοχευμ?νε? ?σον αφορ? του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Τα Google AdWords αν και αναφ?ρονται ω? organic search traffic ε?ναι απλ?? referral traffic και η εμπειρ?α μου μου ?χει δε?ξει ?τι δεν ε?ναι π?ντα εστιασμ?νη και στοχευμ?νη αυτο? του ε?δου? η επισκεψιμ?τητα.

2. Απευθε?α? πληκτρολ?γηση του domain name.

?μα ?χετε ?να αναγνωρ?σιμο brand name, η απευθε?α? πρ?σβαση σε αυτ? απ? το web browser ε?ναι πολ? θετικ?? απ? ?ποψη SEO, γιατ? θα αν?βετε στη Google.

Brand names ?πω? το MEGA και το taxisnet ε?ναι φυσικ? να ?χουν απευθε?α? πληκτρολ?γηση για να μπει κ?ποιο? σε αυτ?. Η προσθ?κη εν?? site στου? σελιδοδε?κτε? και η αν?κληση του απ? εκε? ε?ναι απευθε?α? πληκτρολ?γηση. ?μα χρησιμοποιε?τε το Google Chrome, τ?τε ?λα τα bookmarks ε?ναι? παρ?γοντε? SEO. Εκλαμβ?νονται απ? τη Google και τον αλγ?ριθμ? τη? για να σα? ανεβ?σουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

3. Δ?κτυο Συστ?σεων, backlinks και social media

?να backlink ε?ναι ?να backlink και π?ντα θα ?χει μεγ?λη αξ?α για την ιστοσελ?δα σα? γιατ? θα σα? φ?ρει επισκ?πτε? οι οπο?οι θα κ?νουν κλικ π?νω σε αυτ? και ?ρθουν στο site σα?.

To δ?κτυο συστ?σεων λ?γεται και referral traffic. Το referral traffic ?χει να κ?νει με ?λα τα backlinks γενικ?. Δεν υπ?ρχει δι?κριση ?μα τα backlinks ε?ναι dofollow ? nofollow.

Κ?θε κοινοπο?ηση στο facebook, στο twitter, στο Google Plus και σε ?λα τα ?λλα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? ε?ναι ?να backlink.

?να? ?λλο? τρ?πο? για να π?ρετε επισκεψιμ?τητα μ?σω συστ?σεων ε?ναι το rss feed. Αν και τελευτα?α ?χει ξεφτ?σει η εγγραφ? των επισκεπτ?ν σα? στο rss feed μ?σω τη? υπηρεσ?α? feed burner και ?χει αντικατασταθε? με υπηρεσ?ε? email marketing.

4. Email Marketing

To email marketing ε?ναι ?να μ?σο προσ?λκυση? ποιοτικ?? επισκεψιμ?τητα? και επαναληπτικ?? επισκεψιμ?τητα?. Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? το 93% των πωλ?σεων στο ?ντερνετ οφε?λεται στο email marketing. ?ρα ε?ναι σημαντικ? να αρχ?σετε να χτ?ζετε την email λ?στα σα? απ? την ημ?ρα 1 που ?χετε ξεκιν?σει την ιστοσελ?δα σα?.

Η υπηρεσ?α email marketing που χρησιμοποι? ε?ναι το aweber και μπορε?τε να ξεκιν?σετε με 1$ το μ?να!

Το email marketing πολλο? το κατατ?σσουν στο referral traffic, εγ? το διαχωρ?ζω για να τον?σω τη σημαντικ?τητα του.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για τη σημαντικ?τητα του email marketing στι? πωλ?σει? στα παρακ?τω ?ρθρα:

Τρ?ποι να αυξ?σετε το web traffic

lefta sto internet

  1. Κ?ντε κ?θε μ?ρα μια δημοσ?ευση στα social media. Αν κ?νετε καθημεριν?? δημοσιε?σει?, θα αυξ?σετε την κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα σα?.
  2. Γρ?ψτε ?ρθρα πυλ?νε?.? Γρ?ψτε ιδια?τερα μεγ?λα ?ρθρα, ?νω των 2.500 λ?ξεων και τοποθετε?στε μ?σα πολλ?? πηγ?? και links. Τα ?ρθρα πυλ?νε? ? αλλι?? επικ? περιεχ?μενο θα σα? βοηθ?σουν να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.
  3. Ταχυδρομ?στε το blog posts στην email list σα?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να στ?λνετε στη λ?στα σα? με email ?λα τα ?ρθρα που ανεβ?ζετε, ειδικ? ?μα ανεβ?ζετε κ?θε μ?ρα καινο?ρια ?ρθρα. ?μω? μπορε?τε να στ?λνετε μερικ? ?ρθρα σε ?να Newsletter κ?θε Π?μπτη για παρ?δειγμα. Αυτ? θα αυξ?σει σ?γουρα το website traffic και τι? πωλ?σει? σα?.

2. Διπλασι?στε το Ποσοστ? Μετατροπ?ν

Το ποσοστ? μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε? ε?ναι ο δε?τερο? σημαντικ?τερο? παρ?γοντα? για να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? στο ?ντερνετ.

Το ποσοστ? μετατροπ?ν ? conversion rate ?χει να κ?νει με το ποσοστ? των επισκεπτ?ν που μετατρ?πονται σε πελ?τε?. Τα ποσοστ? ποικ?λουν με τα πιο μεγ?λα να φτ?νουν ακ?μα και το 70%.

Σε μερικ?? περιπτ?σει? το ποσοστ? μετατροπ?? ?χει φτ?σει για το δικ? μου blog ακ?μα και το 15%. Ποιο ποσοστ? μετατροπ?ν ε?ναι καλ?;

Δεν ξ?ρω, εξαρτ?ται απ? το site, απ? το προ??ν ? την αγορ? στην οπο?α απευθ?νεστε και απ? πολλο?? ?λλου? παρ?γοντε? ?πω? το bounce rate.

Αυτ? τη στιγμ? το site μου ?χει ?να μ?σο bounce rate 60%. Αυτ? συμβα?νει γιατ? το 60% τη? κ?νηση? προ?ρχεται απ? το εξωτερικ? και απ? μη ελλην?φωνου? επισκ?πτε? λ?γω των backlinks που ?χω σε πολλ? site του εξωτερικο? και λ?γω των αγγλικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν που ?χω στην ιστοσελ?δα μου.

?μα θ?λετε να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? και ?χετε ποσοστ? μετατροπ?ν 3% αρκε? να το κ?νετε 6% και να πετ?χετε τον στ?χο σα? αμ?σω?.

Γενικ? για να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν σα? θα πρ?πει να απλοποι?σετε αρχικ? το site σα? και να κατευθ?νεται τον επισκ?πτη σε δ?ο βασικ? πρ?γματα. ? στην εγγραφ? του στη λ?στα σα? ? στην π?ληση απ? κ?ποιε? απ? τι? υπηρεσ?ε? σα? ? προ??ντα σα?.

Για να βρε?τε πω? θα αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν θα πρ?πει να κ?νετε αρκετ? τεστ και να πειραματιστε?τε με την λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση τα στατιστικ? και του? στ?χου? που ?χει.

?σο πιο απλ?, πιο ποιοτικ? και πιο γρ?γορο ε?ναι το site σα? τ?σο καλ?τερα ποσοστ? μετατροπ?? θα ?χετε.

Τρ?ποι να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν

Στο ?ρθρο μου Ο Μινιμαλισμ?? στο Web Design, περιγρ?φω ?λη την ουσ?α του μινιμαλισμο? ω? τρ?που για να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν στην ιστοσελ?δα σα?.

Μερικο? απ? αυτο?? του? τρ?που? ε?ναι:

  1. Παραλε?ψτε ?τι δεν χρει?ζεται. Πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να αποσαφην?σετε τον σκοπ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ποιο? ε?ναι ο βασικ?? σκοπ?? που φτι?ξατε αυτ? το site; Εξυπηρετε?τε αυτ?? ο στ?χο? ? ?χι; ?μα βλ?πετε την ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι θαμμ?νη μ?σα σε περιεχ?μενο που αποπροσανατολ?ζει τον χρ?στη, τ?τε θα πρ?πει να ξανασκεφτε?τε τον σκοπ? τη?.
  2. Σκοτ?στε ?τι δεν δουλε?ει και κρατ?στε ?τι δουλε?ει. Ε?ναι πολ? ε?κολο να δε?τε τι δουλε?ει στην ιστοσελ?δα σα?. Ποια προ??ντα πουλ?νε και ποια ?χι. Υπ?ρχει επ?ση? και το crazyegg το οπο?ο ε?ναι μια υπηρεσ?α που καταγρ?φει τον χ?ρτη των κλικ στο site σα?. Αυτ?? ο χ?ρτη? λ?γεται heat map και σα? δε?χνει που ακριβ?? κ?νουνε κλικ οι ?νθρωποι και οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.
  3. Βρε?τε αυτ? που θ?λετε με ?να κλικ. Π?σα κλικ χρει?ζεται να κ?νει ο επισκ?πτη? για να βρει ακριβ?? αυτ? που ψ?χνει στο site σα?;

3. Διπλασι?στε την Αξ?α Μ?ση? Π?ληση?

Μια συμβουλ? που ?κουσα σε ?να internet podcast ?τανε ?μα θ?λετε να βγ?λετε πιο πολλ? λεφτ? απ? το ?ντερνετ, θα πρ?πει να διπλασι?σετε την αξ?α τη? μ?ση? π?ληση?.

Ο διπλασιασμ?? τη? αξ?α? π?ληση? γ?νεται πολ? ε?κολα με τον διπλασι?σετε την χρ?ωση των υπηρεσι?ν σα?. Για παρ?δειγμα, ?μα ε?στε λογιστικ? γραφε?ο και χρε?νετε 100€ στου? πελ?τε? σα? θα πρ?πει να χρε?νετε απ? τον επ?μενο μ?να 200€ και ?χετε πετ?χει αμ?σω? τον στ?χο σα?. Πολ? απλ? συμβουλ?, πολ? σημαντικ? ?μω? δε και ο ?νθρωπο? που την πρ?τεινε ?βγαζε εκατομμ?ρια δολ?ρια απ? το ?ντερνετ γιατ? ε?χε μια πολ? μεγ?λη επιχε?ρηση στο ?ντερνετ με δεκ?δε? ?τομα προσωπικ?.

Η αξ?α του μ?σου πελ?τη ε?ναι κ?τι που πολλ?? φορ?? δεν λαμβ?νετε υπ?ψη απ? τι? αποτυχημ?νε? επιχειρ?σει?. Το κ?στο? απ?κτηση? ν?ων πελατ?ν σε πολλ?? αγορ?? ε?ναι απαγορευτικ? ? ιδια?τερα υψηλ?. Για παρ?δειγμα στην αγορ? web hosting το κ?στο? απ?κτηση? ν?ων πελατ?ν ε?ναι πολ? υψηλ?. ?μω? ?χει παρατηρηθε? ?τι αυτ? συμβα?νει γιατ? σπ?νια οι πελ?τε? hosting αλλ?ζουν εταιρε?α ? server.

?μα ε?στε ηλεκτρονικ? κατ?στημα με φυσικ? προ??ντα στο ?ντερνετ και ε?στε απλ?? μεταπωλητ?? ε?ναι πολ? δ?σκολο να διπλασι?σετε την αξ?α τη? μ?ση? π?ληση?. Μπορε?τε να ανεβ?σετε ?μω? την αξ?α του μ?σου πελ?τη με το να τον ενθαρρ?νετε να ξοδ?ψει περισσ?τερα και να κ?νει περισσ?τερε? αγορ??.

Αν ε?στε ?μω? ?να? κ?θετο? παραγωγ?? ? παρ?χεται μια υπηρεσ?α δικ? σα?, μπορε?τε ε?κολα να διπλασι?σετε τι? τιμ??, δεδομ?νου ?τι δεν θα χ?σετε πωλ?σει?. Θα παραμε?νουν ?λοι οι ?λλοι παρ?γοντε? σταθερο? ? ceteris paribus στα οικονομικ?.

Αν δεν μπορε?τε να διπλασι?σετε την αξ?α π?ληση?, θα ?τανε εφικτ? να αυξ?σετε σε ?να ποσοστ? την αξ?α των υπηρεσι?ν και να αυξ?σετε και τον αριθμ? των πελατ?ν σα?.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αυξ?σετε την μ?ση αξ?α π?ληση? ε?ναι να προσφ?ρεται αν?τερη? ποι?τητα? προ??ντα και υπηρεσ?ε? και να δεσμευτε?τε σε αυτ?. Ανεβ?ζοντα? συνεχ?? τον π?χη τη? ποι?τητα? των υπηρεσι?ν σα?, διαφοροποι?στε θετικ? απ? τον ανταγωνισμ? και δημιουργε?τε ν?α μ?τρα και σταθμ? στην βιομηχαν?α σα?.

Τρ?ποι να αυξ?σετε την αξ?α τη? μ?ση? π?ληση?

Το πιο δ?σκολο απ? ?λα ε?ναι να αυξ?σετε την αξ?α τη? μ?ση? π?ληση? και θα καταλ?βετε γιατ? το λ?ω αυτ?.

  1. Βρε?τε καλ?τερου? πελ?τε?. Που ε?ναι διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν περισσ?τερα για μια υπηρεσ?α.
  2. Βρε?τε μια καλ?τερη πιο πρ?σφορη αγορ?.
  3. Δημιουργ?στε ?να επαναστατικ? προ??ν ? μοναδικ? υπηρεσ?α. Που κ?νει περισσ?τερα και κοστ?ζει λιγ?τερο. ?να τ?τοιο επαναστατικ? προ??ν σ?μερα ε?ναι ?να ν?ο smartphone, μια ν?α mobile app ? ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο ?πω? το TESLA X Model!

?μα καταφ?ρετε και διπλασι?σετε την αξ?α τη? μ?ση? π?ληση? θα σα? δ?σω τα συγχαρητ?ρια μου, ε?στε ο μ?γο? των ηλεκτρονικ?ν πωλ?σεων και μπορε?τε να πετ?χετε σε κ?θε δουλει? και κ?θε βιομηχαν?α!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Διπλασι?στε τι? πωλ?σει? σα? πηγ??:

Δεν νοε?ται επιστημονικ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ χωρ?? πηγ??. Π?ντα κ?νω την ?ρευνα μου για κ?θε θ?μα στο ?ντερνετ για να σα? προσφ?ρω τα καλ?τερα αποτελ?σματα και τα ποιο αποδοτικ? εργαλε?α.

Σα? ?ρεσε το ?ρθρο μου; Πε?τε την ?ποψη σα? και αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? αυτ? το post! Σα? ευχαριστ? πολ?!

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看